Kiedy możliwe jest umorzenie kredytu bankowego?

Opublikowano: 17 Marzec 2024 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Kredytobiorca zawsze musi wywiązywać się z obowiązku spłaty zobowiązania - kapitału wraz z kosztami. Niekiedy powoduje to znaczne obciążenie dla domowego budżetu, zwłaszcza w przypadku długotrwałych kredytów na wysokie kwoty. Gdy do tego dojdzie jeszcze nieprzewidziana sytuacja życiowa, powodująca poważne problemy finansowe, to wówczas klient może zacząć szukać skutecznych rozwiązań. Niejednokrotnie towarzyszy temu pytanie o możliwość umorzenia kredytu bankowego.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak działa umorzenie kredytu,
 • w jakiej sytuacji pojawia się opcja umorzenia kredytu,
 • czy banki same umarzają kredyty.
umorzenie kredytu bankowego

Co należy rozumieć przez umorzenie kredytu bankowego?

Umorzenie długu bankowego to nic innego jak zgoda wyrażona przez kredytodawcę na to, aby kredytobiorca zaprzestał spłaty pożyczonego kapitału wraz z odsetkami. Każdy wierzyciel ma prawo zwolnić dłużnika ze spłaty należności. Efekt tego jest taki, że klient nie musi już regulować ani jednej raty, niezależnie od tego ile jeszcze czasu pozostało do zakończenia umowy kredytowej. Brzmi to bardzo atrakcyjnie w uszach kredytobiorców, jednak trzeba zaznaczyć, że w praktyce zdarza się to bardzo rzadko. 

Jakie produkty bankowe mogą zostać umorzone?

Teoretycznie umorzony może zostać właściwie każdy produkt bankowy, w szczególności:

Warto zatrzymać się na chwilę przy ostatnim z ww. produktów, którym jest kredyt studencki. W tym jedynym przypadku warunki umorzenia zobowiązania zostały określone prawnie, jako następstwo wybitnych osiągnięć naukowych studenta.

Kiedy bank może umorzyć kredyt?

Istnieją takie sytuacje, w których znaleźć się może klient, a wobec wystąpienia których bank może zgodzić się na umorzenie kredytu. Będą to:

 1. Niezdolność do podjęcia pracy. Będzie to dotyczyło sytuacji, w których kredytobiorca stanie się już nigdy niezdolny do podjęcia zatrudnienia. Stać się tak może w przypadku wystąpienia niepełnosprawności wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 2. Zgon klienta. W takim przypadku obowiązek spłaty będzie spoczywał na spadkobiercach. Jednak bank może wyrazić zgodę na umorzenie długu.
 3. Brak środków do spłaty spowodowany chorobą. Zdarzyć się może, że klient zachoruje poważnie do tego stopnia, iż przez lata będzie musiał się leczyć, zaś to leczenie pochłonie wszystkie jego środki finansowe. W związku z tym nie będzie miał z czego płacić rat kredytu.
 4. Niepełnosprawność umysłowa. U kredytobiorcy może wystąpić niepełnosprawność umysłowa, np. przy chorobie Alzheimera. W takim przypadku klient nie jest świadomy swojej sytuacji finansowej i nie może sam odpowiadać za spłatę zobowiązań.
 5. Strata majątku w wyniku katastrofy. Zdarzyć się może sytuacja, kiedy nadejdzie powódź, bądź wybuchnie pożar, w wyniku czego klient straci cały swój majątek. Na pewno będzie to podstawa do wnioskowania o umorzenie kredytu.

Opisane sytuacje mogą stać się argumentami, które przekonają bank do umorzenia spłaty kredytu. Jednakże bardzo często jest tak, że klienci przy zawieraniu umowy kredytowej wykupują także dodatkowe produkty, które mają ich zabezpieczyć na ww. sytuacje i umożliwić dalszą spłatę. Ubezpieczenie od utraty pracy pozwala czasowo zawiesić spłatę, aby klient mógł znaleźć zatrudnienie. Ubezpieczenie na wypadek śmierci również daje pewien czas ochronny dla spadkobierców, aby mogli ułożyć swoją sytuację przed odziedziczeniem kredytu. Sprzedawane jest także ubezpieczenie na wypadek choroby, które niewątpliwie pozwala ulżyć poszkodowanemu klientowi. Z kolei ubezpieczenie nieruchomości - obowiązkowe w kredycie hipotecznym - chroni dom lub mieszkanie przed drastycznymi skutkami kataklizmów. 

Kiedy bank musi umorzyć kredyt?

Jeżeli chodzi o sytuacje, w których bank jest zmuszany do zwolnienia klienta ze spłaty kredytu, to można tu mówić jedynie o sytuacjach, kiedy to sąd wydał taką decyzję. Będą to sytuacje, w których doszło do jawnego naruszenia przepisów:

 • Ustawy o kredycie konsumenckim,
 • Ustawy o kredycie hipotecznym,
 • Ustawy Prawo bankowe.

W niektórych sytuacjach nie będzie można mówić o umorzeniu, a raczej o sankcji darmowego kredytu. Będzie tak np. wtedy, gdy w umowie kredytowej znajdą się zapisy łamiące przepisy którejś z ww. ustaw. Wówczas umorzone zostają jedynie odsetki oraz wszelkie dodatkowe koszty, natomiast klient zobowiązany jest nadal do spłaty pożyczonego kapitału.

Umorzenie spłaty całości kredytu - zarówno kapitału jak i odsetek - przy postępowaniu wbrew prawy może mieć miejsce np. wtedy, gdy klient cierpi na chorobę psychiczną. Jeśli w momencie podpisania umowy wnioskodawca był niepoczytalny albo ubezwłasnowolniony, to wszystkie zapisy umowy kredytowej stają się nieważne. 

W jaki sposób starać się o umorzenie kredytu w banku?

Bank nigdy sam z siebie nie będzie umarzał kredytu. Aby do tego doszło, klient musi sporządzić wniosek o umorzenie kredytu, a następnie złożyć go w oddziale banku. We wniosku należy podać swoje dane, imię i nazwisko, a także numer umowy kredytowej wraz z datą jej zawarcia. Trzeba zaznaczyć, czy chodzi o częściowe czy całkowite umorzenie kredytu. Bardzo ważne jest podanie we wniosków argumentów, przemawiających za tym, dlaczego bank miałby umorzyć kredyt. Konieczne będzie złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie. 

Czy umorzenie kredytu ściąga na klienta obowiązek podatkowy?

W niektórych przypadkach umorzenie kredytu bankowego może spowodować obowiązek podatkowy, z którego musi się wywiązać klient. Umorzenie długu może zostać potraktowane jako przychód z innych źródeł, który jest opodatkowany na zasadach ogólnych. W zależności od tego, jakie roczne dochody uzyskuje klient może on zapłacić podatek wynoszący 12% albo 32% od kwoty umorzenia. 

Dodano: 17.03.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top