${ errors.first('personal_data.form[credit_type]') }
Kredyt gotówkowy Santander Bank Polska
0
${ errors.first('personal_data.form[kwota_kredytu]') }
${ errors.first('personal_data.form[liczba_rat]') }
0
${ errors.first('personal_data.form[liczba_rat]') }
${ errors.first('personal_data.form[imie]') }
${ errors.first('personal_data.form[nazwisko]') }
${ errors.first('personal_data.form[telefon]') }
${ errors.first('personal_data.form[mail]') }
Akceptuję wszystkie zgody
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o administratorze danych osobowych oraz wszystkich zasadach i celach przetwarzania moich danych osobowych
Helikon sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzen...

Zgoda obowiązkowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia kwietnia 2016r. przyjmuję do wiadomości, iż moje dane będą przetwarzane przez Helikon Sp. z o.o. (będącego właścicielem stron helikon.net.pl, wnioskomat.com) z siedzibą w Mikołowie, ul. Wyzwolenia 27 (43-190) będącego Administratorem Danych Osobowych, w celu przygotowania oferty, w celach informacyjnych, statystycznych, marketingowych oraz przesyłania informacji handlowej na podstawie wyżej wyrażonych zgód. Administrator będzie stosował tzw. profilowanie, tj. będzie analizował moje dane w celu przygotowania najlepiej dostosowanej do moich potrzeb oferty. Moje dane będą przekazywane podmiotom współpracującym z Helikon Sp. z o.o., tj. instytucjom finansowym, ubezpieczeniowym i agentom. Administrator będzie przechowywać moje dane do momentu odwołania wyrażonej zgody. Posiadam prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Ponad to posiadam prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzania powyższych danych. Posiadam również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania moich danych niezgodnego z prawem. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia realizację poszczególnych usług świadczonych przez Helikon Sp. z o.o. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Helikon Sp. z o.o., mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (tel./adres e-mail).

AXICARD
POLITYKA PRYWATNOŚCI Ta strona internetowa jest w...

Zgoda obowiązkowa

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ta strona internetowa jest własnością Access Finance Ltd., spółki prawa bułgarskiego zarejestrowanej w Bułgarii pod numerem 202806978. Access Finance jest spółką powiązaną z Easy Payment Services OOD, której stajesz się klientem w Polsce. Dlatego wszystkie informacje na tej stronie są dostarczane przez spółkę Easy Payment Services OOD.

Dla spółki Easy Payment Services OOD, ochrona Twoich danych osobowych ma podstawowe znaczenie. Z tego względu pragniemy poinformować Cię na jakich podstawach, w jakim celu, w jakich okresach i za pomocą jakich środków przetwarzane są Twoje dane osobowe podczas wizyt na stronie internetowej www.axi-card.pl i ubiegania się o udzielenie pożyczki pieniężnej przez Spółkę. Ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w każdej operacji ich przetwarzania . Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 („RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych obowiązuje na terytorium UE, w tym w Polsce, od dnia 25 maja 2018 roku. Zapewnia ono rozszerzone prawa do ochrony danych, które również odpowiadają naszym bardziej szczegółowym zobowiązaniom; więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych (Polityka).

I. Wstęp

W niniejszej Polityce ochrony danych osobowych „Easy Payment Services”, „my”, „nas” lub „nasz” oznacza Easy Payment Services OOD, a „Ty”, „Twój” i „Użytkownik” oznacza osoby odwiedzające stronę internetową - www.axi-card.pl.

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych wyjaśnia i reguluje:

 • jak i kiedy zbieramy Twoje dane osobowe i jakie informacje zbieramy;
 • jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe; i
 • Twoje prawa do kontrolowania swoich danych osobowych.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę ochrony danych osobowych. Uzyskując dostęp do witryny i usług oraz korzystając z nich, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą polityką , rozumiesz ją i zobowiązujesz się jej przestrzegać. Jeśli tego nie zrobisz, powinieneś bezzwłocznie zaprzestać korzystania ze strony internetowej i wszelkich świadczonych przez nas usług.

Możemy niekiedy zmieniać niniejszą Politykę w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami lub w celu spełnienia zmieniających się wymagań biznesowych. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności i zmian w naszej Polityce ochrony danych osobowych. Za każdym razem, gdy wprowadzamy zmiany do Polityki, niezwłocznie powiadomimy Cię o możliwych skutkach tej zmiany i podsumowanie na stronie internetowej www.axi-card.pl oraz w naszych biurach obsługi klienta przy ul. Żurawia 22, piętro 5, 00-515 Warszawa, Polska.

II. Informacje ogólne.

1. Niektóre warunki lepszego zrozumienia tej polityki:

- „Dane osobowe” - wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które osobno lub w połączeniu z innymi informacjami, mogą jej ich identyfikację lub mogą ją zidentyfikować.

- „Osoba, której dane dotyczą” - oznacza każdą żywą osobę fizyczną, zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania za pomocą przetworzonych danych osobowych.

- „Przetwarzanie danych osobowych” - oznacza wszelkie działania, które prowadzimy lub możemy prowadzić z wykorzystaniem danych osobowych, w tym między innymi ich gromadzenie, analizę lub niszczenie.

- „Administrator danych - w odniesieniu do danych osobowych, które kontroluje, jest to Easy Payment Services. Definiujemy cel przetwarzania danych osobowych z dowolnej podstawy prawnej w tym zakresie; w zasadzie definiujemy również metody takiego przetwarzania - na przykład infrastrukturę techniczną i aplikacje wykorzystywane do przetwarzania. Przyjmujemy obowiązki związane z bezpieczeństwem i ochroną twoich danych osobowych. Należy zaznaczyć, że do celów marketingu cyfrowego Easy Payment Services działa jako współadministrator z Access Finance Bulgaria, ponieważ ta strona internetowa jest własnością Access Finance. Poprzez własność strony internetowej (sposób przetwarzania) Access Finance może mieć dostęp do twoich danych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej. Jednak wszystkie cele przetwarzania są określane przez Easy Payment Services, która będzie również zobowiązana do przekazania wszelkich informacji na temat twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

- „Podmiot przetwarzający dane osobowe” - jest to strona trzecia, która przetwarza Twoje dane osobowe na nasze zlecenie, przy czym Easy Payment Services ściśle wskazuje cel i metody przetwarzania, a także sprawdziła, czy jednostka spełnia wymagania RODO. Na przykład takim podmiotem przetwarzającym dane może być agencja odpowiedzialna za kampanię marketingową Easy Payment Services w mediach społecznościowych i raporty dotyczące jej skuteczności.

- „Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza każde naruszenie bezpieczeństwa, które skutkuje przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych, które są przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w inny sposób.

- „Archiwa cyfrowe” - strona internetowa www.axi-card.pl, wszystkie strony docelowe obsługiwane przez Spółkę, aplikacje internetowe, aplikacje natywne i mobilne dostępne dla klientów.

2. Kim jesteśmy?

Easy Payment Services OOD jest spółką, której przedmiotem działalności jest realizacja, po uzyskaniu niezbędnej licencji od bułgarskiego Banku Centralnego, transakcji płatniczych, w których środki stanowią część pożyczki udzielonej klientowi usług płatniczych, realizacja transakcji płatniczych za pomocą kart płatniczych lub innych podobnych instrumentów.

3. Jak możesz się z nami skontaktować?

Easy Payment Services OOD ma siedzibę w Sofii pod adresem 7 Lyulin Residential Complex, 28 Jawaharlal Nehru Blvd., Centrum Administracyjne i Biznesowe „Silver Center”, 2 piętro, biuro nr 40-46, telefon kontaktowy +48 222 70 70 30. Możesz się z nami skontaktować odwiedzając dowolne biuro w kraju lub na stronie internetowej: www.axi-card.pl.

4. Kto jest osobą w organizacji odpowiedzialną za ochronę moich danych osobowych i jak mogę się z nią skontaktować?

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: Maria Handzhyiska. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: dpo@easyps.bg lub pisemnie (na adres siedziby Administratora).

5. Rodzaj, cel i podstawy przetwarzania danych osobowych zebranych przez Easy Payment Services Ltd.:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Easy Payment Services OOD wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeżeli komunikujesz się z nami za pośrednictwem dowolnego z kanałów komunikacji, potwierdzasz tym samym, że podane dane są dokładne, poprawne i aktualne.

Powinniśmy Cię poinformować, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana poprzez złożenie wniosku na adres kontaktowy biura obsługi klienta i poprzez kontakt telefoniczny pod numerem+ 48 222 70 70 30. Wycofanie zgody przetwarzanie twoich danych w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na zawarcie umowy pożyczki pieniężnej i udzielenie pożyczki, o którą się ubiegasz.

Dane osobowe

Cel

Podstawy

Pełne imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, data urodzenia, dokument tożsamości osoby ubiegającej się o pożyczkę, każde obywatelstwo tej osoby

 • Tożsamość osoby - wnioskodawcy / osoby kontaktowej;
 • Tożsamość wnioskodawcy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01 marca2018 roku (Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., Poz. 723);
 • Umowa z wnioskodawcą pożyczki;
 • Ocena zdolności kredytowej;
 • Zawarcie umowy pożyczki;
 • Świadczenie żądanej usługi;
 • Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki pieniężnej i Ogólnych Warunków prowadzenia danej promocji organizowanych przez Spółkę

Wykonanie zobowiązania prawnego

Numer PESEL, numer umowy pożyczki, telefon komórkowy

Rejestracja i korzystanie z aplikacji mobilnej do zarządzania kartami kredytowymi

Zawarcie/wykonanie umowy w ramach Ogólnych warunków korzystania z aplikacji mobilnej do obsługi kart kredytowych

Adres IP, dane dla urządzenia mobilnego

Rejestracja i korzystanie z aplikacji mobilnej do zarządzania kartami kredytowymi

Uzasadniony interes

Telefon

 • Kontakt z wnioskodawcą pożyczki
 • Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki pieniężnej;

Wniosek/wykonanie umowy pożyczki pieniężnej

 • Oferowanie produktów i usług Easy Payment Services OOD;
 • Wysyłanie wiadomości reklamowych;

Zgoda

Adres

 • Kontakt z wnioskodawcą pożyczki
 • Tożsamość wnioskodawcy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01 marca 2018 roku (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., Poz. 1049);
 • Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej;
 • Świadczenie żądanej usługi;
 • Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki;

Zawarcie/

wykonanie umowy pożyczki pieniężnej

 • Oferowanie produktów i usług Easy Payment Services OOD;
 • Wysyłanie wiadomości reklamowych

Zgoda

E-mail / krótka wiadomość tekstowa (SMS)

 • Kontakt z wnioskodawcą pożyczki
 • Tożsamość wnioskodawcy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01 marca 2018 roku (Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., Poz. 723);
 • Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej;
 • Świadczenie żądanej usługi;
 • Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki

Zawarcie/

wykonanie umowy pożyczki pieniężnej

 • Oferowanie produktów i usług Easy Payment Services OOD;
 • Wysyłanie wiadomości reklamowych

Zgoda

Dane z Biura Informacji Kredztowej

Ocena zdolności kredytowej

Obowiązek wynikający z prawa

Dane z rejestrów krajowych organów regulacyjnych (istnienie umowy o pracę, składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za poprzednie 6 miesięcy, emerytury)

Weryfikacja danych dostarczonych przez wnioskodawcę pożyczki

Zgoda

Weryfikacja danych osobowych podanych przez wnioskodawcę pożyczki w bazach danych podmiotów powiązanych

 • Zapobieganie oszustwom
 • Ocena zdolności kredytowej

Uzasadniony interes

Dane dotyczące ważności dowodu tożsamości ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Weryfikacja danych podanych przez wnioskodawcę pożyczki

Uzasadniony interes

Miejsce zatrudnienia, dane dotyczące rodzaju umowy, stażu pracy, stanowiska pracy, zawodu, wynagrodzenia, całkowitego miesięcznego dochodu, wykształcenia

Ocena zdolności kredytowej

Obowiązek wynikający z prawa

Inne kredyty

Ocena zdolności kredytowej

Obowiązek wynikający z prawa

Stan majątkowy kredytobiorcy

Ocena zdolności kredytowej;

Obowiązek prawny / uzasadniony interes - w odniesieniu do danych, które nie są wyraźnie określone w prawodawstwie.

Odręczny podpis

Podpisanie umowy pożyczki pieniężnej wraz z załącznikami

Zawarcie i wykonanie umowy

Dane osoby kontaktowej, jeżeli zostały pobrane

Zapewnienie kontaktu z wnioskodawcą pożyczki

Zgoda osoby

Weryfikacja danych osoby kontaktowej w bazach danych podmiotów powiązanych

 • Zapobieganie oszustwom;
 • Ocena zdolności kredytowej

Uzasadniony interes

Kopia dowodu tożsamości

Tożsamość zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01 marca 2018 roku (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Poz. 723)

Obowiązek wynikający z prawa

Nagrania głosowe - rozmowy telefoniczne

Świadczenie usług przez Easy Payment Services, gwarantujące konsumentom prawa wynikające z obowiązującego prawa oraz dowód tematu rozmowy; poprawa wrażeń klientów;

Uzasadniony interes/Wniosek /wykonanie umowy kredytu gotówkowego

Informacje dotyczące karty kredytowej i transakcji dokonanych kartą kredytową

 • szczegóły wykorzystanego instrumentu płatniczego - numer karty (PAN), data wydania i ważność, IBAN, waluta, limit
 • dane transakcji - wartość transakcji, czas transakcji.
 • wygasłe szczegóły dotyczące okresu ważności karty
 • historia statusu karty, data aktywacji, powiązane karty lub duplikaty

Realizacja zobowiązania wynikającego z zawartej umowy kredytowej

Oprócz danych osobowych możemy również zbierać informacje o Twoim komputerze (w tym, jeśli to możliwe dane takie jak: twój adres IP, rodzaj systemu operacyjnego i typ przeglądarki). Używamy tych informacji z kilku powodów, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankietowych) oraz w celu upewnienia się, że treści z naszej witryny są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia. Nasza Polityka plików cookiehttps://axi-card.pl/cookies opisuje te procesy bardziej szczegółowo.

6. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Po osiągnięciu celów, dla których zebrano dane osobowe, zostaną bezzwłocznie zniszczone. W przypadku, gdy po osiągnięciu naszych celów zdecydujemy się przechowywać przetworzone dane osobowe do celów statystycznych, zostanie to zrobione w formie przechowywania anonimowych danych, które nie umożliwią identyfikacji.

Easy Payment Services OOD podejmie wszelkie niezbędne działania techniczne i organizacyjne w celu zniszczenia danych, które nie będą już potrzebne, z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania przez Easy Payment Services OOD; po złożeniu wniosku o ograniczenie przetwarzania danych zgodnie z prawami opisanymi poniżej; bądź w celu lub zgodne z pierwotnym celem przetwarzania, o czym zostaniesz poinformowany w odpowiednim czasie.

Easy Payment Services OOD przechowuje zgromadzone dane osobowe przez następujące okresy:

a) jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki - przez okres maksymalnie jednego roku od złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, jeżeli wniosek nie został zatwierdzony; lub

b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy kredytu gotówkowego - przez okres 5 lat do zakończenia relacji biznesowej z klientem lub od dnia transakcji okazjonalnej.

c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody - do czasu wycofania zgody.

d) w przypadku przetwarzania danych w celu ochrony praw i interesów Spółki, co w sposób racjonalny narusza interes osób fizycznych - do czasu wygaśnięcia prawa i / lub ustania interesu.

Po upływie tych terminów, jeśli nie ma innych podstaw do przetwarzania danych, zostaną one usunięte. W celu uzyskania i analizy informacji dotyczących produktów i usług finansowych wykorzystywanych i usprawniających usługi, Spółka może usunąć tylko część danych. W takich przypadkach zachowuje ona nadal taką część danych, która nie pozwala na identyfikację osób fizycznych.

7. Czy moje dane osobowe będą dostępne dla stron trzecich?1)

Easy Payment Services OOD nie ujawni danych osobowych stronom trzecim

Następujące kategorie osób, które mogą być podmiotami przetwarzającymi na podstawie umów zawartych ze Spółką, mogą również mieć dostęp do Państwa danych osobowych:

- osoby obsługujące systemy informacyjne Spółki zlokalizowane w Republice Bułgarii, a także, w stosownych przypadkach, centra obsługi klienta.

- osoby, którym powierzono czynności związane z przygotowaniem, drukowaniem, kompilowaniem, dostarczaniem (w tym za pomocą wiadomości SMS lub drogą elektroniczną) pisemnej korespondencji wysyłanej przez Spółkę do jej klientów;

- osoby, którym powierzono działalność związaną z wydawaniem instrumentów płatniczych - kart kredytowych;

- osoby, które na podstawie umowy ze Spółką będą świadczyć pomoc w zakresie obsługi i windykacji należności od klientów;

- osoby, którym Spółka oferuje do sprzedaży wierzytelności od klientów:

- osoby, które na podstawie umowy ze Spółką będą udzielać pomocy w dostarczaniu produktów finansowych oferowanych przez Spółkę.

Dostawcy

Poniższa tabela wyjaśnia, którym dostawcom zwykle udostępniamy Twoje dane osobowe:

Rodzaj dostawcy

Dlaczego udostępniamy Twoje dane

Dostawca usługi

Dostawcy analiz i dostawcy informacji wyszukiwania

Aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową lub aplikację

Dostawcy, którzy świadczą nam usługi informatyczne, płatnicze i dostawcze

Aby pomóc nam świadczyć Tobie nasze usługi

Lleida.net - dostawca usług zaufania do świadczenia kwalifikowanych usług rejestracji elektronicznej; Polityka Prywatności

Autenti sp. z o. o. (nr KRS: 0000436998) – dostawca usługi podpisu elektronicznego, zgodnie z warunkami świadczenia usług dostępnymi pod adresem: https://autenti.com/regulaminy /

Dostawcy usług dla klientów, dostawcy ankiet i programiści

Aby pomóc nam świadczyć Tobie nasze usługi

Easy Payment Services OOD przekazuje dane osobowe swoich kredytobiorców do: Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław; Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa; Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków oraz CRIF Services Sp. z o. o. ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków, na podstawie zgody, w celu oceny zdolności kredytowej. Spółka jest zobowiązana do przekazywania danych osobowych swoich kredytobiorców właściwym organom i instytucjom zgodnie z obowiązującym prawem oraz na żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o podstawy prawne, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Easy Payment Services OOD przekazuje dane osobowe swoich kredytobiorców w celu marketingu usług świadczonych przez Easy Payment Services OOD oraz marketingu usług świadczonych przez partnerów biznesowych, z którymi Easy Payment Services OOD posiada podpisane umowy o współpracy (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody na takie przekazanie), w tym przesyłania tzw. newsletterów. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane do: iCredit Sp. z o.o. ul. Orla 13/10, 90-317 Łódź, numer KRS: 0000495693, numer NIP: 521-366-44-59, numer REGON: 147054022, w celu przedstawienia oferty handlowej i informacji marketingowych odnośnie usług oferowanych przez ten podmiot.

Easy Payment Services Ltd. przekazuje również dane osobowe swoich Kredytobiorców (Imię i Nazwisko, data urodzenia, e-mail, adres, numer PESEL, numer telefonu) do Lleidanetworks Serveis Telemàtics SA z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowanej pod adresem Birchin Court, 20 Birchin Lane, London EC3V 9Dj, o numerze VAT GB899234272 (dalej LLeida.net) jako administratora danych osobowych w celu i w związku ze świadczeniem usługi „Advanced Electronic Signature” oraz do Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadającą NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4 797 900,00 złotych (dalej Autenti) jako administratora danych osobowych w celu i w związku ze świadczeniem usługi podpisu elektronicznego oraz na potrzeby zdalnego podpisywania dokumentów z klientami za pomocą usługi podpisu elektronicznego świadczonej przez LLeida.net. oraz przez Autenti.

Easy Payment Services OOD nie będzie przekazywać danych osobowych do kraju trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Unią Europejską.

8. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Aby zapewnić odpowiednią ochronę danych Spółki i jej klientów, stosujemy wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne przewidziane w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W szczególności mają one na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem.

Firma ustanowiła struktury mające na celu zapobieganie nadużyciom i naruszeniom bezpieczeństwa, a także wyznaczyła inspektora ochrony danych, który wspiera procesy związane z ochroną i zapewnieniem bezpieczeństwa danych.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas przetwarzania, przesyłania i przechowywania danych możemy użyć dodatkowych mechanizmów ochrony, takich jak szyfrowanie, pseudonimizacja itp.

Musisz mieć świadomość, że żadna metoda elektronicznego przesyłania lub przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna, dlatego nie możemy potwierdzić ani zagwarantować, że takie informacje nigdy nie będą dostępne, wykorzystane lub udostępniane w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności, jednakże podjęliśmy wszystkie niezbędne kroki w celu zminimalizowania ryzyka.

9. Czy moje dane osobowe podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu?

9.1. Tak, podlegają. Firma może przetwarzać Twoje dane osobowe całkowicie automatycznie, w tym Twój profil, oceniając Twoje zachowanie i wyciągając inne wnioski dotyczące różnych dotyczących Cię aspektów osobistych - w celu zapobiegania oszustwom, oferowania nowych produktów i do celów marketingowych - w celu wysyłki najbardziej odpowiednich reklam i komunikatów marketingowych z uwzględnieniem Twoich cech osobistych i zainteresowań wykazanych w przeszłości. W żadnym z tych przypadków profilowanie nie będzie miało żadnego istotnego wpływu na Ciebie.

9.2. Oprócz powyższego, należy pamiętać, że będziesz podlegać całkowicie automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu oceny zdolności kredytowej, w tym ustaleniu kwoty pożyczki odpowiedniej dla Ciebie. W tym przypadku mamy obowiązek przedstawić Ci wyjaśnienie logiki całkowicie automatycznego przetwarzania / profilowania w kilku prostych krokach. Dane osobowe są analizowane zbiorczo i indywidualnie pod kątem statystycznie istotnego związku ze zdarzeniami określonymi jako warunki wysokiego ryzyka klienta - niepłacenie, oszustwo. Kryteria dobierane są poprzez dostarczanie algorytmów uczenia maszynowego, a wynikiem jest zsumowany model matematyczny, oceniający prawdopodobieństwo wystąpienia określonych elementów ryzyka dla danego klienta. Podstawą takiego przetwarzania będzie zawarcie umowy pożyczki pieniężnej; uwzględniając liczbę wniosków kredytowych i zakres działalności Spółki, oceny zdolności kredytowej nie można było przeprowadzić w inny sposób, nie powodując nadmiernych opóźnień.

Informujemy, iż zautomatyzowana ocena złożonego wniosku polega w szczególności na :

a. sprawdzeniu historii kredytowej w naszej wewnętrznej bazie danych;

b. sprawdzaniu informacji w bazach kredytowych;

c. weryfikacji informacji w celu spełnienia wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W takim przypadku, jeśli nie jesteś zadowolony z podjętej decyzji, masz prawo zażądać rewizji decyzji przez eksperta kredytowego Spółki posiadającego odpowiednie kompetencje.

W przypadku zdalnego podpisywania umowy z klientami (opis procesu):

Złożenie wniosku:

1.1 Klient zostaje skierowany na stronę pożyczkową www.get.axi-card.pl

1.2 Klient wybiera żądany zakres limitu kredytowego

1.3 Klient proszony jest o uzupełnienie wszystkich danych

1.4 Klient proszony jest o sprawdzenie zgód:

- Zgoda marketingowa

- Zgoda na udostępnienie danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej

- Zgoda na usługę Instantor - weryfikacja i zdolność kredytowa

- Zgoda na zawarcie umowy na odległość

- deklaracja PEP

- Oświadczenie o akceptacji warunków Umowy, innych dokumentów oraz polityki prywatności „Easy Payment Services” OOD, dostępne pod adresem: https://axi-card.pl/rodo

- Zgoda marketingowa na udostępnianie danych osobowych partnerom biznesowym Kredytodawcy.

1.5 Klient jest kierowany do usług Instantor

1.6 Wniosek został złożony

2. Ocena zdolności kredytowej

3. Klient otrzymuje dokument SEF

4. Przygotowanie dokumentów kredytowych

5. Zawarcie umowy z klientem:

- dokumenty wysyłane są e-mailem lub za pośrednictwem zewnętrznego partnera LLeida.net, Autenti lub kurierem w formie papierowej

6. Klient otrzymuje kartę kredytową i PIN do jej aktywacji

II. Twoje prawa

Jako osobie, której dane dotyczą i której dane przetwarzane są przez Easy Payment Services OOD, przysługują Ci prawa opisane szczegółowo poniżej:

Powinieneś wziąć pod uwagę, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakżeniezbędne do zawarcia umowy ze Spółką. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy. W przypadku braku możliwości podania danych, Spółka nie będzie w stanie dostarczyć produktu lub usługi.

Easy Payment Services OOD spełni Twoje żądania niezwłocznie w ciągu 30 dni kalendarzowych od ich przesłania. Zgodnie z naszą decyzją, udostępniamy lub odmawiamy dostępu i / lub informacji wymaganych przez wnioskodawcę, ale zawsze uzasadniamy udzieloną odpowiedź. Na potrzeby strony internetowej Spółki, istnieje link do niniejszej Polityki w wyraźnie widocznym i dostępnym miejscu.

Wnioski dotyczące wykonywania będą składane:

- osobiście lub przez pełnomocnika, który został wyraźnie przez Ciebie upoważniony pełnomocnictwem notarialnym w dowolnym biurze Spółki.

- elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: dpo@easyps.bg

- telefonicznie pod numerem +48 222 70 70 30;

Wykonywanie praw jest bezpłatne i obejmuje wszystkie uporządkowane i nieuporządkowane dane, a także wszystkie bazy danych obsługiwane przez Spółkę.

Wyjątki od okresu przeznaczonego na nieodpłatne wykonanie praw są dozwolone w przypadku wniosków składanych przez tych samych klientów o dane z częstotliwością większą niż 3 razy w roku i wymagające mobilizacji znacznych zasobów administracyjnych po stronie Spółki. W takim przypadku możemy naliczyć rozsądną opłatę z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, przesyła wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacje są przekazywane, o ile to możliwe, drogą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą zażądała innej formy.

Jeżeli Spółka ma uzasadnione obawy co do tożsamości osoby fizycznej, która występuje z wnioskiem o skorzystanie z przysługujących jej praw na mocy niniejszego punktu , osoba bezpośrednio odpowiedzialna niezwłocznie skonsultuje się z inspektorem ochrony danych w celu identyfikacji klientów.

Należy również pamiętać, że wycofanie udzielonych zezwoleń nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem. Pomimo wycofanej zgody, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Spółkę, jeżeli istnieją podstawy do przetwarzania danych innych niż te, o których mowa w pkt. 5.

Przysługują Ci następujące prawa:

a. Prawo do otrzymania informacji

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do uzyskania informacji o ważnych funkcjach przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym między innymi o celu, okresie i podstawach dotyczących odbiorców oraz kategorii odbiorców danych osobowych, itp.

Oprócz powyższych informacji, powinieneś wziąć pod uwagę, że jesteś przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Oznacza to, że dane, które przekazujesz , zostaną użyte w celu stworzenia dla Ciebie odpowiedniego „profilu” i mają na celu zapobieganie oszustwom, dywersyfikację produktów Firmy oraz dobór odpowiednich dla Ciebie materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługują Ci prawa określone poniżej, a my jesteśmy zobowiązani odpowiedzieć na każde Twoje żądanie w ciągu 1 miesiąca od otrzymania prośby bez dodatkowych opłat. W przypadku trudności z terminową realizacją takich wniosków, okres ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym zostaniesz powiadomiony w ciągu 1 miesiąca od otrzymania przez nas wniosku.

b. Prawo dostępu

Możesz poprosić o informacje na temat danych osobowych, które przetwarzamy i czy je przetwarzamy. Możesz poprosić o dostęp do takich danych.

Prześlemy Ci oświadczenie o przetwarzanych danych osobowych. W przypadku dodatkowych informacji, możemy naliczyć rozsądną opłatę na podstawie kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, przesyła wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacje są przekazywane, o ile to możliwe, powszechnie stosowaną drogą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą zażądała innej formy.

c. Prawo do sprostowania

Jeśli przetwarzamy niekompletne lub niepoprawne dane osobowe dotyczące Ciebie, masz prawo do ich poprawienia i uzupełnienia w dowolnym momencie.

d. Prawo do usunięcia

Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

• dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;

• wycofujesz swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innych uzasadnionych podstaw do przetwarzania;

• uważasz, że dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.

Pamiętaj, że mogą istnieć inne powody, które mogą uniemożliwić natychmiastowe usunięcie twoich danych, takie jak wypełnienie prawnie uzasadnionych celów, zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami, ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania, toczących się postępowań, ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych itp. Co więcej, zastrzegamy sobie prawo do oceny, w których przypadkach należy całkowicie usunąć twoje dane, a w których zasadnym jest dokonanie ich anonimizacji lub pseudonimizacji, tj. uczynić je niezidentyfikowanymi.

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli:

• kwestionujesz dokładność danych osobowych przez okres umożliwiający nam sprawdzenie poprawności danych osobowych;

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby dane osobowe zostały usunięte i zamiast tego żądasz ograniczenia ich użycia;

• nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale wymaga się ich w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

• zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Firmę są istotniejsze od uzasadnienia Twojego żądania.

Jeśli zażądasz ograniczenia przetwarzania, poinformujemy Cię przed odwołaniem ograniczenia przetwarzania.

f. Prawo do przenoszenia danych

Możesz poprosić nas o przekazanie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie i które mogą być na przykład przesłane do innej instytucji finansowej. Obowiązuje to, o ile:

• przetwarzanie określonych danych opiera się na Twojej zgodzie lub jest związane z zawarciem i realizacją umowy pożyczki pieniężnej;

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

g. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili i z przyczyn związanych z konkretną sytuacją masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, który opiera się na uzasadnionym interesie - podstawy są określone w powyższej tabeli, w tym profilowanie oparte na takich podstawach.

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych bez podawania przyczyn.

h. Prawo do złożenia skargi

Skontaktuj się z nami, jeśli uważasz, że naruszyliśmy obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych osobowych podczas przetwarzania Twoich danych, w wyniku czego wpłynęliśmy na Twoje prawa. Oczywiście masz również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych na następującej stronie internetowej: https://www.uodo.gov.pl


1) "osoba trzecia" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władze publiczne, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego mają przetwarzać dane osobowe (art. 4 § 10 RODO)

Hapi Online
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych o...

Zgoda nieobowiązkowa

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IPF Polska Spółka z o.o., z siedzibą Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. Dane przetwarzane są w celach związanych z przygotowaniem do zawarcia umowy pożyczki, w tym w celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej, w celu marketingu produktów i usług administratora danych oraz podmiotów trzecich (za odrębną zgodą), w celach analitycznych, archiwalnych oraz dowodowych. Jak również w celu profilowania danych, które pozwolą dopasować ofertę do Pani/Pana oczekiwań i zdolności kredytowej. Odbiorcami danych mogą być biura informacji gospodarczej oraz podmioty z grupy International Personal Finance, z siedzibą No. 3 Leeds City Office Park, Meadow Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD, Wielka Brytania (za odrębną zgodą). Informujemy o przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

1. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwi...

Zgoda obowiązkowa

1. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych  oraz na podstawie art. 105 ust 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w związku z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), niniejszym upoważniam IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136 (02-305 Warszawa), dalej: „IPF Polska”, do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie: „BIG”) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskiwania za pośrednictwem BIG danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. w Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu, do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków, zwanego dalej KBIG, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz upoważniam KBIG do ujawnienia IPF Polska sp. z o.o. tych informacji oraz dotyczących mnie informacji z centralnych zbiorów danych.

Supergrosz (Aiqlabs Sp. z o.o.)
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję polit...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję politykę prywatności, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz oświadczenie PEP.

Icredit
Kliknięcie przycisku Wyślij oznacza zgodę na przes...

Zgoda nieobowiązkowa

Kliknięcie przycisku Wyślij oznacza zgodę na przesłanie Twoich danych do firmy iCredit sp z. o. o., która zgadza się je przetwarzać i wykorzystywać zgodnie ze swoimi zasadami ochrony prywatności. Helikon Sp. z o.o. będzie również je wykorzystywać zgodnie ze swoimi zasadami. Polityka prywatności iCredit.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Aasa Polska S.A.
...

Zgoda obowiązkowa

Hapi Online
Wyrażam zgodę na przetwarzanie* moich danych osobo...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie* moich danych osobowych**, pozyskanych za pośrednictwem niniejszego formularza, w celach marketingowych IPF Polska po wygaśnięciu Umowy pożyczki i/lub w przypadku, gdy nie dojdzie do jej zawarcia. Zgoda obejmuje także profilowanie danych, które ma na celu dopasowanie oferty do moich oczekiwań i zdolności kredytowych.  Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie i prawo zgłoszenia sprzeciwu m.in. przez telefon: +48 22 395 85 87, pocztą elektroniczną: bok@hapipozyczki.pl Informacje na temat rezygnacji z marketingu usług partnerów biznesowych są również dostępne w ich komunikacji marketingowej. Przyjmuję również do wiadomości, że przysługuje mi prawo do otrzymywania informacji o przetwarzaniu* moich danych osobowych**, uzyskiwania dostępu i edytowania moich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i usuwania. Więcej informacji na temat przetwarzania* danych osobowych** i przysługujących Konsumentowi uprawnień można znaleźć w naszej Polityce prywatności: https://hapipozyczki.pl/pl/polityka-prywatnosci/ . Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na używanie dla celów marketingu bez...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na używanie dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym poprzez kontakt telefoniczny) i automatycznych systemów wywołujących (zgodnie z ustawą z dn. 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne) przez IPF Polska sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlow...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną oraz w postaci sms-ów (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przez IPF Polska sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

PROFI CREDIT Polska S.A.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROFI CREDIT ...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROFI CREDIT Polska S.A. moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na ich analizowanie i profilowanie, tj. przekazywanie reklam dopasowanych do moich potencjalnych potrzeb i oczekiwań.

Wyrażam zgodę marketingową
Helikon sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Helikon Sp....

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Helikon Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Helikon Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Helikon Sp. z...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Helikon Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu przesyłania mi informacji handlowych.

AXICARD
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowy...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Easy Payment Services OOD, również tych związanych z profilowaniem do celów marketingowych (nawet jeśli nie będę klientem Easy Payment Services OOD), drogą elektroniczną, w tym za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS ) oraz wiadomości e-mail, a także poprzez połączenia telefoniczne, pocztę lub kuriera. Jeśli chcesz dokonać szczegółowego wyboru, poniżej:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowy...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Easy Payment Services OOD, również tych związanych z profilowaniem do celów marketingowych (nawet jeśli nie będę klientem Easy Payment Services OOD), drogą elektroniczną, w tym za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowy...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Easy Payment Services OOD, również tych związanych z profilowaniem do celów marketingowych (nawet jeśli nie będę klientem Easy Payment Services OOD), poprzez połączenia telefoniczne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowy...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Easy Payment Services OOD, również tych związanych z profilowaniem do celów marketingowych (nawet jeśli nie będę klientem Easy Payment Services OOD), drogą elektroniczną, w tym za pomocą wiadomości e-mail.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowy...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Easy Payment Services OOD, również tych związanych z profilowaniem do celów marketingowych (nawet jeśli nie będę klientem Easy Payment Services OOD), poprzez pocztę lub kuriera.

Supergrosz (Aiqlabs Sp. z o.o.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aiqlabs sp. z...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aiqlabs sp. z o.o. moich danych osobowych obejmujących mój numer telefonu oraz imię i nazwisko, dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług, wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (poprzez kontakt telefoniczny oraz sms) oraz przy pomocy automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).

W celu otrzymywania treści marketingowych dotycząc...

Zgoda nieobowiązkowa

W celu otrzymywania treści marketingowych dotyczących produktów i usług Aiqlabs sp. z o.o., a także produktów i usług partnerów biznesowych, wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Aiqlabs sp. z o. o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne i w tym celu udostępniam adres-email oraz numer telefonu. Powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem udostępnienia, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Aiqlabs Sp. z...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Aiqlabs Sp. z o.o. moich danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko, adres email, numer telefonu oraz mój adres zamieszkania, przedstawionych przeze mnie w związku z ubieganiem się o udzielenie pożyczki innym podmiotom w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie

PROFI CREDIT Polska S.A.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowyc...

Zgoda nieobowiązkowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług partnerów PROFI CREDIT Polska S.A., zarówno pocztą tradycyjną, jak i za pomocą telefonu i środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na weryfikację w bazach zewnętrznych
Helikon sp. z o.o.
W celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz przyg...

Zgoda obowiązkowa

W celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz przygotowanie odpowiedniej dla mnie oferty kredytowej, finansowej lub handlowej, udzielam pełnomocnictwa dla Helikon Sp. z o.o. oraz dla Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., Nest Bank S.A., Plus Bank S.A., TF Bank A.B. Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A. a także firm pożyczkowych: AASA Polska S.A., Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Mash Sp. z o.o. (Euroloan), Ferratum Bank P.L.C., Fundusz Mikro Sp. z o.o., INCREDIT Sp. z o.o., Net Credit Sp. z o.o., Provident Polska S.A., Midway Invest Sp. z o.o. (SMS 365), SMS Kredyt Sp. zo.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., VIVUS Finance Sp. z o.o., Wierzyciel S.A., Gwarant Sp. z o.o., Rapid Finance Polska Sp. z o.o. (filarum.pl), IPF Polska Sp. z o.o. (hapi pożyczki), Easy Money Sp. z o.o., PSF Loans Sp. z o.o. (Autokapital), Rapida Sp. z o.o., Art. Cash Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Euroexpert Sp. z o.o., SuperGrosz Sp. z o.o.. do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie o udostępnienie informacji dotyczącej mojej osoby, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania w tym celu przez BIK moich danych.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietn...

Zgoda obowiązkowa

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianę danych gospodarczych (Dz. U. 2014r. poz. 1050) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015r. poz. 128) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam powyższe podmioty do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. i Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. dotyczących mnie informacji gospodarczych w celu oceny ryzyka kredytowego oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczających 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Aasa Polska S.A.
Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictw...

Zgoda obowiązkowa

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A., o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej – dostępnej pod linkiem

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictw...

Zgoda obowiązkowa

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Gospodarczej., o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej – dostępnej pod linkiem

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictw...

Zgoda obowiązkowa

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej – dostępnej pod linkiem

ZGODA na udostępnienie i przetwarzanie danych osob...

Zgoda obowiązkowa

ZGODA na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby oceny zdolności, przeciwdziałanie wyłudzeniom CRIF

AXICARD
ZGODA NA DOKONANIE WERYFIKACJI KONTA BANKOWEGO ORA...

Zgoda obowiązkowa

ZGODA NA DOKONANIE WERYFIKACJI KONTA BANKOWEGO ORAZ OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI INSTANTOR

Wyrażam zgodę na skorzystanie z dodatkowej usługi w celu mojej identyfikacji i udzielam wyraźnej zgody Easy Payment Services OOD z siedzibą w Sofii, Lyulin 7 dzielnica miasta, Jawaharlal Nehru Blvd. 28, piętro 2, lok. 40-46, Bułgaria, wpisanej do bułgarskiego rejestru handlowego pod numerem: 204112059 oraz Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa, KRS: 0000720382 na weryfikację mojego konta bankowego (w tym jego historii) i wiarygodności kredytowej za pośrednictwem usługi świadczonej przez Instantor AB („Instantor”), wpisanej do rejestru spółek pod numerem: 556818-2835, Vasagatan 16, 111 20 Sztokholm, Szwecja, zgodnie z warunkami i polityką prywatności dostępną pod adresem https://www.instantor.com/privacy-pl/ i https://www.instantor.com/terms-pl/ oraz do przechowywania danych pochodnych, dostarczonych przez Instantor w celu mojej identyfikacji. Usługodawcą jest spółka Instantor AB.   Więcej na temat Usługi Instantor znaleźć można w tym miejscu: https://www.instantor.com/terms-pl/   Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta dzwoniąc pod numer telefonu +48 (22) 270 70 30 lub mailowo pod adresem: help@axi-card.pl, jednakże nie udzielenie takiej zgody może powodować brak możliwości złożenia wniosku o wydanie karty kredytowej i udzielenie limitu kredytowego.

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o udzie...

Zgoda obowiązkowa

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o udzielenie pożyczki:

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce i ich przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce przez 3 lata od ich udostępnienia.

*Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/ Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce przez 3 lata od ich udostępnienia. *Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/ Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. W celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Kredytodawcy wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez niego wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 681), niniejszym upoważniam Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce do pozyskania z:

- Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

- Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

- Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.;

dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1 tej ustawy.

Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z w/w biur informacji gospodarczej informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do w/w biur informacji gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Hapi Online
2. Upoważniam IPF POLSKA SP. Z O.O. , z siedzibą w...

Zgoda obowiązkowa

2. Upoważniam IPF POLSKA SP. Z O.O. , z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 136 do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych*** (zapytanie) i udostepnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez IPF POLSKA SP. Z O.O. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż z 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

3.Upoważniam IPF POLSKA SP. Z O.O. , z siedzibą w ...

Zgoda obowiązkowa

3.Upoważniam IPF POLSKA SP. Z O.O. , z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania  w okresie obowiązywania umów pożyczki zawartych z IPF Polska sp. z o.o., a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do IPF Polska sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania umów pożyczki zawartych z IPF Polska sp. z o.o. oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartych z IPF POLSKA sp. z o.o. umów pożyczki przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy prawo bankowe.

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez IPF Polska...

Zgoda obowiązkowa

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez IPF Polska spółce Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A (dalej „Provident”), moich danych osobowych w zakresie numeru PESEL, w celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej poprzez uzyskanie informacji dotyczących moich ewentualnych zobowiązań finansowych wobec Provident. Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na udostępnienie przez Provident spółce IPF Polska powyższych informacji w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej. Administratorem udostępnionych danych osobowych będzie Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora wyłącznie w celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 p

5. W celu oceny zdolności kredytowej, zgadzam się ...

Zgoda obowiązkowa

5. W celu oceny zdolności kredytowej, zgadzam się na udostępnienie przez IPF Polska w terminie 30 dni mojego numeru PESEL Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji*na udostępnienie przez nich IPF Polska informacji o historii moich pożyczek oraz zestawienie tych informacji przez IPF Polska.                                                  *Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6. W celu oceny zdolności kredytowej przez IPF Pol...

Zgoda obowiązkowa

6. W celu oceny zdolności kredytowej przez IPF Polska zgadzam się na przetwarzanie w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnienie w terminie 30 dni Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* na dokonanie przez nich analizy statystycznej oraz udostępnienie i zestawienie jej wyników IPF Polska .                   *Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Supergrosz (Aiqlabs Sp. z o.o.)
Upoważniam AIQLABS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw...

Zgoda obowiązkowa

Upoważniam AIQLABS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie AIQLABS Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez AIQLABS Sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Upoważniam Biuro Informacji Kredytowej S.A. do wystąpienia do Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) w celu weryfikacji poprawności podanych przeze mnie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz numer PESEL.

Upoważniam AIQLABS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z AIQLABS Sp. z o.o. umowy kredytu konsumenckiego w trakcie obowiązywania umowy w tym także zobowiązania po wygaśnięciu umowy lub po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących do AIQLABS Sp. z o.o., w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez AIQLABS Sp. z o.o. i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

Oświadczam, że nie jestem osobą, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne

Oświadczam, że nie jestem osobą która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, ani członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub jej bliskim współpracownikiem w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Aasa Polska S.A.
Oświadczam, że nie zajmuję eksponowanego stanowisk...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że nie zajmuję eksponowanego stanowiska politycznego, ani nie jestem członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 z późn. zm.)

AXICARD
ZGODA (PEP) Przez osobę zajmującą eksponowane pol...

Zgoda obowiązkowa

ZGODA (PEP)

Przez osobę zajmującą eksponowane politycznie stanowisko (PEP) rozumie się:

osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, członków organów zarządzających partii politycznych, członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Przez członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się: osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Po zapoznaniu się z ww. tekstem oświadczam, że NIE JESTEM osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) ani osobą bezpośrednio z nią powiązaną. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Złożenie powyższego oświadczenia jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią umowy/warunkami pożyczki
AXICARD
WARUNKI UŻYTKOWANIA 1. Oświadczam, że w przypadku...

Zgoda obowiązkowa

WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. Oświadczam, że w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej wydanej przez Easy Payment Services OOD jako Kredytodawcy, wyrażam wyraźną zgodę na otrzymywanie wszelkich oświadczeń i dokumentów dotyczących udzielenia mi kredytu oraz wymianę oświadczeń i dokumentów między mną a Kredytodawcą za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail, SMS). Jednocześnie oświadczam i zgadzam się, aby wszystkie moje oświadczenia i potwierdzenia zawarcia umowy lub zmiany umowy były składane bez jednoczesnej obecności obu stron (na odległość) oraz były traktowane jako odręczne złożone oświadczenia dotyczące przedstawionych mi dokumentów i że w wyniku tak złożonych oświadczeń i deklaracji uznaje je za wiążące w stosunkach z Kredytodawcą w zakresie treści przedstawionych mi dokumentów i oświadczeń. Wyrażam jednocześnie zgodę, aby umowa zawarta w ten sposób (za pomocą SMS), była równoznaczna z umową o kredyt konsumencki zawartą na odległość w rozumieniu art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej wydanej przez Easy Payment Services OOD oświadczam, że potwierdzę warunki przesłanej do mnie spersonalizowanej umowy o kartę kredytową wysyłając e-mail lub potwierdzę wolę jej zawarcia za pomocą kodu SMS (kod OTP) lub w inny sposób zgodnie z warunkami korzystania z usługi Advanced Electronic Signature świadczonej przez Lleida.Net:

Warunki korzystania z usługi Advanced Electronic Signature wiadczonej przez Lleidanetworks Serveis Telemàtics SA

Zaznaczając pole we wniosku o kartę kredytową Axi oznaczone jako: „Wyrażam zgodę na zawarcie umowy kredytu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i bez jednoczesnej obecności obu stron umowy. Jestem świadomy, że przy zawarciu umowy na odległość korzystam z usługi Lleida.Net. Jednocześnie zgadzam się i akceptuję Regulamin korzystania z usługi Advanced Electronic Signature świadczonej przez Lleida.Net”, jednocześnie oświadczam i potwierdzam, że:

 • zostałem poinformowany i zgadzam się na przekazanie przez Easy Payment Services OOD moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu) do Lleidanetworks Serveis Telemàtics SA, siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowanej pod adresem: Birchin Court, 20 Birchin Lane, Londyn EC3V 9Dj, z numerem VAT GB899234272 (zwaną dalej Lleida.net) jako administratora danych osobowych w celu i w związku ze świadczeniem usługi Advanced Electronic Signature i rozumiem i akceptuję Warunki Świadczenia Usług przez Lleida.net, a także treść oświadczenia o polityce i praktykach Lleida.net dotyczących usług certyfikacji zaawansowanego podpisu elektronicznego i elektronicznej komunikacji, opublikowane na stronie https://lleida.net/policies oraz że moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.lleida.net/en/data-protection;

 • wyrażam wyraźną zgodę na gromadzenie i przechowywanie przez Easy Payment Services OOD przez okres co najmniej 5 lat lub przez inny okres wymagany przez właściwe przepisy prawa, moich danych osobowych wymaganych i związanych z procesem rejestracji (tj. numer i seria dowodu tożsamości; Imię i Nazwisko; data urodzenia; numer PESEL; adres e-mail; numer telefonu), w celu wykonywania umów zawartych zdalnie, podpisów elektronicznych lub komunikacji elektronicznej związanej z tymi umowami, zgodnie przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w jurysdykcji Państwa Członkowskiego UE którego jestem obywatelem;

 • oświadczam, że podane przez mnie dane osobowe są prawdziwe oraz, że mój numer telefonu komórkowego i adres e-mail są prawdziwe i przypisane wyłącznie do mojej osoby. W przypadku jakiejkolwiek zmiany numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail podanego Easy Payment Services OOD, jestem zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o takiej zmianie Easy Payment Services OOD;

 • wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i komunikowanie się z Easy Payment Services OOD za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość takich jak: wiadomości SMS, e-mail i internetowe wiadomości w związku z zaawansowaną usługą zdalnego podpisywania umów świadczoną przez Lleida.net;

 • wyrażam zgodę na zawarcie z Easy Payment Services OOD umowy na odległość (tj. bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość) i potwierdzenie warunków tejże umowy za pomocą wiadomości SMS, e-mail i innych wiadomości elektronicznych wysyłanych za pomocą sieci Internet. W szczególności akceptuję generowanie podpisów i składanie oświadczeń woli poprzez dostarczenie, zgodnie z żądaniem lub w imieniu Easy Payment Services OOD, oraz dla Twojej akceptacji lub podpisu, Kodu jednorazowego lub OTP otrzymywanego za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail;

 • akceptuję i oświadczam, że ​​moje urządzenie mobilne zarządzające i uzyskujące dostęp do wiadomości SMS otrzymanych na numer telefonu komórkowego, zadeklarowane przeze mnie podczas procesu rejestracji lub inne urządzenia zarządzające i uzyskujące dostęp do moich wiadomości e-mail na zadeklarowany przez mnie adres e-mail, znajdują się pod moją wyłączną kontrolą podczas zawierania umowy na odległość oraz potwierdzania warunków tejże umowy oraz że żadna wiadomość SMS lub e-mail otrzymywana przez mnie w celu zawarcia umowy lub potwierdzania jej warunków nigdy nie będzie udostępniona ani dostępna dla osób trzecich;

 • oświadczam, że posiadam wystarczającą ilość informacji, wiedzy, umiejętności i zasobów do działania jako podpisujący umowę w procesie zawarcia umowy na odległość i wyrażenia woli jej zawarcia, zgodnie z ofertą Easy Payment Services OOD, oraz do swobodnego wyrażania woli przyjęcia lub odrzucenia takiej umowy zawartej na odległość i złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu i wyrażeniu zgody na warunki w niej zaproponowane;

 • jestem świadomy, iż posiadam prawo dostępu do dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na odległość. Dokumenty te zostaną dostarczone przez Easy Payment Services OOD w formie dokumentu PDF umożliwiającego jego zapisanie na moim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym, opatrzonego datą stempla czasu i podpisanego elektronicznie przez Lleida.net, z unikalnym identyfikatorem dokumentu oraz wszystkimi istotnymi informacjami związanymi z wykonanym podpisem elektronicznym i podpisanym dokumentem. Możesz poprosić o takie dokumenty potwierdzające zawarcie umowy wysyłając wiadomość do Easy Payment Services OOD pocztą elektroniczną, a takie żądanie nie zostanie odrzucone przez Easy Payment Services OOD bez podania przyczyny. W przypadku odmowy przez Easy Payment Services OOD, ty lub twoi prawni przedstawiciele lub spadkobiercy możecie złożyć taki wniosek bezpośrednio do Lleida.net, pocztą elektroniczną, na adres info@lleida.net;

 • jestem świadomy tego, że mogę zweryfikować poprawność dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, sprawdzając integralność dokumentu PDF, znacznik czasu i ważność podpisu elektronicznego dokumentu dowodowego przez Lleida.net, wykorzystując do tego celu standardowe mechanizmy, takie jak CRL, OCSP lub korzystając z dowolnej aplikacji dokonującej takiej weryfikacji poprawności (np. Adobe Acrobat Reader).

2. Oświadczam, że znany mi jest proces zawierania umowy, a mianowicie: po złożeniu wniosku o kredyt, Kredytodawcą dokonuje oceny zdolności kredytowej. Przed zawarciem Umowy Kredytodawca przekazuje Kredytobiorcy na trwałym nośniku, na adres e-mail Kredytobiorcy wskazany we wniosku o zawarcie Umowy, Formularz Informacyjny dotyczący zatwierdzonego Limitu Kredytowego. Po zatwierdzeniu przez Kredytobiorcę przyznania Limitu Kredytowego, Kredytobiorca otrzyma na trwałym nośniku, na adres e-mail Kredytobiorcy wskazany we wniosku o zawarcie Umowy, Umowę Kredytu, Warunki korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card, Taryfę opłat należnych za korzystanie z karty Axi oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną przesłane w postaci plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Kredytobiorcy, w sytuacji gdy Kredytobiorca zdecyduje się na zawarcie umowy, potwierdzi i zaakceptuje warunki Umowy, jak wskazano w pkt. 1 powyżej.

3. Oświadczam, iż jestem świadomy i przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku niemożności dokonania weryfikacji mojego konta bankowego oraz identyfikacji za pomocą usługi Instantor, Umowa może zostać zawarta z Kredytobiorcą w formie pisemnej. Nadto zawarcie Umowy w formie pisemnej możliwe jest również w sytuacji złożenia przez Kredytobiorcę oświadczenia woli dla zawarcia umowy z Kredytodawcą w takiej właśnie formie, nie zaś przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

Zgoda Szybki Przelew WNIOSKUJE O PRZELANIE 80% ...

Zgoda nieobowiązkowa

Zgoda Szybki Przelew

WNIOSKUJE O PRZELANIE 80% PRZYZNANEGO LIMITU KREDYTOWEGO NA MOJE KONTO BANKOWE

Składając wniosek o kartę kredytową Axi akceptuję i przyjmuję do wiadomości, że 80% przyznanego mi Limitu Kredytowego na karcie kredytowej Axi, zostanie przekazane na numer mojego osobistego rachunku bankowego. Pozostała część limitu (tj. 20%), będzie możliwa do wykorzystania po otrzymaniu i aktywacji karty kredytowej Axi. Jednocześnie akceptuję i przyjmuję do wiadomości, że przelew części przyznanego mi Limitu Kredytowego zostanie przekazany na numer mojego rachunku bankowego zweryfikowanego przy użyciu usługi Instantor świadczonej przez Instantor AB. Tym samym w przypadku niedokonania przez składającego wniosek o kartę Axi weryfikacji konta bankowego za pomocą usługi Instantor lub braku poprawności tej weryfikacji, Kredytodawca i wydawca karty Axi zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania 80% przyznanego Limitu Kredytowego na konto bankowe wnioskującego o kartę kredytową Axi. W takiej sytuacji zastosowanie znajdą standardowe warunki korzystania z karty kredytowej Axi określone w umowie o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego.

Hapi Online
Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z treśc...

Zgoda obowiązkowa

Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią formularza informacyjnego. Rozumiem i akceptuję przedstawione w formularzu warunki oraz nie zgłaszam dodatkowych pytań i wątpliwości. Wyrażam chęć zawarcia umowy pożyczki pieniężnej z IPF Polska Sp. z o.o. bezpośrednio po otrzymaniu formularza informacyjnego w ramach procesu udzielenia pożyczki za pośrednictwem firmy Helikon sp. z.o.o (pośrednika finansowego).

${ errors.first('identity_card_data.form[pesel]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[dowod_osobisty]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[data_wydania_dowodu]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[data_waznosci_dowodu]') }

${ errors.first('identity_card_data.form[dowod_bezterminowy]') }

Adres zamieszkania

 • Kod pocztowy - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_kod]') }
 • Miasto - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_miasto]') }
 • Ulica - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_ulica]') }
 • Nr budynku - ${ errors.first('identity_card_data.form[r_nr_budynku]') }

Adres korespondencyjny

 • Kod pocztowy - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_kod]') }
 • Miasto - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_miasto]') }
 • Ulica - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_ulica]') }
 • Nr budynku - ${ errors.first('identity_card_data.form[k_nr_budynku]') }
${ errors.first('employment_data.form[dochod_zr]') }
${ errors.first('employment_data.form[dochod_netto]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_nazwa]') }
${ errors.first('employment_data.form[przychod_ostatni_miesiac]') }
${ errors.first('employment_data.form[przychod_ostatni_rok]') }
${ errors.first('employment_data.form[data_zatrudnienia]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_stan_zakladu]') }
${ errors.first('employment_data.form[dzien_wyplaty]') }
${ errors.first('employment_data.form[data_zakonczenia_pracy]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_zawod]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_branza]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_nip]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_telefon]') }
${ errors.first('employment_data.form[praca_ilosc_zatrudnionych_osob]') }
${ errors.first('employment_data.form[opodatkowanie_praca]') }

Adres pracodawcy

 • Kod pocztowy - ${ errors.first('employment_data.form[praca_kod]') }
 • Miasto - ${ errors.first('employment_data.form[praca_miasto]') }
 • Ulica - ${ errors.first('employment_data.form[praca_ulica]') }
 • Nr budynku - ${ errors.first('employment_data.form[praca_nr_budynku]') }

Koszta utrzymania

${ errors.first('expenses_commitment.form[koszt_utrzymania]') }
${ errors.first('expenses_commitment.form[wydatki_mieszkanie]') }
${ errors.first('expenses_commitment.form[raty_pozostalych_kredytow]') }

Zobowiązania

${ errors.first('expenses_commitment.form[laczna_kwota_zobowiazania]') }
${ errors.first('other_data.form[wyksztalcenie]') }
${ errors.first('other_data.form[stan_cywilny]') }
${ errors.first('other_data.form[cel_kredytowania]') }
${ errors.first('other_data.form[status_mieszkania]') }
${ errors.first('other_data.form[data_zamieszkania]') }
${ errors.first('other_data.form[rodzaj_wlasnosci]') }
${ errors.first('other_data.form[bank_konto]') }
${ errors.first('other_data.form[od_kiedy_konto_bankowe]') }
${ errors.first('other_data.form[forma_wyplaty_wynagrodzenia]') }
${ successMsg }

Wniosek o kredyt

Niezależnie od tego, jaki kredyt czy pożyczkę chcesz zaciągnąć, dokumentem, który zawsze będzie wymagany, jest wniosek. W zależności od banku może mieć on różną formę, a co za tym idzie, konieczne będzie zawarcie w nim nieco innych danych – nie martw się, podpowiemy, jak wypełnić wniosek o kredyt, a także pokażemy ci, jak wypełnienie jednego wniosku na wnioskomat.com ułatwi zdobycie dodatkowych środków.

Wniosek o kredyt gotówkowy, samochodowy czy nawet hipoteczny możesz złożyć online, przez internet. Wtedy ma on postać formularza elektronicznego, w którym wpisujesz określone dane lub wybierasz jedną z dostępnych opcji. Wniosek o kredyt hipoteczny lub inny produkt bankowy, pożyczkę możesz także złożyć w oddziale banku/parabanku. Wtedy możliwości są dwie. Jeśli masz drukarkę, znajdź wniosek na stronie internetowej placówki, wydrukuj go i wypełnij jeszcze w domu, aby przyśpieszyć cały proces. Druga opcja to wypełnienie wniosku razem z doradcą, w siedzibie firmy. W obu tych przypadkach będzie to jednak dłuższe niż wniosek o kredyt online.

Na koniec, mamy jeszcze ciekawostkę – często kredyty gotówkowe czy pożyczki można zaciągnąć przez telefon, gdzie podczas rozmowy z doradcą podajesz wszystkie dane. I to on za ciebie wypełnia wniosek, ty go tylko potwierdzasz.

Wniosek o kredyt – wzór. Jak wypełnić wniosek o kredyt online?

Podstawowe informacje, jakie należy zawrzeć w każdym wniosku o kredyt, to dane osobowe oraz teleadresowe (m.in. imię oraz nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu tożsamości), a także stan cywilny, ilość dzieci (jeśli dotyczy).

Zazwyczaj w kolejnej części wniosku podaje się dane, które umożliwiają zweryfikowanie, czy twoja zdolność kredytowa jest wystarczająca. To forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, jednoosobowa działalność gospodarcza), wysokość dochodów oraz miesięczne koszty utrzymania (opłaty za czynsz, wodę, prąd – wszystkie stałe rachunki). Oprócz tego trzeba będzie podać inne zobowiązania, jak alimenty.

Na koniec zostaniesz poproszony o określenie kwoty zobowiązania, a także preferowanego okresu spłaty.

Formularz ten może być mniej lub bardziej rozbudowany, w zależności od tego, czy starasz się kredyt gotówkowy, pożyczkę online, czy kredyt samochodowy.

Musisz pamiętać, aby we wniosku podawać wyłącznie prawdziwe oraz poprawne informacje. Zawyżanie wynagrodzenia nic ci nie da, jeśli konieczne będzie dołączenie zaświadczenia od pracodawcy o jego wysokości. Tutaj musisz też wiedzieć, że za podawanie nieprawdziwych informacji we wniosku o kredyt, możesz zostać ukarany grzywną. Starając się o kredyt konsumencki w wyższej kwocie, nierzadko konieczne jest dołączenie dodatkowych dokumentów. Może to być wyciąg z konta bankowego z ostatnich trzech miesięcy, zaświadczenie o rodzaju zatrudnienia, a także zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy. W przypadku, gdy chodzi o kredyty celowe, jak hipoteczny lub mieszkaniowy, obowiązkowe jest także przygotowanie dokumentów związanych z celem finansowania.

Pożyczka i kredyt online na Wnioskomat.com – jeden wniosek o kredyt

Interesuje cię pożyczka online lub najtańszy kredyt gotówkowy, lecz nie chcesz tracić wiele czasu na szukanie? Skorzystaj z narzędzia Wnioskomat. Jak ono działa? Wypełniasz jeden wniosek online, a nasi doradcy szukają produktu, który będzie odpowiadać na twoje potrzeby. Otrzymasz realne oferty, dostosowane do twojej zdolności kredytowej. Jeśli szukasz pożyczki online na raty bądź innego kredytu, często przedstawione warunki będą nieadekwatne do twojej sytuacji (opracowane są na podstawie przykładu reprezentatywnego, mogą się zmieniać, w zależności od zdolności kredytowej klienta). Ponadto nie masz pewności, czy pożyczka gotówkowa zostanie ci przyznana. Korzystając z Wnioskomatu skracasz cały proces, a poszukiwaniem atrakcyjnego zobowiązania zajmą się nasi doradcy.

Jak wziąć kredyt, pożyczkę z Wnioskomat.com?

Pokażemy ci krok po kroku, jak wypełnić wniosek o kredyt na Wnioskomat.com.

W formularzu dostępnym na naszej stronie określ, jaką kwotę chcesz pożyczyć, a także na jaki okres. Podaj imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Przed przystąpieniem do następnego kroku, musisz wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych etc.

Gdy przejdziesz dalej, otrzymasz kod weryfikacyjny na podany numer telefonu. Gdy go poprawnie wpiszesz, zostaniesz poproszony o podanie następujących danych: PESEL, numer i seria dowodu osobistego, a także jego data wydania i data ważności. W tym kroku trzeba jeszcze wypełnić pola związane z adresem zamieszkania.

W kroku trzecim wybierasz źródło dochodu oraz podajesz szczegółowe informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzenia, m.in. kwotę dochodu netto, nazwę firmę, dzień wypłaty świadczenia, a także telefon do pracodawcy i adres siedziby firmy.

Krok czwarty związany jest z kosztami utrzymania i zobowiązaniami. We wniosku musisz uwzględnić m.in. wydatki stałe na mieszkanie, raty spłacanych kredytów, łączną kwotę zaciągniętych zobowiązań, a także liczbę kart kredytowych i ilość osób przebywających w gospodarstwie domowym.

Ostatni krok, dzięki któremu pożyczka przez internet czy kredyt gotówkowy online będą możliwe, to określenie pozostałych danych: wykształcenia, stanu cywilnego, nazwiska panieńskiego matki, numeru konta bankowego. Na tym etapie określasz cel kredytowania oraz wypełniasz dane związane ze statusem mieszkaniowym. Na końcu wybierasz formę wypłaty wynagrodzenia.

I to wszystko – wysyłasz wniosek, nasi doradcy go przeanalizują i przedstawią ci tylko takie oferty, które będą adekwatne do twoich potrzeb i możliwości.

Gdzie najlepiej wziąć kredyt? Kredyt, pożyczka na raty na Wnioskomat.com

Jeśli zadajesz sobie pytanie „gdzie dostane kredyt bez zdolności kredytowej” lub który kredyt wziąć, aby nie przepłacić, mamy dla ciebie odpowiedź – korzystając z Wnioskomat.com masz pewność, że przedstawione oferty są dopasowane do twoich warunków. Możesz więc ocenić, która z nich jest najtańsza, nie martwiąc się, że ze względu na niższą zdolność kredytową, oprocentowanie lub prowizja zostaną zwiększone.

Pożyczka, kredyt przez internet pozyskiwane w ten sposób są całkowicie bezpieczne, a umowę podpisujesz w naszej siedzibie, gdzie doradca ostatecznie weryfikuje podane dane z twoim dowodem osobistym.

Kredyt, pożyczka – gdzie najlepiej? Rankingi kredytów

Jeszcze jednym sposobem, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie najtańszy kredyt, jest sprawdzanie aktualizowanych na bieżąco rankingów. Zachęcamy do skorzystania z naszych zestawień. Sprawdź:
Top