Co to jest kredyt studencki?

Opublikowano: 09 Gru 2022 Agnieszka Kłak 9 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Kredyty studenckie to rodzaj pomocy finansowej od państwa dla studentów. Studenci mogą otrzymać kredyt studencki w trakcie studiów, a spłaty dokonują po ich zakończeniu. Wiele osób, które studiują, zastanawia się, czy w ogóle wnioskować o tego typu zobowiązanie. Dziś postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jaka forma finansowania kryje się za kredytem studenckim,
 • jak wygląda wypłata kredytu studenckiego,
 • jak wygląda spłata kredytu studenckiego,
 • czy możesz uzyskać kredyt studencki.
kredyt studencki

Kredyt studencki — czym jest ten produkt?

Można powiedzieć, że kredyt studencki jest jedną z odmian kredytu gotówkowego. Udzielany jest jednak na szczególnych warunkach. Grupą klientów są tylko studenci. Oprocentowanie kredytu  dla studentów na okres studiów i 2 lata po ich zakończeniu wynosi 0 procent. Po tym okresie oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi połowę aktualnej wysokości stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Nic więc dziwnego, że kiedy produkt ten jest określany jako preferencyjny kredyt studencki.

Podstawą prawną udzielania kredytów studenckich jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie kredytów studenckich.

Dla kogo kredyt studencki

Niektóre banki udzielają kredytów na preferencyjnych warunkach studentom, czyli osobom kształcącym się na studiach wyższych  lub doktorantom. Osoby, które ubiegają się o kredyt studencki, powinny dostarczyć do banku  zaświadczenie potwierdzające status studenta. Kredyt studencki ma korzystniejsze warunki niż kredyt; dla zwykłego kredytobiorcy. Studenci rozpoczynają spłatę kredytu na preferencyjnych warunkach dopiero z chwilą rozpoczęcia aktywności zawodowej.

Studentom może być przyznany kredyt, jeśli studiują oni na uczelniach prywatnych, publicznych, a także czy studiują dziennie i wieczorowo. Również tryb studiów nie jest brany pod uwagę podczas przyznawania kredytu. Jednak student, który ukończył trzydziestego roku życia, nie otrzyma kredytu studenckiego. Studenci studiów doktoranckich mają dostęp do kredytów studenckich przed ukończeniem 35 roku życia.

Banki udzielając kredytów, akceptują również studentów takich szkół jak: Akademia Obrony Narodowe, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz osoby cywilne pobierające nauki w Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Kryteria kredytu studenckiego

W przypadku kredytu studenckiego możemy mówić o dwóch kryteriach. Będą to: 

 1. Kryterium wiekowe. Wszystkie osoby muszą, rozpocząć studia przed 25 rokiem życia. Student nie może ukończyć 30 lat, a doktorant 35 lat.
 2. Kryterium dochodowe. Banki udzielą kredytu studenckiego, tylko osobie, która pochodzi z rodziny mniej zamożnym. Maksymalna kwota dochodu w rodzinie studenta na osobę nie powinna przekraczać 3000 zł (netto). Taka stawka jest ustalana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Po spełnieniu przez kredytobiorcę – studenta  kryterium wiekowego i dochodowego  bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej wysokości raty.  W przypadku decyzji  pozytywnej kredyt jest przyznawany od razu.

Poręczenie kredytu studenckiego

Po decyzji negatywnej kredytobiorca-student może jeszcze ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu otrzymania kredytu studenckiego.

Poręczenie w Banku Gospodarstwa Krajowego:

 • 100% dla studentów pozbawionych opieki rodzicielskiej,
 • 100% dla studentów, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł,
 • 90% dla studentów, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2000 zł.

Poręczenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • 80%-100% dla studentów mieszkających na obszarze wiejskim (w zależności od dochodu na osobę),
 • 100% dla studentów mieszkających na obszarze wiejskim, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

kredyt dla studenta

Dokumenty do kredytu studenckiego

Podstawą ubiegania się o kredyt jest:

 • wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta,
 • zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że kredytobiorca  jest studentem lub dokument potwierdzający udział kredytobiorcy w rekrutacji na daną uczelnię
 • dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu (najczęściej są to zaświadczenia od pracodawców poręczycieli)

Wcześniej wnioski należało złożyć do banku od 15 lipca do 20 października każdego roku. Obecnie zgodnie z nową ustawą, uczniowie szkół wyższych mogą starać się o kredyt preferencyjny przez cały rok akademicki.

Jedną z nowości jest również możliwość składania wniosków elektronicznych, dzięki czemu o kredyt studencki studenci mogą starać się bez wychodzenia z domu.

Termin kredytu studenckiego

Kredyt studencki   udzielany jest  na okres studiów,  ale nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów, przedłużony maksymalnie o 4 lata. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych.

Kwota miesięcznej wypłaty kredytu studenckiego 

Kredyt wypłacany jest w comiesięcznych ratach, których podstawowy wariant wynosi 600 zł. Od niedawna istnieje możliwość wnioskowania o ratę podwyższoną – 800 zł lub 1000 zł miesięcznie, lub obniżoną do 400 zł miesięcznie. Podwyższenie  LUB obniżenie kwoty kredytu jest dostępne także dla studentów, którzy posiadają już  kredyt studencki.

Student ma następujące możliwości dostosowania transz kredytu studenckiego  do swoich potrzeb:

 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.

Warunkiem kontynuowania wypłat w kolejnych semestrach jest przedłożenie bankowi kredytującemu ważnej legitymacji studenckiej, w terminie do 31 marca i do 31 października.

Obowiązkiem kredytobiorcy jest również poinformowanie banku o:

 • ewentualnym skreśleniu  z listy studentów lub doktorantów,
 • urlopie od zajęć,
 • zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta, czy ukończeniu studiów.

Bank zaprzestaje wypłacania miesięcznych transz, jeśli: student nie zaliczysz semestru, nie przedstawi bankowi  w terminie ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej.

Spłata kredytu studenckiego

A jaki są warunki spłaty kredytu studenckiego? Kredytobiorca zaczyna spłacać zobowiązanie po 2 latach od ukończenia studiów. W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje, począwszy od następnego miesiąca po terminie, w którym student  przedstawi w banku ważną legitymację. Były student będzie spłacał kredyt przez okres dwukrotności pobierania kredytu, czyli otrzymywał kredyt przez cztery lata, spłacać go będzie przez osiem lat w ratach. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty całości zadłużenia.

Jeśli student zakończył studia w grupie najlepszych absolwentów, może liczyć na umorzenie części kredytu na podstawie przedstawionego z uczelni zaświadczenia.

Zaciągnąłem kredyt studencki. Ile muszę spłacić?

Już wiemy, że w trakcie pobierania kredytu student otrzymuje co miesiąc pewną kwotę. Załóżmy więc, że studiował przez 5 lat. Jeżeli pobierał 400 zł miesięcznie, to wówczas będzie miał do spłaty 400 zł x 12 × 5 = 24 000 zł. Jeśli było to standardowe 600 zł, to będzie to: 600 zł x 12 × 5 = 36 000 zł. W przypadku 800 zł będzie to: 800 zł x 12 × 5 = 48 000 zł, a w przypadku 1000 zł będzie to: 1000 zł x 12 × 5 = 60 000 zł

Tagi: poreczeniekredyt studencki

Dodano: 15.04.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Wiarygodność kredytowa a kredyt gotówkowy, czyli jak banki sprawdzają kredytobiorców

Wiarygodność kredytowa a kredyt gotówkowy, czyli jak banki sprawdzają kredytobiorców

25 Maj 2021Autor: Sylwia Chrószcz

Starając się o kredyt w banku, musimy być przygotowani na weryfikację danych, które podaliśmy we wniosku kredytowym. Dlatego podczas składania wniosku o kredyt powinniśmy podawać rzetelne informacje, które mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Podawanie danych, które nie są prawdą, aby uzyskać kre(...)

Czytaj więcej
Kredyt gotówkowy nie dla wszystkich. Kiedy bank nie udzieli kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy nie dla wszystkich. Kiedy bank nie udzieli kredytu gotówkowego?

15 Maj 2021Autor: Sylwia Chrószcz

Gdy potrzebujemy dodatkowej gotówki dla wielu z nas jest oczywiste, aby wziąć kredyt w banku. Bywają sytuacje, gdy udamy się do banku, złożymy wniosek o kredyt i dostaniemy odmowę. Komu bank nie udzieli kredytu? W jakich sytuacjach bank ma prawo odmówienia  udzielania kredytu gotówkowego?(...)

Czytaj więcej
Top