Co warto wiedzieć o Rekomendacji R?

Opublikowano: 06 Cze 2021 Dagmara Konik 6 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Dziś opiszemy Rekomendację R, a przede wszystkim jej nowelizację, która przypada na styczeń 2022 roku. W poprzednich trzech wpisach omawialiśmy zagadnienia dotyczące Komisji Nadzoru Finansowego, ideę rekomendacji i podstawy prawne tych dokumentów oraz dokładnie przyjrzeliśmy się Rekomendacji T i Rekomendacji S.

Czym jest Rekomendacja R?

Rekomendacja R jest dokumentem KNF, skierowanym do banków. Jej podstawą prawną, tak jak w przypadku pozostałych rekomendacji jest ustawa prawo bankowe Rekomendację R można zdefiniować jako zbiór dobrych praktyk dotyczących porządku klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym. Dokument ten wszedł w życie po raz pierwszy w 2011 roku.

15 kwietnia 2021 roku KNF wydała nowelizację Rekomendacji R, która wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku i od tego dnia będzie obowiązywała wszystkie banki, działające w Polsce. Dotyczy to również oddziałów banków zagranicznych. Wyznacznikiem jest tutaj działalność banków na podstawie przepisów prawa polskiego. Wprowadzenie zmian konsultowano m.in.: z Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Ministerstwem Finansów. Nowelizacja Rekomendacji R nastąpiła w skutek pojawienia się w 2018 roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 – Instrumenty Finansowe. Dokument ten zmienił zasady zarządzania bankami. Zastosowanie MSSF 9 w praktyce dało nowe doświadczenia. Czerpiąc z nich Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła ogłosić nową Rekomendację R.

Co zmienia znowelizowana Rekomendacja R?

Szacowanie strat kredytowych to proces tylko z pozoru mało istotny z punktu widzenia konsumenta. Tak naprawdę powinniśmy wiedzieć na czym to polega i co się zmieni od 2022 roku w związku z nowelizacją rekomendacji R. Czym zatem jest oczekiwana strata kredytowa?

Jest to współczynnik, na który składa się prawdopodobieństwo utraty wartości, wartość ekspozycji na moment utraty wartości oraz strata w przypadku utraty wartości. Zgodnie z zaleceniami KNF, zawartymi w nowelizacji banki muszą dokonywać takiej oceny straty kredytowej raz na miesiąc. Ponadto bank powinien zastosować swoje wewnętrzne regulacje procesu szacowania straty kredytowej, a także brać pod uwagę doświadczenia, jakie miał w przeszłości z zarządzania ryzykiem kredytowym oraz racjonowane, udokumentowane informacje na temat przewidywanego stopnia ryzyka kredytowego w przyszłości. Mówiąc prościej: dla klienta wynika z tego, że bank będzie bardzo dokładnie obliczał swoją możliwą stratę, a te wyliczenia będą zależne od wielu pobocznych czynników.

Kolejne zmiany pojawią się w klasyfikacji ekspozycji kredytowych. Ekspozycje kredytowe są to bilansowe należności z tytułu kredytów, pożyczek i limitów (w tym również kart kredytowych), skupionych wierzytelności, czeków i weksli, zrealizowanych gwarancji, innych wierzytelności o podobnym charakterze oraz udzielone zobowiązania pozabilansowe, takie jak gwarancje czy poręczenia. Definicję ekspozycji kredytowych wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Nowelizacja głosi, że banki:

  • powinny posiadać dokumentację z danymi dotyczącymi dłużników oraz wszystkich ekspozycji kredytowych,
  • ponadto: banki powinny posiadać zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych dla każdej z trzech faz ryzyka kredytowego które muszą być zgodne ze wspomnianym już MSSF 9,
  • oraz powinny wyodrębnić nową kategorię aktywów POCI, z angielskiego Purchased Of Originated Credit-Impaired Asset. Są to aktywa, które MSSF 9 określa jako nabyte lub udzielone z utratą wartości. Dotyczy to przypadków, kiedy bank pozyskał portfel kredytów, obciążony utratą wartości lub udzielał finansowania spółce obciążonej utratą wartości.

Ostatnią, ważną kwestią jest wycena ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń. Zmiany dotyczyły wprowadzenia powinności, według której banki przy wycenie ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń mają brać pod uwagę rzetelne parametry prognozujące na przyszłość.  

Powinny również odejmować odsetki naliczane od ekspozycji jak i dokonywać analiz w oparciu o czynniki makroekonomiczne. Wszystko to ma się odbywać w oparciu o modele, które wyznaczył MFFS 9.  Pozwoli to na dokładniejsze i ostrożniejsze oszacowanie należności i zobowiązań banku, w przypadku, gdy udzieli on kredytu klientowi.

Podsumowanie

Nowelizacja Rekomendacji R zmieni szereg zasad na rynku finansowym.. Jest to informacja szczególnie cenna dla tych z Was, którzy właśnie wtedy zamierzają ubiegać się o kredyt. Należy pamiętać o tym, że zawsze warto spojrzeć na procedury i warunki uzyskania pożyczki również ze strony banku, których działanie a czasem odpowiedź odmowna mogą być niezrozumiałe. Rekomendacja R rozwiewa wszystkie wątpliwości, a wiedza jaką nam daje może okazać się przydatna, kiedy stajemy się kredytobiorcami.

Tagi: knfrekomendacja rrekomendacja knf

Zaktualizowano: 06.03.2022

Dodano: 06.06.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Rekomendacja S – dlaczego jest ważna dla kredytobiorcy?

Rekomendacja S – dlaczego jest ważna dla kredytobiorcy?

18 Marzec 2022Autor: Dagmara Konik

Rekomendacja S jest kluczowym dokumentem dla rynku kredytów hipotecznych. Za powstanie dokumentu odpowiedzialna jest Komisja Nadzoru Finansowego. Dokument ten zawiera regulację w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, czyli dotyczy rynku kredytów hipotecznych. W c(...)

Czytaj więcej
Rekomendacja T - co każdy kredytobiorca wiedzieć powinien?

Rekomendacja T - co każdy kredytobiorca wiedzieć powinien?

04 Cze 2021Autor: Dagmara Konik

Dziś prezentujemy drugi wpis z serii „Co każdy konsument powinien wiedzieć o rekomendacjach KNF." Przygotowaliśmy dla was prezentację kilku Rekomendacji, które są bardzo istotne z punktu widzenia klienta, dokonującego zakupów produktów finansowych. W wczoraj omówiliśmy zasady funkcjonowania KNF oraz(...)

Czytaj więcej
Komisja Nadzoru Finansowego – czym się zajmuje i jakie są jej zasady działania?

Komisja Nadzoru Finansowego – czym się zajmuje i jakie są jej zasady działania?

03 Cze 2021Autor: Dagmara Konik

Komisja Nadzoru Finansowego. Określenie tej instytucji często pojawia się w doniesieniach medialnych czy argumentacji, że dana decyzja podyktowana jest wytycznymi KNF. W dzisiejszym wpisie na blogu odpowiemy czym jest KNF i jakie są jej funkcje. Równie często słyszmy o rekomendacjach KNF dla rynku. (...)

Czytaj więcej
Top