Co warto wiedzieć o Rekomendacji H?

Opublikowano: 05 Wrz 2021 Sylwia Chrószcz 4 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Jak wszyscy wiemy banki są instytucją zaufania publicznego, dlatego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydaje rekomendacje dla tych instytucji, by lepiej funkcjonowały. Banki w ramach promowania wartości etycznych, powinny unikać stosowania polityk i praktyk, które mają zachęcać do niewłaściwych działań, dlatego z pomocą przychodzi KNF. Dziś przedstawimy Rekomendację H, która traktuje o systemie kontroli wewnętrznej w bankach.

Z tego artykuły dowiesz się:

Co warto wiedzieć o Rekomendacji H?

Czym jest Rekomendacja H?

Rekomendacja H jest przeznaczona do banków. Pierwsza Rekomendacja H została opracowana w 1999 roku, w późniejszych latach była aktualizowana. Dokument ten zawiera zbiór dobrych praktyk dotyczących systemu kontroli wewnętrznej w bankach. W Rekomendacji wzięto pod uwagę krajowe standardy związane z systemem kontroli wewnętrznej, które są zapisane w m.in.: „Zasady ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” czy „Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bakowego”.  

Dokument odpowiada na pytanie: co to jest kontrola wewnętrzna? Kontrola wewnętrzna tzn. audyt jest czynnością mającą na celu sprawdzenie, czy dany oddział lub dział, funkcjonuje zgodnie z zasadami oraz przestrzega prawa. Osoba, która kontroluje te czynności musi być obiektywna i wykazywać wszelkie nieprawidłowości, jeżeli występują.

Co znajduje się w Rekomendacji H?

Nowelizacja Rekomendacji miała głównie na celu:

 • wzmocnienie kontroli wewnętrznej w bankach,
 • uwzględnienia wytycznych narodowych,
 • wprowadzono ograniczenia występowania przypadków personalnych powiazań w Banku na stanowiskach kluczowych,
 • w rekomendacji wzięto pod uwagę  wprowadzoną ustawę o biegłych rewidentach, obowiązku tworzenia komitetów audytu w bankach krajowych (z wyłączeniem banków spółdzielczych)

Lista rekomendacji (obecnie 31 rekomendacji) zostało podzielonych na czerty ogólne cele systemu kontroli wewnętrznej:

 1. Organizacja systemu Kontroli wewnętrznej w banku – pierwsza część opisuje w jaki sposób powinna odbywać się kontrola wewnętrzna, określa zasady dokumentowania nieprawidłowości wykrytych podczas audytu.
 2. Funkcja kontroli – znajdują się tam rekomendowane rodzaje mechanizmów kontrolnych, promuje wybrane zasady raportowania i dokumentowania o wynikach kontroli.
 3. Zapewnienie zgodności – opisuje jak powinien funkcjonować dział zgodności, jakie czynności powinien mieć za cel. W tym punkcie przedstawione są obowiązki pracowników działu zgodności. Komórka ta powinna być niezależna i podległa bezpośrednio prezesowi banku lub członkowi zarząd.
 4. Audyt wewnętrzny – w ostatniej części opisane są zasady prawidłowo przeprowadzonej kontroli wewnętrznej banku - audytu, znajdują się w niej wyszczególnione obowiązki audytora. W ramach procesu audytowego znajdują się zapisy o monitorowaniu realizacji zaleceń, które powstały w trackie kontroli wewnętrznej.


Jak powinien prawidłowo przebiegać proces audytowy według zapisu w Rekomendacji H wydanej przez KNF:

 1. Opracowanie planu audytu.
 2. Przygotowanie badania audytowego.
 3. Przeprowadzenie badania i raportowanie jego wyników.
 4. Monitorowanie realizacji zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej (jeśli takowe zostały zalecone). 

Zapisy rekomendacji powinny być stosowane zgodnie ze skalą i złożonością działalności prowadzonej przez bank. 

Podsumowanie

Rekomendacja H jest ważna dla banków ponieważ, przedstawia proces kontroli wewnętrznej w tych instytucjach, szczegółowo opisuje czynność podczas audytu, jak również obowiązki osób wykonujących kontrole, jak i całego działu. Regularne kontrole procesów oraz ich czynności ma na celu zapewnienie zgodności działania z procedurami oraz przepisami.

Jeśli jesteśmy pracownikami banku warto zapoznać się z Rekomendacja H, ale dla konsumentów też jest to istotne ponieważ, mamy pewność że bank działa zgodnie z zasadami i prawem. Możemy czuć się bezpiecznie korzystając z usług banku i być pewni że wszystkie czynności odbywają się zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Pamiętajmy, że wszelkie Rekomendacje wydawane prze KNF mają na celu poprawę funkcjonowania instytucji bankowych. Komisja Nadzoru Finansowego stara się usprawniać i ulepszać system bankowy zarówno dla klienta, jak i dla banków.

Zaktualizowano: 08.02.2022

Dodano: 05.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top