Pismo do komornika o spłacie zadłużenia

Opublikowano: 14 Paź 2022 Anna Jasińska - Stankiewicz 9 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Sytuacja w której jesteśmy stroną postępowania egzekucyjnego nie należy do najprzyjemniejszych. Tak samo fakt zajęcia wynagrodzenia przez komornika powoduje szereg konsekwencji. W trakcie prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego  będzie on nas informował o kolejnych swoich krokach za pomocą wysyłanych  pod adres zamieszkania listów.  W tym artykule chcemy przedstawić problem sytuacji, w której nasze zobowiązanie zostało już uregulowane a komornik nadal prowadzi postępowanie egzekucyjne, jaki wzór pisma wystosować, aby komornik sądowy zakończył postępowanie egzekucyjne, wydał stosowne postanowienia oraz dokonał uchylenia wszystkich zajętych składników majątku dłużnika. Z tego artykułu dowiesz się co zrobić w następujących  sytuacjach:

 • gdy spłacamy nasze zobowiązanie bezpośrednio u wierzyciela w drodze ugody następuje rozłożenie długu na raty w trakcie egzekucji komorniczej,
 • kiedy nasze zobowiązanie zostało uregulowane  bezpośrednio u wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,
 • gdy zobowiązanie spłacone jest za pośrednictwem komornika, a nadal prowadzone jest przeciwko nam postępowanie egzekucyjne.
 • jakie elementy powinien zawierać wzór pisma do komornika.
Pismo do komornika o spłacie zadłużenia

Spłata zobowiązania bezpośrednio u wierzyciela  w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego u komornika

Spłata naszego zobowiązania z pominięciem komornika nie zawsze jest opłacalna. Opłacalne jest to dla dłużnika tylko w przypadku jeżeli dokona takiej spłaty bezpośrednio do wierzyciela  w terminie miesiąca czasu od daty wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika, a dokładniej od daty odebrania przez dłużnika korespondencji, w której znajduje się zawiadomienie o wszczęciu egzekucji art.  805 K.p.c. art.  W takiej sytuacji dłużnik zapłaci tylko  5 %  opłaty egzekucyjnej wartości świadczenia, które egzekwować ma komornika. 

” W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika”.

Jeżeli jednak dłużnik  wyrazi chęć spłaty swojego zobowiązania  po  upływie  miesiąca  czasu od momentu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika zapłaci on opłatę za czynności komornika w wysokości 10% wartości egzekwowanego świadczenia. Stanowi o tym art. 29.1  Ustawy o kosztach komorniczych.

„Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania”.

Należy mieć na uwadze, że   sama  spłata zobowiązania przez dłużnika na rachunek bankowy wierzyciela nie stanowi podstawy do zakończenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.  Wierzyciel zobowiązany jest przesłać na adres kancelarii komorniczej stosowny wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego wraz z wnioskiem o uchylenie zajętego wynagrodzenia wobec zapłaty całości roszczenia. Pamiętać należy, że taki wniosek składa wierzyciel, a nie dłużnik.

Komornik sądowy wówczas wydaje Postanowienie, w którym kończy postępowanie egzekucyjne, uchyla  dokonana zajęcia oraz ustala wszelkie koszty, jakie poniósł podczas prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Podsumowując nawet gdy wszczęto już przeciwko nam postępowanie egzekucyjne warto szybko reagować, ponieważ jest szansa na uniknięcie  dodatkowych opłat, które powstałyby w toku prowadzonej egzekucji przez komornika.

Zobowiązanie zostało uregulowane bezpośrednio u wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego

Wierzyciel w momencie nabycia tytułu wykonawczego opatrzonego klauzula wykonalności  nabywa prawo do złożenia go wraz z wnioskiem egzekucyjnym  u komornika w celu wyegzekwowania przez niego zasądzonej należności oraz dokonując zajęcia wynagrodzenia.

Zdarzają się sytuacje, w których dłużnik uregulował bezpośrednio do wierzyciela swoje zobowiązanie wynikającego z tytułu wykonawczego przed datą złożenia  przez wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Mamy wtedy do czynienia z niecelowością  wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela.

 „Oczywista niecelowość wszczęcia postępowania egzekucyjnego ma miejsce wtedy, gdy jest ona widoczna »na pierwszy rzut oka«, bez prowadzenia szczegółowych badań celowości, czyli jej ustalenie nie wymaga dokonywania analizy sprawy pod względem faktycznym lub prawnym „Ustawa o kosztach komorniczych".

Nasuwa się jedno stwierdzenie, iż wierzyciel, kierując na drogę postępowania egzekucyjnego do komornika wniosek o wszczęcie  nie dokonał szczegółowej analizy sprawy i mógł  posiadać wiedzę o przeszkodach co do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jest to najbardziej powszechny przykład „oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego".

W przypadku stwierdzenia przez komornika sądowego  oczywistej niecelowości postępowania  egzekucyjnego, wydaje on  postanowienie  kończące postępowanie oraz ustala opłatę w wysokości  10 % egzekwowanego świadczenia i obciążą nią wierzyciela,  a nie dłużnika. W przypadku gdy znajdziemy się w  powyższej sytuacji należy natychmiast zgłosić się do komornika przedstawiając potwierdzenie zapłaty wynikającego z konkretnego tytułu wykonawczego oraz złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Nasze zobowiązanie zostało spłacone, a komornik sądowy nadal prowadzi  postępowanie egzekucyjne

Spłata naszego zadłużenia na rzecz komornika sądowego, który prowadzi przeciwko nam postępowanie egzekucyjne następuje  przede  wszystkim przez zajęcie poszczególnych dóbr , takich jak wynagrodzenie za pracę , świadczenie emerytalno – rentowe czy  środki, jakie mamy zgromadzone na naszych rachunkach bankowych, czasem również jest to zajecie ruchomości bądź nieruchomości.

Po uregulowaniu przez nas  naszego  zobowiązania  z zajętego wynagrodzenia egzekucja z comiesięcznych wpłat przychodzących, komornik sądowy zobowiązany  jest wydać  postanowienie o zakończeniu postępowania egzekucyjnego ustalając wszystkie koszty i uchylić wszystkie zajęcia naszych dóbr.  W przypadku gdy sprawa jest spłacona a my nadal mamy aktywne zajęcie wynagrodzenia za prace oraz rachunki bankowe należy wysłać do komornika pismo o zakończenie postępowania egzekucyjnego i uchylenia wszystkich dokonanych zajęć. Dłużnik powinien napisać pismo do komornika - nie wykonuje tego wierzyciel. Następnie wydawane jest postanowienie o umorzenie egzekucji komorniczej.

Pismo do komornika o spłacie zadłużenia wzór

Pismo do komornika o spłacie zadłużenia powinno zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie kancelarii, do której kierowane jest pismo do komornika,
 • dane dłużnika - imię i nazwisko,
 • pełny adres zamieszkania dłużnika,
 • PESEL dłużnika,
 • numer sprawy lub sygnaturę sądową  tytułu wykonawczego,
 • oznaczenie wierzyciela, z którego wniosku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
 • datę kiedy dokonano spłatę zadłużenia,
 • wysokość kwoty wpłaty na poczet zajęcia wynagrodzenia.

Powyższy wniosek składany jest do kancelarii komorniczej, która dokonała zajęcia wynagrodzenia.

Ten krótki poradnik pokazuje, ze odzyskanie pieniędzy jest możliwe!

Tagi: spłata zadłużeniaegzekucja komorniczapostępowanie egzekucyjnezajęcie konta bankowego przez komornikakomornikwierzyciel

Zaktualizowano: 08.11.2022

Dodano: 14.10.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top