Ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego

Opublikowano: 22 Cze 2022 Agnieszka Kłak 10 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Każdy, kto jest posiadaczem kredytu mieszkaniowego musi co miesiąc uwzględniać w swoim budżecie domowym koszta ponoszone z tytułu spłacania rat. Wielu kredytobiorców postrzega to jako dość duże obciążenie finansowe. Nawet jeśli kredytobiorca posiada stosunkowo duży dochód, przy czym spłaca tylko jedno zobowiązanie to i tak zdarza się, że patrzy z ciężkim sercem na comiesięczny ubytek z konta na rzecz spłaty kredytu. Czy istnieje jakiś skuteczny sposób, aby choć trochę zrekompensować sobie ten wydatek? Owszem, istnieje metoda, dzięki której przynajmniej część kredytobiorców będzie mogła otrzymać zwrot części zapłaconych odsetek. Ten sposób to ulga odsetkowa.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak działa ulga odsetkowa,
 • czy Tobie przysługuje ulga odsetkowa,
 • ile wyniesie Twoja ulga,
 • co stoi na przeszkodzie do uzyskania ulgi odsetkowej,
 • czy małżonkowie mogą korzystać z ulgi odsetkowej.
Ulga odsetkowa

Co to jest ulga odsetkowa?

Najprościej rzecz ujmując, ulga odsetkowa jest to rodzaj ulgi podatkowej dotyczącej kredytu hipotecznego, a konkretnie odsetek, które są spłacane w ratach. Istotne jest to, że ulga odsetkowa nie dotyczy odsetek, które byłyby spłacane z tytułu innego rodzaju zobowiązania. Prawo ściśle określa, że ten rodzaj ulgi może przysługiwać podatnikowi wtedy, kiedy ma on zaciągnięty kredyt mieszkaniowy, czyli taki produkt finansowy, w ramach którego klient pozyskał środki na realizację własnych celów mieszkaniowych. Ulga odsetkowa jest uwzględniana w rozliczeniu rocznym PIT.

Podstawą prawną obowiązywania ulgi podatkowej była Ustawa z dnia 26 lipca 1996 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316). Jednakże w 2006 r. Sejm znowelizował ten akt prawny. Efektem tego jest m.in. to, że jeżeli ktoś zdecydowałby się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego teraz, to wówczas nie będzie on mógł skorzystać z ulgi odsetkowej.

Kiedy można skorzystać z ulgi odsetkowej?

Wiemy już ogólnie na czym polega ulga odsetkowa, jednakże, aby wiedzieć czy przysługuje również Tobie należy nieco bardziej zgłębić temat. Ulga będzie przysługiwała podatnikowi wtedy, kiedy:

 • kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty w czasie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2006 roku,
 • podatnik płaci podatki w Polsce,
 • kredytobiorca jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • kredyt został zaciągnięty na zakup domu lub lokalu mieszkalnego z rynku pierwotnego,
 • kredyt hipoteczny był jednocześnie kredytem budowlanym,
 • środki z kredytu posłużyły takim pracom budowlanym w obrębie istniejącego już budynku, że w efekcie tych prac powstał nowy lokal mieszkalny,
 • środki z kredytu posłużyły do uiszczenia wkładu na cel mieszkaniowy lub budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, co wywołało nabycie prawa do nowopowstałego domu lub mieszkania,
 • odsetki, których ma dotyczyć ulga pochodzą z kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Musimy zaznaczyć, że ulga odsetkowa przysługuje wówczas, gdy jeden z powyższych warunków dotyczących kredytów jest spełniony i jednocześnie są spełnione ww. wymagania podatkowe oraz zachowany został ww. termin zaciągnięcia zobowiązania.

Kredyt hipoteczny, a rozliczenie PIT

Jeżeli spełniamy wymogi do otrzymania ulgi podatkowej możemy złożyć zeznanie roczne PIT. Jakie dokumenty musimy dostarczyć do Urzędu Skarbowego? Będą to:

 • PIT-37 lub PIT-36 lub PIT-28 – w zależności, który nas obowiązuje,
 • PIT-2K – deklarację tę wypełniamy i załączamy jednie w pierwszym roku obowiązywania ulgi podatkowej,
 • PIT-D – deklarację tę wypełniamy i załączamy w drugim i każdym kolejnym roku obowiązywania ulgi podatkowej,
 • potwierdzenie wartości odsetek oraz terminy, w których zostały spłacone – dokument ten dotyczy całego minionego roku podatkowego, a wystawia go podmiot udzielający kredytu.

A czy ulgę odsetkową można łączyć z innymi ulgami? Jak najbardziej. Dotyczyć to będzie ulgi mieszkaniowej, którą wraz z ulgą odsetkową możemy uwzględnić w jednym rozliczeniu rocznym PIT. Jednakże, jeżeli korzystamy z ulgi budowlanej na zasadzie praw nabytych, to wówczas nie możemy połączyć jej z ulgą odsetkową. Tak samo ulga odsetkowa nie działa razem z ulgą z tytułu oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych.

Co to jest limit ulgi odsetkowej?

W ramach ulgi odsetkowej funkcjonują tzw. limity ulgi odsetkowej. Są to kwoty, które się uwzględnia przy wyliczaniu wysokości ulgi podatkowej. Limity są wyliczane na podstawie metrażu nieruchomości, roku, w którym ukończono budowę nieruchomości oraz środków zgromadzonych na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych. Tak więc limity są różne, a wyglądają one następująco:

 • koniec inwestycji między 2011 a 2019 – 325 990 zł,
 • koniec inwestycji w 2010 – 264 810 zł,
 • koniec inwestycji w 2009 – 243 460 zł,
 • koniec inwestycji w 2008 – 212 870 zł,
 • koniec inwestycji między 2002 a 2007 – 189 000 zł

Ulga odsetkowa 2022 – jak obliczyć?

Ulgę odsetkową za rok 2022 będziemy mogli obliczyć od tej części kredytu, która nie jest większa niż wyżej podane limity ulgi odsetkowej. Odliczanie odsetek odbywa się według następującego wzoru:

Wartość ulgi = (obowiązujący limit x odsetki) / kwota udzielonego kredytu

Pokażemy teraz na przykładach jak będzie to wyglądało:

Przykład 1. Pan Franciszek wziął kredyt mieszkaniowy w 2002 roku na kwotę 200 000 zł. Mieszkanie, które otrzymał zostało wybudowane w 2007 roku. Wobec tego limit, obowiązujący Pana Franciszka wyniósł 189 000 zł. Załóżmy, że do końca 2022 roku w sumie przez 12 miesięcy Pan Franciszek zapłacił 3000 zł odsetek. W rozliczeniu już w 2023 roku, ulga odsetkowa za rok podatkowy 2023 dla Pana Franciszka wyniesie:

(189 000 zł x 3000 zł) / 200 000 zł = 2835 zł

Przykład 2. W 2012 roku Pani Monika zaciągnęła kredyt hipoteczny. Kwota kredytu wyniosła 375 000 zł. Koniec budowy nieruchomości, zakupionej przez Panią Monikę przypadł w 2018 roku. Tak więc limit wyniósł 325 990 zł. W ciągu całego 2022 roku Pani Monika zapłaciła 6920 zł odsetek. Ulga odsetkowa za rok 2022 dla Pani Moniki będzie wynosić:

(325 990 zł x 6920 zł) / 375 000 zł = 6015,60 zł

Kiedy ulga odsetkowa nie będzie przysługiwać?

Oto okoliczności, przy których nie będzie przysługiwała ulga odsetkowa:

 • kredyt został udzielony przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy,
 • kredyt został udzielony przez kasy mieszkaniowe,
 • celem kredytu było usunięcie skutów powodzi, co określają przepisy o dopłarach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych w celu usunięcia skutków powodzi,
 • celem kredytu było pozyskanie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu,
 • odsetki kredytu były wykupione z budżetu państwa w rozumieniu przepisów o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych,
 • środki z kredytu posłużyły do kupna mieszkania z rynku wtórnego,
 • zobowiązanie powstało w ramach programu „Rodzina na swoim”;
 • celem kredytu było kupno nieruchomości od osoby fizycznej,
 • odsetki znalazły się w kosztach uzyskania przychodu,
 • podatnik już otrzymał zwrot odsetek od kredytu,
 • nastąpiło odliczenie odsetek od przychodu według przepisów Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ulga odsetkowa a PIT z małżonkiem

Czy ulga odsetkowa przysługuje, gdy rozliczamy się wraz z małżonkiem? Jeżeli mamy wspólność majątkową, to wówczas normalnie możemy tę ulgę uwzględnić przy odliczaniu od wspólnego przychodu. Natomiast jeśli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, to wówczas możemy uwzględnić ulgę albo na zasadzie proporcjonalności – od przychodu każdego z małżonków albo uwzględnić ją od przychodu tylko jednego z małżonków.

Tagi: ulga podatkowaulgi podatkowekredyt hipotecznyulga odsetkowapodatnikpodatek

Zaktualizowano: 22.06.2022

Dodano: 16.05.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top