Co to jest świadczenie przedemerytalne?

Opublikowano: 11 Sty 2022 Agnieszka Kłak 8 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Wiek emerytalny tuż tuż, a Ty straciłeś prace? W takie sytuacji na pomoc przychodzi świadczenie przedemerytalne. Warto poznać warunki, jakie trzeba spełnić, aby je otrzymać oraz jaka kwota będzie się należeć z tytułu świadczenia przedemerytalnego. 

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest świadczenie przedemerytalne?

Czym jest świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne to forma pomocy od państwa dla osób, które nie pracują, ale ze względu na swój wiek mają trudności w znalezieniu pracy. Celem wypłacania świadczenia przedemerytalnego jest wsparcie finansowe dla tych osób tak, aby miały one środki do życia, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego i zyskania uprawnień do otrzymania emerytury. Podstawą prawną świadczenia przedemerytalnego jest Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych. Na stronie ZUS-u czytamy, że przy świadczeniu przedemerytalnym istotne są także inne przepisy prawa, np. z Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych czy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Osoba, której będzie wypłacane świadczenie musi spełniać warunki w rozumieniu przepisów Ustawy o o świadczeniach przedemerytalnych. Jest tutaj bardzo duża rola chociażby stażu pracy czy przyczyn ustania stosunku pracy. Organem decydującym o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczenia przedemerytalnego od 1 marca 2021 r. wynosi 1350,70 zł brutto. Kwota ta obowiązuje do najbliższej waloryzacji.

Świadczenie przedemerytalne jest, w niektórych bankach, akceptowanym źródłem dochodu przy ubieganiu się np. o kredyt gotówkowy

Warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne

Do przyznania świadczenia przedemerytalnego niezbędne będzie spełnienie warunków wspólnych oraz warunków indywidualnych. Zacznijmy od tych pierwszych.

Po pierwsze należy posiadać status osoby bezrobotnej, czyli być zarejestrowanym w urzędzie pracy. Po drugie trzeba przez co najmniej pół roku pobierać zasiłek dla osób bezrobotnych. Po trzecie w okresie pobierania zasiłku nie można było odmówić bez podania uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia.

Warunki indywidualne są nieco bardziej rozbudowane. Postaramy się ująć to jak najprościej. Aby uporządkować tę kwestię skupimy się na czterech najważniejszych aspektach, będą to:

 • okoliczności, w jakich ktoś stał się osobą bezrobotną.
 • okres przepracowany w ostatnim miejscu pracy.
 • minimalny wiek, osiągnięty przez kobiety i mężczyzn.
 • minimalny staż pracy.

A zatem: jeśli bezrobocie wynikło z powodu zwolnienia z pracy, które ustawa nazywa przyczynami dotyczącymi zakładu pracy to okres zatrudnienia w tym zakładzie musiał wynosić co najmniej pół roku. Kobieta musi mieć ukończone 55, a mężczyzna 60 lat do dnia rozwiązania stosunku pracy. Staż pracy musi wynosić tu odpowiednio: 30 i 35 lat. Może też dojść do sytuacji, w której stosunek pracy albo stosunek służbowy ustał z powodu likwidacji pracodawcy albo niewypłacalności pracodawcy. Wtedy u takiego pracodawcy trzeba było być zatrudnionym również pół roku. Wiek dla kobiet wynosi w tym przypadku 56, a dla mężczyzn 61 lat, natomiast staż pracy 20 i 25 lat.

Inaczej mają się sprawy, jeśli osoba, ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne wcześniej pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale utraciła tę rentę. Przy czym musiała pobierać ją przez minimum 5 lat. Wiek dla kobiet to 55, dla mężczyzn 60 lat, a staż pracy 20 i 25 lat.

Kolejnym przypadkiem jest ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej. Właściciel firmy musiał ją prowadzić przez co najmniej 2 lata i w tym czasie płacić obowiązkowe składki społeczne. Kobieta musi mieć ukończone 56 lat, a mężczyzna 61 lat. Staż pracy – odpowiednio 20 i 25 lat. O pozostałych, bardziej szczegółowych warunkach dotyczących ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowana była opieka, możecie przeczytać na stronie internetowej ZUS-u.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego?

Lista dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego to:

 • świadectwo pracy z podaniem przyczyny z jakiego powodu rozwiązano stosunek pracy;
 • informacja o tym, w jakim czasie dana osoba miała opłacane składki, a kiedy nie były one opłacane (okresy składkowe i nieskładkowe);
 • jeśli ktoś pracował za granicą – dowody na ubezpieczenie w tamtym czasie;
 • jeśli ktoś ogłosił upadłość – postanowienie sądu;
 • jeżeli ktoś był zatrudniony w gospodarstwie rolnym – wykaz okresu zatrudnienia;
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy, które potwierdzają spełnienie warunków wspólnych;
 • potwierdzenie wykonywania innej pracy zarobkowej, prac interwencyjnych albo robót publicznych;
 • jeśli wymaga tego sytuacja – zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • jeśli ktoś jest właścicielem lub współwłaścicielem użytków rolnych – zaświadczenie o powierzchni użytków, wyrażonej w hektarach;
 • jeśli chcemy, aby ubezpieczenia społeczne objęły także członków rodziny należy również dołączyć formularz ZUS Rp-13.

Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego musimy złożyć w ciągu miesiąca od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych przez 180 dni.

Co się stanie w przypadku, gdy nabywamy świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przysługuje od dnia następnego, w którym został złożony wniosek. Przykładowo: jeśli złożyliśmy wniosek 30 czerwca, nabywamy prawo od 1 lipca. Pieniądze otrzymamy po miesiącu, wraz z pierwszym dniem miesiąca, czyli pierwszy raz: 1 sierpnia, drugi: 1 września, trzeci: 1 października i tak dalej. Jeżeli ktoś chciałby wycofać wniosek, na przykład w przypadku podjęcia zatrudnienia, ma na to 30 dni od dnia wydania decyzji przez ZUS.

Kiedy kończy się prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Prawo do świadczeń przedemerytalnych kończy się wraz z:

 • ukończeniem uprawnionego 65 roku życia - jeśli jest mężczyzną albo 60 roku życia - jeśli jest kobietą;
 • nabyciem nieruchomości rolnej, której powierzchnia wynosi co najmniej 2 hektary;
 • złożeniem wniosku przez uprawnionego o rezygnacji ze świadczeń przedemerytalnych;
 • z momentem śmierci uprawnionego.

Zaktualizowano: 30.05.2022

Dodano: 11.01.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top