Bankowy Fundusz Gwarancyjny - jakie są jego zadania?

03 Kwi 2020 Katarzyna Dzierżęga - Wiśniewska 6 min. czytania

Kategoria: Banki

Bank to instytucja, która prowadzi zarówno akcję kredytową jak i depozytową. Działalność banku jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Gwarancję wypłaty depozytów zabezpiecza Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Czym jest BFG? Na czym polega jego działalność?
BFG to instytucja , która gwarantuje depozyty banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo -kredytowych. Realizuje także działalność pomocową w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Jest to instytucja, która gwarantuje zwrot depozytów zgromadzonych w bankach krajowych w przypadku ogłoszenia ich upadłości.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

BFG to instytucja , która gwarantuje depozyty banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo -kredytowych. Realizuje także działalność pomocową w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Jest to instytucja, która gwarantuje zwrot depozytów zgromadzonych w bankach krajowych w przypadku ogłoszenia ich upadłości.

BFG powstał on na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku, a swoją działalność rozpoczął w pierwszej połowie 1995 r. (Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1866 z późn. zm.).

Działalność BFG

Celem działalności BFG  jest  utrzymanie stabilności krajowego systemu finansowego. Odbywa się to szczególnie przez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania, wykorzystania pomocy i wsparcia oraz monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej. Kontrolowanie systemu zarządzania kasy korzystającej z pomocy finansowej oraz podmiotu, któremu Fundusz udzielił wsparcia. W ramach realizacji tego celu, Fundusz współpracuje z innymi podmiotami działającymi na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego .

BFG działa poprzez organy: Radę Funduszu i Zarząd Funduszu.

Rada Funduszu składa się z sześciu członków powoływanych na 3-letnią kadencję.

bfg

Zadania BFG

Najważniejszymi zadaniami Rady jest: wydawanie uchwał, wykonywanie nadzoru nad działalnością Zarządu Funduszu, uchwalanie planu działalności i planu finansowego Funduszu, zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd Funduszu rocznego sprawozdania finansowego Funduszu .

W  skład Zarządu Funduszu wchodzi od trzech do pięciu członków (w tym Prezes Zarządu i jego Zastępca) powoływanych na 3-letnią kadencję. Członkowie Zarządu Funduszu są powoływani przez Radę Funduszu.

Gwarantowanie depozytów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest  odpowiedzialny za zarządzanie systemem gwarantowania depozytów. Wyodrębnia się dwa modele, które gwarantowania depozytów.:

1. Model wąski - paybox, czyli zminimalizowanie działalności instytucji gwarantującej do gwarantowania depozytów;

2. Model szeroki - risk minimize, czyli równoległe prowadzeniu działalności gwarancyjnej na wypadek bankructwa banku oraz pomocy skierowanej do banków, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej;

W Polsce przyjęto szeroki model systemu gwarantowania depozytów, tzn. obok działalności gwarancyjnej Bankowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi także m.in. działalność pomocową .

Które depozyty obejmuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny

W przypadku banków są to depozyty należące do:

- osób fizycznych,

- osób prawnych,

- jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

- szkolnych kas oszczędnościowych,

- pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,

- rad rodziców.

W przypadku SKOK-ów, depozyty należące do:

- osób fizycznych,

- organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego, będących osobami prawnymi,

- spółdzielni,

- związków zawodowych,

- wspólnot mieszkaniowych

Jak przebiega proces wypłaty środków gwarantowanych przez BFG?

W przypadku upadłości banku BFG wypłaca środki znajdujące się na rachunkach bankowych (złotowych i walutowych) wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości banku. Jest to kwota do równowartości 100 000 euro. Jeżeli osoba która uprawniona jest do zwrotu ma kilka depozytów w danym  banku czy  w SKOK-u, to wszystkie depozyty są sumowane. 100 000 euro to maksymalna kwota  jaką Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwraca.  W każdym roku kwota ta może jednak ulegać zmianie.  Środki gwarantowane zawsze wypłacane są w złotówkach. Do  wyliczenia  kwoty wypłaty środków z Bankowego Funduszu Gwarantowanego zawsze przyjmowany jest średni kurs EUR zgodny z tabelą kursową NBP, która obowiązuje na dzień ogłoszenia przez bank upadłości .

Jeżeli klient posiada kredyty w tym samym banku gdzie lokaty, to podczas wyliczania środków gwarantowanych kwotę do wypłaty  pomniejsza o wartość zobowiązania kredytowego.

Bank lub SKOK, który ogłasza upadłość sporządza listę Klientów  uprawnionych do odbioru środków gwarantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce wypłat. Po okazaniu dokumentu tożsamości we wskazanym podmiocie, pieniądze można wypłacić w gotówce lub zlecić przelew na rachunek.

Zadania Bankowego  Funduszu Gwarancyjnego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny:

- udziela pomocy finansowej bankom, które utraciły płynność finansową i znajdują się w sytuacji niewypłacalności,

- wspiera procesy restruktyzacyjne dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a także udziela im pomocy w razie powstania niebezpieczeństwa ich niewypłacalności,

- opracowuje analizy i prognozy, które dotyczą sektora bankowego oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

- gromadzi i analizuje informacje dotyczące podmiotów objętych systemem gwarantowania,

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena artykułu / gł.

Komentarze (0)


Top