Dane GUS o rejestracjach i upadłościach przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2023 roku

Opublikowano: 2024-02-12 13:30 Dagmara Konik 4 min. czytania

Dane GUS o rejestracjach i upadłościach przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2023 roku

Dane GUS o rejestracjach i upadłościach przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2023 roku

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny w czwartym kwartale 2023 roku odnotowano 88 505 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 2,6 procent więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz 98 upadłości, tj. o 12,5 procent mniej niż w czwartym kwartale 2022 roku.

Liczba rejestracji przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2023 roku wyniosła 88 505 wobec 86 291 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największy wzrost liczby rejestracji zaobserwowano w zakwaterowaniu i gastronomii (wzrost o 15,0 procent) oraz w usługach (wzrost o 9,3 procent). Spadek liczby rejestracji nastąpił w dwóch sekcjach: informacja i komunikacja (spadek o 20,5 procent) oraz transport i gospodarka magazynowa (spadek o 1,3 procent).

W wyróżnionych formach prawnych największy wzrost w czwartym kwartale 2023 roku nastąpił w prostych spółkach akcyjnych (wzrost o 22,5 procent), a największy spadek (prawie 5-krotny) w spółdzielniach. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 82,5 procent wszystkich rejestracji przedsiębiorstw, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 15,2 procent (w IV kwartale 2022 roku udziały te wynosiły odpowiednio 83,8 procent i 13,8 procent). Liczba rejestracji w całym 2023 roku wyniosła 359 507 i było to o 2,0 procent mniej niż w roku 2022.

Podana przez GUS liczba rejestracji dotyczy przedsiębiorstw, które zostały w danym kwartale wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Rejestracje te dotyczą także osób fizycznych, które ponownie podjęły działalność gospodarczą po jej wcześniejszej likwidacji.

Liczba upadłości przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2023 roku wyniosła 98 i była o 12,5 procent mniejsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek liczby upadłości odnotowano w przemyśle (26 do 34), budownictwie (12 wobec 14), informacji i komunikacji (4 wobec 6), transpor cie i gospodarce magazynowej (2 wobec 7) oraz pozostałych sekcjach (1 wobec 3). Wzrost liczby upadłości w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 wystąpił natomiast w usługach (17 wobec 16) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (7 wobec 3). Liczba upadłości pozostała niezmienna tylko w sektorze handel i naprawa pojazdów samochodowych (29 przedsiębiorstw).

Ze względu na formę prawną, dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (69 wobec 81 jednostek), osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (7 wobec 14 jednostek) i spółek komandytowo-akcyjnych (0 wobec 2 jednostek) zanotowano mniejszą liczbę upadłości. Dla spółek jawnych (7 wobec 2 jednostek) i komandytowych (8 wobec 6 jednostek) zanotowano większą liczbę upadłości. Dla spółek akcyjnych i spółdzielni liczba upadłości w czwartym kwartale 2023 roku wyniosła tyle samo, co w czwartym kwartale 2022 roku. Wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość 70,4 procent stanowiły spółki z ograniczoną od-powiedzialnością (wobec udziału 72,3 procent w czwartym kwartale 2022 roku), a 8,2 procent spółki komandytowe (wobec udziału 5,4 procent w czwartym kwartale 2022 roku). W całym roku 2023 zanotowano 404 upadłości przedsiębiorstw o jest to o 15,7 procent więcej niż w roku 2022.

Podana przez GUS liczba upadłości dotyczy przedsiębiorstw, wobec których zostało wydane, w danym kwartale przez właściwy Sąd Rejonowy, postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

 

Źródło: https://stat.gov.pl/

Zaktualizowano: 12.02.2024

Dodano: 12.02.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top