Czym się różni komornik od windykatora?

Opublikowano: 27 Lip 2021 Dagmara Konik 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Czasami można spotkać się z myleniem pojąć komornika i windykatora. Chodzi tu nie tylko o nazywanie komornika windykatorem a windykatora komornikiem, ale też o takie sytuacje, kiedy ktoś uważa, że komornik i windykator to jedna i ta sama osoba. Tak nie jest. Za chwilę omówimy sobie podstawowe różnice tych obu pojęć.

Czym się różni komornik od windykatora?

Komornik a windykator – różnice w definicji zawodu

Jaka jest różnica pojęć: komornik i windykator? Otóż, bardzo znaczna. Komornik sądowy, który zwyczajowo nazywany jest po prostu komornikiem jest funkcjonariuszem publicznym, co określa artykuł 2-gi, ustęp 1-szy ustawy o komornikach sądowych. Jeśli zaś chodzi o windykatora, to słowo to pochodzi od słowa windykacja, które, jako zjawisko prawne  funkcjonuje przy okazji definiowania zobowiązania, co ma miejsce w Księdze Trzeciej kodeksu cywilnego. Komornik podlega kontroli, sprawowanej przez prezesa sądu, przy którym działa. Określa to kolejny ustęp w artykule 2-gim ustawy o komornikach sądowych. Natomiast windykator jest pracownikiem firmy windykacyjnej, której działalność podlega pod definicję podmiotów funkcjonujących na rynku, o czym mówi artykuł 2-gi oraz artykuł 2-gi a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nadzór nad firmami windykacyjnymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, co wynika z artykułu 1-go ustawy o nadzorze finansowym.

Komornik jako funkcjonariusz publiczny podlega ochronie prawnej, ale też musi się liczyć się z konsekwencjami, które wiążą się ze złamaniem prawa przez funkcjonariusza publicznego zgodnie z artykułem 231-szym kodeksu karnego. Kara wynosi nawet do 3 lat więzienia. Dotyczy to przede wszystkim przypadków nadużycia uprawnień, zaniedbania obowiązków oraz szkodzeniu interesom publicznym i prywatnym. Windykator nie jest funkcjonariuszem publicznym zatem nie przysługuje mu ochrona prawna, ale też nie ponosi takiej odpowiedzialności jak komornik. Jeszcze jedną istotną różnicą jest to, że komornik  odgrywa kluczową rolę w postępowaniu egzekucyjnym, a windykator w postępowaniu windykacyjnym.

Przygotowanie do zawodu komornika a zawodu windykatora

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać komornikiem sądowym? Artykuł 11-ustawy o komornikach sądowych określa że aby zostać powołanym na to stanowisko trzeba spełnić cały szereg warunków. I tak kandydat musi skończyć studia prawnicze i posiadać tytuł magistra. Dotyczy to również studiów, odbytych poza Polską, ale uznawanych za ważne w naszym kraju. Nie może na nim ciążyć podejrzenie popełnienia przestępstwa, które jest ścigane z oskarżenia publicznego albo przestępstwa skarbowego. Również nie może być za nie karana. Jego stan zdrowia nie może być przeszkodą w pełnieniu funkcji publicznej. Musi mieć skończone 28 lat, posiadać obywatelstwo polskie i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Ustawa ponadto określa, że osoba, starająca się o stanowisko komornika musi zdać egzamin komorniczy, wcześniej pracować jako asesor minimum 2 lata i odbyć aplikację komorniczą. Jednakże te trzy wymogi nie obejmują: profesorów i doktorów nauk prawnych; byłych adwokatów; radców prawnych i notariuszy; byłych sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych i prokuratorów; radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; osób wcześniej pracujących na podstawie umowy o pracę na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa. I teraz coś, co może budzić kontrowersje. Kandydat na stanowisko komornika musi mieć nieskazitelny charakter. O co tutaj chodzi? Czy nieskazitelny charakter można stwierdzić na gruncie psychologii? A może dotyczy to obyczajnego zachowania i wysokiej kultury osobistej? Ustawa tego nie precyzuje.

Powiedzieliśmy już sobie, że windykator pracuje w firmie windykacyjnej i tak często bywa, ale oprócz tego osobę zajmującą się windykacją zatrudniają również banki i firmy pożyczkowe, ale może też ona prowadzić własną działalność gospodarczą. A jakie trzeba mieć kwalifikacje, aby zostać windykatorem? To tak naprawdę zależy od pracodawcy. Niektórzy stawiają na umiejętność miękkie, czyli zdolność negocjacji, umiejętność skutecznego komunikowania się czy wywierania wpływu. Inni wymagają ukończonych studiów na kierunku finanse, rachunkowość lub bankowość. Można też spotkać się z warunkiem, który nie wiąże się stricte z ukończeniem studiów prawniczych ale do jego spełnienia niezbędna jest znajomość prawa – kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego i całego szeregu ustaw, związanych z windykacją.

Podsumowanie

Jak widać komornik i windykator pod względem definicyjnym i potrzebnych kwalifikacji to dwa zupełnie odmienne od siebie zawody. Można powiedzieć, że właściwie łączy ich tylko jedno podobieństwo – ich celem jest doprowadzić do spłaty zobowiązań, zaciągniętych przez dłużnika. Jednakże droga do tego celu będzie inna w przypadku komornika i inna w przypadku windykatora.

Tagi: komornikwindykator

Zaktualizowano: 15.09.2021

Dodano: 27.07.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Uprawnienia windykatora

Uprawnienia windykatora

26 Lip 2021Autor: Dagmara Konik

Kontynuujemy tematykę dotyczącą windykacji. Po uprawnieniach komornika dziś napiszemy o uprawnieniach windykatora. Tutaj również działania tego zawodu spotykają się czasami z doniesieniami medialnym w jaki to sposób zachował się windykator. Dziś, aby być bardziej świadomym uczestnikiem rynku finanso(...)

Czytaj więcej
Uprawnienia komornika

Uprawnienia komornika

25 Lip 2021Autor: Dagmara Konik

"Komornik zajął…”, „dziś odbyła się egzekucja komornicza…”, „komornik w asyście policji…” to tylko część doniesień medialnych, jakie możemy usłyszeć, a nawiązujące do zawodu komornika. W tym wpisie na blogu poznamy uprawnienia komornika, dzięki czemu dowiemy się co komornik tak naprawdę może, a czeg(...)

Czytaj więcej
Top