Nie mam na spłatę raty, co mi grozi?

Opublikowano: 01 Maj 2021 Anna Kopańska 11 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Umowa kredytu czy pożyczki to umowa dwustronna. Z jednej strony bank czy firma pożyczkowa zobowiązuje się do przekazania nam określonej kwoty wynikającej z kredytu lub pożyczki. Z drugiej strony klient zobowiązuje się, że odda pożyczony kapitał wraz z kosztami w postaci prowizji czy odsetek, w zakreślonym w umowie terminie. Co się jednak dzieje, gdy z różnych względów nie masz na spłatę raty? Przeczytaj ten artykuł, a dzięki temu dowiesz się jakie mogą być konsekwencje nie zapłacenia przez Ciebie raty w terminie.

Zobacz nasz wideo poradnik pt.: "Nie mam na spłatę raty, co mi grozi?"

Jakie działania podejmie instytucja finansowa, aby wyegzekwować od Ciebie spłatę długu?

Niezależnie od tego, czy zdecydowałeś się na kredyt w banku czy wziąłeś pożyczkę w firmie pozabankowej, konsekwencje braku spłaty raty będą w obu instytucjach podobne. To zależy od tego jak długo zalegasz z płatnością raty. Inne działania zostaną podjęte, gdy zalegasz kilka dni z ratą, a inne, gdy jest to już miesiąc opóźnienia i więcej. Im szybciej spłacisz zaległość i wyprowadzisz płatność raty na „prostą”, tym spotka Cię mniejsza ilość interwencji ze strony instytucji finansowej.

Co to jest miękka windykacja?

Działania prewencyjne (tzw. miękka windykacja) to pierwsze próby podejmowane przez wierzyciela celem ściągnięcia zaległych płatności. Początkowa próba wpływu na kredytobiorcę najczęściej odbywa się przez telefon. Wierzyciel będzie chciał się do Ciebie dodzwonić lub wyśle wiadomość sms na Twój numer telefonu.

Jeśli zaległość ma kilka dni, celem telefonu będzie przypomnienie Ci o zaległej racie wraz z  ustaleniem przyczyn opóźnienia. Jednak celem nadrzędnym będzie uzyskanie informacji, kiedy dokonasz  płatności zaległej raty. W dalszej kolejności, jeśli pomimo ustaleń telefonicznych, rata dalej nie zostanie przez Ciebie  uregulowana, lub w sytuacji braku możliwości skontaktowania się z Tobą telefonicznie, zostanie do Ciebie wysłany listowny monit.

Jak działa restrukturyzacja kredytu czy pożyczki?

Utrzymujący się brak płatności spowoduje wykonanie kolejnego kroku w postaci  wysłania do Ciebie wezwania do zapłaty z terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni. Bank w liście wzywającym  do zapłaty, powinien Cię poinformować  o prawie do złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu czy pożyczki. Mówi o tym art. 75C Prawa Bankowego.

Jeśli pomimo tego, nadal zalegasz z płatnością rat, i jednocześnie nie złożyłeś wniosku o restrukturyzację,  bank może wypowiedzieć Twoją umowę kredytową zgodnie z tym samym artykułem Prawa Bankowego. W przypadku, gdy złożyłeś wniosek o restrukturyzację, bank może wypowiedzieć umowę kredytową tylko wtedy kiedy odrzucił wniosek restrukturyzacyjny i poinformował Cię pisemnie o powodzie takiej decyzji.

Wypowiedzenie umowy – jakie konsekwencje?

Zgodnie z przepisami bank może wypowiedzieć umowę kredytową już nawet po jednej niespłaconej racie w terminie, gdyż jest to złamanie warunków umowy kredytowej. W praktyce jednak banki nie robią tego tak szybko, chcąc ściągnąć zaległą płatność jak najmniej radykalnymi środkami. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się w dniu skutecznego dostarczenia do Ciebie pisma i jego termin trwa 30 dni. W przypadku, gdy jesteś zagrożony upadłością, bank może skrócić okres wypowiedzenia do 7 dni, zgodnie z przytoczonym wcześniej artykułem Prawa Bankowego.

Bank nie wypowie Twojej umowy kredytowej, jeśli zgodził się na objęcie Twojej umowy programem naprawczym. Natomiast jeśli dojdzie do zerwania przez Ciebie warunków programu naprawczego, bank w takiej sytuacji ponownie uzyskuje możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej. Mówi o tym pkt 4, artykułu 75 Prawa Bankowego. Istotne jest to, że w momencie, gdy dojdzie do wypowiedzenia umowy kredytowej, Twój dług staje się w całości wymagalny. Wypowiedzenie umowy kredytowej staje się również otwarciem drogi do windykacji sądowej.

Na jakich zasadach działa windykacja sądowa?

Windykacja sądowa ma miejsce wówczas, gdy nadal uchylasz się od obowiązku zapłaty należności wynikającej z wypowiedzenia umowy kredytowej. Egzekucja Twojego długu odbędzie się w drodze postępowania sądowego, którego wynikiem będzie nakaz zapłaty lub wyrok (w zależności od formy postępowania). W ciągu 14 dni będziesz mieć prawo do odwołania się od decyzji sądu. Po tym okresie decyzja sądu się uprawomocni i stanie podstawą do egzekucji należności.

Pamiętaj, że im dłuższa droga egzekucji Twojego długu, tym koszty będą coraz większe. Co do zasady koszty procesowe ponosi strona przegrana. Będą do nich wliczone opłaty od wniesionych pism, wynagrodzenie zastępstwa procesowego czyli adwokata lub radcy prawnego. Będą to również koszty stawiennictwa w sądzie strony wygranej. Koszty te ustalone są odgórnie w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i uzależnione są od kwoty przedmiotu sporu. 

Dodatkowo instytucja finansowa, zgodnie z art. 481 § 2 Kodeksu Cywilnego, może pobrać od Ciebie odsetki za nieterminową spłatę, które wynoszą 5,6%, jednak maksymalna wartość odsetek może wynieść zgodnie z § 21 nawet dwukrotność maksymalnych odsetek ustawowych czyli nie więcej niż 11,2%. Odsetki za opóźnienie pobierane są od pierwszego dnia po terminie wymagalności należności, aż do dnia spłaty Twojego zobowiązania.

Windykacja komornicza – na czym polega?

Ostatnim etapem odzyskania Twojego długu będzie windykacja komornicza. Windykacja komornicza polega na tym, że komornik w drodze przymusu doprowadza do wykonania wyroku sądu poprzez egzekucję komorniczą. Inaczej mówiąc dochodzi do zajęcia majątku dłużnika na rzecz spłaty jego zobowiązań i jednocześnie zaspokojenia interesów wierzyciela w postaci odzyskania należności.

Egzekucja komornicza odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego albo inaczej mówiąc tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. Tytuł egzekucyjny to dokument, w którym określa się obowiązek realizacji danego świadczenia – czyli spłaty długu. Windykację komorniczą zleca wierzyciel do wybranej kancelarii komorniczej, poprzez złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej wraz z wydanym przez sąd tytułem wykonawczym.

Komornicy działają w oparciu o Ustawę o komornikach sądowych i egzekucji oraz Ustawę o kosztach komorniczych z dnia 01 stycznia 2019 roku. Zgodnie z Art. 770 Kodeksu Cywilnego, dłużnik jest zobowiązany zwrócić wierzycielowi koszty przeprowadzenia egzekucji komorniczej i są one ściągane razem z egzekwowanym roszczeniem. Koszty egzekucyjne pokrywane są w pierwszej kolejności, przed innymi świadczeniami. Reguluje tę kwestię art. 1025 Kodeksu Cywilnego.

Opłata egzekucyjna zgodnie z Ustawą o kosztach komorniczych wynosi od 3% do 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia, przy czym opłata w wysokości 3% wynosi wtedy kiedy uregulujesz swój dług w ciągu miesiąca od rozpoczęcia egzekucji, a 5%, gdy doszło do umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela.

Podsumowanie

Jeśli Twoje zobowiązanie będzie podlegało windykacji komorniczej, oprócz skutków prawnych i finansowych tej sytuacji, musisz się liczyć z tym, że otrzymanie kolejnego finansowania w instytucjach finansowych będzie mocno utrudnione, o ile nie niemożliwe.

Dodatkowo będzie się to wiązać z utratą Twojego wizerunku zarówno w oczach instytucji finansowych, ale również w Twoim środowisku zawodowym na przykład u pracodawcy, który otrzyma informację o toczącym się względem Ciebie postępowaniu egzekucyjnym, czy wśród kontrahentów, którzy również mogą się dowiedzieć o Twoi problemie ze spłatą zobowiązania na przykład z baz gospodarczych. Im dłużej trwa proces oddania Twojego przeterminowanego zadłużenia, tym mają miejsce coraz większe konsekwencje związane z pogorszeniem Twojego statusu kredytowego w bazach.

Każda Twoja umowa kredytowa może mieć jeden z ośmiu statusów zobowiązania. Statusy te określają ilość dni zaległości, na przykład zaległość 0 – 30 dni, zaległość 31 – 90 dni, zaległość 91 – 180 dni i zaległość powyżej 180 dni. Najczęściej problemy z uzyskaniem finansowania w banku rozpoczynają się już od statusu zaległość 31 – 90 dni. Kolejne cztery statusy to status windykacja, status egzekucja, status odzyskany i status umorzony. Wszystkie te statusy są nieakceptowalne przez bank w momencie kolejnego wnioskowania o kredyt.

Mamy świadomość, że w życiu mogą nam się skomplikować pewne sprawy i nie na wszystko zawsze mamy wpływ. Jednak wiemy też, że dopóki istnieje problem to istnieje również jego rozwiązanie. Nie czekaj aż problem rozwiąże się sam! W momencie, gdy widzisz, że sytuacja wymyka Ci się spod kontroli, od razu skonsultuj się z doradcą finansowym lub pracownikiem banku i ustal najbardziej optymalną drogę postępowania i rozwiązania Twojej sytuacji.

Tagi: ratakomornikwindykacjapostępowanie egzekucyjne

Zaktualizowano: 18.11.2021

Dodano: 01.05.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top