Co to jest faktoring? Co warto wiedzieć o faktoringu i faktoringu odwróconym?

Opublikowano: 03 Lis 2022 Agnieszka Kłak 9 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytów Firmowych

O faktoringu w porównaniu do innych produktów finansowych przeznaczonych dla firm mówi się ostatnio sporo. Warto poznać na zasady na jakich działa faktoring i jak z niego możemy skorzystać. Być może dla wielu przedsiębiorców faktoring okaże się najlepszym rozwiązaniem finansowym.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co to jest faktoring, 
 • jakie są jego rodzaje, 
 • jakie są podstawy prawne jego funkcjonowania, 
 • jak wygląda faktoring w praktyce.

Czym jest faktoring?

Tym razem podejdziemy do definicji nieco inaczej. Zanim postaramy się wprost odpowiedzieć na pytanie czym jest faktoring, musimy najpierw przedstawić Wam uczestników tego procesu.

Faktorant, jest to przedsiębiorca, który wystawia faktury dla swoich kontrahentów, ale wciąż czeka na należność za te faktury lub wystawia je z długim terminem płatności. Jest to ten przedsiębiorca, który zauważa problem wynikający z przedłużających się płatności faktur w swojej firmie i chce temu zaradzić.

Kontrahent to w tym kontekście dłużnik, więc spoczywa na nim obowiązek spłaty wierzytelności wynikającej z faktury

I wreszcie faktor – to instytucja finansowa, która wykupuje nieprzeterminowane faktury od faktoranta. Nazywać ją można także swobodne firmą faktoringową. Jej najważniejszym z punktu widzenia faktoranta zadaniem jest przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy faktur.

Skoro już to wiemy, to możemy opisać, że faktoring jest to operacja finansowa, która polega na tym, że faktor najpierw wykupuje faktury, wystawione przez faktoranta dla kontrahenta, a następnie kontrahent spłaca te faktury na rzecz faktora.

Najprostsza definicja faktoringu głosi zatem, iż jest to finansowanie faktur w ramach usługi oferowanej przez firmę faktoringową. Warto wiedzieć, że faktoring może okazać się ratunkiem dla firm, które nie mają zdolności kredytowej i nie mogą w związku z tym zaciągnąć zobowiązania w okresie zastoju płynności finansowej.

Przedmiotem faktoringu będą zawsze faktury z odroczonym terminem płatności. Długie terminy płatności mogą na dłuższą metę spowodować, że przedsiębiorca utraci swoją płynność finansową. Aby tego uniknąć wielu właścicieli firm decyduje się na podpisanie umowy faktoringowej z faktorem.

Jak faktoring wygląda w świetle prawa?

Artykuł 5-ty ustawy prawo bankowe, wymieniając czynności bankowe nie uwzględnia wśród nich faktoringu. Z tego wynika, że podmioty, zajmujące się faktoringiem nie muszą uzyskiwać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia swojej działalności.

Umowa o świadczenie usług faktoringu jest tak zwaną umową nienazwaną. Strony zawierają ją według własnego uznania, tak, aby nie było to sprzeczne: z samym stosunkiem, jaki wyniknie między stronami; z ustawą oraz z zasadami współżycia społecznego. Określa to artykuł 353 z indeksem jeden kodeksu cywilnego.

Ponadto warto wiedzieć, że umowa faktoringu, jako umowa wzajemna i odpłatna, zawiera w sobie pojęcia przelewu wierzytelności oraz świadczenia usług. Mówią o tym: artykuł 487 paragraf 2 oraz artykuły 509 , 535 i 734 Kodeksu cywilnego.

Jak działa faktoring?

Dowiedzmy się jak taki faktoring działa na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że pani Ewa ma firmę, która wystawia faktury firmie, należącej do pana Edwarda. W przypadku tych faktur należy spodziewać się długich terminów płatności. Po pewnym czasie pani Ewa dostrzega problem, gdyż potrzebuje pieniędzy, ale nie otrzymała jeszcze należności za faktury. Zwraca się więc do firmy faktoringowej ABC o udzielenie faktoringu. Firma ABC wykupuje nieprzeterminowane faktury od pani Ewy, która otrzymuje oczekiwaną należność. Teraz pan Edward nie płaci już zobowiązań wobec pani Ewy. Za to ciąży na nim obowiązek zapłacenia firmie ABC sumy, odpowiedniej do wartości widniejącej na fakturach.

Rodzaje faktoringu

Najczęściej możemy mówić o kilku różnych rodzajach faktoringu. Wyróżnimy zatem:

 • faktoring jawny,
 • faktoring cichy,
 • faktoring krajowy,
 • faktoring międzynarodowy,
 • faktoring globalny,
 • faktoring pełny,
 • faktoring niepełny,
 • faktoring półotwarty,
 • faktoring mieszany,
 • faktoring zaliczkowy,
 • faktoring restrukturyzacyjny.

Więcej na temat rodzajów faktoringu pisaliśmy w tym artykule. Natomiast dziś skupimy się na jeszcze innym, dotąd nie wymienionym rodzaju faktoringu, a mianowicie na faktoringu odwróconym.

Czym jest faktoring odwrócony?

Czy faktoring może zostać rozróżniony ze względu na charakter zobowiązania? Oczywiście, że tak.

Dzieje się tak dlatego, że oprócz standardowego mechanizmu faktoringu, o którym była mowa na początku artykułu, istnieje jeszcze coś takiego jak faktoring odwrócony. Ów standardowy mechanizm to nic innego jak faktoring zakupowo-sprzedażowy znany też pod nazwą faktoringu wierzytelnościowego. Sprawa tu jest prosta. Faktorant wystawia fakturę kontrahentowi, faktor wykupuje faktury od faktoranta za 80-90% ich wartości, następnie kontrahent musi spłacić faktora.

Natomiast faktoring odwrócony polega na tym, że firmy faktoringowe finansują faktoranta na tyle środków na ile opiewają wystawione faktury np. dotyczące materiałów potrzebnych do produkcji. Faktor finansuje dostawców faktoranta, gdzie uzyskują od razu płatność za wystawione faktury. Obowiązek zwrotu środków z tytułu tego strumienia pieniędzy, wraz z odsetkami i opłatami, spoczywa w faktoringu odwróconym na faktorancie.

W tej sytuacji faktor wymaga od przedsiębiorcy korzystającego z faktoringu odwróconego, by ten pokazał faktury oraz udowodnił, że wykonał zlecenie. W przypadku faktoringu odwróconego możecie się spotkać z jego innymi nazwami, a mianowicie: faktoringiem dłużnym albo faktoringiem odwrotnym.

Faktoring odwrócony różni się od zwykłego faktoringu tym, że faktor skupia się przede wszystkim na faktorancie. Kwestia wysokości finansowania, jaką przedsiębiorca otrzyma od firmy faktoringowej jest uzależniona od jego kondycji finansowej, którą ocenia faktor. Ponadto dla firmy faktoringowej nie będzie miało większego znaczenia, czy kontrahent jest wypłacalny.

Faktoring odwrócony - przykład

Firma Małgorzaty produkuje galanterię skórzaną. Aby stworzyć torebkę Małgorzata potrzebuje skóry oraz metalowych elementów do wykończenia torebki. Zamawia je u dwóch różnych dostawców. Korzystając z faktoringu odwrotnego Małgorzata zgłasza się do firmy faktoringowej, zawierając umowę otrzymuje środki dla swojej firmy. Faktor, czyli firma faktoringowa płaci od razu kontrahentom Małgorzaty za dostarczone materiały, ale zwrotu środków oczekuje od Małgorzaty w ustalonym umową terminie.

Tagi: faktoring

Dodano: 24.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top