Poszukiwanie majątku dłużnika

Opublikowano: 07 Lis 2022 Anna Jasińska - Stankiewicz 10 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Egzekucja komornicza to ostateczność  w drodze do odzyskania przez wierzyciela swoich należności  w sytuacji gdzie pomimo wydanego już przez Sąd orzeczenia dłużnik nadal nie reguluje swoich zobowiązań. W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika wniosek wierzyciela co do zasady  obowiązek wskazania składników majątku dłużnika spoczywa na wierzycielu. Wierzyciel, składając do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji  zgodnie z art. art. 797 zobowiązany jest   do wskazania   rodzaju egzekucji oraz określenia jej sposobu. Niestety wierzyciel nie zawsze posiada wiedzę o  tym, jaki majątek jest w posiadaniu dłużnika. Poniżej opiszemy  jak wygląda poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika:

  • w jaki sposób  komornik  może ustalić twój majątek,
  • co to jest  komornicze wyjawienie majątku,
  • jakie uprawnienia posiada komornik , które pozwalają mu na ustalenie majątku dłużnika. 
Poszukiwanie majątku dłużnika

W jaki sposób komornik sądowy dokonuje ustalenia majątku dłużnika?

Wierzyciel, który składa  do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi  i we wniosku  tym nie wskaże majątku dłużnika, z którego komornik będzie mógł skutecznie złożyć wniosek o zaspokojenie dochodzonego świadczenia zleca poszukiwanie majątku dłużnika komornikowi. To, w jaki sposób komornik będzie tego majątku dłużnika poszukiwał zależy przede wszystkim od  zastosowanego przez organ egzekucyjny sposobu i środka  egzekucji.  Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika może obejmować wiele obszarów majątku dłużnika. Co do  zasady za  najczęściej spotykane formy egzekucji  możemy przyjąć:

  • egzekucja z rachunku bankowego,
  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę (również z umowy zlecenie),
  • egzekucja ze świadczeń emerytalno  – rentowych,
  • egzekucja z ruchomości np.  samochodu,
  • egzekucja z nieruchomości np. egzekucja domu czy mieszkania

Jakie uprawnienia posiada komornik, które pozwalają mu na ustalenie majątku dłużnika?

Aby zrealizować czynność ustalenia majątku dłużnika przez komornika można wykazać wiele odpowiednich uprawnień. Obowiązkiem instytucji, przykładowo ZUS-u i urzędów skarbowych, jest przekazanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez kancelarie komornicze. 

Egzekucja z rachunku bankowego

I tak właśnie  egzekucja z rachunku jako  jedna  z najprostszych form, w jakich może być prowadzone postępowanie, opiera się na scentralizowanym i dostępnym dla komornika systemie OGNIVO. Jest to system, dzięki któremu komornik może wystąpić z zapytaniem do wszystkich banków w Polsce  czy dana osoba, mająca PESEL   posiada konta bankowego w danym banku. W ten sposób komornik szybko namierza konto/konta dłużnika i dokonuje zajęcia rachunku bankowego. 

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

W przypadku osób pracujących na podstawie umowy o pracę oraz zlecenia w warunkach jakby były pracownikami na etacie komornik również nie ma problemu ze znalezieniem ich miejsca  zatrudnienia. Każda osoba zatrudniona  w oparciu o umowę o prace  bądź zlecenie musi być ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Komornik  w celu ustalenia, czy dany dłużnik zarabia  dokonuje zapytania  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o udostępnienie informacji o aktualnym płatniku składek dłużnika.  W ten właśnie  sposób komornik dowiaduje się, gdzie dana osoba pracuje otrzymuje  informacje o nazwie i adresie  pracodawcy oraz następuje zajęcie wynagrodzenia dłużnika.

Egzekucja ze świadczeń emerytalno - rentowych

Podobnie  wyglądać będą  ustalenia komornicze  w przypadku osób, które pobierają świadczenia emerytalno – rentowe. Tutaj również komornik dokonuje zapytania na podstawie danych dłużnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku gdy odpowiedź na takie zapytanie jest  pozytywna wówczas komornik dokonuje zajęcia świadczenia, tj. renty albo emerytury w ZUS lub odpowiednio kieruje zajęcie do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Egzekucja z ruchomości

W zakresie egzekucji z ruchomości to komornik w różny sposób poszukuje majątku dłużnika. Inaczej bowiem poszukuje się pojazdu np. samochodu, a inaczej rzeczy, które dłużnik posiada np. w domu.

Jeśli chodzi o samochody  i jakikolwiek  inny  pojazd czy sprzęt  podlegający rejestracji to komornik występuj  z zapytaniem  do bazy CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Tam ustalane  są  informacje o pojazdach zarejestrowanych na dłużnika. Komornik wówczas szybko dokonuje zajęcia takiego pojazdu,  również w formie fizycznej.

Natomiast w przypadku  ustalania majątku dłużnika, jaki posiada w miejscu swojego zamieszkania, komornik dokonuje czynności terenowych pod adresem wskazanym przez wierzyciela i ustala czy  dłużnik jest w posiadaniu przedmiotów przedstawiających wartość handlową. Jeżeli takie w miejscu zamieszkania dłużnika są, wówczas komornik dokonuje zajęcia takiej rzeczy  oraz dokonuje sprzedaży takich ruchomości w drodze licytacji komorniczej.

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości dłużnika  to  o wiele bardziej  złożony temat. Sama kwestia poszukiwania nieruchomości, może być wielopłaszczyznowy. Najprostszym i podstawowym  sposobem  pozyskiwania informacji  na temat czy dłużnik jest właścicielem jakiejś nieruchomości, miejsca jej położenia oraz statusu  komornik może uzyskać z EKW  Elektroniczne Księgi Wieczyste w odpowiedzi na  zapytanie, jakie dokonuje do CBDKW  Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Oczywiście przy założeniu, że dana nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą. W sytuacji, gdy  nieruchomość nie miała założonej księgi wieczystej to istnieją jeszcze inne sposoby ustalania. Pierwsza to skierowanie zapytania do ewidencji gruntów i budynków w starostwie powiatowym albo urzędzie miasta na prawach powiatu. Jeśli chodzi o mieszkania, to dodatkowo możliwe jest wysłanie zapytań do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych  Ostatecznie pozostają jeszcze pozostaje zapytanie do urzędu skarbowego, jeśli nieruchomość była przedmiotem obrotu.

Co to jest komorniczy wykaz majątku dłużnika?

Co do zasady  wykaz  majątku dłużnika traktujemy jako jeden  z pomocniczych  środków egzekucyjnych. Głównym zadaniem złożenia przez dłużnika wykazu  majątku dłużnika jest  uzyskanie od dłużnika  jak najwięcej informacji na temat majątku, jaki on posiada, a do którego na późniejszym etapie postępowania komornik może skierować czynności egzekucyjne.   Wykaz  majątku  dłużnika składany jest na piśmie  lub ustnie spisane zostanie do protokołu  wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości oraz pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wykaz  majątku dłużnika uregulowane jest  w art. 801 kodeksu postępowania egzekucyjnego:

 ”Jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji, albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku dłużnika pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik z urzędu:
1.ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną;
2.wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.”

W dokumencie  musi znaleźć się  cały majątek, jaki posiada dłużnika  nieruchomości i ruchomości  ze wskazaniem miejsca, w którym one się znajdują. Również  dłużnik jest obowiązany podać, czy i jakie oszczędności ma na rachunku bankowym, w jakim banku zostały zgromadzone, jeżeli zaś nie posiada dowodu bankowego, jest obowiązany wskazać osobę, u której znajduje się ten dowód. Jaka już wcześniej zostało napisane oświadczenie te dłużnik składa pod  odpowiedzialnością karną, wobec muszą być to informacje prawdziwe.

Tagi: postępowanie egzekucyjnelicytacja komorniczakomornikwierzycielsąd

Zaktualizowano: 08.11.2022

Dodano: 07.11.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top