Biuro Informacji Kredytowej oraz baza BIG InfoMonitor

Opublikowano: 23 Gru 2021 Sylwia Chrószcz 8 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Jak wpisy danych do Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor wpływają na późniejszą sytuację potencjalnego kredytobiorcy czy pożyczkobiorcy? Wyjaśnimy, że bazy informacji gospodarczych to nie tylko „czarne listy”, ale też zbiór pozytywnych informacji o spłaconych zobowiązaniach. 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie dane gromadzone w Biurze Informacji Kredytowej, 
  • czy można usunąć dane z BIK, 
  • czym różni się BIK od BIG. 
Baza BIK i BIG InfoMonitor

Czym jest BIG InfoMonitor?

Rozwinięcie tego skrótu to: Biuro Informacji Gospodarczej, zaś pełna nazwa tej instytucji brzmi: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna. Jest to część grupy BIK. BIG działa na mocy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Czym zajmuje się BIG?

Przede wszystkim prowadzi rejestr dłużników. Można powiedzieć, że informacje, gromadzone przez BIG dzielą się na pozytywne i negatywne. Pozytywne dotyczą tych należności wierzycieli, które dłużnik uregulował w wyznaczonym czasie, natomiast negatywne traktują o zadłużeniach, które nadal ciążą na dłużniku, mimo iż upłynął już termin płatności. 

Powiedzmy coś więcej o informacjach negatywnych. Musicie pamiętać, że aby znaleźć się w bazie BIG jako dłużnik, nie potrzeba wiele – wystarczy na przykład spóźnienie z zapłatą faktury za internet, telewizję, czy też należności wobec gminy, chociażby z podatkiem od nieruchomości. To są tylko przykłady, a trzeba wiedzieć, że rejestr BIG obejmuje szerokie dziedziny całej gospodarki, gdzie wierzycielami będą również sądy, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, itd. Coraz więcej gmin wpisuje do tego rejestru np. osoby przyłapane na podróżowaniu bez biletu komunikacji miejskiej. 

Jednakże, jeśli dłużnik ureguluje zobowiązania, zostanie wypisany z rejestru w ciągu 14 dni. Kiedy zaś zadłużenie nie zostanie uregulowane, może to przysporzyć dłużnikowi kłopotów. Banki i firmy pożyczkowe zwracają uwagę na to, czy klient, który chce wziąć np. kredyt gotówkowy lub pożyczkę nie figuruje w bazie BIG. Negatywny wpis w rejestrze może okazać się poważnym utrudnieniem dla klienta. Nie ma przy tym znaczenia, czy ubiega się on o kredyt w wysokości 50 czy 200 tysięcy złotych. Do bazy BIG można trafić, jeśli zalega się ze spłatą wynoszącą minimum:

  • 200 złotych w przypadku osoby fizycznej,
  • lub 500 złotych – w przypadku przedsiębiorcy.

W obu przypadkach 30 dni zwłoki w płatności skutkuje wpisem do bazy na wniosek wierzyciela.

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej BIK S.A.?

Biuro Informacji Kredytowej S.A., czyli w skrócie BIK jest obok BIG-u częścią Grupy BIK. BIK zostało założone przez Związek Banków Polskich oraz inne prywatne banki, 29 października 1997 roku. Działalność BIK-u reguluje artykuł 105, ustęp 4 ustawy Prawo bankowe.

BIK zajmuje się gromadzeniem informacji o historii kredytowej klientów banków, firm pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz firm leasingowych i faktoringowych. Podobnie jak w przypadku BIG-u, w rejestrze BIK-u znajdują się informacje pozytywne o dłużnikach wywiązujących się ze swoich zobowiązań oraz informacje negatywne o  tych, którzy zalegają ze spłatą długu. Informacje o kliencie i jego zobowiązaniach raportowane są cyklicznie co 7 dni od dnia zmiany stanu zobowiązania np. zaciągnięcia kredytu czy spłaty kolejnej raty.

BIK przetwarza dane o zobowiązaniu przez cały okres spłaty, a następnie przez 5 lat po jego wygaśnięciu, za zgodą klienta udzielaną przy zaciąganiu zobowiązania kredytowego. Po regularnej spłacie kredytu pozytywne informacje są widoczne dla banków pod warunkiem, że wyrażona została zgoda na ich przetwarzanie. Jeśli więc spłaciłeś kredyt terminowo, to nie ma sensu usuwać tych informacji, ponieważ świadczą o Twojej rzetelności.

Natomiast w przypadku nierzetelnej spłaty – BIK ma prawo bez zgody klienta przetwarzać dane o zobowiązaniu przez 5 lat, gdy klient opóźniał się z płatnością rat ponad 60 dni oraz gdy minęło 30 dni od momentu, gdy bank lub firma pożyczkowa, w której są zaległości, poinformowała dłużnika o zamiarze przetwarzania danych na temat tego konkretnego zobowiązania, a w tym samym czasie dłużnik nie dokonał spłaty zaległości.

Jak usunąć dane z BIK?

Usunięcie danych z BIK następuje więc w trzech przypadkach.

  • Odwołanie przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego (art. 105a ust.2 Ustawy Prawo bankowe) lub upływ terminu, na jaki została udzielona zgoda.
  • Upływu 5-letniego terminu przetwarzania danych Klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania.
  • Dane są błędne bądź omyłkowo wprowadzone do systemu BIK.

Co powinna zrobić osoba, która posiada negatywne wpisy w BIK, a chce wziąć kredyt?

Niestety, tutaj sytuacja jest trudna. Jeżeli bank albo firma pożyczkowa zobaczy, że potencjalny kredytobiorca figuruje z negatywną historią spłaty w rejestrze BIK, najprawdopodobniej odmówi mu udzielenia kredytu. Praktycznie oznacza to, że jeden negatywny wpis do BIK-u może przeszkodzić we wzięciu kredytu przez długie lata.

Ponadto na mocy zapisów ustawy Prawo bankowe, BIK ma prawo do przetwarzania danych w celach statystycznych przez 12 lat – nie ma to jednak wpływu na historię kredytową klientów.

Porównanie BIK i BIG

BIG i BIK są częścią grupy BIK. Obie instytucje prowadzą rejestr dłużników. Figurowanie z negatywnym wpisem dotyczącym braku spłaty zarówno w pierwszym jak i w drugim rejestrze jest przeszkodą w otrzymaniu kredytu lub pożyczki.

To tyle jeśli chodzi o podobieństwa, a co z różnicami? BIK i BIG działają na różnych podstawach prawnych. BIG obejmuje swym zakresem szerokie spektrum gospodarki, BIK dotyczy wierzytelności banków, firm pożyczkowych, SKOK-ów oraz firm leasingowych i factoringowych. Spłacenie długu skutkuje wykreśleniem z bazy BIG po 14 dniach, natomiast w bazie BIK dłużnik będzie figurował jeszcze przez 5 lat. Łatwość usunięcia wpisu w BIG umożliwia dłużnikowi wzięcie kredytu w najbliższej przyszłości. Nie ma tak w przypadku BIK-u. Tutaj – gdy mieliśmy negatywną historię spłat - trzeba liczyć się z tym, że będziemy mieć bardzo utrudnioną drogę do otrzymania kredytu bądź pożyczki.

Tagi: bigbik

Dodano: 23.12.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top