${ errors.first('personal_data.form[kwota_kredytu]') }
${ errors.first('personal_data.form[liczba_rat]') }
${ errors.first('personal_data.form[imie]') }
${ errors.first('personal_data.form[nazwisko]') }
${ errors.first('personal_data.form[telefon]') }
${ errors.first('personal_data.form[mail]') }
Akceptuję wszystkie zgody
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o administratorze danych osobowych oraz wszystkich zasadach i celach przetwarzania moich danych osobowych
Helikon sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzen...

Zgoda obowiązkowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia kwietnia 2016r. przyjmuję do wiadomości, iż moje dane będą przetwarzane przez Helikon Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Wyzwolenia 27 (43-190) będącego Administratorem Danych Osobowych, w celu przygotowania oferty, w celach informacyjnych, statystycznych, marketingowych oraz przesyłania informacji handlowej na podstawie wyżej wyrażonych zgód. Administrator będzie stosował tzw. profilowanie, tj. będzie analizował moje dane w celu przygotowania najlepiej dostosowanej do moich potrzeb oferty. Moje dane będą przekazywane podmiotom współpracującym z Helikon Sp. z o.o., tj. instytucjom finansowym, ubezpieczeniowym i agentom. Administrator będzie przechowywać moje dane do momentu odwołania wyrażonej zgody. Posiadam prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Ponad to posiadam prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzania powyższych danych. Posiadam również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania moich danych niezgodnego z prawem. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia realizację poszczególnych usług świadczonych przez Helikon Sp. z o.o. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Helikon Sp. z o.o., mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (tel./adres e-mail).

Rapida
Wskazujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe pr...

Zgoda obowiązkowa

Wskazujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są przez Rapida Sp. z o.o. w celu związanym z przygotowaniem do zawarcia umowy pożyczki, wykonania zawartej z Rapida Sp. z o.o. umowy pożyczki oraz we własnym celu marketingowym Rapida Sp. z o.o. Informujemy, że podanie danych jest obowiązkiem umownym, koniecznym do zawarcia umowy pożyczki. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przeniesienia danych. Wyznaczyliśmy osobę zajmującą się sprawami związanymi z ochroną danych osobowych. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rapidamoney.pl. Administratorem danych osobowych jest Rapida Sp. z o.o., ul. Ostatnia 1c 31 - 444 Kraków. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Do przetwarzania danych w związku z przekazaniem do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika będącego osobą fizyczną nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Aasa Polska S.A.
Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszo...

Zgoda obowiązkowa

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, REGON: 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939, Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości). Pożyczkodawca w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na udostępnienie Aasa Polska S.A. danych osobowych, jest administratorem danych osobowych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@aasapolska.pl. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy pożyczki, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy), marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podmioty weryfikujące zdolność kredytową, podmioty świadczące usługi kurierskie. Dane będą przechowywane przez okres: wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami Kodeksu cywilnego) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Decyzja dotycząca określenia Państwa zdolności do spłaty pożyczki zostanie podjęta automatycznie przez system informatyczny. Zebrane od Państwa informacje (np. dot. wynagrodzenia, statusu mieszkaniowego, stanu cywilnego) zostaną wprowadzane do systemu, który oceni Państwa zdolność kredytową i podejmie decyzję o przyznaniu pożyczki. W szczególnych przypadkach, jeśli pojawią się wątpliwości, Państwa wniosek przekazany zostanie do pracownika Aasa Polska S.A., który podejmuje ostateczną decyzje o udzieleniu pożyczki. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Rapida
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobow...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o przystąpienie do długu wskazanemu przeze mnie Gwarantowi.

Aasa Polska S.A.
Wyrażam zgodę na udostępnianie przez AASA Polska S...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na udostępnianie przez AASA Polska S.A. moich danych osobowych związanych z zawartą umową pożyczki, w celach statystycznych następującym podmiotom: AMC III JET B.V., Herengracht 424, 1017BZ Amsterdam, Holandia, nr rejestru handlowego: 60163186, Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, nr KRS: 0000008723, REGON: 930041341, NIP: 896 000 56 73, kapitał zakładowy 993 334 810 zł (wpłacony w całości), Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy sp.k z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142 lok 5, 00-061 Warszawa, KRS: 0000280440, NIP: 5252393763, REGON: 140969132 oraz Big Data Scoring AS, Laeva tn 2, 10111, Tallinn, Estonia, nr rejestru handlowego 12418058.

Mash Poland Sp.z o.o

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwoś...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Mash Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 172, 02-486, inspektor ochrony danych DPO@mash.com, w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Mash Poland Sp. z o.o. i ich przetwarzanie przez Mash Poland Sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia. W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie Mash Poland Sp. z o.o. z siedzibą w w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 172, 02-486, inspektor ochrony danych DPO@mash.com), przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych. *Lista współpracujących kredytodawców:http://www.credit-check.pl/uczestnicy/ Potwierdzam, że zostałem poinformowany: prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzę, że przetwarzanie danych mnie dotyczące narusza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dobrowolności udzielenia powyższych zgód, z zastrzeżeniem, że ich udzielenie jest warunkiem zawarcia umowy o kredyt konsumencki; tym, że przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie powyższych zgód stanowi profilowanie w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie mojej zdolności kredytowej w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii moich pożyczek oraz wynikach analiz statystycznych; tym, że wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia ze mną umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że przysługuje mi w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytow...

Zgoda obowiązkowa

W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mash Poland Sp. z o.o. z siedzibą w w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 172, 02-486, inspektor ochrony danych DPO@mash.com), nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Mash Poland Sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Mash Poland Sp. z o.o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Mash Poland Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Mash Poland Sp. z o.o. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

LoanMe sp. z o.o.
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych ...

Zgoda obowiązkowa

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę LoanMe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142b na potrzeby udzielenia pożyczki? Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem www.loanme.pl.

Wyrażam zgodę marketingową
Helikon sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Helikon Sp....

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Helikon Sp. z o.o. oraz Helikon sp. z o.o. TESTY telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Helikon Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Helikon Sp. z...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Helikon Sp. z o.o. oraz Helikon sp. z o.o. TESTY środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu przesyłania mi informacji handlowych.

Wyrażam zgodę na weryfikację w bazach zewnętrznych
Rapida
Upoważniam Rapida sp. z o.o. do wystąpienia do Kra...

Zgoda obowiązkowa

Upoważniam Rapida sp. z o.o. do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530). oraz Upoważniam Rapida Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Rapida Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych Zwiń... ... przekazanych przez Rapida Sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Upoważniam Rapida Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy pożyczki, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Rapida Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Rapida Sp. z o.o. umowy pożyczki lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Rapida Sp. z o.o. umowy pożyczki, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Wyrażam zgodę na weryfikację w biurach informacji gospodarczej Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530) upoważniam Rapida Sp. z o.o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Krakowie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

Helikon sp. z o.o.
W celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz przyg...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz przygotowanie odpowiedniej dla mnie oferty kredytowej, finansowej lub handlowej, udzielam pełnomocnictwa dla Helikon Sp. z o.o. oraz dla Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., Nest Bank S.A., Plus Bank S.A., TF Bank A.B. Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A. a także firm pożyczkowych: AASA Polska S.A., Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Mash Sp. z o.o. (Euroloan), Ferratum Bank P.L.C., Fundusz Mikro Sp. z o.o., INCREDIT Sp. z o.o., Net Credit Sp. z o.o., Provident Polska S.A., Midway Invest Sp. z o.o. (SMS 365), SMS Kredyt Sp. zo.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., VIVUS Finance Sp. z o.o., Wierzyciel S.A., Gwarant Sp. z o.o., Rapid Finance Polska Sp. z o.o. (filarum.pl), IPF Polska Sp. z o.o. (hapi pożyczki), Easy Money Sp. z o.o., PSF Loans Sp. z o.o. (Autokapital), Rapida Sp. z o.o., Art. Cash Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Euroexpert Sp. z o.o., SuperGrosz Sp. z o.o.. do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie o udostępnienie informacji dotyczącej mojej osoby, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania w tym celu przez BIK moich danych.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietn...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianę danych gospodarczych (Dz. U. 2014r. poz. 1050) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015r. poz. 128) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam powyższe podmioty do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. i Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. dotyczących mnie informacji gospodarczych w celu oceny ryzyka kredytowego oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczających 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Aasa Polska S.A.
Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictw...

Zgoda obowiązkowa

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej – dostępnej pod linkiem: Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470). upoważniam AASA Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-209), przy ul. Hrubieszowskiej 2, NIP: 5252528111, REGON: 146017266, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411939 do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Upoważniam Aasa Polska S.A. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Aasa Polska S.A. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Aasa Polska S.A. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Upoważniam Aasa Polska S.A. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej, w tym udostępnianie Aasa Polska S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Aasa Polska S.A dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Aasa Polska S.A. umowy po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Aasa Polska S.A. umowy, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470) upoważniam AASA Polska S.A. do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych i ponadto udzielam Aasa Polska S.A. umocowania do złożenia w moim imieniu, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnienia do dokonania mojej wiarygodności płatniczej i oceny zdolności kredytowej. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470) i wymianie danych gospodarczych upoważniam Aasa Polska S.A. do wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków, zwanego dalej KBIG, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz upoważniam KIBG do ujawienia Aasa Polska S.A. tych informacji oraz dotyczących mnie informacji z centralnych zbiorów danych. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470), udzielam zgody na rzecz Aasa Polska S.A. na przekazanie do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków, informacji gospodarczych o wywiązaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielania zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową zawartą z Aasa Polska S.A. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470) upoważniam Aasa Polska S.A. do wystąpienia do ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470) upoważniam Aasa Polska S.A. do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Udzielenie powyższego upoważnienia jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy jego udzielenia AASA Polska S.A. na podstawie przepisów prawa może odmówić zawarcia umowy lub zaproponować zawarcie umowy na warunkach mniej korzystnych dla konsumenta.

Mash Poland Sp.z o.o

Upoważniam Mash Poland Sp.zo.o do przekazania d...

Zgoda obowiązkowa

Upoważniam Mash Poland Sp.zo.o do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Mash Poland Sp.zo.o w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Mash Poland Sp.zo.o w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Upoważniam Mash Poland Sp.zo.o do przekazania d...

Zgoda obowiązkowa

Upoważniam Mash Poland Sp.zo.o do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy z dnia 2018-08-24, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej, w tym udostępnianie S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Mash Poland Sp.zo.o dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Mash Poland Spz.o.o umowy 2018-08-24, lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Mash Poland Sp.zo.o umowy 2018-08-24, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwi...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Mash Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 do wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

LoanMe sp. z o.o.
Czy upoważnia Pan/Pani firmę Loan...

Zgoda nieobowiązkowa

Czy upoważnia Pan/Pani firmę LoanMe Sp. z.o.o do wystąpienia i uzyskania z Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor z siedzibą w Warszawie szczegółowych informacji gospodarczych dotyczących Pana/Pani i stanowiących tajemnicę bankową, w celu dokonania weryfikacji Pana/Pani zdolności kredytowej?

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na udos...

Zgoda obowiązkowa

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na udostępnienie przez LoanMe Sp. z o.o. danych osobowych Crif Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38 i na pozyskanie od tego podmiotu przez LoanMe Sp. z o.o. danych osobowych, w celu oceny zdolności kredytowej?

Oświadczam, że nie jestem osobą, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne

Oświadczam, że nie jestem osobą która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, ani członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub jej bliskim współpracownikiem w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Aasa Polska S.A.

Oświadczam, że jestem osobą kt...

Zgoda nieobowiązkowa

Oświadczam, że jestem osobą która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, ani członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub jej bliskim współpracownikiem w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią umowy/warunkami pożyczki
Ferratum Bank
Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję Politykę ...

Zgoda obowiązkowa

Rapida
${ errors.first('identity_card_data.form[pesel]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[dowod_osobisty]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[data_waznosci_dowodu]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[dowod_bezterminowy]') }

Adres zamieszkania

  • Kod pocztowy - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_kod]') }
  • Miasto - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_miasto]') }
  • Ulica - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_ulica]') }
  • Nr budynku - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_nr_budynku]') }

Adres korespondencyjny

  • Kod pocztowy - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_kod]') }
  • Miasto - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_miasto]') }
  • Ulica - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_ulica]') }
  • Nr budynku - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_nr_budynku]') }
${ errors.first('employment_data.form[dochod_zr]') }
${ errors.first('employment_data.form[dochod_netto]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_nazwa]') }
${ errors.first('employment_data.form[data_zatrudnienia]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_stan_zakladu]') }
${ errors.first('employment_data.form[dzien_wyplaty]') }
${ errors.first('employment_data.form[dlugosc_zatrudnienia]') }
${ errors.first('employment_data.form[data_zakonczenia_pracy]') }
${ errors.first('employment_data.form[wykonywany_zawod_str]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_nip]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_telefon]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_ilosc_zatrudnionych_osob]') }

Adres pracodawcy

Koszta utrzymania

${ errors.first('expenses_commitment.form[koszt_utrzymania]') }
${ errors.first('expenses_commitment.form[wydatki_mieszkanie]') }
${ errors.first('expenses_commitment.form[rata_kredytu_mieszkanie]') }
${ errors.first('expenses_commitment.form[raty_pozostalych_kredytow]') }

Zobowiązania

${ errors.first('expenses_commitment.form[laczna_kwota_zobowiazania]') }
${ errors.first('expenses_commitment.form[kredyt_mieszkaniowy_splata]') }
${ errors.first('other_data.form[wyksztalcenie]') }
${ errors.first('other_data.form[stan_cywilny]') }
${ errors.first('other_data.form[cel_kredytowania]') }
${ errors.first('other_data.form[nazwisko_panienskie]') }
${ errors.first('other_data.form[status_mieszkania]') }
${ errors.first('other_data.form[data_zamieszkania]') }
${ errors.first('other_data.form[rodzaj_wlasnosci]') }
${ errors.first('other_data.form[bank_konto]') }
${ errors.first('other_data.form[czas_posiadania_rachunku]') }
${ successMsg }

Dziękujemy

Twój wniosek właśnie jest wysyłany do Instytucji finansowych współpracujących z wnioskomat.com.

W przeciągu kilku minut powinieneś trzymać oferty. Ale wnioskomat.com to nie tylko oferty, to także wsparcie Agenta z Twojej okolicy. System właśnie przydziela ci Agenta, który skontaktuje się z Tobą do 10 minut.


Aby zobaczyć oferty musisz aktywować swoje konto. Na Twojego maila został wysłany kod aktywacyjny wraz z danymi do zalogowania. System poprosi o zmianę hasła. Pamiętaj, aby hasło nie zostało ujawnione osobom trzecim.

Zaloguj
Top