Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – pomoc w spłacie

Opublikowano: 27 Cze 2023 Agnieszka Kłak 10 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Zwykło się mówić, że trudne czasy tworzą silnych ludzi. Ale żeby zdać trudny egzamin dziejowy i przejść do historii trzeba poradzić sobie ze spłatą zobowiązań, nawet jeśli sytuacja życiowa stała się nieciekawa. Musimy spojrzeć prawdzie prosto w oczy i już dziś zastanowić się nad naszymi finansami i zdolnością regulowania zobowiązań kredytowych w dobie kryzysu. Przedstawienie rozwiązań w sektorze bankowym i kredytowym to jedno z najistotniejszych ekonomicznych zagadnień w dobie pandemii. 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców,
 • jak można wnioskować o wsparcie do Funduszu,
 • czy Fundusz udzieli Tobie wsparcia.
fundusz wsparcia kredytobiorców

Pomoc Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – definicja

Na stronie BGK czytamy: „Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego”. Skąd pochodzą środki Funduszu? Źródło ich finansowania określone jest Dz.U.2019.2138 Art. 16a, w którym czytamy m.in., iż środki funduszu pochodzą z kwartalnych wpłat kredytodawców, które  dokonywane są proporcjonalnie do wartości bilansowej brutto posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych,
w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni.

Pomoc Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – podstawa prawna

Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. 2015 poz. 1925). Natomiast od 1 stycznia 2020 r. Fundusz funkcjonuje w nowej formule nadanej przez ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest zmiana mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są obowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego.

Formy pomocy i zasady wnioskowania do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dostępne są dwie formy pomocy:

 • zwrotne wparcie finansowe,
 • pożyczka na spłatę zadłużenia pozostającego po zbyciu kredytowanej nieruchomości.

Zarówno o wsparcie jak i pożyczkę na spłatę zadłużenia mogą ubiegać się osoby posiadające kredyt w PLN, jak i walucie obcej, niezależnie od oferty, w jakiej kredyt został udzielony. W celu skorzystania z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców kredytobiorca powinien złożyć wniosek, który kieruje do kredytodawcy, tj. do banku, z którym zawarta została umowa kredytu mieszkaniowego. Do wniosku kredytobiorca przekłada dokumenty i zaświadczenia, które potwierdzą spełnienie przez niego warunków przyznania wsparcia z Funduszu. Bank ma 21 dni na jego rozpatrzenie.  W przypadku decyzji pozytywnej, w ciągu 14 dni zawierana jest umowa o przyznanie wsparcia bądź pożyczkę, która jest podstawą wypłat dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

wniosek

Warunki skorzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego.

Warunki pomocy:

 • maksymalny okres udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 36 miesięcy, natomiast może być krótszy (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej  było warunkiem otrzymania wsparcia).
 • wsparcie wypłacane jest na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia zawartej między kredytobiorcą a kredytodawcą.
 • kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie, uzależniona jest od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej płaconej przez kredytobiorcę, przy czym nie może być wyższa niż 2 000 zł miesięcznie. 

Pożyczka na spłatę zadłużenia w przypadku, gdy kredytobiorca dokona sprzedaży kredytowanej nieruchomości, a środki otrzymane ze sprzedaży nie wystarczą do zamknięcia zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup tej nieruchomości, kredytobiorcy może zostać udzielona pożyczka na spłatę zadłużenia.

Warunki pomocy:

 • maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć 72 000 zł i jest przekazywana jednorazowo przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek kredytodawcy.
 • warunkiem zawarcia umowy pożyczki na spłatę zadłużenia jest dostarczenie kredytodawcy przez kredytobiorcę umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji sprzedaży.

Promesa - kredytobiorca może wystąpić do kredytodawcy o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, tj. o promesę przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Warunek pomocy:

fundusz wsparcia

Dla których kredytobiorców przysługuje świadczenie z Funduszu?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zapewnia pomoc osobom spełniającym jeden z poniższych wymogów:

 • jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej w dniu złożenia wniosku (utrata zatrudnienia nie mogła nastąpić w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika),
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50% miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy (nie wlicza się do m.in. wszelkich zasiłków z pomocy społecznej),
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w ustawie i uprawniającej do pomocy społecznej, tj. 1552 zł dla osoby w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 766 zł na osobę w rodzinie.

Pamiętajmy jednak, iż pomoc nie może być przyznana osobie będącej właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Weryfikowany jest okres sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku. Oczywiście należy zgłosić wszelkie zmiany odnośnie polepszenia naszej sytuacji bytowej.

UWAGA! Kredytodawca ma obowiązek poinformować bank o tym, że przestał być osobą bezrobotną, wobec nieruchomości prowadzona jest egzekucja komornicza, zmieniły się dochody albo zmieniła się liczba osób w gospodarstwie, co ma wpływ na przesłankę miesięcznego dochodu gospodarstwa wieloosobowego oraz na przesłankę kosztów spłacania zobowiązania w ujęciu miesięcznym.

Zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia

Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest przez klienta w ciągu 24 miesięcy od dnia wypłaty ostatniej raty wsparcia. Spłata dokonywana jest w postaci równych, nieoprocentowanych miesięcznych rat przez okres 144 miesięcy. To oznacza, że kredytobiorca na spłatę ma 12 lat. Kredytobiorca zostanie poinformowany przez kredytodawcę o harmonogramie określającym terminy i kwoty rat spłat wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia oraz o numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane raty. Spłata następuje na rachunek Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Czy wsparcie z Funduszu może zostać ograniczone?

Tak, istnieją przepisy mówiące o ograniczeniu wsparcia. Jest tak w przypadku, gdy wnioskodawca teraz albo w ciągu ostatnich miesięcy ma albo miał: prawo własności innego domu lub mieszkania; spółdzielcze prawo własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; roszczenie przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu. Wsparcie nie zostanie udzielone za czas, w którym klient obierał świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z polisy ubezpieczenia, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

W przypadku problemów warto sięgnąć po pomoc

Każdy z nas, który znalazł bądź znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej związanej np. z utratą zatrudnienia i posiada tym samym problem ze spłatą kredytu mieszkaniowego, może skorzystać z pomocy oferowanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Warto podkreślić, iż Fundusz ten nie został stworzony na rzecz walki z pandemią koronawirusa. Wspiera on kredytobiorców już od lat. Jednak w związku z obecną sytuacją gospodarczą oraz nadchodzącymi konsekwencjami warto było przybliżyć zagadnienia z nim związane.

Tagi: kredyt konsumenckifundusz wsparcia kredytobiorcówkredytbank

Dodano: 23.03.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Koniec wakacji i koniec wakacji kredytowych. Co dalej?

Koniec wakacji i koniec wakacji kredytowych. Co dalej?

04 Wrz 2020Autor: Agnieszka Kłak

Rok 2020 jest specyficzny pod wieloma względami. Wiosna upłynęła nam w izolacji. Dla wielu naszych czytelników wydarzenia związane z pandemią skutkowały również utratą pracy albo znacznym ograniczeniem wpływów do domowego budżetu. Dziś u progu jesiennych miesięcy, kiedy wakacje się skończyły chcemy (...)

Czytaj więcej
Co to jest restrukturyzacja kredytu hipotecznego?

Co to jest restrukturyzacja kredytu hipotecznego?

14 Kwi 2020Autor: Agnieszka Kłak

Każdy, kto chce posiadać własną nieruchomość, ale nie posiada wystarczających środków finansowych może ubiegać się o kredyt hipoteczny. Jednakże, co jeśli spotka nas nieprzewidziana sytuacja, która utrudni nam terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wobec banku? Pamiętajmy: nie możemy dopuścić do z(...)

Czytaj więcej
Top