Co to jest kredyt studencki?

Opublikowano: 15 Kwi 2020 Urszula Sokół 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Kredyty studenckie to rodzaj pomocy finansowej od państwa dla studentów. Studenci mogą otrzymać kredyt studencki w trakcie studiów a spłaty dokonują po ich zakończeniu . Oprocentowanie kredytu  dla studentów na okres studiów i 2 lata po ich zakończeniu wynosi 0 procent. Po tym okresie oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi 0,875% (połowa stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która wynosi 1,75%).

kredyt studencki

Dla kogo kredyt studencki

Niektóre banki udzielają kredytów na preferencyjnych warunkach studentom, czyli osobom kształcącym się na studiach wyższych  lub doktorantom . Osoby, które ubiegają się o kredyt studencki , powinny dostarczyć do banku  zaświadczenie potwierdzające status studenta. Kredyt studencki ma korzystniejsze warunki niż kredyt; dla zwykłego kredytobiorcy .Studenci rozpoczynają spłatę kredytu na preferencyjnych warunkach dopiero z chwilą rozpoczęcia aktywności zawodowej .

Kredyty studenckie udzielane są  studentom bez względu na jakiej uczelni studiują  - na publicznej lub niepublicznej oraz na tryb  studiów studiujących  w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia, a także studenci studiów doktoranckich.
Ponadto: słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi, słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi.

Kryteria kredytu studenckiego

Kryterium wiekowe :

Wszystkie  osoby muszą rozpocząć studia przed 25 rokiem życia . Student nie może ukończyć 30 lat, a doktorant 35 lat .

Kryterium dochodowe   :

Głównym warunkiem jest maksymalny dochód na członka rodziny .

Kredyt studencki ma z założenia wspierać studentów, których rodziny nie są bardzo zamożne. Dlatego co roku ustalana jest maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do otrzymania kredytu. Kwota ta podawana jest w grudniu (ustala ją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i wynosi: w roku akademickim 2019/2020 2500 zł (netto ) na osobę .

Po spełnieniu przez kredytobiorcę – studenta  kryterium wiekowego i dochodowego  bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej wysokości raty.  W przypadku decyzji  pozytywnej kredyt jest przyznawany od razu .

Po decyzji  negatywnej , kredytobiorca-student może jeszcze ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu otrzymania kredytu studenckiego .

Poręczenie w Banku Gospodarstwa Krajowego:

– 100% dla studentów pozbawionych opieki rodzicielskiej,

– 100% dla studentów, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł,

– 90% dla studentów, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2000 zł.

Poręczenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

– 80%-100% dla studentów mieszkających na obszarze wiejskim (w zależności od dochodu na osobę),

– 100% dla studentów mieszkających na obszarze wiejskim, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

kredyt dla studenta

Dokumenty do kredytu studenckiego

Podstawą ubiegania się o kredyt jest :

- wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta,

- zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że kredytobiorca  jest studentem lub dokument potwierdzający udział kredytobiorcy w rekrutacji na daną uczelnię

- dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu (najczęściej są to zaświadczenia od pracodawców poręczycieli

Wcześniej wnioski należało złożyć do banku od 15 lipca do 20 października każdego roku. Obecnie z godnie z nową ustawą, uczniowie szkół wyższych mogą starać się o kredyt preferencyjny przez cały rok akademicki.

Jedną z nowości jest również możliwość składania wniosków elektronicznych, dzięki czemu o kredyt studencki studenci mogą starać się bez wychodzenia z domu .

Termin kredytu studenckiego

Kredyt studencki   udzielany jest  na okres studiów,  ale nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów przedłużony maksymalnie o 4 lata. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych.

Kwota miesięcznej wypłaty kredytu studenckiego 

Podstawowa wysokość miesięcznych transz kredytu studenckiego wynosi 600 zł . Od niedawna istnieje możliwość wnioskowania o ratę podwyższoną – 800 zł lub 1000 zł miesięcznie lub obniżoną do 400 zł miesięcznie. Podwyższenie  LUB obniżenie kwoty kredytu jest dostępne także dla studentów, którzy posiadają już  kredyt studencki .

Student ma następujące możliwości dostosowania transz kredytu studenckiego  do swoich potrzeb:

600 zł – rata podstawowa,

800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,

400 zł – rata obniżona.

Warunkiem kontynuowania wypłat w kolejnych semestrach jest przedłożenie bankowi kredytującemu ważnej legitymacji studenckiej, w terminie do 31 marca i do 31 października.

Obowiązkiem kredytobiorcy jest również poinformowanie banku o:

- ewentualnym skreśleniu  z listy studentów lub doktorantów,

- urlopie od zajęć,

- zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta, czy ukończeniu studiów.

Bank zaprzestaje wypłacania miesięcznych transz jeśli: student nie zaliczysz semestru, nie przedstawi bankowi  w terminie ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej .

Spłata kredytu studenckiego

Spłata kredytu rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje począwszy od następnego miesiąca po terminie, w którym student  przedstawi w banku ważną legitymację. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat, czyli jeśli student otrzymywał kredyt przez cztery lata, spłacać go będzie przez osiem lat w ratach . Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty całości zadłużenia.

Jeśli student zakończył studia w grupie najlepszych absolwentów, może liczyć na umorzenie części kredytu na podstawie przedstawionego z uczelni zaświadczenia .

Zaktualizowano: 27.09.2022

Dodano: 15.04.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Wiarygodność kredytowa a kredyt gotówkowy, czyli jak banki sprawdzają kredytobiorców

Wiarygodność kredytowa a kredyt gotówkowy, czyli jak banki sprawdzają kredytobiorców

25 Maj 2021Autor: Sylwia Chrószcz

Starając się o kredyt w banku, musimy być przygotowani na weryfikację danych, które podaliśmy we wniosku kredytowym. Dlatego podczas składania wniosku o kredyt powinniśmy podawać rzetelne informacje, które mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Podawanie danych, które nie są prawdą, aby uzyskać kre(...)

Czytaj więcej
Kredyt gotówkowy nie dla wszystkich. Kiedy bank nie udzieli kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy nie dla wszystkich. Kiedy bank nie udzieli kredytu gotówkowego?

15 Maj 2021Autor: Sylwia Chrószcz

Gdy potrzebujemy dodatkowej gotówki dla wielu z nas jest oczywiste, aby wziąć kredyt w banku. Bywają sytuacje, gdy udamy się do banku, złożymy wniosek o kredyt i dostaniemy odmowę. Komu bank nie udzieli kredytu? W jakich sytuacjach bank ma prawo odmówienia  udzielania kredytu gotówkowego?(...)

Czytaj więcej
Top