Kalkulator wynagrodzeń to narzędzie pozwalające przeliczyć wartość wynagrodzenia w ujęciu brutto oraz w ujęciu netto. Po wprowadzeniu danych do kalkulatora można uzyskać informacje o wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenia oraz zaliczki na podatek dochodowy. Całość wyliczeń prezentowana jest również w formie wykresu kołowego. Kalkulator wynagrodzeń prezentuje również koszty po stronie pracodawcy. 

Wynagrodzenie netto a wynagrodzenie brutto

Gdy naszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę polskie prawo wymaga opłacania składek ZUS. Podobnie w przypadku umowy zlecenia czy umowy o dzieło konieczna jest zapłata stosownych składek ZUS i/lub zaliczki na podatek dochodowy. Te obowiązki podatkowe wpływają na wysokość wynagrodzenia brutto i netto.

Wynagrodzenie brutto jest to wynagrodzenie, które otrzymuje pracownik, ale zwiększone o obowiązkowe składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. W ramach składek ZUS w jego skład wlicza się m.in.: ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Wynagrodzenie netto jest to kwota, jaką pracownik otrzymuje za swoją pracę po potrąceniach. Wyróżniamy różne formy opodatkowania wynagrodzeń osób w zależności od formy zatrudnienia.

W obliczeniach należy również uwzględnić koszty uzyskania przychodu. Są to wynikające z art. 22 Ustawy o PIT koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, które wykazuje się w deklaracji PIT. Czynnikiem wpływającym na koszty uzyskania przychodu jest między innymi relacja miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia.

Co to jest wynagrodzenie brutto?

Każda umowa wymaga odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy, a niektóre umowy (np. umowa o pracę czy umowa zlecenie) wymaga odprowadzania składek ZUS. Przeanalizujmy teraz dokładnie, jakie elementy składają się na wynagrodzenie brutto.

Oprócz kwoty netto wynagrodzenia pracodawca zobowiązany jest odprowadzić poniższe potrącenia:

 • składki ZUS, do których zalicza się: składka emerytalna, składka rentowa, składka chorobowa, składka zdrowotna,
 • zaliczka na podatek dochodowy. Co miesiąc w naszym imieniu pracodawca odprowadza odpowiednią wysokość podatku dochodowego tak, abyśmy w rozliczeniu rocznym otrzymali informację o ewentualnym zwrocie lub niedopłacie podatku. W rozliczeniu rocznym, na podstawie wpłaconych zaliczek, mamy też możliwość odliczenia ulg podatkowych płacąc dzięki temu niższy podatek.

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi również pracodawca zobowiązany jest do oprowadzania składek ZUS. I tak do składek leżących po stronie pracodawcy zaliczamy:

 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie rentowe,
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • składkę na Fundusz Pracy,
 • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Miesięczne wynagrodzenie — oblicz je z naszym kalkulatorem wynagrodzeń brutto netto!

Kalkulator wynagrodzeń brutto netto pozwala w łatwy i szybki sposób obliczyć miesięczne wynagrodzenie nie tylko z informacją o kosztach pracownika, ale także z informacją o kosztach pracodawcy.

 1. Wpisz kwotę wynagrodzenia, a następnie określ, czy jest to wynagrodzenie netto, czy brutto.
 2. Wybierz rodzaj umowy. Masz do wyboru umowę o pracę, umowę zlecenia oraz umowę o dzieło. Pamiętaj, że w zależności od wyboru rodzaju umowy zostaną naliczone inne składki ZUS.
 3. Zaznacz opcję "Tak" lub "Nie" w zależności od tego, czy pracujesz w miejscu zamieszkania, czy firma w której jesteś zatrudniony znajduje się poza nim. Ten wybór wpływa na koszty uzyskania przychodu.
 4. Następnie masz możliwość wyboru poziomu zaliczek na podatek dochodowy. 32% zaliczki na podatek dochodowy dotyczy podatników, którzy kwalifikują się w drugi próg podatkowy.
 5. Określ, czy ma wstępować kwota zmniejszająca podatek dochodowy, jeśli został złożony PIT-2. Ponadto określ swój wiek, czy jesteś osobą powyżej, czy poniżej 26 roku życia, ponieważ ta informacja będzie miała wpływ na wysokość płaconego podatku dochodowego.
 6. Po naciśnięciu przycisku "Oblicz" kalkulator wynagrodzeń zaprezentuje podsumowanie z tabelą i wykresem kołowym dotyczącym wynagrodzenia pracownika i kosztów pracodawcy.
Top