Ubezpieczenie w kredycie gotówkowym. Ile kosztuje, jakie niesie korzyści i jakie są konsekwencje rezygnacji?

Opublikowano: 28 Kwi 2022 Agnieszka Kłak 14 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Ubezpieczenie w kredycie gotówkowym jest zabezpieczeniem dla obu stron umowy. Przed podjęciem decyzji, czy skorzystamy z ubezpieczenia do kredytu warto rozważyć wszystkie zalety i wady. Każdy ubezpieczyciel indywidualnie konstruuje polisę ubezpieczeniową do kredytu obejmując nią typowe ryzyka. Skorzystanie z tego produktu przekłada się jednak na koszt kredytu, ale wiąże się ze znaczącymi korzyściami. 

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie to umowa na podstawie, której ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania świadczenia na rzecz ubezpieczonego, na wypadek zajścia określonego zdarzenia ubezpieczeniowego. Z kolei ubezpieczony zobowiązany jest do zapłaty ceny za określoną ochronę ubezpieczeniową w postaci opłacenia składki liczonej od wartości sumy ubezpieczenia.

Kredyt gotówkowy to natomiast produkt bankowy, który jest powszechnie dostępny i opiewać może na bardzo różne kwoty. Wykupienie ubezpieczenia kredytu gotówkowego może okazać się istotnym czynnikiem zwiększającym nasze szanse na otrzymanie z banku pozytywnej decyzji, gdy wnioskujemy na znaczniejsze kwoty.

Cel ubezpieczenia w kredycie gotówkowym

Jak działa ubezpieczenie kredytu? W przypadku ubezpieczenia kredytu gotówkowego z jednej strony stanowi ono dla banku formę zabezpieczenia, a z drugiej strony dla kredytobiorcy jest ochroną i pomocą w spłacie kredytu, gdy zdarzy się coś czego nie da się przewidzieć i ma wpływ na utrudnienie lub brak możliwości spłaty kredytu przez klienta.

Ideę wszystkich ubezpieczeń jest podział i transfer ryzyka. Można powiedzieć, że ubezpieczony klient przenosi ryzyko nieprzewidywalnej dużej straty na zakład ubezpieczeń, za stosunkowo małą cenę.

Konstrukcja ubezpieczeń

W przypadku ubezpieczeń do kredytów gotówkowych mamy do czynienia z tak zwanym rodzajem ubezpieczeń osobowych, gdzie ochroną objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego.

Śmierć ubezpieczonego, trwałe częściowe lub całkowite inwalidztwo, spowodowane chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem i utrudniające lub uniemożliwiające wykonywanie pracy oraz ubezpieczenie z tytułu utraty pracy.

Jeśli klient decyduje się na ubezpieczenie wraz z kredytem gotówkowym, w transakcji biorą udział trzy strony:

  • ubezpieczyciel, czyli firma ubezpieczeniowa,
  • ubezpieczający, czyli bank,
  • ubezpieczony, czyli klient.

W sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, firma ubezpieczeniowa przeleje kwotę sumy ubezpieczenia na rachunek banku. Klient zaś pokrywa składkę ubezpieczenia wraz z ratą kredytową.

Czy musimy skorzystać z ubezpieczenia, jakie proponuje nam bank?

Istnieje jeszcze inne rozwiązanie. Klient może wybrać inne ubezpieczenie, niekoniecznie to, które oferuje bank do kredytu. Wówczas klient opłaca składkę ubezpieczeniową samodzielnie, osobną umową z firmą ubezpieczeniową.

Wówczas w transakcji bierze udział tylko klient i instytucja ubezpieczeniowa, a suma ubezpieczeniowa w razie zajścia zdarzenia, zostanie przelana na konto klienta lub konto osoby uposażonej.

Szczególnego znaczenia nabiera fakt ubezpieczenia przy kredytach wysoko wolumenowych, z dłuższym okresem kredytowania. Jednak pamiętajmy, że bank nie może zmusić klienta do zawarcia ubezpieczenia bezpośrednio z nim. Bank powinien dopuścić możliwość przedstawienia przez klienta polisy ubezpieczeniowej, o takim samym wymaganym zakresie ubezpieczenia, ale z innego towarzystwa ubezpieczeniowego. Bywa, że banki wymagają również oprócz takiego samego zakresu ubezpieczenia, również opłaconej składki za wskazany okres. Najczęściej jest to cały okres kredytowania lub w wersji skróconej 3 do 5 pierwszych lat trwania kredytu.

Banki powinny również dopuścić możliwość przedstawienia polisy z innego towarzystwa ubezpieczeniowego wraz z cesją praw lub zamiennie, zamiast ubezpieczenia kredytu banki mogą wymagać do udzielenia kredytu poręczyciela. Co do zasady ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest dobrowolne.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o obowiązkowych ubezpieczeniach, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w art. 4 określa kiedy wymagane jest ubezpieczenie o charakterze obowiązkowym. Niemniej jednak w przypadku ubezpieczeń do kredytów mówimy nie tyle o obowiązku, co bardziej o wymogu jaki może postawić bank w celu uzyskania przez nas danego finansowania.

Jak to wygląda w praktyce?

Wspomniałam wcześniej, że ubezpieczenie kredytu jest dla banku korzystnym rozwiązaniem, gdyż stanowi dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu i zmniejsza ryzyko braku spłaty, gdy dojdzie do określonego zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zasadniczo każdy bank woli, gdy kredyt jest ubezpieczony nawet za cenę zaproponowania klientowi niższej prowizji za udzielenie kredytu czy niższego oprocentowania.

Inaczej mówiąc bank jest skłonny zrezygnować z części swojego wynagrodzenia za udzielenie kredytu w postaci obniżenia prowizji czy oprocentowania, na rzecz składki ubezpieczeniowej jaką zapłaci klient do firmy ubezpieczającej kredyt, w zamian za większą pewność, że kredyt będzie spłacony nawet wtedy, gdy nastąpi śmierć klienta czy jego trwałe inwalidztwo lub gdy straci pracę.

Zatem w praktyce bank może uzależnić ofertę kredytową od tego, czy kredyt jest z ubezpieczeniem czy bez, i w zależności od tego przedstawić różne parametry cenowe dla tej samej kwoty kredytu.

Na przykład klient otrzyma niższą prowizję za udzielenie kredytu, jeśli zdecyduje się na ubezpieczenie lub też bank może ograniczyć kwotę kredytu na przykład jeśli klient nie skorzysta z ubezpieczenia kredytu.

Zatem z punktu widzenia klienta można spojrzeć na to na dwa sposoby. Z jednej strony składka podnosi całkowity koszt kredytu. Z drugiej jednak strony, jeśli klient nie korzysta z ubezpieczenia, najprawdopodobniej będzie miał wyższą prowizję czy oprocentowanie, co też wpłynie na wyższy całkowity koszt kredytu jednak bez dodatkowej ochrony na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.

Oczywiście lepsza oferta cenowa może pomimo tego nie zrekompensować kosztu ubezpieczenia, ale warto wtedy zastanowić się czy nie lepiej skorzystać z lepszych warunków cenowych na rzecz posiadania ochrony ubezpieczeniowej i wyższego komfortu spłaty kredytu.

Ubezpieczenie a zdolność kredytowa 

Jeśli kredyt jest zawierany wraz z ubezpieczeniem to składka ubezpieczeniowa wchodzi w skład całkowitej kwoty kredytu, a zdolność kredytowa klienta nie obemuje kosztów ubezpieczenia. Posłużmy się przykładem.

Składka ubezpieczeniowa za cały okres kredytowania wynosi 20 000 zł, klient wnioskuje o 100 000 zł kredytu czyli całkowita kwota kredytu będzie wynosić 120 000 zł plus prowizja bankowa. Jeśli klient ma zdolność na kwotę 120 000 zł i wyższą, nie ma problemu. Natomiast jeśli klient ma niższą zdolność kredytową na przykład maksymalnie może wziąć 100 000 zł kredytu – to wtedy albo klient zdecyduje się na kredyt bez ubezpieczenia, bo pierwotnie chciał kwotę 100 000 zł i dokładnie tyle wynosi jego zdolność kredytowa. 

Albo skorzysta z kredytu z ubezpieczeniem, ponieważ bardziej zależy mu na bezpieczeństwie spłaty i nie obciążania ewentualną spłatą kredytu rodziny, jednak wtedy otrzyma mniejszą kwotę kredytu niż pierwotnie oczekiwał, bo suma kwoty kredytu i składki ubezpieczeniowej musi zmieścić się w kwocie 100 000 zł.

Co zrobić przed podpisaniem umowy ubezpieczenia?

Zachęcamy do tego, by w momencie podejmowania decyzji i odpowiedzi na pytanie czy skorzystać z kredytu z ubezpieczeniem czy też bez, zapoznać się z formularzem informacyjnym danej oferty, w danym banku. Dzięki temu zobaczysz, jaki jest koszt dodatkowej korzyści w postaci ochrony ubezpieczeniowej oraz czy korzyści wynikające z ochrony ubezpieczeniowej przewyższają koszty takiego rozwiązania.

Pamiętaj, że integralnym dokumentem każdej polisy ubezpieczeniowej jest OWU czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. To tam znajdziesz dokładny zakres Twojego ubezpieczenia i ewentualne wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej.

Rezygnacja z ubezpieczenia

Rezygnacja z ubezpieczenia w trakcie trwania okresu kredytowania może nieść za sobą skutek w postaci podwyższenia kosztów kredytu - zwiększyć się może marża, co za tym idzie oprocentowanie kredytu. Należy więc podchodzić do tej decyzji ostrożnie, bo może się okazać, że po podwyższeniu kosztów może być nas nie stać na spłatę kredytu.

Dlatego warto sprawdzić możliwość i ewentualne konsekwencje związane z potencjalną rezygnacją z ubezpieczenia w trakcie spłaty kredytu. Takie informacje powinny się znaleźć w umowie kredytowej, a jej projekt klient ma prawo otrzymać jeszcze przed podpisaniem docelowej umowy kredytowej.

Pamiętaj, że przysługuje Ci również prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia, zgodnie z zapisami Art. 812 § 4 Kodeksu cywilnego .

Ubezpieczenie w kredycie gotówkowym - przykłady

Aby lepiej zrozumieć, co daje ubezpieczenie kredytu klientowi warto przyjrzeć się konkretnym przykładom. Przygotowaliśmy dwa takie przykłady, zakładające hipotetyczne, aczkolwiek możliwe do zdarzenia sytuacje. W każdym z tych przypadków przyjrzymy się innemu rodzajowi ubezpieczenia.

Przykład 1. Małżeństwo, Pan Edward oraz Pani Stefania wzięło duży kredyt gotówkowy na 200 000 złotych. Dodatkowo wykupili ubezpieczenie na życie. Niestety, w trakcie spłacania zobowiązania Pan Edward zmarł. Pani Stefania musi spłacić jeszcze 150 000 złotych. Dzięki ubezpieczeniu nie jest w tym sama. Skoro nastąpiła śmierć kredytobiorcy, którym był Pan Edward, to ubezpieczyciel pomoże w spłacie zobowiązania drugiemu kreydytbiorcy czyli Pani Stefanii.

Przykład 2. Pan Jan zaciągnął kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem na wypadek utraty pracy. Tak się nieszczęśliwie zdarzyło, że w trakcie spłacania zobowiązania Pan Jan stracił pracę. Wówczas podmiot zobowiązany do wypłaty ubezpieczenia spłacał raty przez okres 4 miesięcy - jak widniało w umowie. Przez ten czas Pan Jan znalazł nowego pracodawcę i już mógł sam spłacać dalej kredyt.

Podsumowanie 

Stare powiedzenie mówi, że: "przezorny zawsze ubezpieczony". Zatem to, że jest sens ubezpieczenia kredytu nie ulega wątpliwości. Inne przysłowie mówi, że „mądry Polak po szkodzie”. Często jest tak, że o ubezpieczeniu myślimy dopiero wtedy, gdy stanie się coś czego nie przewidzieliśmy i wiemy, że mogliśmy się przed tym ochronić, ale tego nie zrobiliśmy.

Warto przy tym pamiętać, że dzisiaj ubezpieczenia nie są traktowane jako luksus, ale jako niezbędny element do tego, by zachować komfort spłaty kredytu nawet za dodatkową cenę jaką jest składka ubezpieczeniowa.

Tagi: ubezpieczenie kredytu

Zaktualizowano: 03.06.2022

Dodano: 01.10.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top