Najnowsze dane GUS o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i produkcji przemysłowej

Opublikowano: 2023-11-21 11:00 Dagmara Konik 7 min. czytania

Najnowsze dane GUS o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i produkcji przemysłowej

Najnowsze dane GUS o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i produkcji przemysłowej

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i produkcji przemysłowej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022 wzrosło nominalnie o 12,8 procent i wyniosło 7544,98 zł brutto. Względem września 2023 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 2,2 procent.

W stosunku do poprzedniego największy nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto miesiąca wystąpił w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (wzrost o 31,6 procent). Znaczny wzrost odnotowano również w sekcji Górnictwo i wydobywanie (o 30,9 procent), w której jednocześnie w październiku wystąpiła najwyższa wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (13910,71 zł). Podobnie jak w poprzednich miesiącach najniższą wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zanotowano w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5384,21 zł).

Według ostatecznych danych GUS, inflacja w Polsce w październiku wyniosła 6,6 procent w ujęciu rok do roku, co oznacza, że i w ubiegłym miesiącu pensje rosły znacznie szybciej niż ceny. To trzeci z rzędu miesiąc z dodatnią realną dynamiką wynagrodzeń. Średnie wynagrodzenia w ujęciu realnym, czyli po korekcie o inflację, urosło w najwyższym tempie od lutego 2019 roku.

W październiku 2023 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z październikiem 2022 roku było niższe o 0,1 procent i wyniosło 6494,1 tys. etatów. Przeciętne zatrudnienie w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano na podobnym poziomie.

W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,6 procent w porównaniu z październikiem ub. roku, natomiast w porównaniu z wrześniem br. wzrosła o 4,1 procent.

W okresie od początku stycznia do końca października br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,5 procent niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. W październiku 2023 roku, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,8 procent niższym niż w analogicznym miesiącu roku 2022 i o 0,1 procent niższym w porównaniu z wrześniem br.

Według wstępnych danych w październiku 2023 roku, w stosunku do października 2022 roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (wzrost o 19,6 procent), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 17,2 procent), w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 7,5 procent), chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost o 4,3 procent), maszyn i urządzeń (wzrost o 4,1 procent), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 4,0 procent), wyrobów z metali (wzrost o 3,2 procent).

W porównaniu z październikiem 2022 roku spadek produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (spadek o 16,6 procent), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (spadek o 13,0 procent), papieru i wyrobów z papieru (spadek o 10,1 procent), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek po 5,0 procent), metali (spadek o 4,0 procent).

W porównaniu z wrześniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w październiku br. odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 30,3 procent), w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 8,6 procent), w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (wzrost o 7,3 procent), w gospodarce odpadami; odzysku surowców (wzrost o 6,4 procent), w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 4,3 procent), artykułów spożywczych (wzrost o 4,2 procent).

W porównaniu z wrześniem br. spadek produkcji sprzedanej przemysłu, wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji napojów (spadek o 11,9 procent), pozostałego sprzętu transportowego (spadek o 2,1 procent), urządzeń elektrycznych (spadek o 1,5 procent), maszyn i urządzeń (spadek o 1,2 procent).

Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dotyczą firm, w których pracuje co najmniej 10 osób. Badanie to nie obejmuje m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. 

 

Źródło: https://stat.gov.pl/

Zaktualizowano: 21.11.2023

Dodano: 21.11.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top