W 2024 roku w górę idzie stawka maksymalna podatku od nieruchomości

Opublikowano: 2023-11-13 12:00 Dagmara Konik 5 min. czytania

W 2024 roku w górę idzie stawka maksymalna podatku od nieruchomości

W 2024 roku w górę idzie stawka maksymalna podatku od nieruchomości

Ministerstwo Finansów ogłosiło podniesienie maksymalnej górnej granicy podatku od nieruchomości. Wraz z nowym rokiem maksymalna stawka tego podatku wzrasta o 15 procent. Wprowadzona przez Ministra Finansów podwyżka tych wartości nie jest jednak jednoznaczna ze wzrostem opłaty w każdej gminie. Stawki podatku od nieruchomości z uwzględnieniem podanych górnych granic samorządy ustalają bowiem samodzielnie.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku będą wynosiły:

 1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
 3. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
 4. Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,39 zł od 1 m2 powierzchni.
 5. Od budynków lub ich części mieszkalnych – 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 6. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 7. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 8. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 9. Od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 10. Od budowli jest procentowa stawka - 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Do osób, które są objęte obowiązkiem opłaty podatku od nieruchomości zalicza się: właścicieli, użytkowników wieczystych, samoistnych posiadaczy, w niektórych przypadkach również posiadaczy zależnych nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa, lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązkowi opodatkowania podlegają natomiast grunty, budynki lub ich części oraz budowle, lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości należy zapłacić w ratach w czterech terminach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty w przypadku, gdy kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł. Jeżeli decyzja o konieczności zapłacenia podatku nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zaktualizowano: 13.11.2023

Dodano: 13.11.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top