${ errors.first('personal_data.form[credit_type]') }
logo Takto Finanse pożyczka online
0
${ errors.first('personal_data.form[kwota_kredytu]') }
${ errors.first('personal_data.form[liczba_rat]') }
0
${ errors.first('personal_data.form[liczba_rat]') }
${ errors.first('personal_data.form[imie]') }
${ errors.first('personal_data.form[nazwisko]') }
${ errors.first('personal_data.form[telefon]') }
${ errors.first('personal_data.form[mail]') }
Akceptuję wszystkie zgody
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o administratorze danych osobowych oraz wszystkich zasadach i celach przetwarzania moich danych osobowych
Helikon sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzen...

Zgoda obowiązkowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia kwietnia 2016r. przyjmuję do wiadomości, iż moje dane będą przetwarzane przez Helikon Sp. z o.o. (będącego właścicielem stron helikon.net.pl, wnioskomat.com) z siedzibą w Mikołowie, ul. Wyzwolenia 27 (43-190) będącego Administratorem Danych Osobowych, w celu przygotowania oferty, w celach informacyjnych, statystycznych, marketingowych oraz przesyłania informacji handlowej na podstawie wyżej wyrażonych zgód. Administrator będzie stosował tzw. profilowanie, tj. będzie analizował moje dane w celu przygotowania najlepiej dostosowanej do moich potrzeb oferty. Moje dane będą przekazywane podmiotom współpracującym z Helikon Sp. z o.o., tj. instytucjom finansowym, ubezpieczeniowym i agentom. Administrator będzie przechowywać moje dane do momentu odwołania wyrażonej zgody. Posiadam prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Ponad to posiadam prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzania powyższych danych. Posiadam również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania moich danych niezgodnego z prawem. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia realizację poszczególnych usług świadczonych przez Helikon Sp. z o.o. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Helikon Sp. z o.o., mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (tel./adres e-mail).

Rapida
Wskazujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe pr...

Zgoda obowiązkowa

Wskazujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są przez Rapida Sp. z o.o. w celu związanym z przygotowaniem do zawarcia umowy pożyczki, wykonania zawartej z Rapida Sp. z o.o. umowy pożyczki oraz we własnym celu marketingowym Rapida Sp. z o.o. Informujemy, że podanie danych jest obowiązkiem umownym, koniecznym do zawarcia umowy pożyczki. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przeniesienia danych. Wyznaczyliśmy osobę zajmującą się sprawami związanymi z ochroną danych osobowych. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rapidamoney.pl. Administratorem danych osobowych jest Rapida Sp. z o.o., ul. Ostatnia 1c 31 - 444 Kraków. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Do przetwarzania danych w związku z przekazaniem do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika będącego osobą fizyczną nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Cardina sp. z o.o.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynnośc...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że zamieszkuję i uzyskuję dochody w Polsce.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z i akceptuję Kl...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z i akceptuję Klauzulę Informacyjną oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określające zasady przetwarzania danych osobowych przez Cardina Sp. z o.o. Rozwinięcie: Klauzula informacyjna 1. Administratorem danych osobowych jest Cardina sp. z o.o. Dane kontaktowe: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, adres e-mail: info@cardina.pl, strona internetowa: www.cardina.pl, telefon: 22 100 32 23 2. Cardina sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail info@cardina.pl lub pisemnie na adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa. 3. Cardina sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klienta w poniższych celach: a) w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO oraz ustawy o kredycie konsumenckim, za wyjątkiem oceny zdolności kredytowej dokonywanej na podstawie zgody Klienta, które odbywa się tylko jeżeli wyrazi on na to zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO; wyrażenie zgód na przetwarzanie danych jest dobrowolne; w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych nieoznaczonych znakiem * dane te nie będą przetwarzane co uniemożliwi rozpoznanie wniosku o zawarcie umowy; w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych oznaczonych znakiem * Cardina sp. z o.o. nie będzie przetwarzać tych danych, co nie wpłynie na rozpoznanie wniosku; b) w celu przedstawienia rozpatrzenia wniosku kredytowego, przygotowania i przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO; c) w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym obowiązku identyfikacyjnego wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązku rozpatrzenia reklamacji wynikającego z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, oraz obowiązków ciążących na Administratorze w związku ze świadczeniem usług płatniczych wynikających z ustawy o usługach płatniczych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO; d) dla celów marketingu bezpośredniego Cardina sp. z o.o., w tym do celów profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe ponieważ posiada uzasadniony interes administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. możliwość prowadzenia własnego marketingu bezpośredniego; e) dla celów marketingowych, w tym dla celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym parterów Administratora – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO; w przypadku braku zgody Cardina sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych Klienta w tym celu; f) w celu przekazywania informacji handlowych – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, w przypadku braku zgody Cardina sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych Klienta w tym celu; g) w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe ponieważ posiada uzasadniony interes administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. możliwość dochodzenia roszczeń od Klienta. 4. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych. 5. Cardina sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe podmiotom ustawowo upoważnionym do odbioru danych osobowych Klienta (w tym Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej), podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy lub osobom trzecim w powyżej wskazanych celach, w tym w celach marketingowych w przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu. Dane osobowe Klienta mogą zostać również udostępnione biurom informacji gospodarczej po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz w Prawie bankowym, oraz na podstawie zgody Klienta po wygaśnięciu zobowiązania, a także podmiotom należącym do Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej1, na podstawie zgody udzielonej przez Klienta. Cardina sp. z o.o. może również przekazywać dane osobowe podmiotom, które przetwarzają te dane na jej zlecenie np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom profesjonalnie zajmującym się przetwarzaniem danych w celu weryfikacji zdolności kredytowej – na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami przez Cardina sp. z o.o. Wskazane podmioty przetwarzają dane osobowe tylko na rzecz i polecenie Cardina sp. z o.o., z zachowaniem wszelkich wymogów i standardów ochrony danych osobowych. 6. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii pożyczek Klienta oraz wynikach analiz statystycznych; wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że Klientowi w każdym przypadku przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. Dane Klienta mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania w celu dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ocena obejmować może dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach przekazanych przez Klienta przy zawarciu umowy lub złożenia zlecenia przeprowadzenia transakcji. Dokonanie oceny może skutkować automatycznym zakwalifikowaniem do grupy ryzyka, w tym do grupy nieakceptowalnego ryzyka zagrożonej automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji gospodarczej albo niewykonaniem transakcji. Administrator może również przetwarzać dane Klienta w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, a za zgodą Klienta, również w celu prowadzenia marketingu jego partnerów biznesowych. 7. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od czasu zakończenia, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z mocy prawa, w tym przechowywania dokumentów księgowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Klienta przetwarzane są do momentu wycofania tej zgody. Dane osobowe przetwarzane ze względu na usprawiedliwiony interes Cardina sp. z o.o. nie będą przetwarzane dla tych celów w przypadku zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 8. Cardina sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Klienta podczas składania wniosku o wydanie karty i udzielenie limitu kredytowego oraz zawarcia i wykonania umowy. Cardina sp. z o.o. zbiera również dane cyfrowe Klienta podczas procesu wnioskowania o udzielenie limitu kredytowego takie jak adres IP, dane dotyczące sesji i komputera. Dane osobowe Klienta mogą być również pozyskiwane od podmiotów trzecich takich jak biura informacji gospodarczych oraz podmioty należące do Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej oraz z publicznie dostępnych źródeł (np. CEiDG). 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. 10. W szczególności Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego Cardina sp. z o.o., w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 11. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 12. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym RODO. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie: https://cardina.pl/uploads/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna.pdf

TAKTO
Zostałem poinformowany, że podawane przeze mnie da...

Zgoda obowiązkowa

Zostałem poinformowany, że podawane przeze mnie dane i udzielane przeze mnie zgody oraz upoważnienia mają charakter dobrowolny. Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią Obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wzajemne udostępn...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wzajemne udostępnianie przez TAKTO Finanse sp. z o.o. oraz nabywcę wierzytelności tj. TAKTO NS FIZ z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25/20 moich danych osobowych zebranych w procesach wnioskowania o pożyczkę, danych osobowych zawartych w umowie pożyczki oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy w celu oceny ryzyka kredytowego, odpowiednio przez okres 6 lat od: 1) odmowy udzielenia pożyczki lub wykonania zobowiązań wobec Spółki TAKTO Finanse lub nabywcy wierzytelności, 2) zbycia przez Spółkę TAKTO Finanse wierzytelności wynikających z umowy pożyczki 3) rozwiązania umowy pożyczki.

Zgadzam się na przetwarzanie przez TAKTO Finanse s...

Zgoda obowiązkowa

Zgadzam się na przetwarzanie przez TAKTO Finanse sp. zo.o. moich danych pozyskanych w procesie wnioskowania o pożyczkę w celu przeprowadzenia analiz statystycznych i  przekazania wyników tych analiz (danych statystycznych) Uczestnikom Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* (FWWI) oraz Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (PWIP) w celu  oceny wiarygodności wnioskujących. Zgoda jest ważna jest 3 lata lub do jej odwołania.
*(lista uczestników FWWI oraz PWIP, stających się administratorami moich danych osobowych, wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych, znajduje się na stronie internetowej: www.credit-check.pl/uczestnicy).

LoanMe sp. z o.o.
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na p...

Zgoda obowiązkowa

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę LoanMe z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142b na potrzeby udzielenia pożyczki? Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem www.loanme.pl

1. Administrator. Administratorem danych osobowych...

Zgoda nieobowiązkowa

1. Administrator. Administratorem danych osobowych jest LoanMe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-305, Al. Jerozolimskie 142B („LoanMe”).

2. Dane kontaktowe. Z LoanMe można skontaktować się poprzez adres email kontakt@loanme.pl, telefonicznie pod numerem 223777800 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. IOD. LoanMe powołała Inspektora Ochrony Danych („IOD”), do którego można się zwracać w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres email iod@loanme.pl lub kontakt@loanme.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora .

4, Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”) w celu: a) podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy pożyczki, a w przypadku jej zawarcia w celu wykonania tej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), b) oceny zdolności kredytowej, w tym poprzez profilowanie (szersza informacja została podana w pkt 11 poniżej) oraz oceny ryzyka kredytowego – w przypadku przetwarzania dla oceny zdolności kredytowej podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na LoanMe wynikający z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku przetwarzania dla oceny ryzyka kredytowego podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez LoanMe, polegający na niezbędności szacowania tego ryzyka dla działalności pożyczkowej LoanMe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LoanMe w związku z udzieleniem pożyczki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, czy ustawy o rachunkowości, d) badań statystycznych na podstawie zgody podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), e) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych LoanMe, w tym poprzez profilowanie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez LoanMe polegający na możliwości prowadzenia działań marketingowych dotyczących własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a po ustaniu celu zebrania danych podstawą prawną przetwarzania jest zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); profilowanie będzie odbywało się dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług LoanMe oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, f) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które LoanMe uznaje: możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, zapobieganie oszustwom lub innym przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji, prowadzenie wewnętrznych ewidencji, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

5. Źródła i zakres danych pozyskiwanych od podmiotów trzecich. W celu oceny Pani/pana zdolności kredytowej LoanMe zbiera Pani/Pana dane osobowe z:a) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 („BIG InfoMonitor”), w zakresie informacji gospodarczych dotyczących Pani/Pana ewentualnego zadłużenia oraz składanych zapytań na Pani/Pana temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy,b) KRD Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, w zakresie informacji gospodarczych dotyczących Pani/Pana ewentualnego zadłużeniac) Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38, w zakresie informacji gospodarczych dotyczących Pani/Pana ewentualnegod) Crif Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej ocenye) Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A, w zakresie informacji gospodarczych dotyczących Pani/Pana ewentualnego zadłużeniaf) Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Kruczkowskiego 8, w zakresie informacji gospodarczych dotyczących Pani/Pana ewentualnego zadłużenia

6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w pkt 5 powyżej, które prowadzą bazy danych w związku z oceną zdolności kredytowej lub analizą ryzyka kredytowego. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do funduszy nabywających wierzytelności z umów pożyczki, które znajdują się w państwie trzecim (szersza informacja została podana w pkt 7 poniżej). Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LoanMe, m.in. dostawcom usług IT i wsparcia technicznego, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy niszczenia dokumentów – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LoanMe i wyłącznie zgodnie z poleceniami LoanMe.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane mogą być przekazywane przez LoanMe do funduszy nabywających wierzytelności z umów pożyczki, które znajdują się w państwie trzecim (państwie, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jeżeli dane państwo nie zostało uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. przekazywanie danych osobowych do ww. funduszy odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Może Pani/Pan otrzymać kopię przedmiotowych standardowych klauzul umownych – proszę skontaktować się w tej sprawie z LoanMe lub z IOD. Dane kontaktowe wskazane są odpowiednio w pkt 2 i 3 powyżej.

8. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: zawarcia i wykonania umowy pożyczki, obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową pożyczki lub wnioskowaniem o nią z uwzględnieniem okresów przedawnienia wynikających z Kodeksu cywilnego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a zwłaszcza obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy pożyczki, czy obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. LoanMe przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celu marketingu bezpośredniego, jeżeli - w zależności od podstawy prawnej tego przetwarzania - zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu lub wycofa zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.

9. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od LoanMe Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi,

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; w szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail kontakt@loanme.pl; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z LoanMe lub IOD. Dane kontaktowe wskazane są odpowiednio w pkt 2 i 3 powyżej.

10. Informacja o wymogu podania danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy pożyczki Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy pożyczki.

11. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Proces ten będzie polegał na sprawdzeniu zdolności kredytowej, w skutek czego zostanie podjęta decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki. Przedmiotowa decyzja nie ma charakteru wyłącznie automatycznego, gdyż podejmowana jest przez właściwych pracowników LoanMe.

1. Administrator. Administratorem Pani/Pana danych...

Zgoda nieobowiązkowa

1. Administrator. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:BIG InfoMonitor S.A.Biuro Informacji Kredytowej S.A.Związek Banków Polskich

2. Dane kontaktowe. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora):info@big.plinfo@bik.plkontakt@zbp.pl

3. IOD. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby Administratora):iod@big.pliod@bik.pliod@zbp.pl

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:BIG InfoMonitor, w celu udostępnienia informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.BIK i ZBP w celu, udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. Zakres przetwarzanych danych osobowych. BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości.

7. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

a) Potwierdzam, że została przekazana mi treść inf...

Zgoda obowiązkowa

a) Potwierdzam, że została przekazana mi treść informacji administratora dotycząca przetwarzania moich danych osobowych przez LoanMe, BIG InfoMonitor, BIK i ZBP

b) Oświadczam, że jestem w stanie regularnie spłacać zadłużenie wskazane we Wniosku oraz zadłużenie wynikające z pożyczki, o którą wnioskuję w LoanMe

c) Przyjmuję do wiadomości, że złożony przeze mnie wniosek o udzielenie pożyczki krótkoterminowej w LoanMe i czynności podjęte przez LoanMe mające na celu udzielenie mi pożyczki zgodnie z Wnioskiem, nie tworzą żadnego zobowiązania po stronie LoanMe.

AXICARD
POLITYKA PRYWATNOŚCI Ta strona internetowa jest w...

Zgoda obowiązkowa

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ta strona internetowa jest własnością Access Finance Ltd., spółki prawa bułgarskiego zarejestrowanej w Bułgarii pod numerem 202806978. Access Finance jest spółką powiązaną z Easy Payment Services OOD, której stajesz się klientem w Polsce. Dlatego wszystkie informacje na tej stronie są dostarczane przez spółkę Easy Payment Services OOD.

Dla spółki Easy Payment Services OOD, ochrona Twoich danych osobowych ma podstawowe znaczenie. Z tego względu pragniemy poinformować Cię na jakich podstawach, w jakim celu, w jakich okresach i za pomocą jakich środków przetwarzane są Twoje dane osobowe podczas wizyt na stronie internetowej www.axi-card.pl i ubiegania się o udzielenie pożyczki pieniężnej przez Spółkę. Ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w każdej operacji ich przetwarzania . Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 („RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych obowiązuje na terytorium UE, w tym w Polsce, od dnia 25 maja 2018 roku. Zapewnia ono rozszerzone prawa do ochrony danych, które również odpowiadają naszym bardziej szczegółowym zobowiązaniom; więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych (Polityka).

I. Wstęp

W niniejszej Polityce ochrony danych osobowych „Easy Payment Services”, „my”, „nas” lub „nasz” oznacza Easy Payment Services OOD, a „Ty”, „Twój” i „Użytkownik” oznacza osoby odwiedzające stronę internetową - www.axi-card.pl.

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych wyjaśnia i reguluje:

 • jak i kiedy zbieramy Twoje dane osobowe i jakie informacje zbieramy;
 • jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe; i
 • Twoje prawa do kontrolowania swoich danych osobowych.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę ochrony danych osobowych. Uzyskując dostęp do witryny i usług oraz korzystając z nich, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą polityką , rozumiesz ją i zobowiązujesz się jej przestrzegać. Jeśli tego nie zrobisz, powinieneś bezzwłocznie zaprzestać korzystania ze strony internetowej i wszelkich świadczonych przez nas usług.

Możemy niekiedy zmieniać niniejszą Politykę w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami lub w celu spełnienia zmieniających się wymagań biznesowych. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności i zmian w naszej Polityce ochrony danych osobowych. Za każdym razem, gdy wprowadzamy zmiany do Polityki, niezwłocznie powiadomimy Cię o możliwych skutkach tej zmiany i podsumowanie na stronie internetowej www.axi-card.pl oraz w naszych biurach obsługi klienta przy ul. Żurawia 22, piętro 5, 00-515 Warszawa, Polska.

II. Informacje ogólne.

1. Niektóre warunki lepszego zrozumienia tej polityki:

- „Dane osobowe” - wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które osobno lub w połączeniu z innymi informacjami, mogą jej ich identyfikację lub mogą ją zidentyfikować.

- „Osoba, której dane dotyczą” - oznacza każdą żywą osobę fizyczną, zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania za pomocą przetworzonych danych osobowych.

- „Przetwarzanie danych osobowych” - oznacza wszelkie działania, które prowadzimy lub możemy prowadzić z wykorzystaniem danych osobowych, w tym między innymi ich gromadzenie, analizę lub niszczenie.

- „Administrator danych - w odniesieniu do danych osobowych, które kontroluje, jest to Easy Payment Services. Definiujemy cel przetwarzania danych osobowych z dowolnej podstawy prawnej w tym zakresie; w zasadzie definiujemy również metody takiego przetwarzania - na przykład infrastrukturę techniczną i aplikacje wykorzystywane do przetwarzania. Przyjmujemy obowiązki związane z bezpieczeństwem i ochroną twoich danych osobowych. Należy zaznaczyć, że do celów marketingu cyfrowego Easy Payment Services działa jako współadministrator z Access Finance Bulgaria, ponieważ ta strona internetowa jest własnością Access Finance. Poprzez własność strony internetowej (sposób przetwarzania) Access Finance może mieć dostęp do twoich danych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej. Jednak wszystkie cele przetwarzania są określane przez Easy Payment Services, która będzie również zobowiązana do przekazania wszelkich informacji na temat twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

- „Podmiot przetwarzający dane osobowe” - jest to strona trzecia, która przetwarza Twoje dane osobowe na nasze zlecenie, przy czym Easy Payment Services ściśle wskazuje cel i metody przetwarzania, a także sprawdziła, czy jednostka spełnia wymagania RODO. Na przykład takim podmiotem przetwarzającym dane może być agencja odpowiedzialna za kampanię marketingową Easy Payment Services w mediach społecznościowych i raporty dotyczące jej skuteczności.

- „Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza każde naruszenie bezpieczeństwa, które skutkuje przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych, które są przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w inny sposób.

- „Archiwa cyfrowe” - strona internetowa www.axi-card.pl, wszystkie strony docelowe obsługiwane przez Spółkę, aplikacje internetowe, aplikacje natywne i mobilne dostępne dla klientów.

2. Kim jesteśmy?

Easy Payment Services OOD jest spółką, której przedmiotem działalności jest realizacja, po uzyskaniu niezbędnej licencji od bułgarskiego Banku Centralnego, transakcji płatniczych, w których środki stanowią część pożyczki udzielonej klientowi usług płatniczych, realizacja transakcji płatniczych za pomocą kart płatniczych lub innych podobnych instrumentów.

3. Jak możesz się z nami skontaktować?

Easy Payment Services OOD ma siedzibę w Sofii pod adresem 7 Lyulin Residential Complex, 28 Jawaharlal Nehru Blvd., Centrum Administracyjne i Biznesowe „Silver Center”, 2 piętro, biuro nr 40-46, telefon kontaktowy +48 222 70 70 30. Możesz się z nami skontaktować odwiedzając dowolne biuro w kraju lub na stronie internetowej: www.axi-card.pl.

4. Kto jest osobą w organizacji odpowiedzialną za ochronę moich danych osobowych i jak mogę się z nią skontaktować?

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: Maria Handzhyiska. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: dpo@easyps.bg lub pisemnie (na adres siedziby Administratora).

5. Rodzaj, cel i podstawy przetwarzania danych osobowych zebranych przez Easy Payment Services Ltd.:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Easy Payment Services OOD wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeżeli komunikujesz się z nami za pośrednictwem dowolnego z kanałów komunikacji, potwierdzasz tym samym, że podane dane są dokładne, poprawne i aktualne.

Powinniśmy Cię poinformować, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana poprzez złożenie wniosku na adres kontaktowy biura obsługi klienta i poprzez kontakt telefoniczny pod numerem+ 48 222 70 70 30. Wycofanie zgody przetwarzanie twoich danych w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na zawarcie umowy pożyczki pieniężnej i udzielenie pożyczki, o którą się ubiegasz.

Dane osobowe

Cel

Podstawy

Pełne imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, data urodzenia, dokument tożsamości osoby ubiegającej się o pożyczkę, każde obywatelstwo tej osoby

 • Tożsamość osoby - wnioskodawcy / osoby kontaktowej;
 • Tożsamość wnioskodawcy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01 marca2018 roku (Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., Poz. 723);
 • Umowa z wnioskodawcą pożyczki;
 • Ocena zdolności kredytowej;
 • Zawarcie umowy pożyczki;
 • Świadczenie żądanej usługi;
 • Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki pieniężnej i Ogólnych Warunków prowadzenia danej promocji organizowanych przez Spółkę

Wykonanie zobowiązania prawnego

Numer PESEL, numer umowy pożyczki, telefon komórkowy

Rejestracja i korzystanie z aplikacji mobilnej do zarządzania kartami kredytowymi

Zawarcie/wykonanie umowy w ramach Ogólnych warunków korzystania z aplikacji mobilnej do obsługi kart kredytowych

Adres IP, dane dla urządzenia mobilnego

Rejestracja i korzystanie z aplikacji mobilnej do zarządzania kartami kredytowymi

Uzasadniony interes

Telefon

 • Kontakt z wnioskodawcą pożyczki
 • Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki pieniężnej;

Wniosek/wykonanie umowy pożyczki pieniężnej

 • Oferowanie produktów i usług Easy Payment Services OOD;
 • Wysyłanie wiadomości reklamowych;

Zgoda

Adres

 • Kontakt z wnioskodawcą pożyczki
 • Tożsamość wnioskodawcy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01 marca 2018 roku (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., Poz. 1049);
 • Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej;
 • Świadczenie żądanej usługi;
 • Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki;

Zawarcie/

wykonanie umowy pożyczki pieniężnej

 • Oferowanie produktów i usług Easy Payment Services OOD;
 • Wysyłanie wiadomości reklamowych

Zgoda

E-mail / krótka wiadomość tekstowa (SMS)

 • Kontakt z wnioskodawcą pożyczki
 • Tożsamość wnioskodawcy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01 marca 2018 roku (Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., Poz. 723);
 • Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej;
 • Świadczenie żądanej usługi;
 • Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki

Zawarcie/

wykonanie umowy pożyczki pieniężnej

 • Oferowanie produktów i usług Easy Payment Services OOD;
 • Wysyłanie wiadomości reklamowych

Zgoda

Dane z Biura Informacji Kredztowej

Ocena zdolności kredytowej

Obowiązek wynikający z prawa

Dane z rejestrów krajowych organów regulacyjnych (istnienie umowy o pracę, składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za poprzednie 6 miesięcy, emerytury)

Weryfikacja danych dostarczonych przez wnioskodawcę pożyczki

Zgoda

Weryfikacja danych osobowych podanych przez wnioskodawcę pożyczki w bazach danych podmiotów powiązanych

 • Zapobieganie oszustwom
 • Ocena zdolności kredytowej

Uzasadniony interes

Dane dotyczące ważności dowodu tożsamości ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Weryfikacja danych podanych przez wnioskodawcę pożyczki

Uzasadniony interes

Miejsce zatrudnienia, dane dotyczące rodzaju umowy, stażu pracy, stanowiska pracy, zawodu, wynagrodzenia, całkowitego miesięcznego dochodu, wykształcenia

Ocena zdolności kredytowej

Obowiązek wynikający z prawa

Inne kredyty

Ocena zdolności kredytowej

Obowiązek wynikający z prawa

Stan majątkowy kredytobiorcy

Ocena zdolności kredytowej;

Obowiązek prawny / uzasadniony interes - w odniesieniu do danych, które nie są wyraźnie określone w prawodawstwie.

Odręczny podpis

Podpisanie umowy pożyczki pieniężnej wraz z załącznikami

Zawarcie i wykonanie umowy

Dane osoby kontaktowej, jeżeli zostały pobrane

Zapewnienie kontaktu z wnioskodawcą pożyczki

Zgoda osoby

Weryfikacja danych osoby kontaktowej w bazach danych podmiotów powiązanych

 • Zapobieganie oszustwom;
 • Ocena zdolności kredytowej

Uzasadniony interes

Kopia dowodu tożsamości

Tożsamość zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01 marca 2018 roku (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Poz. 723)

Obowiązek wynikający z prawa

Nagrania głosowe - rozmowy telefoniczne

Świadczenie usług przez Easy Payment Services, gwarantujące konsumentom prawa wynikające z obowiązującego prawa oraz dowód tematu rozmowy; poprawa wrażeń klientów;

Uzasadniony interes/Wniosek /wykonanie umowy kredytu gotówkowego

Informacje dotyczące karty kredytowej i transakcji dokonanych kartą kredytową

 • szczegóły wykorzystanego instrumentu płatniczego - numer karty (PAN), data wydania i ważność, IBAN, waluta, limit
 • dane transakcji - wartość transakcji, czas transakcji.
 • wygasłe szczegóły dotyczące okresu ważności karty
 • historia statusu karty, data aktywacji, powiązane karty lub duplikaty

Realizacja zobowiązania wynikającego z zawartej umowy kredytowej

Oprócz danych osobowych możemy również zbierać informacje o Twoim komputerze (w tym, jeśli to możliwe dane takie jak: twój adres IP, rodzaj systemu operacyjnego i typ przeglądarki). Używamy tych informacji z kilku powodów, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankietowych) oraz w celu upewnienia się, że treści z naszej witryny są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia. Nasza Polityka plików cookie https://axi-card.pl/cookies opisuje te procesy bardziej szczegółowo.

6. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Po osiągnięciu celów, dla których zebrano dane osobowe, zostaną bezzwłocznie zniszczone. W przypadku, gdy po osiągnięciu naszych celów zdecydujemy się przechowywać przetworzone dane osobowe do celów statystycznych, zostanie to zrobione w formie przechowywania anonimowych danych, które nie umożliwią identyfikacji.

Easy Payment Services OOD podejmie wszelkie niezbędne działania techniczne i organizacyjne w celu zniszczenia danych, które nie będą już potrzebne, z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania przez Easy Payment Services OOD; po złożeniu wniosku o ograniczenie przetwarzania danych zgodnie z prawami opisanymi poniżej; bądź w celu lub zgodne z pierwotnym celem przetwarzania, o czym zostaniesz poinformowany w odpowiednim czasie.

Easy Payment Services OOD przechowuje zgromadzone dane osobowe przez następujące okresy:

a) jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki - przez okres maksymalnie jednego roku od złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, jeżeli wniosek nie został zatwierdzony; lub

b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy kredytu gotówkowego - przez okres 5 lat do zakończenia relacji biznesowej z klientem lub od dnia transakcji okazjonalnej.

c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody - do czasu wycofania zgody.

d) w przypadku przetwarzania danych w celu ochrony praw i interesów Spółki, co w sposób racjonalny narusza interes osób fizycznych - do czasu wygaśnięcia prawa i / lub ustania interesu.

Po upływie tych terminów, jeśli nie ma innych podstaw do przetwarzania danych, zostaną one usunięte. W celu uzyskania i analizy informacji dotyczących produktów i usług finansowych wykorzystywanych i usprawniających usługi, Spółka może usunąć tylko część danych. W takich przypadkach zachowuje ona nadal taką część danych, która nie pozwala na identyfikację osób fizycznych.

7. Czy moje dane osobowe będą dostępne dla stron trzecich?1)

Easy Payment Services OOD nie ujawni danych osobowych stronom trzecim

Następujące kategorie osób, które mogą być podmiotami przetwarzającymi na podstawie umów zawartych ze Spółką, mogą również mieć dostęp do Państwa danych osobowych:

- osoby obsługujące systemy informacyjne Spółki zlokalizowane w Republice Bułgarii, a także, w stosownych przypadkach, centra obsługi klienta.

- osoby, którym powierzono czynności związane z przygotowaniem, drukowaniem, kompilowaniem, dostarczaniem (w tym za pomocą wiadomości SMS lub drogą elektroniczną) pisemnej korespondencji wysyłanej przez Spółkę do jej klientów;

- osoby, którym powierzono działalność związaną z wydawaniem instrumentów płatniczych - kart kredytowych;

- osoby, które na podstawie umowy ze Spółką będą świadczyć pomoc w zakresie obsługi i windykacji należności od klientów;

- osoby, którym Spółka oferuje do sprzedaży wierzytelności od klientów:

- osoby, które na podstawie umowy ze Spółką będą udzielać pomocy w dostarczaniu produktów finansowych oferowanych przez Spółkę.

Dostawcy

Poniższa tabela wyjaśnia, którym dostawcom zwykle udostępniamy Twoje dane osobowe:

Rodzaj dostawcy

Dlaczego udostępniamy Twoje dane

Dostawca usługi

Dostawcy analiz i dostawcy informacji wyszukiwania

Aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową lub aplikację

Dostawcy, którzy świadczą nam usługi informatyczne, płatnicze i dostawcze

Aby pomóc nam świadczyć Tobie nasze usługi

Lleida.net - dostawca usług zaufania do świadczenia kwalifikowanych usług rejestracji elektronicznej; Polityka Prywatności

Autenti sp. z o. o. (nr KRS: 0000436998) – dostawca usługi podpisu elektronicznego, zgodnie z warunkami świadczenia usług dostępnymi pod adresem: https://autenti.com/regulaminy /

Dostawcy usług dla klientów, dostawcy ankiet i programiści

Aby pomóc nam świadczyć Tobie nasze usługi

Easy Payment Services OOD przekazuje dane osobowe swoich kredytobiorców do: Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław; Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa; Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków oraz CRIF Services Sp. z o. o. ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków, na podstawie zgody, w celu oceny zdolności kredytowej. Spółka jest zobowiązana do przekazywania danych osobowych swoich kredytobiorców właściwym organom i instytucjom zgodnie z obowiązującym prawem oraz na żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o podstawy prawne, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Easy Payment Services OOD przekazuje dane osobowe swoich kredytobiorców w celu marketingu usług świadczonych przez Easy Payment Services OOD oraz marketingu usług świadczonych przez partnerów biznesowych, z którymi Easy Payment Services OOD posiada podpisane umowy o współpracy (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody na takie przekazanie), w tym przesyłania tzw. newsletterów. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane do: iCredit Sp. z o.o. ul. Orla 13/10, 90-317 Łódź, numer KRS: 0000495693, numer NIP: 521-366-44-59, numer REGON: 147054022, w celu przedstawienia oferty handlowej i informacji marketingowych odnośnie usług oferowanych przez ten podmiot.

Easy Payment Services Ltd. przekazuje również dane osobowe swoich Kredytobiorców (Imię i Nazwisko, data urodzenia, e-mail, adres, numer PESEL, numer telefonu) do Lleidanetworks Serveis Telemàtics SA z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowanej pod adresem Birchin Court, 20 Birchin Lane, London EC3V 9Dj, o numerze VAT GB899234272 (dalej LLeida.net) jako administratora danych osobowych w celu i w związku ze świadczeniem usługi „Advanced Electronic Signature” oraz do Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadającą NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4 797 900,00 złotych (dalej Autenti) jako administratora danych osobowych w celu i w związku ze świadczeniem usługi podpisu elektronicznego oraz na potrzeby zdalnego podpisywania dokumentów z klientami za pomocą usługi podpisu elektronicznego świadczonej przez LLeida.net. oraz przez Autenti.

Easy Payment Services OOD nie będzie przekazywać danych osobowych do kraju trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Unią Europejską.

8. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Aby zapewnić odpowiednią ochronę danych Spółki i jej klientów, stosujemy wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne przewidziane w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W szczególności mają one na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem.

Firma ustanowiła struktury mające na celu zapobieganie nadużyciom i naruszeniom bezpieczeństwa, a także wyznaczyła inspektora ochrony danych, który wspiera procesy związane z ochroną i zapewnieniem bezpieczeństwa danych.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas przetwarzania, przesyłania i przechowywania danych możemy użyć dodatkowych mechanizmów ochrony, takich jak szyfrowanie, pseudonimizacja itp.

Musisz mieć świadomość, że żadna metoda elektronicznego przesyłania lub przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna, dlatego nie możemy potwierdzić ani zagwarantować, że takie informacje nigdy nie będą dostępne, wykorzystane lub udostępniane w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności, jednakże podjęliśmy wszystkie niezbędne kroki w celu zminimalizowania ryzyka.

9. Czy moje dane osobowe podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu?

9.1. Tak, podlegają. Firma może przetwarzać Twoje dane osobowe całkowicie automatycznie, w tym Twój profil, oceniając Twoje zachowanie i wyciągając inne wnioski dotyczące różnych dotyczących Cię aspektów osobistych - w celu zapobiegania oszustwom, oferowania nowych produktów i do celów marketingowych - w celu wysyłki najbardziej odpowiednich reklam i komunikatów marketingowych z uwzględnieniem Twoich cech osobistych i zainteresowań wykazanych w przeszłości. W żadnym z tych przypadków profilowanie nie będzie miało żadnego istotnego wpływu na Ciebie.

9.2. Oprócz powyższego, należy pamiętać, że będziesz podlegać całkowicie automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu oceny zdolności kredytowej, w tym ustaleniu kwoty pożyczki odpowiedniej dla Ciebie. W tym przypadku mamy obowiązek przedstawić Ci wyjaśnienie logiki całkowicie automatycznego przetwarzania / profilowania w kilku prostych krokach. Dane osobowe są analizowane zbiorczo i indywidualnie pod kątem statystycznie istotnego związku ze zdarzeniami określonymi jako warunki wysokiego ryzyka klienta - niepłacenie, oszustwo. Kryteria dobierane są poprzez dostarczanie algorytmów uczenia maszynowego, a wynikiem jest zsumowany model matematyczny, oceniający prawdopodobieństwo wystąpienia określonych elementów ryzyka dla danego klienta. Podstawą takiego przetwarzania będzie zawarcie umowy pożyczki pieniężnej; uwzględniając liczbę wniosków kredytowych i zakres działalności Spółki, oceny zdolności kredytowej nie można było przeprowadzić w inny sposób, nie powodując nadmiernych opóźnień.

Informujemy, iż zautomatyzowana ocena złożonego wniosku polega w szczególności na :

a. sprawdzeniu historii kredytowej w naszej wewnętrznej bazie danych;

b. sprawdzaniu informacji w bazach kredytowych;

c. weryfikacji informacji w celu spełnienia wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W takim przypadku, jeśli nie jesteś zadowolony z podjętej decyzji, masz prawo zażądać rewizji decyzji przez eksperta kredytowego Spółki posiadającego odpowiednie kompetencje.

W przypadku zdalnego podpisywania umowy z klientami (opis procesu):

Złożenie wniosku:

1.1 Klient zostaje skierowany na stronę pożyczkową www.get.axi-card.pl

1.2 Klient wybiera żądany zakres limitu kredytowego

1.3 Klient proszony jest o uzupełnienie wszystkich danych

1.4 Klient proszony jest o sprawdzenie zgód:

- Zgoda marketingowa

- Zgoda na udostępnienie danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej

- Zgoda na usługę Instantor - weryfikacja i zdolność kredytowa

- Zgoda na zawarcie umowy na odległość

- deklaracja PEP

- Oświadczenie o akceptacji warunków Umowy, innych dokumentów oraz polityki prywatności „Easy Payment Services” OOD, dostępne pod adresem: https://axi-card.pl/rodo

- Zgoda marketingowa na udostępnianie danych osobowych partnerom biznesowym Kredytodawcy.

1.5 Klient jest kierowany do usług Instantor

1.6 Wniosek został złożony

2. Ocena zdolności kredytowej

3. Klient otrzymuje dokument SEF

4. Przygotowanie dokumentów kredytowych

5. Zawarcie umowy z klientem:

- dokumenty wysyłane są e-mailem lub za pośrednictwem zewnętrznego partnera LLeida.net, Autenti lub kurierem w formie papierowej

6. Klient otrzymuje kartę kredytową i PIN do jej aktywacji

II. Twoje prawa

Jako osobie, której dane dotyczą i której dane przetwarzane są przez Easy Payment Services OOD, przysługują Ci prawa opisane szczegółowo poniżej:

Powinieneś wziąć pod uwagę, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakżeniezbędne do zawarcia umowy ze Spółką. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy. W przypadku braku możliwości podania danych, Spółka nie będzie w stanie dostarczyć produktu lub usługi.

Easy Payment Services OOD spełni Twoje żądania niezwłocznie w ciągu 30 dni kalendarzowych od ich przesłania. Zgodnie z naszą decyzją, udostępniamy lub odmawiamy dostępu i / lub informacji wymaganych przez wnioskodawcę, ale zawsze uzasadniamy udzieloną odpowiedź. Na potrzeby strony internetowej Spółki, istnieje link do niniejszej Polityki w wyraźnie widocznym i dostępnym miejscu.

Wnioski dotyczące wykonywania będą składane:

- osobiście lub przez pełnomocnika, który został wyraźnie przez Ciebie upoważniony pełnomocnictwem notarialnym w dowolnym biurze Spółki.

- elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: dpo@easyps.bg

- telefonicznie pod numerem +48 222 70 70 30;

Wykonywanie praw jest bezpłatne i obejmuje wszystkie uporządkowane i nieuporządkowane dane, a także wszystkie bazy danych obsługiwane przez Spółkę.

Wyjątki od okresu przeznaczonego na nieodpłatne wykonanie praw są dozwolone w przypadku wniosków składanych przez tych samych klientów o dane z częstotliwością większą niż 3 razy w roku i wymagające mobilizacji znacznych zasobów administracyjnych po stronie Spółki. W takim przypadku możemy naliczyć rozsądną opłatę z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, przesyła wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacje są przekazywane, o ile to możliwe, drogą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą zażądała innej formy.

Jeżeli Spółka ma uzasadnione obawy co do tożsamości osoby fizycznej, która występuje z wnioskiem o skorzystanie z przysługujących jej praw na mocy niniejszego punktu , osoba bezpośrednio odpowiedzialna niezwłocznie skonsultuje się z inspektorem ochrony danych w celu identyfikacji klientów.

Należy również pamiętać, że wycofanie udzielonych zezwoleń nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem. Pomimo wycofanej zgody, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Spółkę, jeżeli istnieją podstawy do przetwarzania danych innych niż te, o których mowa w pkt. 5.

Przysługują Ci następujące prawa:

a. Prawo do otrzymania informacji

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do uzyskania informacji o ważnych funkcjach przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym między innymi o celu, okresie i podstawach dotyczących odbiorców oraz kategorii odbiorców danych osobowych, itp.

Oprócz powyższych informacji, powinieneś wziąć pod uwagę, że jesteś przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Oznacza to, że dane, które przekazujesz , zostaną użyte w celu stworzenia dla Ciebie odpowiedniego „profilu” i mają na celu zapobieganie oszustwom, dywersyfikację produktów Firmy oraz dobór odpowiednich dla Ciebie materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługują Ci prawa określone poniżej, a my jesteśmy zobowiązani odpowiedzieć na każde Twoje żądanie w ciągu 1 miesiąca od otrzymania prośby bez dodatkowych opłat. W przypadku trudności z terminową realizacją takich wniosków, okres ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym zostaniesz powiadomiony w ciągu 1 miesiąca od otrzymania przez nas wniosku.

b. Prawo dostępu

Możesz poprosić o informacje na temat danych osobowych, które przetwarzamy i czy je przetwarzamy. Możesz poprosić o dostęp do takich danych.

Prześlemy Ci oświadczenie o przetwarzanych danych osobowych. W przypadku dodatkowych informacji, możemy naliczyć rozsądną opłatę na podstawie kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, przesyła wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacje są przekazywane, o ile to możliwe, powszechnie stosowaną drogą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą zażądała innej formy.

c. Prawo do sprostowania

Jeśli przetwarzamy niekompletne lub niepoprawne dane osobowe dotyczące Ciebie, masz prawo do ich poprawienia i uzupełnienia w dowolnym momencie.

d. Prawo do usunięcia

Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

• dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;

• wycofujesz swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innych uzasadnionych podstaw do przetwarzania;

• uważasz, że dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.

Pamiętaj, że mogą istnieć inne powody, które mogą uniemożliwić natychmiastowe usunięcie twoich danych, takie jak wypełnienie prawnie uzasadnionych celów, zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami, ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania, toczących się postępowań, ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych itp. Co więcej, zastrzegamy sobie prawo do oceny, w których przypadkach należy całkowicie usunąć twoje dane, a w których zasadnym jest dokonanie ich anonimizacji lub pseudonimizacji, tj. uczynić je niezidentyfikowanymi.

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli:

• kwestionujesz dokładność danych osobowych przez okres umożliwiający nam sprawdzenie poprawności danych osobowych;

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby dane osobowe zostały usunięte i zamiast tego żądasz ograniczenia ich użycia;

• nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale wymaga się ich w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

• zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Firmę są istotniejsze od uzasadnienia Twojego żądania.

Jeśli zażądasz ograniczenia przetwarzania, poinformujemy Cię przed odwołaniem ograniczenia przetwarzania.

f. Prawo do przenoszenia danych

Możesz poprosić nas o przekazanie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie i które mogą być na przykład przesłane do innej instytucji finansowej. Obowiązuje to, o ile:

• przetwarzanie określonych danych opiera się na Twojej zgodzie lub jest związane z zawarciem i realizacją umowy pożyczki pieniężnej;

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

g. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili i z przyczyn związanych z konkretną sytuacją masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, który opiera się na uzasadnionym interesie - podstawy są określone w powyższej tabeli, w tym profilowanie oparte na takich podstawach.

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych bez podawania przyczyn.

h. Prawo do złożenia skargi

Skontaktuj się z nami, jeśli uważasz, że naruszyliśmy obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych osobowych podczas przetwarzania Twoich danych, w wyniku czego wpłynęliśmy na Twoje prawa. Oczywiście masz również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych na następującej stronie internetowej: https://www.uodo.gov.pl


1) "osoba trzecia" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władze publiczne, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego mają przetwarzać dane osobowe (art. 4 § 10 RODO)

Hapi Online
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych o...

Zgoda nieobowiązkowa

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IPF Polska Spółka z o.o., z siedzibą Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. Dane przetwarzane są w celach związanych z przygotowaniem do zawarcia umowy pożyczki, w tym w celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej, w celu marketingu produktów i usług administratora danych oraz podmiotów trzecich (za odrębną zgodą), w celach analitycznych, archiwalnych oraz dowodowych. Jak również w celu profilowania danych, które pozwolą dopasować ofertę do Pani/Pana oczekiwań i zdolności kredytowej. Odbiorcami danych mogą być biura informacji gospodarczej oraz podmioty z grupy International Personal Finance, z siedzibą No. 3 Leeds City Office Park, Meadow Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD, Wielka Brytania (za odrębną zgodą). Informujemy o przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

1. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwi...

Zgoda obowiązkowa

1. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych  oraz na podstawie art. 105 ust 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w związku z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), niniejszym upoważniam IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136 (02-305 Warszawa), dalej: „IPF Polska”, do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie: „BIG”) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskiwania za pośrednictwem BIG danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. w Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu, do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków, zwanego dalej KBIG, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz upoważniam KBIG do ujawnienia IPF Polska sp. z o.o. tych informacji oraz dotyczących mnie informacji z centralnych zbiorów danych.

Icredit
Kliknięcie przycisku Wyślij oznacza zgodę na przes...

Zgoda nieobowiązkowa

Kliknięcie przycisku Wyślij oznacza zgodę na przesłanie Twoich danych do firmy iCredit sp z. o. o., która zgadza się je przetwarzać i wykorzystywać zgodnie ze swoimi zasadami ochrony prywatności. Helikon Sp. z o.o. będzie również je wykorzystywać zgodnie ze swoimi zasadami. Polityka prywatności iCredit.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Rapida
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobow...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o przystąpienie do długu wskazanemu przeze mnie Gwarantowi.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobow...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o przystąpienie do długu wskazanemu przeze mnie Gwarantowi.

Aasa Polska S.A.
...

Zgoda obowiązkowa

Mash Poland Sp.z o.o
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości ...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Mash Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 172, 02-486, inspektor ochrony danych DPO@mash.com, w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Mash Poland Sp. z o.o. i ich przetwarzanie przez Mash Poland Sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia. W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie Mash Poland Sp. z o.o. z siedzibą w w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 172, 02-486, inspektor ochrony danych DPO@mash.com), przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych. *Lista współpracujących kredytodawców:http://www.credit-check.pl/uczestnicy/ Potwierdzam, że zostałem poinformowany: prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzę, że przetwarzanie danych mnie dotyczące narusza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dobrowolności udzielenia powyższych zgód, z zastrzeżeniem, że ich udzielenie jest warunkiem zawarcia umowy o kredyt konsumencki; tym, że przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie powyższych zgód stanowi profilowanie w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie mojej zdolności kredytowej w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii moich pożyczek oraz wynikach analiz statystycznych; tym, że wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia ze mną umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że przysługuje mi w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej,...

Zgoda obowiązkowa

W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mash Poland Sp. z o.o. z siedzibą w w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 172, 02-486, inspektor ochrony danych DPO@mash.com), nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Mash Poland Sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Mash Poland Sp. z o.o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Mash Poland Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Mash Poland Sp. z o.o. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

Hapi Online
Wyrażam zgodę na przetwarzanie* moich danych osobo...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie* moich danych osobowych**, pozyskanych za pośrednictwem niniejszego formularza, w celach marketingowych IPF Polska po wygaśnięciu Umowy pożyczki i/lub w przypadku, gdy nie dojdzie do jej zawarcia. Zgoda obejmuje także profilowanie danych, które ma na celu dopasowanie oferty do moich oczekiwań i zdolności kredytowych.  Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie i prawo zgłoszenia sprzeciwu m.in. przez telefon: +48 22 395 85 87, pocztą elektroniczną: bok@hapipozyczki.pl Informacje na temat rezygnacji z marketingu usług partnerów biznesowych są również dostępne w ich komunikacji marketingowej. Przyjmuję również do wiadomości, że przysługuje mi prawo do otrzymywania informacji o przetwarzaniu* moich danych osobowych**, uzyskiwania dostępu i edytowania moich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i usuwania. Więcej informacji na temat przetwarzania* danych osobowych** i przysługujących Konsumentowi uprawnień można znaleźć w naszej Polityce prywatności: https://hapipozyczki.pl/pl/polityka-prywatnosci/ . Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na używanie dla celów marketingu bez...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na używanie dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym poprzez kontakt telefoniczny) i automatycznych systemów wywołujących (zgodnie z ustawą z dn. 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne) przez IPF Polska sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlow...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną oraz w postaci sms-ów (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przez IPF Polska sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

TF Bank
zostałem poinformowany o prawie do dostępu do swoi...

Zgoda obowiązkowa

zostałem poinformowany o prawie do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank i instytucje, dla których zgody zostały udzielone oraz, że przyjmuje do wiadomości, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

PROFI CREDIT Polska S.A.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROFI CREDIT ...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROFI CREDIT Polska S.A. moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na ich analizowanie i profilowanie, tj. przekazywanie reklam dopasowanych do moich potencjalnych potrzeb i oczekiwań.

Wyrażam zgodę marketingową
Helikon sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Helikon Sp....

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Helikon Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Helikon Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Helikon Sp. z...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Helikon Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu przesyłania mi informacji handlowych.

AXICARD
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowy...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Easy Payment Services OOD, również tych związanych z profilowaniem do celów marketingowych (nawet jeśli nie będę klientem Easy Payment Services OOD), drogą elektroniczną, w tym za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS ) oraz wiadomości e-mail, a także poprzez połączenia telefoniczne, pocztę lub kuriera. Jeśli chcesz dokonać szczegółowego wyboru, poniżej:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowy...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Easy Payment Services OOD, również tych związanych z profilowaniem do celów marketingowych (nawet jeśli nie będę klientem Easy Payment Services OOD), drogą elektroniczną, w tym za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowy...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Easy Payment Services OOD, również tych związanych z profilowaniem do celów marketingowych (nawet jeśli nie będę klientem Easy Payment Services OOD), poprzez połączenia telefoniczne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowy...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Easy Payment Services OOD, również tych związanych z profilowaniem do celów marketingowych (nawet jeśli nie będę klientem Easy Payment Services OOD), drogą elektroniczną, w tym za pomocą wiadomości e-mail.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowy...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Easy Payment Services OOD, również tych związanych z profilowaniem do celów marketingowych (nawet jeśli nie będę klientem Easy Payment Services OOD), poprzez pocztę lub kuriera.

PROFI CREDIT Polska S.A.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowyc...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług partnerów PROFI CREDIT Polska S.A., zarówno pocztą tradycyjną, jak i za pomocą telefonu i środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na weryfikację w bazach zewnętrznych
Rapida
Upoważniam Rapida sp. z o.o. do wystąpienia do Kra...

Zgoda obowiązkowa

Upoważniam Rapida sp. z o.o. do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530). oraz Upoważniam Rapida Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Rapida Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych Zwiń... ... przekazanych przez Rapida Sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Upoważniam Rapida Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy pożyczki, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Rapida Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Rapida Sp. z o.o. umowy pożyczki lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Rapida Sp. z o.o. umowy pożyczki, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Wyrażam zgodę na weryfikację w biurach informacji gospodarczej Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530) upoważniam Rapida Sp. z o.o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Krakowie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

Helikon sp. z o.o.
W celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz przyg...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz przygotowanie odpowiedniej dla mnie oferty kredytowej, finansowej lub handlowej, udzielam pełnomocnictwa dla Helikon Sp. z o.o. oraz dla Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., Nest Bank S.A., Plus Bank S.A., TF Bank A.B. Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A. a także firm pożyczkowych: AASA Polska S.A., Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Mash Sp. z o.o. (Euroloan), Ferratum Bank P.L.C., Fundusz Mikro Sp. z o.o., INCREDIT Sp. z o.o., Net Credit Sp. z o.o., Provident Polska S.A., Midway Invest Sp. z o.o. (SMS 365), SMS Kredyt Sp. zo.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., VIVUS Finance Sp. z o.o., Wierzyciel S.A., Gwarant Sp. z o.o., Rapid Finance Polska Sp. z o.o. (filarum.pl), IPF Polska Sp. z o.o. (hapi pożyczki), Easy Money Sp. z o.o., PSF Loans Sp. z o.o. (Autokapital), Rapida Sp. z o.o., Art. Cash Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Euroexpert Sp. z o.o., SuperGrosz Sp. z o.o.. do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie o udostępnienie informacji dotyczącej mojej osoby, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania w tym celu przez BIK moich danych.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietn...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianę danych gospodarczych (Dz. U. 2014r. poz. 1050) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015r. poz. 128) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam powyższe podmioty do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. i Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. dotyczących mnie informacji gospodarczych w celu oceny ryzyka kredytowego oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczających 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Aasa Polska S.A.
Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictw...

Zgoda obowiązkowa

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A., o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej – dostępnej pod linkiem

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictw...

Zgoda obowiązkowa

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Gospodarczej., o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej – dostępnej pod linkiem

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictw...

Zgoda obowiązkowa

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej – dostępnej pod linkiem

ZGODA na udostępnienie i przetwarzanie danych osob...

Zgoda obowiązkowa

ZGODA na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby oceny zdolności, przeciwdziałanie wyłudzeniom CRIF

Cardina sp. z o.o.
Udzielam wszystkich poniższych zgód w celu dokonan...

Zgoda obowiązkowa

Udzielam wszystkich poniższych zgód w celu dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, oceny ryzyka kredytowego oraz umożliwienia weryfikacji prawidłowości wykonania oceny. (udzielenie rzeczonych zgód jest dobrowolne, przy czym brak zgody uniemożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej i rozpoznanie niniejszego wniosku). Rozwinięcie: Dokonanie zdolności kredytowej, oceny ryzyka kredytowego oraz umożliwienie weryfikacji prawidłowości wykonania oceny Udzielam wszystkich poniższych zgód w celu dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, oceny ryzyka kredytowego oraz umożliwienia weryfikacji prawidłowości wykonania oceny. (udzielenie rzeczonych zgód jest dobrowolne, przy czym brak zgody uniemożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej i rozpoznanie niniejszego wniosku) • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Cardina sp. z o.o. w celu oceny ryzyka kredytowego oraz mojej zdolności kredytowej, w tym na udostępnianie i pozyskiwanie danych osobowych dotyczących mojej osoby z biur informacji kredytowych oraz od innych kredytodawców. • Upoważniam Cardina sp. z o.o. do przekazania w terminie 60 dni do: (i) ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRS: 182408) (ii) Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRS: 172726) oraz (iii) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (KRS: 201192) moich danych osobowych i udzielam zgody na udostępnienie przez te podmioty podmiotowi Cardina sp. z o.o., w odpowiedzi na złożone zapytanie: a) informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, w tym stanowiących tajemnicę bankową, stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej: u.i.g.), b) dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1 u.i.g. • Wyrażam zgodę na wystąpienie przez Cardina Sp. z o.o. o ujawnienie moich danych dotyczących historii pożyczek oraz wyników analiz statystycznych oraz do przekazania tych danych Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej*, w celu oceny mojej zdolności kredytowej i weryfikacji danych. • Wyrażam zgodę na: (i) udostępnienie przez Cardina sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej w terminie 30 dni, w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, (ii) zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Cardina sp. z o.o. i ich (iii) przetwarzanie przez Cardina sp. z o.o. przez 3 lata od udostępnienia. • Wyrażam zgodę na udostępnienie Cardinie sp. z o.o. przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni, przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez Cardina sp. z o.o. przez 3 lata od udostępnienia. • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Cardina sp. z o.o. nie dłużej jednak niż przez 3 lata odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec instytucji finansowej, wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki lub kredyt płatniczy, zbyciu przez instytucję finansową wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub kredyt płatniczy lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki lub o kredyt płatniczy, moich danych osobowych zawartych w umowie o świadczenie usługi finansowej oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez instytucję finansową w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o udzielenie usługi finansowej. • Wyrażam zgodę na dokonanie przez Cardina Sp. z o.o. weryfikacji podanych przeze mnie danych osobowych, w szczególności wyrażam zgodę na kontakt z moim pracodawcą, w celu potwierdzenia danych podanych przeze mnie w we wniosku telefonicznie, pisemnie lub osobiście. Wyrażam zgodę na udzielenie Cardinie sp. z o.o. przez mojego pracodawcę wskazanego we wniosku, informacji dotyczących mojego zatrudnienia. * Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej na stronie: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Upoważniam Cardina Sp. z o.o. do w...

Zgoda obowiązkowa

Upoważniam Cardina Sp. z o.o. do wystąpienia o ujawnienie informacji o wywiązaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych biurom informacji gospodarczej. Rozwinięcie: Ujawnienie informacji o wywiązaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych Biurom Informacji Gospodarczej Upoważniam Cardina sp. z o.o. do wystąpienia o ujawnienie informacji o wywiązaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych biurom informacji gospodarczej. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 u.i.g. udzielam Cardina sp. z o.o. zgody na przekazanie do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRS: 172726), ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.(KRS: 0000182408) oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (KRS: 201192) informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki zawartą z Cardina Sp. z o.o.

Mash Poland Sp.z o.o
Upoważniam Mash Poland Sp.zo.o do przekazania do B...

Zgoda obowiązkowa

Upoważniam Mash Poland Sp.zo.o do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Mash Poland Sp.zo.o w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Mash Poland Sp.zo.o w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Upoważniam Mash Poland Sp.zo.o do przekazania do B...

Zgoda obowiązkowa

Upoważniam Mash Poland Sp.zo.o do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy z dnia 2018-08-24, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej, w tym udostępnianie S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Mash Poland Sp.zo.o dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Mash Poland Spz.o.o umowy 2018-08-24, lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Mash Poland Sp.zo.o umowy 2018-08-24, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietn...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Mash Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 do wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

Ferratum Bank
Klient udziela Ferratum Bank Limited ,Tagliaferro ...

Zgoda obowiązkowa

Klient udziela Ferratum Bank Limited ,Tagliaferro Business Centre, Level 6 14 High Street, 1551 Sliema, Malta Support office in Poland: Braniborska 2/10 53-680 Wrocław („Operator”) zgody w rozumieniu przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926) na przetwarzanie danych osobowych, które mają być przekazane Operatorowi przez klienta w związku z zawarciem i wykonaniem umowy pożyczki oraz umowy operatorskiej, tj. następujących danych: imiona i nazwiska, nr dowodu osobistego, numer PESEL, adres zameldowania, numer rachunku bankowego, numer telefonu komórkowego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostaje udzielona Operatorowi w szczególności w celu: udzielenia pożyczki i dokonania wszelkich czynności z tym związanych w tym podpisania umowy pożyczki i umowy operatorskiej, dokonania weryfikacji wniosku klienta o pożyczkę, przeprowadzenia procedury windykacji należnych kwot i wszelkich działań z tym związanych. Zgoda udzielona przez klienta obejmuje również przetwarzanie jego danych osobowych przez osoby trzecie, które są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy z Operatorem, w tym przez Ferratum Bank Limited ,Tagliaferro Business Centre, Level 6 14 High Street, 1551 Sliema, Malta, w szczególności w celu: udzielenia pożyczki i dokonania wszelkich czynności z tym związanych ,w tym podpisania umowy pożyczki i umowy operatorskiej, dokonania weryfikacji wniosku klienta o pożyczkę, przeprowadzenia procedury windykacji należnych kwot i wszelkich działań z tym związanych przez Helikon Sp. z o.o., z siedzibą we Mikołowie, w celu zebrania danych i przekazania ich Operatorowi.

Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawianiu. Klient upoważnia również operatora do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie Ustawy z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie bezpośrednich ofert ...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie bezpośrednich ofert marketingowych oraz badań i ich wyników, dotyczących produktów i usług Ferratum (za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej, mediów społecznościowych, wiadomości SMS, połączeń telefonicznych lub aplikacji mobilnych).

TAKTO
Na podstawie art. 24. ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwiet...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie art. 24. ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r. poz. 1015.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2017 r. poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam TAKTO Finanse sp. z o.o.  pełnomocnictwa do złożenia w moim imieniu upoważnienia do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor), dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów przekraczającego 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
Jednocześnie upoważniam TAKTO Finanse sp. z o.o. do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Niniejszym udzielam Spółce TAKTO Finanse sp. z o.o...

Zgoda obowiązkowa

Niniejszym udzielam Spółce TAKTO Finanse sp. z o.o. [„TAKTO Finanse”] pełnomocnictwa do złożenia w moim imieniu w Biurze Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie [„BIK”] oświadczenia o wyrażeniu zgody na:
- przekazanie moich danych osobowych[1] (zapytanie) do BIK;
- na udostępnienie TAKTO Finanse przez BIK w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez TAKTO Finanse;
- na przetwarzanie przez BIK moich danych osobowych przekazanych przez TAKTO Finanse w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom  na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
[1] Zakres udostępnionych danych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami.

Niniejszym udzielam Spółce TAKTO Finanse sp. z o.o...

Zgoda obowiązkowa

Niniejszym udzielam Spółce TAKTO Finanse sp. z o.o. [„TAKTO Finanse”] pełnomocnictwa do złożenia w moim imieniu w Biurze Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie [„BIK”] oświadczenia o wyrażeniu zgody na:
- przekazanie do BIK moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania[1] wynikającego z umowy pożyczki z TAKTO Finanse, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy
- na przetwarzanie przez Biuro, w tym udostępnianie BIK informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do TAKTO Finanse dla celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z TAKTO Finanse umowy pożyczki lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy;
- przetwarzanie przez BIK moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki z TAKTO Finanse, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59 d ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przez mnie zgody.
[1] Zakres udostępnionych danych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami.

Wyrażam zgodę, aby dla dokonania oceny mojej zdoln...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę, aby dla dokonania oceny mojej zdolności kredytowej TAKTO Finanse sp. z o.o. zwróciła się do  ULTIMO S.A., jako przetwarzającej dane osobowe w imieniu i na rzecz innych wierzycieli – administratorów danych (Ultimo NS FIZ, Ultimo Portfolio Investment (Luxemburg)SA, TAKTO NS FIZ) o udostępnienie, w imieniu wierzycieli - administratorów na rzecz TAKTO Finanse sp. z o.o., informacji o moich ewentualnych zobowiązaniach finansowych wobec tych wierzycieli.

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości ...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie TAKTO Finanse sp. z o.o. przez Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI) oraz Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (PWIP)** w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.
** (lista uczestników FWWI oraz PWIP wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych, znajduje się na stronie internetowej: www.credit-check.pl/uczestnicy)

W celu dokonania oceny mojej wiarygodności wyrażam...

Zgoda obowiązkowa

W celu dokonania oceny mojej wiarygodności wyrażam zgodę i upoważniam TAKTO Finanse sp. z o.o. do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12 (KRD BIG), ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2 (ERIF BIG), z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) oraz z Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków (KBIG) - informacji gospodarczych o ewentualnym moim zadłużeniu wobec banków lub innych podmiotów oraz o zgodności dotyczących mnie informacji gospodarczych w centralnych zbiorach danych.

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości ...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez TAKTO Finanse sp. z o.o. w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI) oraz Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (PWIP)** w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez TAKTO Finanse i ich przetwarzanie przez TAKTO Finanse przez 3 lata od ich udostępnienia.

** (lista uczestników FWWI oraz PWIP, stających się administratorami moich danych osobowych, wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych, znajduje się na stronie internetowej: www.credit-check.pl/uczestnicy)

LoanMe sp. z o.o.
Na podstawie ustawy o udostępn...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam LoanMe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142B:

 1. Do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej Krajowego Rejestru Dłużników S.A. z siedziba we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 dotyczących mnie informacji gospodarczych?
 2. Do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor z siedzibą w Warszawie szczegółowych informacji gospodarczych mnie dotyczących i stanowiących tajemnicę bankową, w celu dokonania weryfikacji mojej zdolności kredytowej?

W celu oceny zdolności kredyto...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny zdolności kredytowej, upoważniam LoanMe do udostępnienia w terminie 30 dni mojego numeru PESEL Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, których lista znajduje się pod adresem internetowym www.credit-check.pl oraz na udostępnienie przez nich LoanMe informacji o historii moich pożyczek i zestawienie tych informacji przez LoanMe w związku z procesem udzielania pożyczki, jak również na przetwarzanie w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietn...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2187 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam LoanMe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142B („LoanMe”) do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 („BIG InfoMonitor”) dotyczących mnie informacji gospodarczych, dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a także za jego pośrednictwem, danych gospodarczych, z Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A („BIK”) i Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Kruczkowskiego 8 danych dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietn...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 470 z późn. zm.), zgadzam się na udostępnienie LoanMe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142B („LoanMe”) danych przetwarzanych w zbiorach Crif Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38 informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez LoanMe w celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny oraz przetwarzanie ich przez LoanMe przez 3 lata od ich udostępnienia. Upoważniam też LoanMe do udostępnienia moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Crif Sp. z o.o. w celu uzyskania informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez LoanMe i ich przetwarzanie przez LoanMe przez 3 lata od ich udostępnienia.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietn...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 470 z późn. Zm.), upoważniam LoanMe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142B („LoanMe”) do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej Krajowego Rejestru Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (‘BIG KRD”) oraz do pozyskania z Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38 („KBIG”) dotyczących mnie informacji gospodarczych.

AXICARD
ZGODA INSTANTOR ZGODA NA DOKONANIE WERYFIKACJI KO...

Zgoda obowiązkowa

ZGODA INSTANTOR

ZGODA NA DOKONANIE WERYFIKACJI KONTA BANKOWEGO ORAZ OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI INSTANTOR

Wyrażam zgodę na skorzystanie z dodatkowej usługi w celu mojej identyfikacji i udzielam wyraźnej zgody Easy Payment Services OOD z siedzibą w Sofii, Lyulin 7 dzielnica miasta, Jawaharlal Nehru Blvd. 28, piętro 2, lok. 40-46, Bułgaria, wpisanej do bułgarskiego rejestru handlowego pod numerem: 204112059 oraz Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa, KRS: 0000720382 na weryfikację mojego konta bankowego (w tym jego historii) i wiarygodności kredytowej za pośrednictwem usługi świadczonej przez Instantor AB („Instantor”), wpisanej do rejestru spółek pod numerem: 556818-2835, Vasagatan 16, 111 20 Sztokholm, Szwecja, zgodnie z warunkami i polityką prywatności dostępną pod adresem https://www.instantor.com/privacy-pl/ i https://www.instantor.com/terms-pl/ oraz do przechowywania danych pochodnych, dostarczonych przez Instantor w celu mojej identyfikacji. Usługodawcą jest spółka Instantor AB.   Więcej na temat Usługi Instantor znaleźć można w tym miejscu: https://www.instantor.com/terms-pl/   Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta dzwoniąc pod numer telefonu +48 (22) 270 70 30 lub mailowo pod adresem: help@axi-card.pl, jednakże nie udzielenie takiej zgody może powodować brak możliwości złożenia wniosku o wydanie karty kredytowej i udzielenie limitu kredytowego.

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o udzie...

Zgoda obowiązkowa

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o udzielenie pożyczki:

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce i ich przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce przez 3 lata od ich udostępnienia.

*Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/ Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce przez 3 lata od ich udostępnienia. *Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/ Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. W celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Kredytodawcy wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez niego wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 681), niniejszym upoważniam Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce do pozyskania z:

- Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

- Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

- Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.;

dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1 tej ustawy.

Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z w/w biur informacji gospodarczej informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do w/w biur informacji gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Hapi Online
2. Upoważniam IPF POLSKA SP. Z O.O. , z siedzibą w...

Zgoda obowiązkowa

2. Upoważniam IPF POLSKA SP. Z O.O. , z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 136 do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych*** (zapytanie) i udostepnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez IPF POLSKA SP. Z O.O. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż z 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

3.Upoważniam IPF POLSKA SP. Z O.O. , z siedzibą w ...

Zgoda obowiązkowa

3.Upoważniam IPF POLSKA SP. Z O.O. , z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania  w okresie obowiązywania umów pożyczki zawartych z IPF Polska sp. z o.o., a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do IPF Polska sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania umów pożyczki zawartych z IPF Polska sp. z o.o. oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartych z IPF POLSKA sp. z o.o. umów pożyczki przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy prawo bankowe.

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez IPF Polska...

Zgoda obowiązkowa

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez IPF Polska spółce Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A (dalej „Provident”), moich danych osobowych w zakresie numeru PESEL, w celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej poprzez uzyskanie informacji dotyczących moich ewentualnych zobowiązań finansowych wobec Provident. Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na udostępnienie przez Provident spółce IPF Polska powyższych informacji w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej. Administratorem udostępnionych danych osobowych będzie Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora wyłącznie w celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 p

5. W celu oceny zdolności kredytowej, zgadzam się ...

Zgoda obowiązkowa

5. W celu oceny zdolności kredytowej, zgadzam się na udostępnienie przez IPF Polska w terminie 30 dni mojego numeru PESEL Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji*na udostępnienie przez nich IPF Polska informacji o historii moich pożyczek oraz zestawienie tych informacji przez IPF Polska.                                                  *Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6. W celu oceny zdolności kredytowej przez IPF Pol...

Zgoda obowiązkowa

6. W celu oceny zdolności kredytowej przez IPF Polska zgadzam się na przetwarzanie w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnienie w terminie 30 dni Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* na dokonanie przez nich analizy statystycznej oraz udostępnienie i zestawienie jej wyników IPF Polska .                   *Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

TF Bank
Upoważniam Bank na podstawie art. 24 ust.1 ustawy ...

Zgoda obowiązkowa

Upoważniam Bank na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem BIK, do biur informacji gospodarczej działających w oparciu o powyższą ustawę, na podstawie zawartych przez Bank umów z tymi podmiotami, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań

Pożyczka plus
W celu uzyskania Pożyczki udzielam upoważnienia do...

Zgoda obowiązkowa

W celu uzyskania Pożyczki udzielam upoważnienia do wystąpienia do Biur Informacji Gospodarczej z wnioskiem o ujawnienie informacji o moich zobowiązaniach*

Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moi...

Zgoda obowiązkowa

Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Arena Finan...

Zgoda obowiązkowa

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Arena Finance Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na udostępnianie przez Pożyczkodawcę – mojego numeru PESEL innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na udostępnianie przez nich Pożyczkodawcy informacji o historii moich pożyczek oraz zestawianie tych informacji przez Pożyczkodawcę – Arena Finance Sp. z o.o.*

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Arena Finan...

Zgoda obowiązkowa

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Arena Finance Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie, w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych osobowych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnianie przez Pożyczkodawcę innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na dokonywanie przez nich analiz statystycznych oraz udostępnianie i zestawianie ich wyników Pożyczkodawcy.*

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Arena Finan...

Zgoda obowiązkowa

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Arena Finance Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę – Arena Finance Sp. z o.o. moich danych osobowych określonych w umowie o kredyt konsumencki zawartej z Pożyczkodawcą oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań z tej umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Pożyczkodawcy wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Pożyczkodawcę wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki.*

Zgoda na udostępnianie danych do Kaczmarski Group*...

Zgoda obowiązkowa

Zgoda na udostępnianie danych do Kaczmarski Group*

Zgoda na przetwarzanie danych przez Kaczmarski Gro...

Zgoda obowiązkowa

Zgoda na przetwarzanie danych przez Kaczmarski Group*

Zgoda na udostępnienie danych z Kaczmarski Group* ...

Zgoda obowiązkowa

Zgoda na udostępnienie danych z Kaczmarski Group*

Oświadczam, że nie jestem osobą, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne

Oświadczam, że nie jestem osobą która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, ani członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub jej bliskim współpracownikiem w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Aasa Polska S.A.
Oświadczam, że nie zajmuję eksponowanego stanowisk...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że nie zajmuję eksponowanego stanowiska politycznego, ani nie jestem członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 z późn. zm.)

Cardina sp. z o.o.
Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponow...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP ani też osobą znaną jako bliski współpracownik PEP. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Rozwinięcie: Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP ani też osobą znaną jako bliski współpracownik PEP. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, c) członków organów zarządzających partii politycznych, d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej. Zgodnie z powołaną wyżej ustawą przez członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Zgodnie z powołaną wyżej ustawą przez bliskich współpracowników osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

TAKTO
Oświadczam, że nie jestem i w ciągu ostatnich 12 m...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że nie jestem i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie byłem/-am osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny tej osoby lub osobą znaną jako bliski współpracownik tej osoby w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723).
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

LoanMe sp. z o.o.
Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponow...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)/członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne/lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723). Oświadczenie składam świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. w rozumieniu Ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723) przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) - rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, c) członków organów zarządzających partii politycznych, d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej; przez członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne; przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

AXICARD
ZGODA (PEP) Przez osobę zajmującą eksponowane pol...

Zgoda obowiązkowa

ZGODA (PEP)

Przez osobę zajmującą eksponowane politycznie stanowisko (PEP) rozumie się:

osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, członków organów zarządzających partii politycznych, członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Przez członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się: osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Po zapoznaniu się z ww. tekstem oświadczam, że NIE JESTEM osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) ani osobą bezpośrednio z nią powiązaną. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Złożenie powyższego oświadczenia jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

TF Bank
Kredytobiorca oświadcza i potwierdza że posiada wy...

Zgoda obowiązkowa

Kredytobiorca oświadcza i potwierdza że posiada wyłącznie obywatelstwo polskie oraz, że nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz, że poinforuje Bank o zmianach w powyższym zakresie.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią umowy/warunkami pożyczki
Ferratum Bank
Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję Politykę ...

Zgoda obowiązkowa

TAKTO
Potwierdzam, że odczytałem Klientowi wskazane powy...

Zgoda obowiązkowa

Potwierdzam, że odczytałem Klientowi wskazane powyżej oświadczenia, przed wyrażaniem przez Klienta zgody na ich treść, a także udzieliłem Klientowi w związku z umową pożyczki, wszelkich informacji wymaganych przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą o kredycie konsumenckim. Jednocześnie oświadczam, że wszelkie oświadczenia Klienta w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki zarejestrowałem/zaznaczyłem zgodnie z wolą Klienta.

AXICARD
WARUNKI UŻYTKOWANIA 1. Oświadczam, że w przypadku...

Zgoda obowiązkowa

WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. Oświadczam, że w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej wydanej przez Easy Payment Services OOD jako Kredytodawcy, wyrażam wyraźną zgodę na otrzymywanie wszelkich oświadczeń i dokumentów dotyczących udzielenia mi kredytu oraz wymianę oświadczeń i dokumentów między mną a Kredytodawcą za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail, SMS). Jednocześnie oświadczam i zgadzam się, aby wszystkie moje oświadczenia i potwierdzenia zawarcia umowy lub zmiany umowy były składane bez jednoczesnej obecności obu stron (na odległość) oraz były traktowane jako odręczne złożone oświadczenia dotyczące przedstawionych mi dokumentów i że w wyniku tak złożonych oświadczeń i deklaracji uznaje je za wiążące w stosunkach z Kredytodawcą w zakresie treści przedstawionych mi dokumentów i oświadczeń. Wyrażam jednocześnie zgodę, aby umowa zawarta w ten sposób (za pomocą SMS), była równoznaczna z umową o kredyt konsumencki zawartą na odległość w rozumieniu art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej wydanej przez Easy Payment Services OOD oświadczam, że potwierdzę warunki przesłanej do mnie spersonalizowanej umowy o kartę kredytową wysyłając e-mail lub potwierdzę wolę jej zawarcia za pomocą kodu SMS (kod OTP) lub w inny sposób zgodnie z warunkami korzystania z usługi Advanced Electronic Signature świadczonej przez Lleida.Net:

Warunki korzystania z usługi Advanced Electronic Signature wiadczonej przez Lleidanetworks Serveis Telemàtics SA

Zaznaczając pole we wniosku o kartę kredytową Axi oznaczone jako: „Wyrażam zgodę na zawarcie umowy kredytu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i bez jednoczesnej obecności obu stron umowy. Jestem świadomy, że przy zawarciu umowy na odległość korzystam z usługi Lleida.Net. Jednocześnie zgadzam się i akceptuję Regulamin korzystania z usługi Advanced Electronic Signature świadczonej przez Lleida.Net”, jednocześnie oświadczam i potwierdzam, że:

 • zostałem poinformowany i zgadzam się na przekazanie przez Easy Payment Services OOD moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu) do Lleidanetworks Serveis Telemàtics SA, siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowanej pod adresem: Birchin Court, 20 Birchin Lane, Londyn EC3V 9Dj, z numerem VAT GB899234272 (zwaną dalej Lleida.net) jako administratora danych osobowych w celu i w związku ze świadczeniem usługi Advanced Electronic Signature i rozumiem i akceptuję Warunki Świadczenia Usług przez Lleida.net, a także treść oświadczenia o polityce i praktykach Lleida.net dotyczących usług certyfikacji zaawansowanego podpisu elektronicznego i elektronicznej komunikacji, opublikowane na stronie https://lleida.net/policies oraz że moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.lleida.net/en/data-protection;

 • wyrażam wyraźną zgodę na gromadzenie i przechowywanie przez Easy Payment Services OOD przez okres co najmniej 5 lat lub przez inny okres wymagany przez właściwe przepisy prawa, moich danych osobowych wymaganych i związanych z procesem rejestracji (tj. numer i seria dowodu tożsamości; Imię i Nazwisko; data urodzenia; numer PESEL; adres e-mail; numer telefonu), w celu wykonywania umów zawartych zdalnie, podpisów elektronicznych lub komunikacji elektronicznej związanej z tymi umowami, zgodnie przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w jurysdykcji Państwa Członkowskiego UE którego jestem obywatelem;

 • oświadczam, że podane przez mnie dane osobowe są prawdziwe oraz, że mój numer telefonu komórkowego i adres e-mail są prawdziwe i przypisane wyłącznie do mojej osoby. W przypadku jakiejkolwiek zmiany numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail podanego Easy Payment Services OOD, jestem zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o takiej zmianie Easy Payment Services OOD;

 • wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i komunikowanie się z Easy Payment Services OOD za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość takich jak: wiadomości SMS, e-mail i internetowe wiadomości w związku z zaawansowaną usługą zdalnego podpisywania umów świadczoną przez Lleida.net;

 • wyrażam zgodę na zawarcie z Easy Payment Services OOD umowy na odległość (tj. bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość) i potwierdzenie warunków tejże umowy za pomocą wiadomości SMS, e-mail i innych wiadomości elektronicznych wysyłanych za pomocą sieci Internet. W szczególności akceptuję generowanie podpisów i składanie oświadczeń woli poprzez dostarczenie, zgodnie z żądaniem lub w imieniu Easy Payment Services OOD, oraz dla Twojej akceptacji lub podpisu, Kodu jednorazowego lub OTP otrzymywanego za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail;

 • akceptuję i oświadczam, że ​​moje urządzenie mobilne zarządzające i uzyskujące dostęp do wiadomości SMS otrzymanych na numer telefonu komórkowego, zadeklarowane przeze mnie podczas procesu rejestracji lub inne urządzenia zarządzające i uzyskujące dostęp do moich wiadomości e-mail na zadeklarowany przez mnie adres e-mail, znajdują się pod moją wyłączną kontrolą podczas zawierania umowy na odległość oraz potwierdzania warunków tejże umowy oraz że żadna wiadomość SMS lub e-mail otrzymywana przez mnie w celu zawarcia umowy lub potwierdzania jej warunków nigdy nie będzie udostępniona ani dostępna dla osób trzecich;

 • oświadczam, że posiadam wystarczającą ilość informacji, wiedzy, umiejętności i zasobów do działania jako podpisujący umowę w procesie zawarcia umowy na odległość i wyrażenia woli jej zawarcia, zgodnie z ofertą Easy Payment Services OOD, oraz do swobodnego wyrażania woli przyjęcia lub odrzucenia takiej umowy zawartej na odległość i złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu i wyrażeniu zgody na warunki w niej zaproponowane;

 • jestem świadomy, iż posiadam prawo dostępu do dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na odległość. Dokumenty te zostaną dostarczone przez Easy Payment Services OOD w formie dokumentu PDF umożliwiającego jego zapisanie na moim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym, opatrzonego datą stempla czasu i podpisanego elektronicznie przez Lleida.net, z unikalnym identyfikatorem dokumentu oraz wszystkimi istotnymi informacjami związanymi z wykonanym podpisem elektronicznym i podpisanym dokumentem. Możesz poprosić o takie dokumenty potwierdzające zawarcie umowy wysyłając wiadomość do Easy Payment Services OOD pocztą elektroniczną, a takie żądanie nie zostanie odrzucone przez Easy Payment Services OOD bez podania przyczyny. W przypadku odmowy przez Easy Payment Services OOD, ty lub twoi prawni przedstawiciele lub spadkobiercy możecie złożyć taki wniosek bezpośrednio do Lleida.net, pocztą elektroniczną, na adres info@lleida.net;

 • jestem świadomy tego, że mogę zweryfikować poprawność dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, sprawdzając integralność dokumentu PDF, znacznik czasu i ważność podpisu elektronicznego dokumentu dowodowego przez Lleida.net, wykorzystując do tego celu standardowe mechanizmy, takie jak CRL, OCSP lub korzystając z dowolnej aplikacji dokonującej takiej weryfikacji poprawności (np. Adobe Acrobat Reader).

2. Oświadczam, że znany mi jest proces zawierania umowy, a mianowicie: po złożeniu wniosku o kredyt, Kredytodawcą dokonuje oceny zdolności kredytowej. Przed zawarciem Umowy Kredytodawca przekazuje Kredytobiorcy na trwałym nośniku, na adres e-mail Kredytobiorcy wskazany we wniosku o zawarcie Umowy, Formularz Informacyjny dotyczący zatwierdzonego Limitu Kredytowego. Po zatwierdzeniu przez Kredytobiorcę przyznania Limitu Kredytowego, Kredytobiorca otrzyma na trwałym nośniku, na adres e-mail Kredytobiorcy wskazany we wniosku o zawarcie Umowy, Umowę Kredytu, Warunki korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card, Taryfę opłat należnych za korzystanie z karty Axi oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną przesłane w postaci plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Kredytobiorcy, w sytuacji gdy Kredytobiorca zdecyduje się na zawarcie umowy, potwierdzi i zaakceptuje warunki Umowy, jak wskazano w pkt. 1 powyżej.

3. Oświadczam, iż jestem świadomy i przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku niemożności dokonania weryfikacji mojego konta bankowego oraz identyfikacji za pomocą usługi Instantor, Umowa może zostać zawarta z Kredytobiorcą w formie pisemnej. Nadto zawarcie Umowy w formie pisemnej możliwe jest również w sytuacji złożenia przez Kredytobiorcę oświadczenia woli dla zawarcia umowy z Kredytodawcą w takiej właśnie formie, nie zaś przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

Zgoda Szybki Przelew WNIOSKUJE O PRZELANIE 80% ...

Zgoda nieobowiązkowa

Zgoda Szybki Przelew

WNIOSKUJE O PRZELANIE 80% PRZYZNANEGO LIMITU KREDYTOWEGO NA MOJE KONTO BANKOWE

Składając wniosek o kartę kredytową Axi akceptuję i przyjmuję do wiadomości, że 80% przyznanego mi Limitu Kredytowego na karcie kredytowej Axi, zostanie przekazane na numer mojego osobistego rachunku bankowego. Pozostała część limitu (tj. 20%), będzie możliwa do wykorzystania po otrzymaniu i aktywacji karty kredytowej Axi. Jednocześnie akceptuję i przyjmuję do wiadomości, że przelew części przyznanego mi Limitu Kredytowego zostanie przekazany na numer mojego rachunku bankowego zweryfikowanego przy użyciu usługi Instantor świadczonej przez Instantor AB. Tym samym w przypadku niedokonania przez składającego wniosek o kartę Axi weryfikacji konta bankowego za pomocą usługi Instantor lub braku poprawności tej weryfikacji, Kredytodawca i wydawca karty Axi zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania 80% przyznanego Limitu Kredytowego na konto bankowe wnioskującego o kartę kredytową Axi. W takiej sytuacji zastosowanie znajdą standardowe warunki korzystania z karty kredytowej Axi określone w umowie o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego.

Hapi Online
Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z treśc...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią formularza informacyjnego. Rozumiem i akceptuję przedstawione w formularzu warunki oraz nie zgłaszam dodatkowych pytań i wątpliwości. Wyrażam chęć zawarcia umowy pożyczki pieniężnej z IPF Polska Sp. z o.o. bezpośrednio po otrzymaniu formularza informacyjnego w ramach procesu udzielenia pożyczki za pośrednictwem firmy Helikon sp. z.o.o (pośrednika finansowego).

TF Bank
Kredytobiorca oświadcza i potwierdza że ma świadom...

Zgoda obowiązkowa

Kredytobiorca oświadcza i potwierdza że ma świadomość ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym, a w szczególności ryzyka zmiany Stopy Oprocentowania Kredytu i Rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego będącej następstwem zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, polegającego na tym, że w wyniku zmiany stopy oprocentowania podwyższeniu może ulec wysokość Odsetek od Kredytu oraz Odsetek za Opóźnienie, a w rezultacie rata Kredytu, Całkowity Koszt Kredytu oraz Całkowita Kwota do Zapłaty przez Kredytobiorcę.

Kredytobiorca oświadcza i potwierdza że uzyskał od...

Zgoda obowiązkowa

Kredytobiorca oświadcza i potwierdza że uzyskał od Banku wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości,

Kredytobiorca oświadcza i potwierdza że otrzymał o...

Zgoda obowiązkowa

Kredytobiorca oświadcza i potwierdza że otrzymał od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego,

Pożyczka plus
Zapoznałem się i akceptuję treść: Formularza Infor...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami R...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu Strony Internetowej oraz Regulaminu Profilu Klienta, oświadczam, że chcę zawrzeć umowę na prowadzenie Profilu Standard, zapoznałem się z jej treścią i nie zgłaszam do niej żadnych zastrzeżeń*

${ errors.first('identity_card_data.form[pesel]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[dowod_osobisty]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[data_wydania_dowodu]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[data_waznosci_dowodu]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[dowod_bezterminowy]') }

Adres zamieszkania

 • Kod pocztowy - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_kod]') }
 • Miasto - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_miasto]') }
 • Ulica - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_ulica]') }
 • Nr budynku - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_nr_budynku]') }

Adres korespondencyjny

 • Kod pocztowy - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_kod]') }
 • Miasto - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_miasto]') }
 • Ulica - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_ulica]') }
 • Nr budynku - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_nr_budynku]') }
${ errors.first('employment_data.form[dochod_zr]') }
${ errors.first('employment_data.form[dochod_netto]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_nazwa]') }
${ errors.first('employment_data.form[przychod_ostatni_miesiac]') }
${ errors.first('employment_data.form[przychod_ostatni_rok]') }
${ errors.first('employment_data.form[data_zatrudnienia]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_stan_zakladu]') }
${ errors.first('employment_data.form[dzien_wyplaty]') }
${ errors.first('employment_data.form[benefit_number]') }
${ errors.first('employment_data.form[additionalIncomeAmount]') }
${ errors.first('employment_data.form[data_zakonczenia_pracy]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_zawod]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_branza]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_nip]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_telefon]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_ilosc_zatrudnionych_osob]') }
${ errors.first('employment_data.form[opodatkowanie_praca]') }
${ errors.first('employment_data.form[czas_okreslonyEdit]') }

Adres pracodawcy

 • Kod pocztowy - ${ errors.first('employment_data.form[praca_kod]') }
 • Miasto - ${ errors.first('employment_data.form[praca_miasto]') }
 • Ulica - ${ errors.first('employment_data.form[praca_ulica]') }
 • Nr budynku - ${ errors.first('employment_data.form[praca_nr_budynku]') }

Koszta utrzymania

${ errors.first('expenses_commitment.form[koszt_utrzymania]') }
${ errors.first('expenses_commitment.form[wydatki_mieszkanie]') }
${ errors.first('expenses_commitment.form[rata_kredytu_mieszkanie]') }
${ errors.first('expenses_commitment.form[raty_pozostalych_kredytow]') }

Zobowiązania

${ errors.first('expenses_commitment.form[laczna_kwota_zobowiazania]') }
${ errors.first('expenses_commitment.form[kredyt_mieszkaniowy_splata]') }
${ errors.first('other_data.form[wyksztalcenie]') }
${ errors.first('other_data.form[stan_cywilny]') }
${ errors.first('other_data.form[cel_kredytowania]') }
${ errors.first('other_data.form[nazwisko_panienskie]') }
${ errors.first('other_data.form[status_mieszkania]') }
${ errors.first('other_data.form[data_zamieszkania]') }
${ errors.first('other_data.form[rodzaj_wlasnosci]') }
${ errors.first('other_data.form[bank_konto]') }
${ errors.first('other_data.form[od_kiedy_konto_bankowe]') }
${ errors.first('other_data.form[forma_wyplaty_wynagrodzenia]') }
${ successMsg }

Wniosek o kredyt

Niezależnie od tego, jaki kredyt czy pożyczkę chcesz zaciągnąć, dokumentem, który zawsze będzie wymagany, jest wniosek. W zależności od banku może mieć on różną formę, a co za tym idzie, konieczne będzie zawarcie w nim nieco innych danych – nie martw się, podpowiemy, jak wypełnić wniosek o kredyt, a także pokażemy ci, jak wypełnienie jednego wniosku na wnioskomat.com ułatwi zdobycie dodatkowych środków.

Wniosek o kredyt gotówkowy, samochodowy czy nawet hipoteczny możesz złożyć online, przez internet. Wtedy ma on postać formularza elektronicznego, w którym wpisujesz określone dane lub wybierasz jedną z dostępnych opcji. Wniosek o kredyt hipoteczny lub inny produkt bankowy, pożyczkę możesz także złożyć w oddziale banku/parabanku. Wtedy możliwości są dwie. Jeśli masz drukarkę, znajdź wniosek na stronie internetowej placówki, wydrukuj go i wypełnij jeszcze w domu, aby przyśpieszyć cały proces. Druga opcja to wypełnienie wniosku razem z doradcą, w siedzibie firmy. W obu tych przypadkach będzie to jednak dłuższe niż wniosek o kredyt online.

Na koniec, mamy jeszcze ciekawostkę – często kredyty gotówkowe czy pożyczki można zaciągnąć przez telefon, gdzie podczas rozmowy z doradcą podajesz wszystkie dane. I to on za ciebie wypełnia wniosek, ty go tylko potwierdzasz.

Wniosek o kredyt – wzór. Jak wypełnić wniosek o kredyt online?

Podstawowe informacje, jakie należy zawrzeć w każdym wniosku o kredyt, to dane osobowe oraz teleadresowe (m.in. imię oraz nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu tożsamości), a także stan cywilny, ilość dzieci (jeśli dotyczy).

Zazwyczaj w kolejnej części wniosku podaje się dane, które umożliwiają zweryfikowanie, czy twoja zdolność kredytowa jest wystarczająca. To forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, jednoosobowa działalność gospodarcza), wysokość dochodów oraz miesięczne koszty utrzymania (opłaty za czynsz, wodę, prąd – wszystkie stałe rachunki). Oprócz tego trzeba będzie podać inne zobowiązania, jak alimenty.

Na koniec zostaniesz poproszony o określenie kwoty zobowiązania, a także preferowanego okresu spłaty.

Formularz ten może być mniej lub bardziej rozbudowany, w zależności od tego, czy starasz się kredyt gotówkowy, pożyczkę online, czy kredyt samochodowy.

Musisz pamiętać, aby we wniosku podawać wyłącznie prawdziwe oraz poprawne informacje. Zawyżanie wynagrodzenia nic ci nie da, jeśli konieczne będzie dołączenie zaświadczenia od pracodawcy o jego wysokości. Tutaj musisz też wiedzieć, że za podawanie nieprawdziwych informacji we wniosku o kredyt, możesz zostać ukarany grzywną. Starając się o kredyt konsumencki w wyższej kwocie, nierzadko konieczne jest dołączenie dodatkowych dokumentów. Może to być wyciąg z konta bankowego z ostatnich trzech miesięcy, zaświadczenie o rodzaju zatrudnienia, a także zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy. W przypadku, gdy chodzi o kredyty celowe, jak hipoteczny lub mieszkaniowy, obowiązkowe jest także przygotowanie dokumentów związanych z celem finansowania.

Pożyczka i kredyt online na Wnioskomat.com – jeden wniosek o kredyt

Interesuje cię pożyczka online lub najtańszy kredyt gotówkowy, lecz nie chcesz tracić wiele czasu na szukanie? Skorzystaj z narzędzia Wnioskomat. Jak ono działa? Wypełniasz jeden wniosek online, a nasi doradcy szukają produktu, który będzie odpowiadać na twoje potrzeby. Otrzymasz realne oferty, dostosowane do twojej zdolności kredytowej. Jeśli szukasz pożyczki online na raty bądź innego kredytu, często przedstawione warunki będą nieadekwatne do twojej sytuacji (opracowane są na podstawie przykładu reprezentatywnego, mogą się zmieniać, w zależności od zdolności kredytowej klienta). Ponadto nie masz pewności, czy pożyczka gotówkowa zostanie ci przyznana. Korzystając z Wnioskomatu skracasz cały proces, a poszukiwaniem atrakcyjnego zobowiązania zajmą się nasi doradcy.

Jak wziąć kredyt, pożyczkę z Wnioskomat.com?

Pokażemy ci krok po kroku, jak wypełnić wniosek o kredyt na Wnioskomat.com.

W formularzu dostępnym na naszej stronie określ, jaką kwotę chcesz pożyczyć, a także na jaki okres. Podaj imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Przed przystąpieniem do następnego kroku, musisz wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych etc.

Gdy przejdziesz dalej, otrzymasz kod weryfikacyjny na podany numer telefonu. Gdy go poprawnie wpiszesz, zostaniesz poproszony o podanie następujących danych: PESEL, numer i seria dowodu osobistego, a także jego data wydania i data ważności. W tym kroku trzeba jeszcze wypełnić pola związane z adresem zamieszkania.

W kroku trzecim wybierasz źródło dochodu oraz podajesz szczegółowe informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzenia, m.in. kwotę dochodu netto, nazwę firmę, dzień wypłaty świadczenia, a także telefon do pracodawcy i adres siedziby firmy.

Krok czwarty związany jest z kosztami utrzymania i zobowiązaniami. We wniosku musisz uwzględnić m.in. wydatki stałe na mieszkanie, raty spłacanych kredytów, łączną kwotę zaciągniętych zobowiązań, a także liczbę kart kredytowych i ilość osób przebywających w gospodarstwie domowym.

Ostatni krok, dzięki któremu pożyczka przez internet czy kredyt gotówkowy online będą możliwe, to określenie pozostałych danych: wykształcenia, stanu cywilnego, nazwiska panieńskiego matki, numeru konta bankowego. Na tym etapie określasz cel kredytowania oraz wypełniasz dane związane ze statusem mieszkaniowym. Na końcu wybierasz formę wypłaty wynagrodzenia.

I to wszystko – wysyłasz wniosek, nasi doradcy go przeanalizują i przedstawią ci tylko takie oferty, które będą adekwatne do twoich potrzeb i możliwości.

Gdzie najlepiej wziąć kredyt? Kredyt, pożyczka na raty na Wnioskomat.com

Jeśli zadajesz sobie pytanie „gdzie dostane kredyt bez zdolności kredytowej” lub który kredyt wziąć, aby nie przepłacić, mamy dla ciebie odpowiedź – korzystając z Wnioskomat.com masz pewność, że przedstawione oferty są dopasowane do twoich warunków. Możesz więc ocenić, która z nich jest najtańsza, nie martwiąc się, że ze względu na niższą zdolność kredytową, oprocentowanie lub prowizja zostaną zwiększone.

Pożyczka, kredyt przez internet pozyskiwane w ten sposób są całkowicie bezpieczne, a umowę podpisujesz w naszej siedzibie, gdzie doradca ostatecznie weryfikuje podane dane z twoim dowodem osobistym.

Kredyt, pożyczka – gdzie najlepiej? Rankingi kredytów

Jeszcze jednym sposobem, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie najtańszy kredyt, jest sprawdzanie aktualizowanych na bieżąco rankingów. Zachęcamy do skorzystania z naszych zestawień. Sprawdź:
Top