${ errors.first('personal_data.form[credit_type]') }
logo Super Grosz pożyczka online
${rangeSliderText.amount}
${ errors.first('personal_data.form[kwota_kredytu]') }
${ errors.first('personal_data.form[liczba_rat]') }
${rangeSliderText.period}
${ errors.first('personal_data.form[liczba_rat]') }
${ errors.first('personal_data.form[imie]') }
${ errors.first('personal_data.form[nazwisko]') }
${ errors.first('personal_data.form[telefon]') }
${ errors.first('personal_data.form[mail]') }
${ errors.first('personal_data.form[kod_pocztowy]') }
Akceptuję wszystkie zgody
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o administratorze danych osobowych oraz wszystkich zasadach i celach przetwarzania moich danych osobowych
Helikon sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzen...

Zgoda obowiązkowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia kwietnia 2016r. przyjmuję do wiadomości, iż moje dane będą przetwarzane przez Helikon Sp. z o.o. (będącego właścicielem stron helikon.net.pl, wnioskomat.com) z siedzibą w Mikołowie, ul. Wyzwolenia 27 (43-190) będącego Administratorem Danych Osobowych, w celu przygotowania oferty, w celach informacyjnych, statystycznych, marketingowych oraz przesyłania informacji handlowej na podstawie wyżej wyrażonych zgód. Administrator będzie stosował tzw. profilowanie, tj. będzie analizował moje dane w celu przygotowania najlepiej dostosowanej do moich potrzeb oferty. Moje dane będą przekazywane podmiotom współpracującym z Helikon Sp. z o.o., tj. instytucjom finansowym, ubezpieczeniowym i agentom. Administrator będzie przechowywać moje dane do momentu odwołania wyrażonej zgody. Posiadam prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Ponad to posiadam prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzania powyższych danych. Posiadam również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania moich danych niezgodnego z prawem. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia realizację poszczególnych usług świadczonych przez Helikon Sp. z o.o. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Helikon Sp. z o.o., mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (tel./adres e-mail).

Cardina sp. z o.o.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynnośc...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że zamieszkuję i uzyskuję dochody w Polsce.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Klauzulę Infor...

Zgoda obowiązkowa

Axi Card (Easy Payment Services OOD Sp. z o. o.)
Polityka prywatności dostępna po adresem https://a...

Zgoda obowiązkowa

Polityka prywatności dostępna po adresem https://axi-card.pl/rodo.

Hapi (IPF Polska Sp. z o. o.)
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych o...

Zgoda nieobowiązkowa

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IPF Polska Spółka z o.o., z siedzibą Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. Dane przetwarzane są w celach związanych z przygotowaniem do zawarcia umowy pożyczki, w tym w celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej, w celu marketingu produktów i usług administratora danych oraz podmiotów trzecich (za odrębną zgodą), w celach analitycznych, archiwalnych oraz dowodowych. Jak również w celu profilowania danych, które pozwolą dopasować ofertę do Pani/Pana oczekiwań i zdolności kredytowej. Odbiorcami danych mogą być biura informacji gospodarczej oraz podmioty z grupy International Personal Finance, z siedzibą No. 3 Leeds City Office Park, Meadow Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD, Wielka Brytania (za odrębną zgodą). Informujemy o przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

1. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwi...

Zgoda obowiązkowa

1. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych  oraz na podstawie art. 105 ust 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w związku z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), niniejszym upoważniam IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136 (02-305 Warszawa), dalej: „IPF Polska”, do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie: „BIG”) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskiwania za pośrednictwem BIG danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. w Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu, do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków, zwanego dalej KBIG, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz upoważniam KBIG do ujawnienia IPF Polska sp. z o.o. tych informacji oraz dotyczących mnie informacji z centralnych zbiorów danych.

Supergrosz (Aiqlabs Sp. z o.o.)
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję polit...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję politykę prywatności, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz oświadczenie PEP.

KredytOK (Capital Service S.A.)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest...

Zgoda obowiązkowa

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Capital Service Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, pod adresem: ul. Janusza Korczaka 73, 07 -409 Ostrołęka („Administrator”). 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: nr tel.: 296944800, adres e -mail: [email protected] 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, b) realizacji zawartej umowy, c) badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej, d) badania ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie, e) zarządzania ryzykiem kredytowym, f) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów, g) dochodzenia należności, h) wewnętrznych celów Administratora, takich jak: analiza portfela kredytowego, statystyki i raportowanie wewnętrznego Administratora, analizy księgowe, i) w przypadku wyrażenia zgody – marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora, a także j) w związku z ustanowieniem zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności będącym zabezpieczeniem zobowiązań finansowych, w tym wyemitowania obligacji przez Administratora. 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: a) zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”, „RODO”), b) niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) polegającego w szczególności na obowiązku badania zdolności kredytowej, d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia polegającego w szczególności na minimalizacji ryzyka kredytowego (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: a) Biuro Informacji Kredytowej S.A., b) biura informacji gospodarczej, w tym: • „Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej” S.A., • Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A., • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., c) administrator zastawu i audytorzy, działający z zawodową starannością zgodnie z przepisami prawa w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonania praw i obowiązków administratora zastawu dla osiągnięcia prawnie usprawiedliwionych celów zastawu rejestrowego, d) pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Państwa danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe. 6. Administrator zamierza przekazywać Pani/Pana dane do podmiotu w państwie trzecim. Komisja Europejska stwierdziła istnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych we wskazanym podmiocie w państwie trzecim. Przekazanie danych następować będzie na podstawie art. 46, 47, 49 ust. 1 akapit drugi RODO. Podmiot w państwie trzecim, o którym mowa w zdaniu poprzednim, to: MaxMind, Inc. MaxMind, Inc. posiada odpowiednie zabezpieczenia danych, zaś osoba, której dane zostały do tego podmiotu przekazane posiada możliwość uzyskania kopii danych, ewentualnie dane mogą zostać udostępnione w siedzibie Administratora. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy: a) dane niezbędne dla dokumentacji podatkowej – z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, b) dane niezbędne dla celów rachunkowoksięgowych – do 5 lat od końca roku obrotowego, którego dane dotyczą, c) dane dotyczące transakcji przeprowadzanych przez Administratora jako instytucji obowiązanej w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – przez okres 5 lat od upływu końca roku, w którym zostały przeprowadzone transakcje, d) dane dotyczące zawartej umowy pożyczki – do okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy – przez okres 10 lat, e) dane niezbędne dla obsługi pożyczki klienta w systemach Administratora – do momentu zakończenia świadczenia usługi oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych umów pożyczek. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ewentualnie - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych, b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul Stawki 2. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy pożyczki. 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Proces ten będzie polegał na dokonywaniu oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy pożyczki, przy czym ocena ta dokonywana będzie na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku o pożyczkę oraz w innych dokumentach przedstawionych przez Wnioskodawcę, w oparciu o ustalone kryteria ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne. Konsekwencją dokonanej oceny będzie automatyczne zakwalifikowanie do danej grupy ryzyka. Kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą możliwości otrzymania pożyczki. 11. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnie wskazanym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

ICredit (iCredit Sp. z o.o.)
Kliknięcie przycisku Wyślij oznacza zgodę na przes...

Zgoda nieobowiązkowa

Kliknięcie przycisku Wyślij oznacza zgodę na przesłanie Twoich danych do firmy iCredit sp z. o. o., która zgadza się je przetwarzać i wykorzystywać zgodnie ze swoimi zasadami ochrony prywatności. Helikon Sp. z o.o. będzie również je wykorzystywać zgodnie ze swoimi zasadami. Polityka prywatności iCredit.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Aasa (Aasa Polska S.A.)
...

Zgoda obowiązkowa

Hapi (IPF Polska Sp. z o. o.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie* moich danych osobo...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie* moich danych osobowych**, pozyskanych za pośrednictwem niniejszego formularza, w celach marketingowych IPF Polska po wygaśnięciu Umowy pożyczki i/lub w przypadku, gdy nie dojdzie do jej zawarcia. Zgoda obejmuje także profilowanie danych, które ma na celu dopasowanie oferty do moich oczekiwań i zdolności kredytowych.  Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie i prawo zgłoszenia sprzeciwu m.in. przez telefon: +48 22 395 85 87, pocztą elektroniczną: [email protected] Informacje na temat rezygnacji z marketingu usług partnerów biznesowych są również dostępne w ich komunikacji marketingowej. Przyjmuję również do wiadomości, że przysługuje mi prawo do otrzymywania informacji o przetwarzaniu* moich danych osobowych**, uzyskiwania dostępu i edytowania moich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i usuwania. Więcej informacji na temat przetwarzania* danych osobowych** i przysługujących Konsumentowi uprawnień można znaleźć w naszej Polityce prywatności: https://hapipozyczki.pl/pl/polityka-prywatnosci/ . Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na używanie dla celów marketingu bez...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na używanie dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym poprzez kontakt telefoniczny) i automatycznych systemów wywołujących (zgodnie z ustawą z dn. 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne) przez IPF Polska sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlow...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną oraz w postaci sms-ów (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przez IPF Polska sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

KredytOK (Capital Service S.A.)
Wyraża Pan/Pani zgodę na udostępnienie danych osob...

Zgoda obowiązkowa

Wyraża Pan/Pani zgodę na udostępnienie danych osobowych RANTHERI SERVICE OÜ z siedzibą w Estonii, Tartu mnt 83-406, Kesklinna District, Tallinn City, Harju county,10115, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 14276237, działającej poprzez RANTHERI SERVICE OSAUSHING ODDZIAŁ W POLSCE, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 795062 w celu zaoferowania usługi ekonsultacji medycznych oraz usługi cyklicznej analizy Pana/Pani statusu finansowego.

Wyraża Pan/Pani zgodę na przekazanie CAPITAL SERVI...

Zgoda obowiązkowa

Wyraża Pan/Pani zgodę na przekazanie CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce przez RANTHERI SERVICE OÜ z siedzibą w Estonii, Tartu mnt 83-406, Kesklinna District, Tallinn City, Harju county,10115, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 14276237, działającą poprzez RANTHERI SERVICE OSAUSHING ODDZIAŁ W POLSCE, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 795062, Pana/Pani danych osobowych, w tym stanu Pana/Pani zadłużenia, w postaci certyfikatów wiarygodności płatniczej w celu dokonania cyklicznej analizy statusu finansowego.

Szybka Gotówka (TAMGACOM LLC.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych o...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez TAMGACOM LLC, w tym udostępnienie moich danych osobowych innym kredytodawcom bądź pożyczkodawcom w celu przedstawienia mi oferty pożyczki. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Poniższa zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Profi Credit (PROFI CREDIT Polska S.A.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROFI CREDIT ...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROFI CREDIT Polska S.A. moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na ich analizowanie i profilowanie, tj. przekazywanie reklam dopasowanych do moich potencjalnych potrzeb i oczekiwań.

Wyrażam zgodę marketingową
Helikon sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Helikon Sp....

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Helikon Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Helikon Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Helikon Sp. z...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Helikon Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu przesyłania mi informacji handlowych.

Cardina sp. z o.o.
Udzielam wszystkich poniższych zgód na otrzymywani...

Zgoda nieobowiązkowa

Udzielam wszystkich poniższych zgód na otrzymywanie informacji handlowych.

Axi Card (Easy Payment Services OOD Sp. z o. o.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowy...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Easy Payment Services OOD, również tych związanych z profilowaniem do celów marketingowych (nawet jeśli nie będę klientem Easy Payment Services OOD), drogą elektroniczną, w tym za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS ) oraz wiadomości e-mail, a także poprzez połączenia telefoniczne, pocztę lub kuriera. Jeśli chcesz dokonać szczegółowego wyboru, poniżej:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowy...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Easy Payment Services OOD, również tych związanych z profilowaniem do celów marketingowych (nawet jeśli nie będę klientem Easy Payment Services OOD), drogą elektroniczną, w tym za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowy...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Easy Payment Services OOD, również tych związanych z profilowaniem do celów marketingowych (nawet jeśli nie będę klientem Easy Payment Services OOD), poprzez połączenia telefoniczne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowy...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Easy Payment Services OOD, również tych związanych z profilowaniem do celów marketingowych (nawet jeśli nie będę klientem Easy Payment Services OOD), drogą elektroniczną, w tym za pomocą wiadomości e-mail.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowy...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Easy Payment Services OOD, również tych związanych z profilowaniem do celów marketingowych (nawet jeśli nie będę klientem Easy Payment Services OOD), poprzez pocztę lub kuriera.

Supergrosz (Aiqlabs Sp. z o.o.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aiqlabs sp. z...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aiqlabs sp. z o.o. moich danych osobowych obejmujących mój numer telefonu oraz imię i nazwisko, dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług, wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (poprzez kontakt telefoniczny oraz sms) oraz przy pomocy automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).

W celu otrzymywania treści marketingowych dotycząc...

Zgoda nieobowiązkowa

W celu otrzymywania treści marketingowych dotyczących produktów i usług Aiqlabs sp. z o.o., a także produktów i usług partnerów biznesowych, wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Aiqlabs sp. z o. o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne i w tym celu udostępniam adres-email oraz numer telefonu. Powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem udostępnienia, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Aiqlabs Sp. z...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Aiqlabs Sp. z o.o. moich danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko, adres email, numer telefonu oraz mój adres zamieszkania, przedstawionych przeze mnie w związku z ubieganiem się o udzielenie pożyczki innym podmiotom w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie

KredytOK (Capital Service S.A.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlow...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez CAPITAL SERVICE za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności pocztą elektroniczną na adres email wskazany w niniejszym wniosku, w postaci sms na numer telefonu wskazany w niniejszym wniosku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobow...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, nr PESEL, nr telefonu, adresu e-mail w celu przekazywania mi informacji handlowych dotyczących produktów i usług CAPITAL SERVICE.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobow...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , tj.: imienia, nazwiska, nr PESEL, nr telefonu, adresu e-mail w celu przekazywania mi informacji handlowych dotyczących produktów i usług podmiotów trzecich.

Profi Credit (PROFI CREDIT Polska S.A.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowyc...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług partnerów PROFI CREDIT Polska S.A., zarówno pocztą tradycyjną, jak i za pomocą telefonu i środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na weryfikację w bazach zewnętrznych
Helikon sp. z o.o.
W celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz przyg...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz przygotowanie odpowiedniej dla mnie oferty kredytowej, finansowej lub handlowej, udzielam pełnomocnictwa dla Helikon Sp. z o.o. oraz dla Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., Nest Bank S.A., Plus Bank S.A., TF Bank A.B. Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A. a także firm pożyczkowych: AASA Polska S.A., Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Mash Sp. z o.o. (Euroloan), Ferratum Bank P.L.C., Fundusz Mikro Sp. z o.o., INCREDIT Sp. z o.o., Net Credit Sp. z o.o., Provident Polska S.A., Midway Invest Sp. z o.o. (SMS 365), SMS Kredyt Sp. zo.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., VIVUS Finance Sp. z o.o., Wierzyciel S.A., Gwarant Sp. z o.o., Rapid Finance Polska Sp. z o.o. (filarum.pl), IPF Polska Sp. z o.o. (hapi pożyczki), Easy Money Sp. z o.o., PSF Loans Sp. z o.o. (Autokapital), Rapida Sp. z o.o., Art. Cash Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Euroexpert Sp. z o.o., SuperGrosz Sp. z o.o.. do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie o udostępnienie informacji dotyczącej mojej osoby, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania w tym celu przez BIK moich danych.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietn...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianę danych gospodarczych (Dz. U. 2014r. poz. 1050) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015r. poz. 128) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam powyższe podmioty do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. i Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. dotyczących mnie informacji gospodarczych w celu oceny ryzyka kredytowego oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczających 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Aasa (Aasa Polska S.A.)
Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictw...

Zgoda obowiązkowa

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A., o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej – dostępnej pod linkiem

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictw...

Zgoda obowiązkowa

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Gospodarczej., o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej – dostępnej pod linkiem

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictw...

Zgoda obowiązkowa

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej – dostępnej pod linkiem

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobo...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w celu dokonania oceny zdolności do zaciągnięcia zobowiązania pożyczkowego przez Aasa Polska S.A. za pośrednictwem CRIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na zasadach określonych poniżej.

 

 1. W celu przeprowadzenia oceny zdolności do zaciągnięcia zobowiązania pożyczkowego, oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez AASA POLSKA S.A., przez czas trwania zobowiązania pożyczkowego wynikającego z zawartej umowy mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Współpracującym Podmiotom* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez AASA POLSKA S.A. i ich przetwarzanie przez AASA POLSKA S.A. przez 3 lata od ich udostępnienia
  w przypadku udzielenia pożyczki.

 2. W celu przeprowadzenia oceny zdolności do zaciągnięcia zobowiązania pożyczkowego, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności pożyczkowej, oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie AASA POLSKA S.A. przez Współpracujące Podmioty* przez czas trwania zobowiązania pożyczkowego wynikającego z zawartej umowy przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji

 3. W celu przeprowadzania oceny zdolności do zaciągnięcia zobowiązania pożyczkowego, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności pożyczkowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AASA POLSKA S.A., nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec AASA POLSKA S.A. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez AASA POLSKA S.A. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z AASA POLSKA S.A. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez AASA POLSKA S.A. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

Wyrażam zgodę AASA POLSKA S.A., na udostępnienie ...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę AASA POLSKA S.A., na udostępnienie moich danych teleadresowych zawartych we wniosku o zawarcie umowy Współpracującym Podmiotom* do celu dokonywania przez nich bieżącego, cyklicznego wzbogacania danych teleadresowych konsumentów w związku z prowadzeniem przez nich windykacji przysługujących im od konsumentów należności oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tego wzbogacenia.

Cardina sp. z o.o.
Udzielam wszystkich poniższych zgód w celu dokonan...

Zgoda obowiązkowa

Udzielam wszystkich poniższych zgód w celu dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, oceny ryzyka kredytowego oraz umożliwienia weryfikacji prawidłowości wykonania oceny. (udzielenie rzeczonych zgód jest dobrowolne, przy czym brak zgody uniemożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej i rozpoznanie niniejszego wniosku)

Upoważniam Cardina sp. z o.o. do wystąpienia o uja...

Zgoda nieobowiązkowa

Upoważniam Cardina sp. z o.o. do wystąpienia o ujawnienie informacji o wywiązaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych biurom informacji gospodarczej.

Axi Card (Easy Payment Services OOD Sp. z o. o.)
Wyrażam zgodę na dokonanie weryfikacji mojego kont...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na dokonanie weryfikacji mojego konta bankowego i zdolności przez Usługę Instantor. Pełna treść zgody dostępna tutaj.

Zgoda na udostępnienie danych osobowych w celu oce...

Zgoda obowiązkowa

Zgoda na udostępnienie danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej. Pełna treść zgody dostępna tutaj.

Hapi (IPF Polska Sp. z o. o.)
2. Upoważniam IPF POLSKA SP. Z O.O. , z siedzibą w...

Zgoda obowiązkowa

2. Upoważniam IPF POLSKA SP. Z O.O. , z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 136 do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych*** (zapytanie) i udostepnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez IPF POLSKA SP. Z O.O. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż z 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

3.Upoważniam IPF POLSKA SP. Z O.O. , z siedzibą w ...

Zgoda obowiązkowa

3.Upoważniam IPF POLSKA SP. Z O.O. , z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania  w okresie obowiązywania umów pożyczki zawartych z IPF Polska sp. z o.o., a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do IPF Polska sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania umów pożyczki zawartych z IPF Polska sp. z o.o. oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartych z IPF POLSKA sp. z o.o. umów pożyczki przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy prawo bankowe.

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez IPF Polska...

Zgoda obowiązkowa

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez IPF Polska spółce Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A (dalej „Provident”), moich danych osobowych w zakresie numeru PESEL, w celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej poprzez uzyskanie informacji dotyczących moich ewentualnych zobowiązań finansowych wobec Provident. Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na udostępnienie przez Provident spółce IPF Polska powyższych informacji w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej. Administratorem udostępnionych danych osobowych będzie Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora wyłącznie w celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 p

5. W celu oceny zdolności kredytowej, zgadzam się ...

Zgoda obowiązkowa

5. W celu oceny zdolności kredytowej, zgadzam się na udostępnienie przez IPF Polska w terminie 30 dni mojego numeru PESEL Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji*na udostępnienie przez nich IPF Polska informacji o historii moich pożyczek oraz zestawienie tych informacji przez IPF Polska.                                                  *Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6. W celu oceny zdolności kredytowej przez IPF Pol...

Zgoda obowiązkowa

6. W celu oceny zdolności kredytowej przez IPF Polska zgadzam się na przetwarzanie w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnienie w terminie 30 dni Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* na dokonanie przez nich analizy statystycznej oraz udostępnienie i zestawienie jej wyników IPF Polska .                   *Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Supergrosz (Aiqlabs Sp. z o.o.)
Upoważniam AIQLABS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw...

Zgoda obowiązkowa

Upoważniam AIQLABS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie AIQLABS Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez AIQLABS Sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Upoważniam Biuro Informacji Kredytowej S.A. do wystąpienia do Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) w celu weryfikacji poprawności podanych przeze mnie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz numer PESEL.

Upoważniam AIQLABS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z AIQLABS Sp. z o.o. umowy kredytu konsumenckiego w trakcie obowiązywania umowy w tym także zobowiązania po wygaśnięciu umowy lub po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących do AIQLABS Sp. z o.o., w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez AIQLABS Sp. z o.o. i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

KredytOK (Capital Service S.A.)
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietn...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej u.i.g.), zgodnie z którym Pożyczkodawca może wystąpić do biura informacji gospodarczej o informacje na temat Wnioskodawcy na podstawie czasowego upoważnienia, upoważniam CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. J. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, zwaną dalej CAPITAL SERVICE, do wystąpienia do: • „Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, zwanego dalej KRD, • Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, zwanego dalej BIG Infomonitor, • ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, zwanego dalej ERIF, • Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków, zwanego dalej KBIG o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1 u.i.g. oraz upoważniam KRD, BIG Infomonitor, ERIF oraz KBIG do ujawnienia CAPITAL SERVICE tych informacji.

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o kredy...

Zgoda obowiązkowa

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o kredyt konsumencki, niniejszym udzielam CAPITAL SERVICE pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści: W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o kredyt konsumencki, niniejszym upoważniam: 1. CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez CAPITAL SERVICE S.A. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 2. CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z umowy kredytu konsumenckiego zawartej z CAPITAL SERVICE S.A., a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do CAPITAL SERVICE S.A. dla celów dokonywanej przez te podmioty oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z CAPITAL SERVICE S.A. umowy kredytu konsumenckiego oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z CAPITAL SERVICE S.A. umowy kredytu konsumenckiego przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Jednocześnie potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych upoważnień i zgód, jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie.

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości ...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez CAPITAL SERVICE w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Capital Service i ich przetwarzanie przez Capital Service przez 3 lata od ich udostępnienia. *Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości ...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie CAPITAL SERVICE przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych. *Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/.

W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej,...

Zgoda nieobowiązkowa

W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CAPITAL SERVICE, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec CAPITAL SERVICE wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez CAPITAL SERVICE wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z CAPITAL SERVICE oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez CAPITAL SERVICE w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę. *Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 9 ...

Zgoda nieobowiązkowa

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, zgodnie z którym Pożyczkodawca może przekazać do biura informacji gospodarczej informacje o wywiązywaniu się ze zobowiązań przez Wnioskodawcę po udzieleniu przez Wnioskodawcę zgody w tym zakresie, udzielam zgody CAPITAL SERVICE na przekazanie do „Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki zawartą z CAPITAL SERVICE.

Oświadczam, że nie jestem osobą, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne

Oświadczam, że nie jestem osobą która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, ani członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub jej bliskim współpracownikiem w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Aasa (Aasa Polska S.A.)
Oświadczam, że nie zajmuję eksponowanego stanowisk...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że nie zajmuję eksponowanego stanowiska politycznego, ani nie jestem członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 z późn. zm.)

Cardina sp. z o.o.
Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponow...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP ani też osobą znaną jako bliski współpracownik PEP.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Axi Card (Easy Payment Services OOD Sp. z o. o.)
ZGODA (PEP) Oświadczam, że nie jestem osobą zajmu...

Zgoda obowiązkowa

ZGODA (PEP)

Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, ani osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Pełna treść zgody dostępna tutaj.

KredytOK (Capital Service S.A.)
Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponow...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem („PEP”) w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią umowy/warunkami pożyczki
Axi Card (Easy Payment Services OOD Sp. z o. o.)
Wyrażam zgodę na zawarcie umowy kredytu przy wykor...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na zawarcie umowy kredytu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron umowy. Jestem świadomy, że przy zawarciu umowy na odległość korzystam z usługi Lleida.Net. Jednocześnie zgadzam się i akceptuję warunki korzystania z usługi Advanced Electronic Signature świadczonej przez Lleida.Net. Pełna treść zgody dostępna tutaj.

Zgoda Szybki Przelew WNIOSKUJE O PRZELANIE 80% ...

Zgoda nieobowiązkowa

Zgoda Szybki Przelew

WNIOSKUJE O PRZELANIE 80% PRZYZNANEGO LIMITU KREDYTOWEGO NA MOJE KONTO BANKOWE

Składając wniosek o kartę kredytową Axi akceptuję i przyjmuję do wiadomości, że 80% przyznanego mi Limitu Kredytowego na karcie kredytowej Axi, zostanie przekazane na numer mojego osobistego rachunku bankowego. Pozostała część limitu (tj. 20%), będzie możliwa do wykorzystania po otrzymaniu i aktywacji karty kredytowej Axi. Jednocześnie akceptuję i przyjmuję do wiadomości, że przelew części przyznanego mi Limitu Kredytowego zostanie przekazany na numer mojego rachunku bankowego zweryfikowanego przy użyciu usługi Instantor świadczonej przez Instantor AB. Tym samym w przypadku niedokonania przez składającego wniosek o kartę Axi weryfikacji konta bankowego za pomocą usługi Instantor lub braku poprawności tej weryfikacji, Kredytodawca i wydawca karty Axi zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania 80% przyznanego Limitu Kredytowego na konto bankowe wnioskującego o kartę kredytową Axi. W takiej sytuacji zastosowanie znajdą standardowe warunki korzystania z karty kredytowej Axi określone w umowie o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego.

Hapi (IPF Polska Sp. z o. o.)
Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z treśc...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią formularza informacyjnego. Rozumiem i akceptuję przedstawione w formularzu warunki oraz nie zgłaszam dodatkowych pytań i wątpliwości. Wyrażam chęć zawarcia umowy pożyczki pieniężnej z IPF Polska Sp. z o.o. bezpośrednio po otrzymaniu formularza informacyjnego w ramach procesu udzielenia pożyczki za pośrednictwem firmy Helikon sp. z.o.o (pośrednika finansowego).

KredytOK (Capital Service S.A.)
Informujemy, że wyrażając każdą z poniższych zgód ...

Zgoda obowiązkowa

Informujemy, że wyrażając każdą z poniższych zgód ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę, kierując informację o jej wycofaniu poprzez złożenie oświadczenia w trakcie rozmowy telefonicznej pod numerem: 601 500 500, jak również poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Szybka Gotówka (TAMGACOM LLC.)
Akceptuję warunki Regulaminu świadczenia usług dro...

Zgoda obowiązkowa

Akceptuję warunki Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez TAMGACOM LLC. (https://szybkagotowka.pl/Document/PrivacyPolicy)

${ errors.first('identity_card_data.form[pesel]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[dowod_osobisty]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[data_wydania_dowodu]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[data_waznosci_dowodu]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[dowod_bezterminowy]') }

Adres zamieszkania

 • Kod pocztowy - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_kod]') }
 • Miasto - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_miasto]') }
 • Ulica - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_ulica]') }
 • Nr budynku - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_nr_budynku]') }

Adres korespondencyjny

 • Kod pocztowy - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_kod]') }
 • Miasto - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_miasto]') }
 • Ulica - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_ulica]') }
 • Nr budynku - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_nr_budynku]') }
${ errors.first('employment_data.form[dochod_zr]') }
${ errors.first('employment_data.form[dochod_netto]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_nazwa]') }
${ errors.first('employment_data.form[data_zatrudnienia]') }
${ errors.first('employment_data.form[dzien_wyplaty]') }
${ errors.first('employment_data.form[additionalIncomeAmount]') }
${ errors.first('employment_data.form[data_zakonczenia_pracy]') }
${ errors.first('employment_data.form[wykonywany_zawod_str]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_branza]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_nip]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_telefon]') }

Adres pracodawcy

 • Kod pocztowy - ${ errors.first('employment_data.form[praca_kod]') }
 • Miasto - ${ errors.first('employment_data.form[praca_miasto]') }
 • Ulica - ${ errors.first('employment_data.form[praca_ulica]') }
 • Nr budynku - ${ errors.first('employment_data.form[praca_nr_budynku]') }

Koszta utrzymania

${ errors.first('expenses_commitment.form[koszt_utrzymania]') }
${ errors.first('expenses_commitment.form[wydatki_mieszkanie]') }

Zobowiązania

${ errors.first('expenses_commitment.form[zobowiazania_miesieczne]') }
${ errors.first('other_data.form[wyksztalcenie]') }
${ errors.first('other_data.form[stan_cywilny]') }
${ errors.first('other_data.form[status_mieszkania]') }
${ errors.first('other_data.form[rodzaj_wlasnosci]') }
${ errors.first('other_data.form[forma_wyplaty_wynagrodzenia]') }
${ errors.first('other_data.form[bank_konto]') }
${ successMsg }

Wniosek o kredyt

Niezależnie od tego, jaki kredyt czy pożyczkę chcesz zaciągnąć, dokumentem, który zawsze będzie wymagany, jest wniosek. W zależności od banku może mieć on różną formę, a co za tym idzie, konieczne będzie zawarcie w nim nieco innych danych – nie martw się, podpowiemy, jak wypełnić wniosek o kredyt, a także pokażemy ci, jak wypełnienie jednego wniosku na wnioskomat.com ułatwi zdobycie dodatkowych środków.

Wniosek o kredyt gotówkowy, samochodowy czy nawet hipoteczny możesz złożyć online, przez internet. Wtedy ma on postać formularza elektronicznego, w którym wpisujesz określone dane lub wybierasz jedną z dostępnych opcji. Wniosek o kredyt hipoteczny lub inny produkt bankowy, pożyczkę możesz także złożyć w oddziale banku/parabanku. Wtedy możliwości są dwie. Jeśli masz drukarkę, znajdź wniosek na stronie internetowej placówki, wydrukuj go i wypełnij jeszcze w domu, aby przyśpieszyć cały proces. Druga opcja to wypełnienie wniosku razem z doradcą, w siedzibie firmy. W obu tych przypadkach będzie to jednak dłuższe niż wniosek o kredyt online.

Na koniec, mamy jeszcze ciekawostkę – często kredyty gotówkowe czy pożyczki można zaciągnąć przez telefon, gdzie podczas rozmowy z doradcą podajesz wszystkie dane. I to on za ciebie wypełnia wniosek, ty go tylko potwierdzasz.

Wniosek o kredyt – wzór. Jak wypełnić wniosek o kredyt online?

Podstawowe informacje, jakie należy zawrzeć w każdym wniosku o kredyt, to dane osobowe oraz teleadresowe (m.in. imię oraz nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu tożsamości), a także stan cywilny, ilość dzieci (jeśli dotyczy).

Zazwyczaj w kolejnej części wniosku podaje się dane, które umożliwiają zweryfikowanie, czy twoja zdolność kredytowa jest wystarczająca. To forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, jednoosobowa działalność gospodarcza), wysokość dochodów oraz miesięczne koszty utrzymania (opłaty za czynsz, wodę, prąd – wszystkie stałe rachunki). Oprócz tego trzeba będzie podać inne zobowiązania, jak alimenty.

Na koniec zostaniesz poproszony o określenie kwoty zobowiązania, a także preferowanego okresu spłaty.

Formularz ten może być mniej lub bardziej rozbudowany, w zależności od tego, czy starasz się kredyt gotówkowy, pożyczkę online, czy kredyt samochodowy.

Musisz pamiętać, aby we wniosku podawać wyłącznie prawdziwe oraz poprawne informacje. Zawyżanie wynagrodzenia nic ci nie da, jeśli konieczne będzie dołączenie zaświadczenia od pracodawcy o jego wysokości. Tutaj musisz też wiedzieć, że za podawanie nieprawdziwych informacji we wniosku o kredyt, możesz zostać ukarany grzywną. Starając się o kredyt konsumencki w wyższej kwocie, nierzadko konieczne jest dołączenie dodatkowych dokumentów. Może to być wyciąg z konta bankowego z ostatnich trzech miesięcy, zaświadczenie o rodzaju zatrudnienia, a także zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy. W przypadku, gdy chodzi o kredyty celowe, jak hipoteczny lub mieszkaniowy, obowiązkowe jest także przygotowanie dokumentów związanych z celem finansowania.

Pożyczka i kredyt online na Wnioskomat.com – jeden wniosek o kredyt

Interesuje cię pożyczka online lub najtańszy kredyt gotówkowy, lecz nie chcesz tracić wiele czasu na szukanie? Skorzystaj z narzędzia Wnioskomat. Jak ono działa? Wypełniasz jeden wniosek online, a nasi doradcy szukają produktu, który będzie odpowiadać na twoje potrzeby. Otrzymasz realne oferty, dostosowane do twojej zdolności kredytowej. Jeśli szukasz pożyczki online na raty bądź innego kredytu, często przedstawione warunki będą nieadekwatne do twojej sytuacji (opracowane są na podstawie przykładu reprezentatywnego, mogą się zmieniać, w zależności od zdolności kredytowej klienta). Ponadto nie masz pewności, czy pożyczka gotówkowa zostanie ci przyznana. Korzystając z Wnioskomatu skracasz cały proces, a poszukiwaniem atrakcyjnego zobowiązania zajmą się nasi doradcy.

Jak wziąć kredyt, pożyczkę z Wnioskomat.com?

Pokażemy ci krok po kroku, jak wypełnić wniosek o kredyt na Wnioskomat.com.

W formularzu dostępnym na naszej stronie określ, jaką kwotę chcesz pożyczyć, a także na jaki okres. Podaj imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Przed przystąpieniem do następnego kroku, musisz wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych etc.

Gdy przejdziesz dalej, otrzymasz kod weryfikacyjny na podany numer telefonu. Gdy go poprawnie wpiszesz, zostaniesz poproszony o podanie następujących danych: PESEL, numer i seria dowodu osobistego, a także jego data wydania i data ważności. W tym kroku trzeba jeszcze wypełnić pola związane z adresem zamieszkania.

W kroku trzecim wybierasz źródło dochodu oraz podajesz szczegółowe informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzenia, m.in. kwotę dochodu netto, nazwę firmę, dzień wypłaty świadczenia, a także telefon do pracodawcy i adres siedziby firmy.

Krok czwarty związany jest z kosztami utrzymania i zobowiązaniami. We wniosku musisz uwzględnić m.in. wydatki stałe na mieszkanie, raty spłacanych kredytów, łączną kwotę zaciągniętych zobowiązań, a także liczbę kart kredytowych i ilość osób przebywających w gospodarstwie domowym.

Ostatni krok, dzięki któremu pożyczka przez internet czy kredyt gotówkowy online będą możliwe, to określenie pozostałych danych: wykształcenia, stanu cywilnego, nazwiska panieńskiego matki, numeru konta bankowego. Na tym etapie określasz cel kredytowania oraz wypełniasz dane związane ze statusem mieszkaniowym. Na końcu wybierasz formę wypłaty wynagrodzenia.

I to wszystko – wysyłasz wniosek, nasi doradcy go przeanalizują i przedstawią ci tylko takie oferty, które będą adekwatne do twoich potrzeb i możliwości.

Gdzie najlepiej wziąć kredyt? Kredyt, pożyczka na raty na Wnioskomat.com

Jeśli zadajesz sobie pytanie „gdzie dostane kredyt bez zdolności kredytowej” lub który kredyt wziąć, aby nie przepłacić, mamy dla ciebie odpowiedź – korzystając z Wnioskomat.com masz pewność, że przedstawione oferty są dopasowane do twoich warunków. Możesz więc ocenić, która z nich jest najtańsza, nie martwiąc się, że ze względu na niższą zdolność kredytową, oprocentowanie lub prowizja zostaną zwiększone.

Pożyczka, kredyt przez internet pozyskiwane w ten sposób są całkowicie bezpieczne, a umowę podpisujesz w naszej siedzibie, gdzie doradca ostatecznie weryfikuje podane dane z twoim dowodem osobistym.

Kredyt, pożyczka – gdzie najlepiej? Rankingi kredytów

Jeszcze jednym sposobem, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie najtańszy kredyt, jest sprawdzanie aktualizowanych na bieżąco rankingów. Zachęcamy do skorzystania z naszych zestawień. Sprawdź:
Top