Sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprzeciw od wyroku nakazowego

Opublikowano: 20 Lip 2021 Agata Dymara 5 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Mam nadzieję, że nasi czytelnicy doskonale zdają sobie sprawę, jak ważne jest regulowanie w terminie wszystkich zobowiązań. Mówię tu zarówno o opłatach za mieszkanie czy media, jak i o zaciągniętych kredytach czy pożyczkach. Życie potrafi być nieprzewidywalne. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, czy nie przydarzy mu się sytuacja, w której nie będzie miał środków na spłatę zobowiązania. Co zrobić więc w sytuacji, kiedy znaleźliśmy się pod ścianą a dostajemy sądowy nakaz do zapłaty? Czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty? Dlaczego został wystawiony i przede wszystkim, czy mamy możliwość odwołania się od takiej decyzji? Ile kosztuje taka procedura? Na te wszystkie pytania odpowiemy w dzisiejszym wpisie na blogu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprzeciw od wyroku nakazowego

Co to jest sądowy nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty, jest to orzeczenie sądowe, które zostaje wydane przez sąd na posiedzeniu niejawnym, czyli takim, które odbywa się bez udziału stron, a wyrok jest wydawany tylko na podstawie treści zawartych w pozwie i dołączonych do niego dokumentów. Kiedy otrzymamy taki nakaz jesteśmy zobowiązani do zapłaty sumy pieniędzy w całości wraz z kosztami na rzecz wierzyciela, w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia takiego nakazu. Jednak wraz z nakazem, otrzymamy pouczenie o sposobie wniesienia sprzeciwu, co do wydanego nakazu zapłaty oraz o skutkach jego niezaskarżenia.

Co mówi prawo o sądowym nakazie zapłaty?

Zgodnie z artykułem 502 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, mamy prawo w ciągu 14 dni odwołać się od wydanego nakazu. Jednak uwaga: jeśli tego nie zrobimy, należy pamiętać, że sprzeciw od nakazu zapłaty wniesiony po terminie podlega odrzuceniu, a samo orzeczenie sądu ulega uprawomocnieniu. Kluczowy jest więc tutaj czas 14 dni! Obowiązek terminowego uiszczenia opłaty traci moc, gdy pozwany wniesie sprzeciw od wydanego przez sąd nakazu zapłaty.

Jak odwołać się od decyzji sądu?

Powinniśmy sprzeciw od nakazu zapłaty dostarczyć na adres sądu osobiście lub za pomocą listu poleconego w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od dnia otrzymania nakazu zapłaty. 

Bardzo ważne jest, żeby sprzeciw taki zawierał, zgodnie z artykułem 126 paragraf  1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, ogólne warunki pisma procesowego, czyli:

  1. musimy podać tam oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
  2. podać imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz ich adresy w przypadku osób fizycznych podaje się numery PESEL a w przypadku przedsiębiorców numer NIP,
  3. dodatkowo oznaczenie rodzaju pisma, oraz sygnaturę sprawy. Co ważne: wszystkie te informację na pewno znajdziemy w piśmie, które zostało do nas dostarczone,
  4. pismo powinno zawierać dodatkowo osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  5. oczywiście podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  6. na sam koniec należy wymienić wszystkie załączniki dodane do pisma.

W piśmie oprócz wszystkich ogólnych warunków pisma procesowego, należy wskazywać,

  • czy zaskarża nakaz zapłaty w całości czy w części,
  • przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy,
  • oraz przedstawić wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. To właśnie przedstawienie okoliczności będzie bardzo ważne dla sądu rozpatrującego sprawę.

Co ważne, jeśli pozew wniesiony został na specjalnym urzędowym formularzu, to sprzeciw też trzeba wnieść w tej samej formie. Tak stanowi artykuł art. 503 § 2 kodeksu postępowania cywilnego.

Warto pamiętać, że sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Wydziałami właściwymi dla rozpatrywania tego typu spraw są wydziały cywilne sądów okręgowych i rejonowych.

Ile kosztuje sprzeciw od nakazu zapłaty?

Dłużnik, który składa sprzeciw od nakazu zapłaty nie wnosi żadnej opłaty sądowej.

Jeśli sprzeciw od nakazu zapłaty zostanie już przez nas wysłany wystarczy po prostu czekać. Możemy być pewni, że jeśli nasze pismo zostało wysłane w terminie i spełnia wszystkie wymagania, sąd na pewno wyznaczy termin rozprawy, na której ponownie zapozna się z materiałami dowodowymi, włączając w to nasze zeznania i dowody. Jednak, gdy finalnie sprawa zakończy się przegraną dłużnik może zyskać coś bardzo cennego – czas. Kilka miesięcy odroczenia spłaty do czas na zarobienie pieniędzy, które pokryją dług w całości albo w części.

Podsumowanie

Ostatecznie jednak lepiej unikać sytuacji, kiedy nasz wierzyciel oddaje sprawę do sądu, a ten wydaje nakaz zapłaty, jednak nawet w takiej sytuacji mamy możliwość skutecznego odwołania się od wyroku.

Tagi: sądsprzeciw od nakazu zapłaty

Zaktualizowano: 15.09.2021

Dodano: 20.07.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top