Czy bank sam zmieni wysokość raty po zmianie stóp?

Opublikowano: 31 Marzec 2020 Agata Dymara 5 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Pandemia koronawirusa pustoszy każdy obszar naszego życia. Obserwując sytuacje w Polsce i na świecie, już dzisiaj widzimy, że będzie miała wpływ na długie lata pod względem gospodarczym i ekonomicznym. Wszystkie środowiska starają się przeciwdziałać negatywnym skutkom i w szybkim tempie wprowadzają pakiety pomocowe przeznaczone polskim przedsiębiorcom, pracownikom, konsumentom i Klientom banków, posiadających kredyty. Jednym z pierwszych działań było obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej ogłoszone  w dniu 17 marca. Grono posiadaczy kredytów ze zmiennym oprocentowaniem będzie mogło liczyć na obniżenie raty miesięcznej.

Czy bank sam zmieni wysokość raty po zmianie stóp?

Jakie funkcje pełni Rada Polityki Pieniężnej?

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) jest organem Narodowego Banku Polskiego (NBP). W skład RPP wchodzą:

- przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP

- 9 członków, powołanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej powoływani są na 6 lat.

Rada Polityki Pieniężnej:

- ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej

- składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego

- ustala wysokość stóp procentowych NBP

 - ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków

- określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych

- zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP

- przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP

- ustala zasady operacji otwartego rynku.

oprocentowanie zmiana

Najważniejsze stopy procentowe określane przez bank centralny w Polsce

- stopa lombardowa – podstawowa stopa procentowa banku centralnego, stopa maksymalna. Według stopy lombardowej bank centralny udziela krótkookresowego kredytu bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. Stopa lombardowa określa krańcowy koszt pozyskania pieniądza na rynku przez banki komercyjne

- stopa interwencyjna (referencyjna, zwana również stopą repo) – według niej przeprowadzane są operacje otwartego rynku, przy czym stopa ta określa minimalne oprocentowanie tych operacji. Wpływa na oprocentowanie pożyczek międzybankowych, depozytów i kredytów dla klientów, jak również na rentowność skarbowych papierów wartościowych; pokazuje, ile banki zarabiają na środkach ulokowanych w banku centralnym

- stopa redyskontowa – według tej stopy bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych. Inaczej rzecz ujmując, jest to stopa procentowa, która jest stosowana w przypadku redyskonta przez bank centralny papierów wartościowych (w tym weksli), zdyskontowanych wcześniej przez banki komercyjne. Banki komercyjne sprzedają wówczas bankowi centralnemu krótkookresowe papiery wartościowe, odkupione wcześniej od swoich klientów. Cenę tej operacji określa właśnie stopa redyskontowa

- stopa depozytowa – określa oprocentowanie jednodniowych depozytów, składanych przez banki komercyjne w banku centralnym. Lokaty takie mają na celu zagospodarowywanie nadwyżek, jakimi dysponują od czasu do czasu banki komercyjne

Zmiany ogłoszone 17 marca 2020 roku:

- stopa lombardowa z 2,5 proc. do 1,5 proc.

- stopa interwencyjna (referencyjna) z 1,5 proc. do 1 proc.

- stopa redyskonta z 1,75 proc. do 1,05 proc

- stopa depozytowa 0,5 proc. (bez zmian)

 

Zmiany ogłoszone 17 marca 2020 roku:

- stopa lombardowa z 2,5 proc. do 1,5 proc.

- stopa interwencyjna (referencyjna) z 1,5 proc. do 1 proc.

- stopa redyskonta z 1,75 proc. do 1,05 proc

- stopa depozytowa 0,5 proc. (bez zmian)

Uchwała RPP weszła w życie 18 marca 2020 roku.

Oprocentowanie stałe i zmienne – definicje

Oprocentowanie stałe – ustalane jest w trakcie podpisania umowy nie zmienia się przez cały okres kredytowania. Tym samym mamy pewność, że rata nie ulegnie zmianie w trakcie spłaty kredytu.

Oprocentowanie zmienne – ustalane jest w trakcie podpisania umowy, ale może zmienić się wiele razy podczas okresu kredytowania. Zawsze trzeba ten fakt wziąć pod uwagę podczas ustalania wysokości raty miesięcznej, która albo wzrośnie, albo zmaleje. Oprocentowanie zmienne stosowane jest głównie przy kredytach hipotecznych. Składa się z dwóch elementów: zmiennej stawki WIBOR (3M lub 6M) i stałej marży banku.

Ciekawostka. Komisja Nadzoru Finansowego chce, aby każdy bank do końca 2020 r. miał w swojej ofercie kredyty hipoteczne ze stałym lub okresowo stałym oprocentowaniem (nowelizacja Rekomendacji S). Taki kredyt hipoteczny do swojej oferty wprowadził już ING Bank Śląski, PKO Bank Polski (i PKO Bank Hipoteczny) oraz Santander Bank Polska.

Zmiana stóp - bank musi informować

Bank musi też informować klientów, którzy spłacają kredyty o zmiennej stopie procentowej. Do klienta wysyłane są pisemne informacje, chyba że klient wyrazi zgodę na przysyłanie ich w innej formie. Bank musi określić w nich warunki zmiany stopy procentowej kredytu. Oprócz głównego kredytobiorcy musi również powiadomić o tym poręczyciela i współkredytobiorców.

Zaktualizowano: 14.10.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Artykuły powiązane

O ile spadnie oprocentowanie lokat? - obniżka stóp

O ile spadnie oprocentowanie lokat? - obniżka stóp

23 Marzec 2020Autor: Urszula Sokół

Obniżka stóp procentowych oznacza niższe koszty obsługi kredytu dla kredytobiorcy. Wysokość oprocentowania spadnie co oznacza niższą ratę. Obniżka stóp procentowych to również niższe oprocentowanie na lokatach. Dla osób, które posiadają nadwyżki kapitału decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza niżs(...)

Czytaj więcej
Zmiana stóp procentowych - wpływ na rynek

Zmiana stóp procentowych - wpływ na rynek

20 Marzec 2020Autor: Urszula Sokół

W związku z aktualną sytuacją panującą w kraju i na świecie Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję  o obniżeniu stóp procentowych. Jak ten komunikat przekłada się na rynek kredytowy i na nasze portfele? Niższe stopy procentowe w bardzo krótkim i prostym ujęciu oznaczają tańsze kredyty dla wsz(...)

Czytaj więcej
Obniżka stóp procentowych - wpływ na pożyczkę

Obniżka stóp procentowych - wpływ na pożyczkę

19 Marzec 2020Autor: Ewa Ostrowska - Lech

Od kilku dni w Polsce na ustach wszystkich tematem numer jeden jest koronawirus.  Jest on ogromnym zagrożeniem nie tylko dla naszego zdrowia, ale również odciśnie negatywne piętno na gospodarce w tym również na bankach. Główną przyczyną spadków przychodów będzie niższa sprzedaż kredytów, usług (...)

Czytaj więcej
Top