Dodatki do wynagrodzenia a komornik

Opublikowano: 02 Lis 2022 Anna Jasińska - Stankiewicz 9 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Bardzo często osoby, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz mają  zajęte wynagrodzenie za pracę  przez komornika  zadają sobie  pytanie, czy komornik może również zająć im różnego rodzaju dodatki do wynagrodzenia. Co w sytuacji, kiedy dostanę niespodziewaną premię? Czy komornik będzie miał do niej prawo?

W tym artykule odpowiemy na pytania:

  • czy komornik może zająć premię uznaniową, premię świąteczną, premię roczną, trzynastą pensję oraz nagrodę jubileuszową,
  • w jakiej wysokości dodatki podlegają zajęciu komorniczemu.  
Dodatki do wynagrodzenia a komornik

Premie w ramach stosunku pracy

Czy komornik może zająć 100% premii uznaniowej?

Premią uznaniową nazywamy dodatek do wynagrodzenia pracownika i traktujemy ją  jak kwotę, która powiększającą wynagrodzenie zasadnicze. Komornik ma prawo zająć nasze wynagrodzenie za prace  kwota ponad najniższe krajowe wynagrodzenie. Jeżeli dana osoba zatrudniona jest  na umowie  o pracę  z minimalnym wynagrodzeniem, to otrzymując premię uznaniową będzie ona podlegała zajęciu w całości. Stanowi o tym art. 881 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania cywilnego: 

„Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy”.

Ze względu, iż każda osoba zatrudniona  na umowę o prace, musi zarobić co najmniej kwotę w wysokości  najniższej  krajowej, premia uznaniowa -  zawsze będzie sprawiała, że wynagrodzenie  staję się jednorazowo wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Nie zmienia to jednak nic przy egzekucji komorniczej -  komornik nadal  ma prawo zająć  całą nadwyżkę, która występuje ponad płacę minimalną – czyli całą premię uznaniową.

 Czy komornik może zająć premię świąteczną?

Analogiczna sytuacja wyglądać będzie w przypadku otrzymania przez pracownika premii świątecznej. W tej sytuacji również komornik ma obowiązek zostawić pracownikowi  do dyspozycji co najmniej kwotę w wysokości płacy minimalnej. 

Również  w przypadku premii rocznej, tak jak wcześniej było wspomniane  zajęcie komornicze premii rocznej odbywać się będzie  na takich samych zasadach co premii uznaniowej, czy świątecznej. Każda z tych premii jest dodatkiem do wynagrodzenia  pracownika i należy ja traktować  jako kwotę  zwiększającą nasze wynagrodzenie zasadnicze.

Warto również wspomnieć, że nie ma znaczenia  czy premia będzie wypłacona równolegle z wynagrodzeniem za pracę, czy  oddzielnie w innym terminie. Ważny jest fakt, że kwota wpłat w danym miesiącu  jest po prostu sumowana.

Nadgodziny a zajęcie wynagrodzenia pracownika

Podobnie  przedstawiać się będzie   zajęcie  wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny, te kwoty również pracodawca ma obowiązek  doliczyć do  podstawowego wynagrodzenia. Całość będzie więc i tak podlegała   egzekucji komorniczej zgodnie z  art. 87 paragraf 8 Kodeksu pracy:

„Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.”

Egzekucja komornicza w przypadku nagrody jubileuszowej

W przypadku zajęcia nagrody jubileuszowej to podlega ona takiej samej ochronie jak zajęcie wynagrodzenia za pracę. Przepisy, które dotyczą szczególnej ochrony wynagrodzenia za pracę bezpośrednio wymieniają  tylko wynagrodzenie za pracę. W tym przypadku jednak tutaj  przepisy te dotyczą szeroko rozumianego  wynagrodzenia za pracę. Obejmują one także inne  świadczenia, które wynikają wprost ze stosunku pracy, takie jak np.: nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie chorobowe bądź odprawa emerytalno-rentowa.  Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2014 r. sygn. akt I PK 217/03: 

"Odprawa emerytalna (art. 921 K.p.) oraz nagroda jubileuszowa (art. 773 § 3 pkt 3 K.p.) podlegają ochronie przed potrąceniami (art. 87 K.p.) jak wynagrodzenie za pracę".

Reasumując  w przypadku wymienionych powyżej świadczeń, które wynikają wprost ze stosunku pracy przy dokonywaniu potrąceń na poczet zajęcia komorniczego  należy stosować zasady, które określa Kodeks Pracy.

W jakiej wysokości dodatki  podlegają zajęciu komorniczemu?

Jak już wcześniej było wspomniane  większość premii oraz dodatków traktujemy jako kwoty, które podwyższają nam wynagrodzenie zasadnicze. Zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz premii dokonywane są z zachowaniem dłużnikowi  kwoty na zapewnienie utrzymania, która stanowi minimalną krajową. Maksymalnie można potrącić pracownikowi  50%  jego wynagrodzenia lub 60% w przypadku dłużników alimentacyjnych. Najpierw liczymy sumę wynagrodzenie plus premię uznaniową, a dopiero potem wyliczamy z nich 50% lub 60% zajęcia komorniczego. Granice potrąceń  zajętego wynagrodzenia za pracę określa art. 87 i 871 Kodeksu Pracy.

„Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;
2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 kary porządkowe. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.
Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia”.

Jak komornik może zająć dodatki do wynagrodzenia za pracę? Podsumowanie

Podsumowując komornik może zająć maksymalnie 50% sumy wysokości otrzymywanego wynagrodzenia za pracę dłużnika, premii i innych dodatków, przy egzekucji niealimentacyjnej oraz maksymalnie 60% sumy wynagrodzenia zasadniczego premii przy egzekucji alimentów.

W przypadku gdy  z zajętego wynagrodzenia za pracę lub premii  zostanie  potrącone kwota  niż pozwalają na to przepisy, można złożyć skargę na czynności komornika w terminie tygodnia od dokonania czynności  zajęcia wynagrodzenia za pracę. Pamiętać jednak należy, że potrącenia dokonuje pracodawca, a nie komornik i to właśnie pracodawca zobowiązany jest znać przepisy, na podstawie których przekazuje właściwą kwotę na rachunek  bankowy komornika.

Tagi: komornik

Zaktualizowano: 08.11.2022

Dodano: 02.11.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top