Formy doraźnej pomocy, na jakie może liczyć przedsiębiorca w trudnych czasach

Opublikowano: 10 Lis 2021 Sylwia Chrószcz 10 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Od marca 2020 roku żyjemy w pandemii. Dla niejednego przedsiębiorcy to niełatwy czas, pełen naprawdę trudnych decyzji, mniejszych bądź większych kłopotów, czasami nawet „być albo nie być”. Lockdowny, liczne obostrzenia i ograniczenia w funkcjonowaniu firm spowodowały znaczące uszczuplenia dochodów i kłopoty z regulowaniem należności. Niektóre firmy podejmowały nawet ostateczną decyzję – ogłoszenie upadłości.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • na jaka pomoc może liczyć przedsiębiorca, 
  • jakie kroki może samodzielnie poczynić zanim zdecyduję o ogłoszeniu upadłości, 
  • co może robić, aby przetrwać trudny czas. 
Formy doraźnej pomocy na jakie może liczyć przedsiębiorca w trudnych czasach

Ulga w spłacie zobowiązań - Urząd Skarbowy

Warto skontaktować się Urzędem Skarbowym i zapytać o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a Ordynacji Podatkowej. Art. 67a paragraf 1 mówi: Organ Podatkowy, czyli Naczelnik Urzędu Skarbowego, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może zrobić trzy rzeczy:

a) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, 

b) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, 

c) oraz umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. 

W ramach powyższego przepisu można wnioskować o ulgę dotyczącą wszelkich podatków – VAT, PIT, CIT. Obecna sytuacja prawna i ekonomiczna wywołana pandemią koronawirusa powoduje, iż zapis ten ma szerokie zastosowanie do wszystkich zobowiązań podatkowych – zarówno przeszłych, bieżących ale również tych przyszłych. Urzędy Skarbowe otrzymały wytyczne aby wnioski uzasadniane w oparciu o skutki pandemii wirusa covid-19 były rozpatrywane z najwyższym priorytetem i w sposób, który pozwoli na minimalizację negatywnych skutków epidemii dla gospodarki.

Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Możemy się spodziewać przychylności Urzędów Skarbowych przy rozpatrywaniu naszych wniosków. Należy jednak pamiętać, iż ulgi na podstawie art. 67a mają charakter indywidualnych decyzji organu podatkowego i dotyczą indywidualnej sytuacji podatnika. Każdy zatem pisząc wniosek powinien odnieść się do własnej sytuacji i własnych problemów.

Ulgi dla przedsiębiorców od ZUS-u

Może również skontaktować się ZUSem jeśli posiada zaległości w opłacaniu składek i złożyć wniosek o układ ratalny. Układ ratalny to możliwość spłaty zadłużenia z tytułu składek, w miesięcznych ratach, w uzgodnionym z ZUSem okresie. Układ ratalny dotyczy zaległości, które już wystąpiły. Można nim objąć wszystkie rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne. W celu uzyskania pomocy ZUS, należy złożyć indywidualny wniosek i szczegółowo opisać przyczyny wystąpienia zaległości oraz przedstawić możliwości spłaty tychże zaległości w przyszłości. ZUS rozłoży przedsiębiorcy zaległości na dogodne raty oraz obniży należne odsetki za zwłokę o połowę, czyli zapłacimy tylko tzw. opłatę prolongacyjną. Należy jednak pamiętać, że pomoc ZUS odbywa się w ramach pomocy de minimis, co oznacza, że podatnicy, którzy skorzystali już z takiej opcji w ostatnich 3 latach i uzyskali całą dostępną w ramach limitów pomoc, nie będą mogli już skorzystać z tej możliwości.

Jeśli zatem jesteś zainteresowany złożeniem takiego wniosku możesz to zrobić np. poprzez e-pue, wysyłając wniosek pocztą lub osobiście w oddziale ZUS, uprzednio sprawdzając godziny dostępności urzędu dla interesantów zwłaszcza w czasach, kiedy urzędy pracują w ograniczonym zakresie.

Pomoc rządowa 

Warto śledzić także decyzje w zakresie oferowanej przedsiębiorcom pomocy, jakie udostępniają polski rząd. Z uwagi na obostrzenia i lockdowny oferuje on doraźną pomoc, która polega np. na odroczeniu lub czasowym zawieszeniu składek ZUS. Taka sytuacja miała miejsce w 2020 roku i dotyczyła odroczenia płatności składek na ZUS za luty, marzec i kwiecień 2020.

Pandemia koronawirusa dotknęła praktycznie całą gospodarkę zarówno w Polsce jak i na świecie. Efekt domina powoduje, że kłopoty z płynnością odczuwają wszyscy uczestnicy rynku. Jest to szczególnie niebezpieczne, bo to właśnie utrata płynności, a nie brak majątku jest przyczyną większości upadłości gospodarczych. Dlatego zalecamy kontakt z waszymi kontrahentami w celu omówienia możliwych skutków opóźnień w płatnościach i dostawach – kwestia ta jest ważna dla obydwu stron. Zaufanie to nieoceniona wartość, na której buduje się największe biznesy. W trudnych czasach nabiera ona dla nas szczególnego znaczenia.

Obustronne ustalenia co do dalszych możliwych działań i skutków niedotrzymania umów powinny leżeć u podstaw dobrego planowania. Jak powszechnie wiadomo, lepiej jest znać nawet najgorszą prawdę, gdyż w oparciu o tę wiedzę jesteśmy w stanie podejmować racjonalne decyzje.

Zawieszenie spłat rat kredytowych i leasingowych

Kolejnym obszarem, którym powinien zainteresować się przedsiębiorca w trudnej sytuacji jest zawieszenie spłat rat kredytowych i leasingowych.

Kilka banków w Polsce w 2020 roku wyszło naprzeciw swoim klientom i w czasach pandemii umożliwiło zawieszenie rat kapitałowych przy kredytach konsumpcyjnych, hipotecznych oraz inwestycyjnych. Związek Banków Polskich rekomenduje bankom oraz firmom leasingowym i faktoringowym zaproponowanie odroczenia w spłatach rat kapitałowych swoim klientom w razie zaistniałej potrzeby, w trudnych czasach – a pandemia niewątpliwie takim czasem jest. Należy jednak pamiętać, iż bez specjalnych przepisów banki nie mogą dowolnie odraczać spłat, a na zaległe kredyty są zobowiązane utworzyć rezerwy. Dlatego utrzymanie konieczności spłaty marży odsetkowej pozwala bankom uniknąć kwalifikowania odroczonych rat jako złe kredyty.

Jeśli chciałbyś zawiesić swoją ratę kapitałową skontaktuj się z bankiem, firmą leasingową czy faktoringową i zapytaj o taką możliwość.

Nadzwyczajna zmiana stosunku prawnego

I ostatnie z proponowanych działań doraźnych to ustalenie przez Sąd nadzwyczajnej zmiany stosunku prawnego zgodnie z art. 357_1 Kodeksu Cywilnego.

Co to takiego? Kodeks Cywilny w art. 357_1 zawiera klauzulę „it rebus sic stantibus” (skoro sprawy przybrały taki obrót), która co do zasady dopuszcza zmianę stosunku prawnego lub jego rozwiązanie, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. Obecna sytuacja w Polsce z pewnością odpowiada nadzwyczajnej zmianie stosunków. Problemem pozostaje czas jaki jest niezbędny, aby Sąd mógł przesądzić o wystąpieniu takiej zmiany i zmodyfikować, bądź rozwiązać istniejący stosunek prawny. Jest to zdecydowanie opcja dla cierpliwych przedsiębiorców choć w przypadku dużych, znaczących kontraktów nierozsądnie byłoby jej nie brać pod uwagę. Ile czasu to może zająć? To już pytanie do Sądów Powszechnych i ich sprawności w działaniu. Zawsze też można zacząć od rozmów z kontrahentami i modyfikacji umów w ramach dwustronnego porozumienia.

Nie zwlekaj, korzystaj z pomocy!

Jeśli Twoja firma znalazła się w przejściowych kłopotach koniecznie sprawdź, czy któraś z wymienionych przeze mnie wskazówek nie okaże się pomocna w Twoim przypadku, przynosząc choć częściową ulgę w trudnych dla Ciebie czasach. Pamiętaj jednak, że pomoc doraźna nie rozwiąże na stałe Twoich problemów. To tak jak zażycie tabletki przeciwbólowej. Działa tylko krótką chwilę, po czym ból powraca. Jeśli chcesz pozbyć się bólu, zalecamy poszukanie jego źródła i zastosowanie leczenia - czyli kontakt z doradcą restrukturyzacyjnym, który zdiagnozuje przyczyny Twoich problemów i zastosuje właściwe postępowanie. Po to abyś wyszedł zdrowy z kłopotów.

Tagi: urząd skarbowyulgi podatkowepandemiaprzedsiębiorcazus

Dodano: 10.11.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top