Czym jest pożyczka pod zastaw nieruchomości?

Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest produktem finansowym dostępnym dla szerokiej grupy klientów. Charakteryzuje się tym, że jest formą kredytowania udzielaną osobom, które posiadają już nieruchomość, która staje się jednocześnie zabezpieczeniem tej pożyczki. Środki z pożyczki możemy przeznaczyć na dowolny cel lub określony w umowie jeśli znalazł się tam taki zapis. Jest to też produkt często wykorzystywany jako produkt konsolidacyjny, czyli na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pożyczki i kredyty pod zastaw mieszkania cechują się bardzo indywidualny podejściem do oceny sytuacji klienta.

Kto może uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości?

Warunki przyznania pożyczki pod zastaw nieruchomości np. kredytu pod zastaw domu mogą różnić się pomiędzy instytucjami udzielającymi finansowania. Istotne znaczenie ma nieruchomość, która będzie przedmiotem zabezpieczenia pożyczki. W zależności od instytucji nasza historia kredytowa może nie być najważniejszym czynnikiem przy udzieleniu kredytu. Dla wielu instytucji bardziej liczy się nasza zdolność do spłaty zobowiązania w przyszłości i przedmiot zabezpieczenia.

Z pożyczki pod zastaw nieruchomości mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak również przedsiębiorcy. Każda z instytucji finansujących kredytuje szeroką grupę klientów i w odróżnieniu do wielu banków komercyjnych nie wprowadza wielu wykluczeń. Każda transakcja oceniana jest bardzo wnikliwie, ale też z „ludzkim” podejściem do klienta.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości a zdolność kredytowa

Przy zaciąganiu każdego zobowiązania finansowego istotne znaczenie ma nasza zdolność do jego spłaty w przyszłości określana mianem zdolności kredytowej. Każda instytucja chcąca udzielić nam pożyczki, pod dowolną nazwą, będzie chciała sprawdzić, czy spłacimy pożyczkę w terminie przewidzianym umową. W przypadku pożyczek pod zastaw nieruchomości sytuacja jest nieco uproszczona. Decydując się na udzielenie pożyczki firma ocenia nie tylko kredytobiorcę, ale też przedmiot zabezpieczenia. Zgodnie z wytycznymi wielu firm ewentualne zbycie przedmiotu zabezpieczenia ma za zadanie pokryć wartość pożyczki wraz z należnymi opłatami. W odróżnieniu od banków firmy udzielające pożyczek nie muszą skupiać się w pełni na wskaźnikach relacji zobowiązań do dochodu, a bardziej bazować na wartości przedmiotu zabezpieczenia i możliwości jego sprzedaży w sytuacji wystąpienia niewypłacalności klienta.

Koszty pożyczki pod zastaw nieruchomości

Konstrukcja pożyczki pod zastaw nieruchomości, jak i każdego kredytu pod zastaw domu jest bardzo podobna do konstrukcji innych produktów kredytowych. Umowa pożyczki reguluje wysokość udzielanej pożyczki, system spłaty oraz ogół kosztów związanych z udzieleniem pożyczki. W grupie kosztów możemy wyróżnić:

  • koszty związane z odsetkami,
  • koszty związane z prowizjami, 
  • ewentualne koszty za odnowienie produktu.

Z racji indywidualnego podejścia do klienta prowizja ustalana jest indywidualnie dla każdej z transakcji. Przy zapoznawaniu się z treścią umowy należy zwrócić uwagę na ewentualne koszty dodatkowe np. koszty związane z odnowieniem pożyczki jeśli ta była udzielna w formie limitu na określony czas. Wysokość kosztów kredytu pod zastaw domu może różnić się także ze względu na sposób spłaty produktu. Najczęściej występujące sposoby spłaty to:

  • spłata w ratach równych, gdzie w całym okresie kredytowania spłacany jest i kapitał i odsetki,
  • spłata w racie tzw. balonowej, gdzie w okresie kredytowania spłacane są odsetki, a kapitał spłacany jest wraz z końcem okresu kredytowania. 

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Dokumenty związane z wnioskowaniem o pożyczkę pod zastaw nieruchomości nie różnią się znacząco od tych, które moglibyśmy przedstawić wnioskując o kredyt bankowy. Co więcej w niektórych przypadkach ta lista może być znacząco ograniczona i zawierać wiele udogodnień np. dla przedsiębiorców wnioskujących o ten produkt. Oprócz wniosku kredytowego zwykle potrzebne są dokumenty finansowe i co najważniejsze dokumenty dotyczące nieruchomości. Niektóre instytucje ograniczają się tylko do konieczności podania przez klienta numeru księgi wieczystej nieruchomości. Rejestr ksiąg wieczystych jest rejestrem na wpół otwartym, gdzie przy znajomości właściwego numeru księgi wieczystej (KW) może uzyskać potrzebne informacje o nieruchomości. W większości przypadków wystraczające będą też zdjęcia nieruchomości wraz z jej krótkim opisem. Jeśli klient posiada operat szacunkowy również może stanowić on element dokumentacji do pożyczki.

Indywidualne podejście do klienta wyraża się także w sferze dokumentów. Przedsiębiorcy korzystający z tego typu produktu, gdy zgłaszają się jako klienci zainteresowani spłatą swoich zobowiązań wobec ZUS-u oraz urzędu skarbowego nie będą zobowiązani do przedstawiania dokumentów dot. wpłaty wcześniejszych składek. W trakcie składania wniosku kredytowego ustala się tylko kwotę zaległości, a w związku z tym potrzebną kwotę pożyczki. Nie będą również przeszkodą ewentualne opóźnienia w płatnościach, jeśli zostaną uargumentowane.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości są produktem, który często wykorzystywany jest jako produkt służący do uzyskania środków na spłatę posiadanych już zobowiązań tzw. produkt konsolidacyjny. Jeśli celem naszej pożyczki będzie również spłata innych kredytów musimy pamiętać o tym, żeby dostarczyć dla firmy pożyczkowej potwierdzenia numerów rachunków bankowych do spłaty naszych zobowiązań. Najczęściej znajdziemy je w umowach kredytowych, harmonogramach, potwierdzeniach spłaty.

Jak wygląda proces wnioskowania?

Wnioskując o pożyczkę pod zastaw nieruchomości możemy dostrzec kolejne podobieństwa do klasycznego procesu kredytowego. Cały proces rozpoczyna złożenie wniosku do wybranej instytucji. Informacją niezbędną do dalszego procesowania wniosku są dane dotyczące nieruchomości, które mogą wyrażać się w podaniu tylko numeru księgi wieczystej lub również w opisie danej nieruchomości. Przy wyższych kwotach pożyczki w produktach udzielanych przedsiębiorcom może być wymagane przedstawienie krótkiego opisu przeznaczenia środków.

Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów firma udzielająca pożyczki dokonuje analizy wniosku. W trakcie tego procesu, w wyjątkowych przypadkach, może pojawić się konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów albo proces inspekcji nieruchomości, aby wycenić jej realną wartość. Po zakończeniu procesu weryfikacji następuje podpisanie umowy przez klienta. Umowa zawiera szczegółowe informacje do zasady spłaty pożyczki i reguluje również sytuacje braku wywiązania się ze spłaty przez klienta. Ostatnim etapem w uzyskaniu pożyczki pod zabezpieczenie jest dokonanie formalności związanej z wpisem instytucji udzielającej pożyczki do ksiąg wieczystych tak, aby obciążenie z tytułu pożyczki było widoczne w tym rejestrze.

Zasady pożyczki pod zastaw nieruchomości

Pożyczka pod zastaw nieruchomości to produkt oparty na prostych zasadach powiązanych z zasadami dotyczącymi produktów kredytowych. Klient uzyskuje finansowanie, które zobowiązuje się spłacić na zasadach określonych w umowie pożyczki. W przypadku notorycznego braku spłaty lub uchylania się od płatności rat pożyczki firma ma prawo do egzekwowania należności z nieruchomości, która jest przedmiotem zabezpieczenia. Należy pamiętać więc, aby każdy kłopot ze spłatą był zgłaszany bezpośrednio do firmy pożyczkowej co pozwoli na ustalenie indywidualnego plany spłaty.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości a kredyt hipoteczny

Oba produkty związane są z zabezpieczeniem spłaty kredytu nieruchomością. Istotne znaczenie ma jednak fakt własności nieruchomości. W przypadku pożyczek pod zastaw nieruchomości w większości przypadków jesteśmy już właścicielem albo współwłaścicielem danej nieruchomości. Wnioskując o kredyt hipoteczny dopiero staniemy się właścicielami nieruchomości po zakończeniu procesu kredytowania.

Drugą znaczącą różnicą jest również cel finansowania. W przypadku kredytu hipotecznego cel kredytowania jest ściśle powiązany z nieruchomością i musi zostać wykorzystany na zasadach i w terminach określonych w umowie lub zgodnie z kosztorysem prac remontowo-budowlanych stanowiącym załącznik do umowy. W przypadku pożyczek pod zastaw nieruchomości cel kredytowania może zostać wskazany w umowie pożyczki. Jednak nie będzie on restrykcyjnie kontrolowany i rozliczany.

Czy pożyczka pod zastaw nieruchomości może być alternatywą kredytu bankowego?

Pożyczki pod zastaw nieruchomości udzielane są na bardzo indywidualnych zasadach. Większość firm pożyczkowych we własnym zakresie ustala akceptowane poziomy ryzyka dla transakcji. Może więc dzięki temu kredytować szerszą grupę klientów niż banki, które objęte są szeregiem wymogów i procesów kontroli. Część banków posiada bardzo wyśrubowane kryteria akceptacji dochodów np. w odniesieniu do przedsiębiorców co dla części dyskwalifikuje wniosek na starcie np. firma z zaległościami publiczno-prawnymi.

Należy wspomnieć, że pożyczki pod zastaw nieruchomości mogą być również udzielane osobom, które posiadają niezbyt krystaliczną historię kredytową. O ile bank musi ściśle opierać się raportach z Biura Informacji Kredytowej czy innych bazach gospodarczych, o tyle firmy udzielające pożyczek pod zastaw nieruchomości posiadają indywidualne kryteria akceptacji. Firmy te cechują się także bardzo indywidualnym podejściem do przypadku klienta. Są w stanie zaufać klientowi i pożyczyć mu swoje pieniądze jeśli ten miał przejściowe kłopoty ze spłatą a np. posiada biznes, który będzie przynosił stałe dochody.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości dla przedsiębiorców

Jak już zostało wspomniane pożyczki pod zastaw nieruchomości mogą być alternatywą finansowania dla przedsiębiorców. Jeśli firma nie spełnia kryteriów bankowych np. w zakresie czasu prowadzenia działalności gospodarczej albo spotkała się z wieloma odmowami z powodu ryzyka kredytowego może warto zastanowić się w tym momencie nad tą formą finansowania.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości są doskonałym produktem dla przedsiębiorców posiadających dużą ilość środków trwałych w postaci nieruchomości a borykających się z przejściowymi problemami z płynnością finansową. Posiadany majątek może zostać wykorzystany jako zabezpieczenie pożyczki, która dostarczy do firmy środki finansowe w potrzebnej wartości.

Negatywne wpisy w bazach a pożyczka pod zastaw nieruchomości

Wcześniejsze poślizgi w spłacie rat kredytu czy pojawiające się co jakiś czas, przejściowe, opóźnienia w spłacie nie dyskwalifikują nas jako potencjalnego klienta w zakresie pożyczki pod zastaw nieruchomości. Każda firma udzielająca pożyczek pod zastaw nieruchomości posiada swoje indywidualne wytyczne w zakresie akceptacji ryzyka. Występują na rynku firmy dla których kredytobiorca z umiarkowanie negatywną historią spłaty jest akceptowany pod warunkiem, że jego źródło dochodu jest stabilne a nieruchomość będzie stanowić dobre zabezpieczenie np. lokal w atrakcyjnej lokalizacji. Często też firmy rozmawiają z klientami i ustalają co było przyczyną pojawienia się tych opóźnień tak, aby ocenić czy ta sytuacja może mieć miejsce ponownie w przyszłości czy była też tylko incydentem na który złożył się szereg innych, zewnętrznych czynników.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości w ofercie wnioskomat.com

S.O.S Finance

S.O.S Finance to marka należąca do spółki, której założyciele i pracownicy posiadają ponad 20 letnie doświadczenie na rynku finansowym. Setki zadowolonych klientów oraz klienci powracający po atrakcyjne finansowanie to duży sukces marki. Spółka finansuje zarówno przedsiębiorców z każdej branży, jak również osoby fizyczne, które nie prowadzą własnej firmy. S.O.S Finance posiada kilka produktów dostosowanych dla klienta dając szanse na finansowanie nawet do kwoty 15 mln zł. W jednym z produktów akceptowany jest również wpis instytucji nawet na drugim miejscu w księdze wieczystej (po instytucji bankowej).

Janvest S.A.

Janvest S.A. Kapitałowa Instytucja Pożyczkowa to spółka akcyjna zajmująca się finansowaniem przedsiębiorstw. Wielomilionowe transakcje dla różnego rodzaju firm? Dla Janvest S.A. to codzienna działalność. Finansowane są wszystkie formy prowadzenia działalności niezależnie od ich formy prawnej. Spółka akceptuje szeroki katalog nieruchomości położonych głównie w miejscowościach powyżej 40 tys. mieszkańców lub atrakcyjnych pod względem lokalizacji np. miejscowości nadmorskie. Pożyczki udzielane są na okres czasu zdefiniowany w umowie, a ich przedłużenie następuje pod warunkiem terminowej spłaty.

Business Partner Club

Business Partner Club oferuje pożyczki prywatne dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Maksymalna kwota pożyczki to 1,5 mln złotych – wyższe kwoty akceptowane są w drodze indywidualnej decyzji. Pożyczka może być przeznaczona na cel inwestycyjny lub oddłużeniowy. Są to pożyczki dedykowane dla klientów, którzy potrzebują finansowania na krótki okres czasu, mają do okazję atrakcyjnego zakupu lub inwestycji i potrzebują szybkiego finansowania. Jest to produkt również dla tych klientów, którzy nie posiadają zdolności kredytowej z powodu niewystraczającej historii albo opóźnień w BIK.

Fundusz Mikro

Fundusz Mikro to instytucja, która powstała w 1994. Jej celem było promowanie przedsiębiorczości i udzielanie pożyczek dla właścicieli mikro i małych firm. W czasie swojej działalności Fundusz Mikro wyrósł na instytucje, która stała się liderem polskiego rynku oraz jedną z większych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziś Fundusz Mikro skupia się na udzielaniu pożyczek dla przedstawicieli wolnych zawodów, a w szczególności „białej branży”. Ofertuje również pożyczki dla przedsiębiorców w wysokich kwotach, z zabezpieczeniem hipotecznym, a co ważniejsze z długim okresem spłaty, bo aż do 84 miesięcy. Na uwagę zasługuje również oferta specjalna dedykowana dla przedstawicieli wolnych zawodów, którzy w ostatnich 3 miesiącach uzyskali finansowanie w banku. Taki klient może otrzymać finansowanie w Funduszu Mikro do 30% wartości udzielonego kredytu bez badania zdolności kredytowej i bez weryfikacji w bazach.

Top