Tarcza antykryzysowa 5.0. Najważniejsze informacje.

Opublikowano: 16 Paź 2020 Agnieszka Kłak 8 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Pandemia koronawirusa znów daje się we znaki kolejnym grupom przedsiębiorców. Wypływa nie tylko na nasze życie prywatne poprzez ograniczenie kontaktów, konieczność pozostania w domach, ale też implikuje na światową i krajową gospodarkę. Polski rząd uruchamia kolejną transzę państwowej pomocy dla wszystkich tych, którzy mogą ucierpieć na skutek rozprzestrzeniających się zachorowań. Tarcza otrzymała już określenie tzw. tarczy „branżowej”. Działa ona od 15.10.2020

tarcza

Jak złożyć wniosek?

Wnioski przedsiębiorców przyjmowane są tylko przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Można tam składać wnioski o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe albo umorzenie składek ZUS za okres od lipca do września 2020 po spełnieniu określonych warunków.

Tarcza 5.0 skierowana jest do trzech branż:

 • turystycznej,
 • estradowej,
 • wystawienniczej

Tylko te 3 branże legitymujące się określony numerem PKD mogą skorzystać z finansowania w ramach tarczy 5.0.

Jaka pomoc przysługuje w ramach tarczy?

Tarcza obejmuje trzy rodzaje pomocy:

 • świadczenie postojowe dla branż z PKD 79.11A (działalność agentów turystycznych) oraz 79.90A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych). PKD musi widnieć jako główne związane z prowadzoną działalności gospodarczą; świadczenie w kwocie 2080 zł na 3 miesiące (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia). Kwota ta jest wolna od podatku dochodowego,  
 • dodatkowe świadczenie postojowe w kwocie 1080 zł albo 1300 zł, które obejmuje większą ilość branż niż wymienione powyżej, 
 • zwolnienie z opłacania składek ZUS i US.

Co oznaczają dodatkowe warunki do spełnienia?

Dodatkowe warunki dla przedsiębiorstw z głównym PKD 79.11 A, jakie należy spełnić to:

 • zamieszkanie w Polsce i posiadanie obywatelstwa RP albo posiadanie prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • rozpoczęcie prowadzenia działalności przed 1 kwietnia 2020 r.
 • musi wystąpić przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • nie można podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodatkowe warunki dla przedsiębiorstw z głównym PKD 79.90A, jakie należy spełnić to:

 • zamieszkanie w Polsce i posiadanie obywatelstwa RP albo posiadanie czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • wystąpienie przestoju w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • działalność została zawieszona po 31 sierpnia 2019 r.,

Czym jest dodatkowe świadczenie postojowe?

Dodatkowe świadczenie postojowe jest świadczeniem w kwocie 1080 zł albo 1300 zł, które może przysługiwać przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w przeważającej części jako:

 • przewóz wycieczkowy i turystyczny,
 • wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,
 • prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Dla jakich branż PKD przysługuje dodatkowe świadczenie postojowe?

Dodatkowe świadczenie postojowe obejmuje przedsiębiorców działających wg poniższych numerów PKD:

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

79.11.A - działalność agentów turystycznych,

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jakie są warunki otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego?

Dodatkowe świadczenie postojowe należne jest dla przedsiębiorców, którzy spełnią poniższe warunki:

 • prowadzą działalność zgodnie z PKD określonym powyżej,
 • przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który uzyskał w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • we wcześniejszych okresach skorzystali ze świadczenia postojowego (co najmniej jeden raz).

Kwota dodatkowego świadczenia postojowego podlega opodatkowaniu.

Kto może uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS i US w ramach tarczy 5.0?

Zwolnienie z opłacania składek ZUS i US uzależnione jest od przeważającej działalności przedsiębiorcy i dotyczy branż wymienionych poniżej:

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

79.11.A - działalność agentów turystycznych,

79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jakie dodatkowe warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia składek ZUS i US?

Zwolnienie z opłacania składek ZUS i US przysługuje przedsiębiorcom, którzy spełnią poniższe:

 • prowadzą działalność w branżach określonych powyżej,
 • przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r,
 • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu w tym samym miesiącu 2019 roku,
 • zostały złożone deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące, którego wniosek dotyczy najpóźniej do 31.10.2020 roku. Ten punkt nie dotyczy przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku składania wyżej wymienionych deklaracji,
 • został bądź zostanie złożony wniosek o zwolnienie z opłacania składek (wg wzoru RDZ-B) maksymalnie do 30 listopada 2020 roku.


Źródło: www.zus.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639).

Tagi: zustarcza antykryzysowapodatek

Zaktualizowano: 12.10.2021

Dodano: 16.10.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top