Kredyt hipoteczny - jakich dokumentów będzie wymagał bank?

Opublikowano: 10 Kwi 2020 Katarzyna Dzierżęga - Wiśniewska 14 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Kredyt hipoteczny to kredyt bankowy, długoterminowy. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka. Hipotekę ustanawia się na rzecz banku. Wnioskując o kredyt hipoteczny powinniśmy posiadać świadomość tego, że bank będzie wymagał od nas szeregu dokumentów. Przedstawione dane będą dotyczyły zarówno naszych dochodów, jak i nieruchomości, którą planujemy sfinansować kredytem. Spójrzmy dziś, jakie dokumenty będziemy musieli przygotować, aby wnioskować o kredyt hipoteczny. 

Kredyt hipoteczny - jakich dokumentów będzie wymagał bank?

Co to jest kredyt hipoteczny? 

Kredyt hipoteczny to kredyt bankowy, długoterminowy. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka. Hipotekę ustanawia się na rzecz banku, który udzielił  kredytu długoterminowy. Ustanowienie hipoteki przeprowadzone jest na podstawie prawa użytkowania wieczystego oraz na podstawie prawa własności nieruchomości. Ustanowienie hipoteki oznacza, że w momencie zaprzestania spłacania zobowiązania przez kredytobiorcę, bank ma prawo do przejęcia nieruchomości.

Rodzaje dokumentów do kredytu hipotecznego

Bank przed udzielaniem kredytu hipotecznego musi mieć pewność, że kredytobiorca będzie wiarygodnym i rzetelnym dłużnikiem. Sprawdza zdolność kredytową oraz historię kredytową w BIK na podstawie dokumentów. Przed przedstawieniem kredytobiorcy decyzji o udzieleniu kredytu hipotecznego bank weryfikuje klienta pod względem wypłacalności oraz możliwości zmniejszenia ryzyka kredytowego. Proces ten odbywa się na podstawie analizy całego wniosku kredytowego, w tym na podstawie analizy dokumentów kredytobiorcy. Wśród potrzebnych zaświadczeń i pism do kredytów hipotecznych składanych w bankach wraz z wnioskiem kredytowym zaliczamy:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość kredytobiorcy;
 • dokumenty dochodowe, potrzebne do oszacowania zdolności kredytowej;
 • dokumenty związane z nieruchomością, na której będzie ustanawiana hipoteka.

Dokumenty osobowe

Klient przedstawiając dokumenty osobowe potwierdza, że jest tym za kogo się podaje.

Obywatel Polski

Obywatel Polski starający się o takie zobowiązanie musi złożyć wraz z wnioskiem o kredyt hipoteczny kopię dowodu tożsamości oraz, w przypadku niektórych banków, drugiego dokumentu ze zdjęciem.

Obcokrajowiec

Obcokrajowiec starający się o kredyt musi przedstawić: paszport, drugi dokument ze zdjęciem, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu na terenie Polski, raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej (odpowiednik polskiego BIK).

Dokumenty do wyliczenia  zdolności kredytowej

Poniżej przedstawiamy rodzaje źródeł dochodu i związane z nimi rodzaje dokumentów, jakie banki wymagają do kredytu hipotecznego. 

Umowa o pracę, powołanie, mianowanie

 • zaświadczenie o dochodach, 
 • wpływy wynagrodzenia za okres min. 3 miesięcy, 
 • umowa o pracę wraz z anseeksami. 

Kontrakt sportowy lub menedżerski

 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • dokument kontraktu.

Działalność wykonywana osobiście (umowa zlecenie i dzieło)

 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • potwierdzona deklaracja podatkowa PIT za zeszły rok kalendarzowy,
 • inne dokumenty poświadczające zarobki z ostatnich 12 miesięcy (umowy, rachunki i inne).

Działalność gospodarcza

 • rodzaj dokumentów, zależy od tego, w jaki sposób klient rozlicza się z urzędem skarbowym; inne dokumenty będą wymagane dla osób rozliczających się na podstawie ryczałtu a inne dla posiadaczy KPIR; korzystając z pomocy agenta kredytowego bez problemu kredytobiorca uzyska listę potrzebnych dokumentów, 
 • obligatoryjnie wymagane będzie: zaświadczenie o nadaniu nr REGON, zaświadczenie o nadaniu nr NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego; dokumenty te mogą być zastąpione wydrukiem z ewidencji CEIDG albo KRS, 
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz z ZUS o braku zaległości wobec tych instytucji,
 • formularz dla osób prowadzących działalność gospodarczą udostępniony przez bank.

Renta, świadczenia przedemerytalne, emerytura

 • dokument poświadczający prawo do świadczenia, w przypadku renty również czas, na jaki została przyznana,
 • poświadczenie wypłacenia świadczenia za ostatni okres np. wyciąg z rachunnku bankowego. 

Marynarze

 • książka żeglarska (kopie stron wskazanych przez bank),
 • umowa lub kontrakt marynarski; 
 • wpływy z tytułu kontraktu na rachunek bankowy. 

Inne dochody (np. najem)

 • oświadczenie o dochodach,
 • deklaracja podatkowa za ostatni rok,
 • umowa wraz z aneksami.

Dochody z tytułu dywidendy

 • zaświadczenie poświadczające wysokość dywidend,
 • uchwała w sprawie podziału i wypłaty zysków.

Dochody z tytułu posiedzeń Rad Nadzorczych lub/i Zarządu

 • zaświadczenie o dochodach,
 • umowa spółki (aneksy, załączniki),
 • uchwała zgromadzenia wspólników,
 • deklaracja podatkowa za ostatni rok.

Dochody z tytułu wykonywania zawodu syndyka (bez prowadzenia działalności gospodarczej)

 • potwierdzenie wykonywania zawodu syndyka,
 • deklaracja podatkowa z ostatnich dwóch lat,
 • decyzja sądu przyznająca wynagrodzenie.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Zależą od rodzaju inwestycji, na jaką klient chce zaciągnąć zobowiązanie. 

Kupno działki

 • umowa przedwstępna,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg),
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości – w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny,
 • akt notarialny potwierdzający prawo własności zbywcy,
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów [ważność 3 – 6 miesięcy],
 • wypis z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z informacją o przeznaczeniu terenu pod zabudowę mieszkaniową lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/warunkach zabudowy potwierdzająca możliwość realizacji na działce budowy [ważność 3 – 6 miesięcy].

Budowa domu 

 • akt notarialny potwierdzający prawo własności nieruchomości (działka),
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości (działka) – [ważność 30 dni] – w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności,
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów [ważność 3 – 6 miesięcy],
 • projekt budowlany (do wglądu),
 • kosztorys i harmonogram prac [ważność 30 dni] – wymagany oryginał,
 • dziennik budowy (pierwsza strona, a także wszystkie strony, na których widnieją wpisy w dzienniku),
 • umowy z wykonawcami (jeśli występują),
 • operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • dziennik budowy – do wglądu,

Zakup domu

Rynek pierwotny

 • umowa przedwstępna z deweloperem wraz ze wszystkim załącznikami (m.in. prospekt informacyjny – dla umów podlegających pod ustawę deweloperską) lub umowa rezerwacyjna z deweloperem wraz z Prospektem Informacyjnym i draftem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego (załączniki muszą być podpisane lub opieczętowane przez dewelopera),
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (oświadczenie dewelopera, potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg),
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której nieruchomość będzie wyodrębniona, wymagany w przypadku braku KW dla nieruchomości [ważność 30 – 90 dni],
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów [ważność 3 – 6 miesięcy],
 • decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd,
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera [ważność 3 – 6 miesięcy],
 • potwierdzenie nadania NIP oraz numeru REGON,
 • pełnomocnictwa osób reprezentujących dewelopera (jeśli nie figurują w KRS),
 • promesa zgody banku kredytującego, stanowiąca, iż lokal będący przedmiotem finansowania zostanie bez obciążenia wydzielony z nieruchomości obciążonej hipoteką (jeśli działka, na której prowadzona jest budowa stanowi zabezpieczenie kredytu dewelopera),
 • oświadczenie dewelopera na druku banku [ważność 30 dni],
 • wyjaśnienie ewentualnych wzmianek w księdze wieczystej [ważność 30 dni],
 • potwierdzenie dostępu domu do drogi (np. wypis z księgi wieczystej dla działki stanowiącej drogę),
 • decyzje podziałowe działek wraz załącznikami.

Rynek wtórny

 • umowa przedwstępna ze zbywcą,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (oświadczenie dewelopera, potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg) – jeśli dotyczy,
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości – [ważność 30 dni] – w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny,
 • dokumenty potwierdzające prawo własności zbywcy (akt notarialny kupna-sprzedaży, darowizna, spadek etc.),
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów (dotyczy domu)[ważność 3 – 6 miesięcy],
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami [ważność 30 dni],
 • wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której stoi budynek (wymagane przez sądy na etapie zakładania księgi wieczystej) [ważność 30 dni],
 • operat szacunkowy / wycena bankowa nieruchomości (należy dostarczyć w momencie składania wniosków kredytowych),
 • potwierdzenie dostępu domu do drogi (dotyczy domów i działek) – np. wypis z księgi wieczystej dla działki stanowiącej drogę.

Zakup mieszkania

Rynek pierwotny

 • podstawa nabycia: umowa przedwstępna z deweloperem wraz ze wszystkim załącznikami (m.in. prospekt informacyjny – dla umów podlegających pod ustawę deweloperską) lub umowa rezerwacyjna z deweloperem wraz z Prospektem Informacyjnym i draftem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego (załączniki muszą być podpisane lub opieczętowane przez dewelopera),
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (oświadczenie dewelopera, potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg),
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której nieruchomość będzie wyodrębniona, wymagany w przypadku braku KW dla nieruchomości [ważność 30 – 90 dni],
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów [ważność 3 – 6 miesięcy],
 • decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd,
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera [ważność 3 – 6 miesięcy],
 • potwierdzenie nadania NIP oraz numeru REGON,
 • pełnomocnictwa osób reprezentujących dewelopera (jeśli nie figurują w KRS),
 • promesa zgody banku kredytującego, stanowiąca, iż lokal będący przedmiotem finansowania zostanie bez obciążenia wydzielony z nieruchomości obciążonej hipoteką (jeśli działka, na której prowadzona jest budowa stanowi zabezpieczenie kredytu dewelopera),
 • oświadczenie dewelopera na druku banku [ważność 30 dni],
 • wyjaśnienie ewentualnych wzmianek w księdze wieczystej [ważność 30 dni],
 • decyzje podziałowe działek wraz załącznikami.

Rynek wtórny

 • umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania ze zbywcą,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (oświadczenie dewelopera, potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg) – jeśli dotyczy,
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości – [ważność 30 dni] – w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny,
 • dokumenty potwierdzające prawo własności zbywcy (akt notarialny kupna-sprzedaży, darowizna, spadek etc.),
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów (dotyczy domu)[ważność 3 – 6 miesięcy],
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami [ważność 30 dni],
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej dla lokalu (dotyczy: spółdzielczego lokalu nieposiadającego księgi wieczystej) oraz wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której stoi budynek (wymagane przez sądy na etapie zakładania księgi wieczystej) [ważność 30 dni],
 • operat szacunkowy / wycena bankowa nieruchomości (należy dostarczyć w momencie składania wniosków kredytowych).

Remont, adaptacja

 • odpis z księgi wieczystej,
 • kosztorys,
 • umowa z wykonawcą (opcjonalnie),
 • pozwolenie na budowę (gdy prace tego wymagają),
 • plan zagospodarowania działki (gdy prace tego wymagają),
 • projekt budowlany (tylko do wglądu, gdy prace tego wymagają).

Zaktualizowano: 09.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Top