Co to jest regres poręczyciela?

Opublikowano: 25 Lis 2021 Sylwia Chrószcz 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Pojęcia takie jak poręczyciel i regres poręczyciela są związane ze zjawiskiem, kiedy dłużnik nie spłaca zobowiązań wobec wierzyciela. W miejsce dotychczasowego dłużnika pojawia się poręczyciel, który przyjął na siebie zobowiązanie spłaty. Instytucja poręczenia zobowiązania często stosowana jest w przypadku udzielania pożyczek. 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • kto to jest poręczyciel, 
  • jakie są obowiązki poręczyciela, 
  • jak poręczyciel może odzyskać środki przeznaczone na spłatę zadłużenia pierwotnego wierzyciela. 
Regres poręczyciela

Kto to jest poręczyciel?

Poręczyciel, zwany też żyrantem, jest to osoba, która w procesie uzyskiwania pożyczki albo kredytu dodatkowo zabezpiecza spłatę danego kredytu, a w sytuacji, gdy tenże kredytobiorca zaniecha spłaty zobowiązania to właśnie na poręczycielu będzie ciążyć spłata zobowiązania wobec wierzyciela. Stosunki między wierzycielem, a poręczycielem dłużnika regulują zapisy umowy poręczenia. Instytucja poręczenia oraz sama umowa istnieją na mocy artykułu 876 kodeksu cywilnego. Poręczycielem może być każdy, kto nie stracił zdolności do czynności prawnych, może to być także osoba prawna, na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa poręczenia powinna zawierać:

  • określenie stron umowy;
  • informacje co do tego, co jest przedmiotem długu oraz jaka jest wysokość długu;
  • zakres odpowiedzialności żyranta np. czy jest to odpowiedzialność warunkowa czy też ograniczona np. kwotowo, czy poręczenie dotyczy długu, który zostanie zaciągnięty w przyszłości;
  • inne dodatkowe postanowienia np. związane odpłatnością umowy;
  • dodatkowo może być wskazany termin obowiązywania poręczenia;
  • oraz ustalenia, czy kilku poręczycieli odpowiada solidarnie, czy każdy z osobna.

Co to oznacza „regres poręczyciela”?

Regres poręczyciela jest to inaczej roszczenie regresowe, które przysługuje poręczycielowi, w przypadku kiedy tylko on, spośród osób współodpowiedzialnych za dług, spłaci wierzyciela.

W takim wypadku niezależnie od tego ilu było poręczycieli, poręczyciel, który spłacił dług może dochodzić zwrotu zapłaconej kwoty od dłużnika. Umowa poręczenia może ustanowić więcej niż jednego poręczyciela. Może dość do sytuacji w której zobowiązania wobec wierzyciela są spłacane przez kilku poręczycieli zamiast dłużnika.

Jeżeli umowa poręczenia nie stanowi inaczej, to poręczyciele odpowiadają za dług głównego dłużnika solidarnie. Oznacza to, że wierzyciel może dochodzić zapłaty całej kwoty, według swojego swobodnego wyboru – albo od dłużnika albo od wszystkich poręczycieli łącznie, albo od dowolnie wybranych przez siebie. W przypadku, kiedy tylko jeden poręczyciel spłacił dług, zyskuje on prawo do roszczenia należnych mu świadczeń od pozostałych poręczycieli oraz od pierwotnego dłużnika. W  umowie poręczenia wszyscy zobowiązali się spłacać dług, a zrobił to tylko jeden, reszta jest odpowiedzialna i zobowiązana do zwrotu jego należności.

Jeżeli sąd uzna roszczenie regresowe poręczyciela za słuszne i uzasadnione, wówczas pozostali poręczyciele będą musieli spłacić należności tego poręczyciela. Należy wyraźnie podkreślić, że niezależnie od możliwości pozwania poręczycieli, poręczyciel ma prawo dochodzić swoich należności również od dłużnika, który uchylił się od spłaty tych zobowiązań.

Przykłady dla poręczenia

Dochodzenie roszczenia regresowego może odbywać się między różnymi podmiotami. Chcemy pokazać Wam przykład orzeczenia sądu w przypadku dochodzenia roszczenia regresowego.

Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji w której spółka jawna zaciągnęła kredyt w banku.

Poręczycielami była osoba fizyczna, właściciel spółki oraz wspólnicy tego właściciela. Osoba fizyczna wypełniła w całości zobowiązania wobec banku na kwotę ponad 55 tysięcy złotych. Następnie osoba fizyczna zażądała od właściciela spółki uregulowania zobowiązania. Sąd ostatecznie zarządził, aby właściciel wypłacił osobie fizycznej kwotę w wysokości nieco ponad 21 tysięcy złotych. Sytuacja ta jest dokładniej opisana w wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 30 listopada 2016 roku.

Kolejny przykład to poręczenie pomiędzy dwoma osobami fizycznymi. Osoba zainteresowana kredytem miała problem z uzyskaniem wymaganej wiarygodności kredytowej i instytucja finansująca zaproponowała udzielenie pożyczki w zamian za dołączenie poręczyciela. Klient szybko znalazł żyranta bazując na sąsiedzkiej relacji. Umowa została podpisana, a rok później poręczyciel został zaskoczony informacją o egzekucji komorniczej. Poręczyciel odbierał co prawda wcześniej pisma z banku i sądu – lecz sąsiad zapewniał, że już zapłacił albo, że jutro ureguluje zaległości. Po rozeznaniu sprawy okazało się jednak, że sąsiad-dłużnik stracił pracę i uchylał się od płatności pożyczki. Poręczyciel spłacił komornikowi ciążące na nim zobowiązanie i udał się do sądu. Następnie sąd wydał wyrok w sprawie i nadał tytuł wykonawczy tak, aby poręczyciel mógł odzyskać środki zapłacone za sąsiada. Rozpoczęła się egzekucja komornicza względem dłużnika, który zaciągnął pożyczkę, a uzyskane środki trafiały do poręczyciela.

Podsumowanie

W przypadku, gdybyśmy chcieli podpisać z kimś umowę poręczenia w charakterze poręczyciela to wiemy już jakie prawa nam przysługują, kiedy to my spłacimy całość zobowiązań. Jednakże musimy też pamiętać, że możemy znaleźć się w sytuacji odwrotnej. Wówczas to nam przypadnie spłata należności wobec innego poręczyciela.

Tagi: poręczyciel

Dodano: 25.11.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top