Współmałżonek w kredycie. Na czym polega jego odpowiedzialność?

01 Kwi 2020 Anna Szuberla 7 min. czytania

Kategoria: Domowe finansePożyczkiKredyty

Kiedy ubiegamy się o kredyt, podczas wypełniania wniosku, bank zada Nam wiele pytań. Jednym z nich będzie pytanie o „stan cywilny”. Jeśli wskażemy, że jesteśmy w związku małżeńskim, czekają Nas pewne obwarowania i wymogi, które będą niezbędne do spełnienia, aby wziąć kredyt.

Kwota „do” bez zgody współmałżonka

W ofercie większości banków znajdziemy kredyt z maksymalną kwotą „do” bez zgody współmałżonka. Oznacza to, że do wskazanej przez bank kwoty, jesteśmy w stanie wziąć kredyt bez wiedzy żony/ męża.

Wnioskomat.com współpracuje z bankami, które w swojej ofercie posiadają taką opcję:

Alior Bank – do 20 000 PLN BRUTTO

BNP Paribas – do 30 000 PLN NETTO lub do 50 000 PLN NETTO dla klienta znanego (wpływ na ROR od 6 m-cy lub 6 m-cy historii kredytowej)

Getin Bank – do 50 000 PLN NETTO – w ramach tej kwoty weryfikowane jest saldo zadłużenia czynnych na dzień wnioskowania o nowy produkt kredytowy udzielonych dotychczas bez zgody współmałżonka produktów bankowych

Nest Bank – do 50 000 PLN BRUTTO dla wybranych grup Profesjonalistów prowadzących IDG lub będących wspólnikami spółki cywilnej, do 30 000 PLN BRUTTO (zaangażowania klienta w kredyt detaliczny)

Santander Bank Polska – do 30 000 PLN BRUTTO w przypadku, gdy jeden z kredytobiorców posiada konto osobiste w SBP S.A od min. 3 m-cy; do 20 000 PLN BRUTTO w pozostałych przypadkach

TF Bank – do 80 000 PLN NETTO

Jeśli więc kwota kredytu przewyższa ww. progi, ZAWSZE będzie wymagana zgoda współmałżonka. Wyjątkiem jest sytuacja, w której główny kredytobiorca ma podpisaną intercyzę.

W przypadku zgody współmałżonka wymagane jest jedynie podpisanie oświadczenia/ zgody. Każdy bank ma swój wzór.

RANKING KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH wnioskomat.com KWIECIEŃ 2020 (dla kwoty 50 000 PLN na okres 60 miesięcy)

bnp praibas

1114,84

Rata

7,99%

Oprocentowanie

9,99%

Prowizja

12,90 %

RRSO
alior logotyp

1165,84

Rata

9,99%

Oprocentowanie

8,99%

Prowizja

15,04%

RRSO
getin logotyp

1179,99

Rata

9,99%

Oprocentowanie

9,99%

Prowizja

15,70%

RRSO

 

Odpowiedzialność współmałżonka

Większość małżeństw pozostaje we wspólności majątkowej. Wiąże się to z ryzykiem kierowania egzekucji długów przeciwko majątkowi wypracowanemu także przez drugiego małżonka. Ma to miejsce w sytuacjach, gdy małżonek zaciąga długi, po czym uchyla się od płacenia.

Niejednokrotnie jego współmałżonek dowiaduje się o nich w momencie przedstawienia mu tytułu egzekucyjnego. Tymczasem prawo przewiduje ograniczenie odpowiedzialności za długi niefrasobliwego małżonka.

Po pierwsze - w świetle prawa, dłużnik za swoje długi odpowiada majątkiem osobistym. Co do zasady majątkiem wspólnym odpowiada wtedy, gdy małżonek wyraził zgodę na zaciągniecie zobowiązania, czyli w momencie gdy współmałżonek w kredycie uczestniczył tzn. miał o nim wiedzę oraz podpisał umowę kredytową.

Intercyza

Intercyza jest to umowa małżeńska, na mocy której strony mogą rozszerzyć, ograniczyć bądź wyłączyć majątkową wspólność ustawową, powstającą z mocy prawa w chwili zawierania związku małżeńskiego. Umowa ta może być spisana zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania. Uprawnionymi do zawarcia intercyzy są małżonkowie bądź przyszli małżonkowie, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są ubezwłasnowolnieni. Obligatoryjne jest zachowanie formy aktu notarialnego.

Skutki rozdzielności majątkowej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej sprawia, iż każdy z małżonków ma pełną swobodę dysponowania swoim majątkiem. Względem wierzycieli każdy małżonek odpowiada za zaciągnięte przez siebie zobowiązania tylko i wyłącznie swoim majątkiem, z wyjątkiem zobowiązań zaciągniętych w sprawach dotyczących zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny.

Rozdzielność majątkowa a kredyt

Na zaciągnięcie kredytu przez małżonka posiadającego intercyzę nie będzie potrzebna zgoda jego współmałżonka.  
współmałżonek

Kredyt hipoteczny a zgoda współmałżonka

Osoby posiadające wspólność majątkową zawsze muszą jednocześnie złożyć swoje podpisy, zawierając kredyt hipoteczny. Dzięki temu bank zyskuje możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej z całości majątku wspólnego. Warto przypomnieć, że do majątku wspólnego małżonków należą między innymi otrzymywane wynagrodzenia.

Bank nie wymaga zgody w dwóch sytuacjach:

kredyt zawiera małżeństwo, które przed złożeniem wniosku kredytowego zupełnie zlikwidowało majątek wspólny w ramach umowy majątkowej małżeńskiej (tzw. intercyzy); za spłatę zaciągniętego zobowiązania swoim majątkiem osobistym odpowie tylko małżonek podpisujący umowę

samodzielne kredytowanie nieruchomości zawsze będzie możliwe, jeżeli cały wkład własny został wniesiony z majątku osobistego małżonka; w praktyce jednak niewielu małżonków posiada majątek osobisty, który może posłużyć do samodzielnej obsługi kredytu hipotecznego

Pożyczki pozabankowe bez zgody współmałżonka

W przypadku wszystkich ofert pożyczek udzielanych przez firmy pozabankowe, każdy zaciąga je indywidualnie, a zgoda żony i męża nie jest w ogóle wymagana.

Jeśli pozostajemy w związku małżeńskim, kredyt i każda inna czynność, powodująca zadłużenie wspólnego gospodarstwa, powinna zostać podjęta w porozumieniu i za zgodą dwóch stron.

Jak wynika z powyższego, banki idą na kompromis i ułatwiają wzięcie mniejszej kwoty kredytu bez zbędnych formalności, tj. m. in. zgody współmałżonka. W przypadku większych kwot i bez intercyzy,  zawsze wymagana będzie zgoda i podpis drugiej strony.


 

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena artykułu / gł.

Komentarze (0)


Top